A A A A A

Church: [Attending Church]


BAHEBERE 10:24-25
[24] And let us consider one another to provoke unto love and to good works:[25] Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.

MATHEO 18:20
gonne kwa ba le babedi gongwe ba le bararo ba phuthegetseng teng mo leineng la me, foo ke teng mo gare ga bone.”

BAKOLOSE 3:16
A Lefoko la ga Keresete le age mo go lona segolo ka botlhale jotlhe, lo rutane, lo kgothatsanye ka dipesalome le difela tsa pako le dikopelo tsa mowa, lo opelele Modimo ka tebogo mo dipelong tsa lona.

BAEFESO 4:11-13
[11] Ke ene yo o tlhomileng bangwe go nna baapostolo, ba bangwe go nna baporofeti, ba bangwe go nna baefangele, ba bangwe go nna badisa le baruti,[12] gore baitshepi ba etleetsegele tiro ya go direla le kago ya go aga mmele wa ga Keresete[13] go fitlhelela re be re fitlhe rotlhe mo bongwengfela jwa tumelo le jwa go itse Morwa Modimo le go nna monna yo o tletseng go fitlha selekanyong sa bogolo jo bo tletseng jwa ga Keresete

DITIRO 2:42
Ba nnela ruri mo thutong ya baapostolo le mo kopanong le mo nathoganyong ya senkgwe le mo merapelong.

BAROMA 10:17
Jaanong he, tumelo e tla ka thero, thero yona e tla ka taelo ya ga Keresete.

MATHEO 16:18
E bile ke go raya ke re: O Petoro, mme ke tla aga phuthego ya me mo lefikeng le; mme dikgoro tsa felo ga baswi ga di kitla di e fenya.

DITIRO 9:31-32
[31] Jaanong phuthego ya nna mo kagisong nageng yotlhe mo Jutea le mo Galelea le mo Samaria, ya agega, ya tswelela pele mo go boifeng Morena, ya oketsega ka thuso ya Mowa o o Boitshepo.[32] Jaanong ya re Petoro a ba etela botlhe, a fitlha le kwa baitsheping ba ba agileng kwa Lita.

MATHEO 6:33
Jalo he, batlang pele puso ya Modimo le tshiamo ya ona, mme tsotlhe tseo lo tla di okelediwa.

JAKOBO 1:22
Mme lo nne badiri ba Lefoko, e seng bautlwi fela, lwa tloga lwa itsietsa.

2 TIMOTHEO 4:2
Rera Lefoko o nne yo o ipaakantseng ka nako e e leng yona le e e seng yona; supa molato, o kgalemele, o laye ka bopelotelele jotlhe le ka thuto;

MATHEO 28:19-20
[19] Ka moo he, yaang lo dire merafe yotlhe barutwa, lo ba kolobetse mo leineng la Rara le la Morwa le la Mowa o o Boitshepo,[20] lo ba rute go tlhokomela tsotlhe tse ke di lo laetseng. Mme itseng, nna ke na le lona ka malatsi otlhe go ya bokhutlong jwa lefatshe.”

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved