A A A A A

Church: [Birth Of Jesus]


MATHEO 1:18-23
[18] Go tsalwa ga Jesu Keresete go ne go le jaana: E rile Maria mmaagwe a sena go beelelwa ke Josefa, ba ise ba kopane, a bonwa a le moimana ka Mowa o o Boitshepo.[19] Josefa, lekau la gagwe, ka a siame, mme a sa rate go mo tlhabisa ditlhong, a ikaelela go mo tlhanogela mo sephiring.[20] Ya re a ntse a akanya jalo, moengele wa Morena a bonala fa go ene ka toro a re: “Josefa, morwa Dafita, se boife go tsaya Maria go nna mosadi wa gago; gonne boimana jwa gagwe bo tswa mo Moweng o o Boitshepo.[21] O tla belega mosimane, mme wena o bitse leina la gagwe Jesu; gonne ke ene yo o tla gololang batho ba gagwe mo dibeng tsa bone.”[22] Gotlhe moo go dirafetse gore go dirafale se se builweng ke Morena ka moporofeti a re:[23] “Bonang, lekgarebe le tla ima, le belega mosimane; mme ba tla bitsa leina la gagwe Imanuele.” Ka phetolo ke go re: “Modimo o na le rona.”

LUKA 2:7-21
[7] a ba a belega morwawe wa ntlha, a mo phutha ka masela, a mo latsa mo segopong sa dipitse; ka gonne ba ne ba se na bonno mo ntlong ya baeti.[8] Go ne go le badisa mo lefatsheng leo, ba le kwa nageng, ba tlhokometse letsomane la bone bosigo.[9] Mme moengele wa Morena a ema fa go bone, le kgalalelo ya Morena ya bonega dintlheng tsotlhe tsa bone; mme ba boifa ka poifo e kgolo.[10] Moengele a ba raya a re: “Se boifeng; gonne bonang, ke lo tsiseditse mafoko a a molemo a boitumelo jo bogolo jo e tla nnang jwa batho botlhe;[11] ka gonne gompieno lo tsaletswe Mogolodi mo motseng wa ga Dafita, yo e leng Keresete Morena.[12] “Mme se e tla nnang sesupo mo go lona ke se: Lo tla fitlhela lesea le phuthilwe ka masela, le letse mo segopong sa dipitse.”[13] Ka tshoganyetso bontsi jwa masomo a legodimo jwa nna le moengele, jwa baka Modimo jwa re:[14] “Tlotlo a e nne ya Modimo kwa magodimong le kagiso mo lefatsheng mo bathong ba o ba itumelelang.”[15] Ya re baengele ba sena go ba tlogela ba ya legodimong, badisa ba raana ba re: “A re yeng tlhe kwa Betleheme, re bone selo se, se se dirafetseng, se Morena o se re itsisitseng.”[16] Ba ya ka bonako, ba fitlhela Maria le Josefa le lesea le letse mo segopong sa dipitse.[17] Ya re ba sena go bona, ba bega lefoko le ba le boleletsweng ka ga ngwana yo.[18] Mme botlhe ba ba utlwang ba gakgamalela tse ba di boleletsweng ke badisa.[19] Maria a boloka dipolelo tsotlhe tseo, a di akanya mo pelong ya gagwe.[20] Jaanong badisa ba boa, ba galaletsa Modimo, ba o boka ka ntlha ya tsotlhe tse ba di utlwileng le tse ba di bonyeng, fela jaaka ba ne ba boleletswe.[21] E rile malatsi a a robedi a sena go feta a gore ngwana a rupisiwe, leina la gagwe la bidiwa Jesu, le a le teilweng ke moengele, a ise a ithwalwe.

MATHEO 2:1-12
[1] E rile Jesu a sena go tsalelwa kwa Betleheme wa Jutea mo malatsing a kgosi Herote, batlhalefi bangwe ba tswa kwa botlhabatsatsi, ba fitlha mo Jerusalema ba re:[2] “Kgosi ya Bajuta e e tsetsweng e fa kae? Gonne re bonye naledi ya yona, re le kwa botlhabatsatsi, mme re tsile go mo obamela.”[3] Ya re kgosi Herote a utlwa, a tshoga le botlhe ba Jerusalema nae.[4] A ba a phutha baperesiti ba bagolo botlhe le Baitsedikwalo ba morafe, a tlhotlhomisa mo go bone gore Keresete o tla tsalelwa kae.[5] Ba mo araba ba re: “Kwa Betleheme wa Jutea; gonne go kwadilwe jalo ke moporofeti ga twe:[6] “ ‘Wena Betleheme wa lefatshe la Juta; ga o mmotlana ka gope mo magosaneng a Juta; gonne mo go wena go tla tswa molaodi yo o tla disang morafe wa me wa Iseraele.’ ”[7] Ke fa Herote a biletsa batlhalefi fa thoko, a ba botsa thata ka ga sebaka se naledi e bonetseng ka sona,[8] a ba a ba romela kwa Betleheme a re: “Yaang lo tlhotlhomise sentle ka ga ngwana; mme e re lo sena go mmona, lo tle go mpolelela, gore le nna ke ye go mo obamela.”[9] Ya re ba sena go utlwa kgosi, ba tsamaya; ba akofa ba bona naledi e ba e bonyeng kwa botlhabatsatsi, ya ba etelela pele, ya ba ya fitlha ya ema e okame felo fa ngwana a leng teng.[10] Ya re ba bona naledi, ba itumela thata ka boitumelo jo bogolo.[11] Ba feta ba tsena mo ntlong, ba bona ngwana, a na le Maria, mmaagwe. Jaanong ba wela fa fatshe, ba mo obamela, ba be ba phutholola matlotlo a bone, ba mo ntshetsa dineo, e bong gouta le maswalo le mera.[12] Mme ya re ka ba laetswe ke Modimo ka toro gore ba se ka ba boela kwa go Herote, ba boela kwa lefatsheng la ga bone ka tsela e sele.

BAGALATIA 4:4
Mme ya re sebaka se e leng sona se sena go tla, Modimo wa roma Morwaa-ona, a belegwa ke mosadi, a nna fa tlase ga molao

LUKA 2:1-4
[1] E rile mo malatsing ao ga tswa taolo kwa go Kaisara Auguseto gore lefatshe lotlhe le kwalwe.[2] Go kwalwa moo ga ntlha go dirilwe fa Kirenio a le molaodi wa Siria.[3] Botlhe ba ya go kwalwa, mongwe le mongwe a ya kwa motseng wa ga gabo.[4] Josefa le ene a tswa kwa Galelea mo motseng wa Nasaretha, a tlhatlogela kwa Jutea kwa motseng wa ga Dafita o o bidiwang Betleheme, ka a le wa kgotla yoora Dafita;

TSHENOLO 12:1-5
[1] Jaanong ga bonala sesupo se segolo mo legodimong, e bong mosadi yo o apereng letsatsi, ngwedi ona o le fa tlase ga dinao tsa gagwe, mo tlhogong ya gagwe go le serwalo sa dinaledi di le 12.[2] Mme o ne a le moimana, a goa, a segwa ke leralalo, a le mo tlalelong ya pelego.[3] Ga ba ga bonala sesupo se sengwe mo legodimong, ga bonala kgwanyape e kgolo, e khibidu jaaka molelo, e na le ditlhogo di supa le dinaka di le some, mo ditlhogong tsa yona go le dirwalo di supa.[4] Mogatla wa yona wa gogola karolo ya boraro ya dinaledi tsa legodimo, wa di latlhela mo lefatsheng. Mme kgwanyape ya ema fa pele ga mosadi yo o gaufi le go belega gore e re a sena go belega, e metse ngwana wa gagwe.[5] Jaanong a belega ngwana wa mosimane yo o tla fudisang baheitane botlhe ka lore lwa tshipi; mme ngwana yoo wa gagwe a phamolelwa kwa Modimong kwa sedulong sa ona.

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved