A A A A A

Bad Character: [Anger]


BAEFESO 4:26-31
[26] Galefang, mme lo se ka lwa leofa; a letsatsi le se phirime, lo ntse lo galefile.[27] Le gona lo se ka lwa naya Diabolo sebaka.[28] Yo o utswileng a a se tlhole a utswa, mme bogolo a a dire matsapa ka go dira se se molemo ka mabogo a gagwe gore a nne le go ka fa yo o tlhokang.[29] A go se tswe lefoko lepe le le maswe mo melomong ya lona; a go tswe fela le le agang ka fa go batlegang ka teng gore le tshegofatse ba ba le utlwang.[30] Se hutsafatseng Mowa o o Boitshepo wa Modimo o lo kanetsweng letsatsi la kgololo ka ona.[31] A bogalaka jotlhe le kgakalo le bogale le komano le kgalo di tlosiwe mo go lona mmogo le bosula jotlhe.

JAKOBO 1:19-20
[19] Ka moo, ba ga etsho ba ba rategang, a motho mongwe le mongwe a akofe go utlwa, a iketle go bua, a iketle go galefa.[20] Gonne bogale jwa motho ga bo dirafatse tse di siameng fa pele ga Modimo.

DIANE ๒๙:๑๑
Lesilo le ntsha bogale jotlhe jwa lone, mme letlhale le bo kokobetse morago.

MORERI 7:9
Se potlake mo moweng wa gago go ngala; gonne ngalo e nna mo pelong tsa masilo.

DIANE 15:1
Karabo e e bonolo e tima bogale, mme lefoko le le kgopisang le a galefisa.

DIANE 15:18
Monna yo o bogale o tsosa ntwa, mme yo o pelotelele o fedisa kgang.

BAKOLOSE 3:8
Mme jaanong le lona, latlhang tsotlhe tseo, e bong bogale le kgakalo le bosula le kgalo; mme dipuo tsa ditlhong di se tlhole di tswa mo melomong ya lona.

JAKOBO 4:1-2
[1] Dintwa di tswa kae, le dikganetsanyo di tswa kae mo go lona? A ga di tswe gona mo dikeletsong tsa lona tse di bosula tse di lwang mo ditokololong tsa lona?[2] Lo a eletsa, mme lo a tlhoka; lo a bolaya, lo fufege, mme ga lo ka ke lwa amogela sepe; lo tsose kgang, lo lwe, mme lo a tlhoka, ka lo sa rapele.

DIANE 16:32
Yo o pelotelele o phala seganka; yo o itseng go itshwara o gaisa mothopi wa motse.

DIANE ๒๒:๒๔
Se tsalane le yo o mabifi; se kopane le monna yo o pelo-khutshwane,

MATHEO 5:22
Mme nna ke lo raya ke re: Mongwe le mongwe yo o galefelang mokaulengwe wa gagwe fela, o tla atlholelwa petso; yo o rayang mokaulengwe wa gagwe a re: ‘Selo ke wena!’ o tla tshwanelwa ke katlholo ya lekgotla le legolo; yo o reng: ‘Lesilo ke wena!’ o tla tshwanelwa ke go latlhelwa kwa moleteng wa molelo.

DIPESALEMA 37:8-9
[8] Lesa bogale, o tlogele kgakalo; o se ka wa tuka bogale; bo isa bosuleng.[9] Gonne badirabosula ba tla nyelediwa; mme ba ba lebeletseng Morena bona ba tla rua lefatshe.

DIPESALEMA ๗:๑๑
Thebe ya me e mo Modimong o o thusang ba ba dipelo di boammaaruri.

2 DIKGOSI 11:9-10
[9] Mme balaodi ba makgolo ba dira fela jaaka moperesiti Joyata a ba laetse. Mongwe le mongwe a tsaya banna ba gagwe ba ba tleng ba ye tisong ya ntlo ya kgosi ka Sabata mmogo le ba ba tleng ba ye tisong ya Ntlo ya Modimo ka Sabata, ba tla kwa go moperesiti Joyata.[10] Ke fa moperesiti a neela balaodi ba makgolo marumo le dithebe tsa kgosi Dafita tse di neng di le mo Ntlong ya Morena.

2 DIKGOSI 17:18
Ka moo Morena a tukela Baiseraele bogale thata, a ba tlosa fa pele ga sefatlhego sa gagwe; ga se ka ga sala ope fa e se lotso lwa Juta lo le losi fela.

DIANE ๑๔:๒๙
Yo o pelotelele o na le tlhaloganyo e kgolo; mme yo o felang pelo o dira dilo tsa bosilo jo bogolo.

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved