A A A A A

Angels and Demons: [Beelzebub]


MATHEO 12:24
E rile Bafarisai ba utlwa, ba re: “Yo ga a lelekele medemone ntle ka sepe fa e se ka Beelsebule, molaodi wa medemone.”

MAREKO 3:22
Baitsedikwalo ba ba tsileng, ba tswa Jerusalema, bone ba re: “O na le Beelsebule, mme o kgarameletsa medemone ntle ka molaodi wa medemone.”

MATHEO 10:25
Go lekanye gore morutwa a nne jaaka moruti wa gagwe, le gore motlhanka a nne jaaka morena wa gagwe. Fa mong wa ntlo a biditswe Beelsebule, kana ba ntlo ya gagwe ba tla bidiwa jalo bogolo jang ne!

MATHEO 12:27
Jaanong fa ke kgarameletsa medemone kwa ntle ka Beelsebule, bomorwaa-lona bone ba e kgarameletsa ntle ka mang? Ke ka ntlha ya moo ba tla nnang baatlhodi ba lona.

LUKA 11:15-19
[15] Foo bangwe ba bone ba re: “O kgarameletsa medemone ntle ka Beelsebule, morena wa medemone.”[16] Ba bangwe ba mo leka, ba batla mo go ene sesupo se se tswang kwa legodimong.[17] Mme ene, ka a itse megopolo ya bone, a ba raya a re: “Bogosi bongwe le bongwe jo bo ikgaogantseng bo a senyega, mme ntlo e e itwantshang e a wa.[18] Fa Satane le ene a ikgaogantse le ba gagwe, bogosi jwa gagwe bo ka ema jang? Gonne lo a re, ke kgarameletsa medemone ntle ka Beelsebule.[19] Jaanong fa nna ke kgarameletsa medemone ntle ka Beelsebule, bomorwaa-lona ba e kgarameletsa ntle ka mang? Ka moo bone ba tla nna baatlhodi ba lona.

2 DIKGOSI 1:1-3
[1] E rile Ahabe a sena go swa, Bamoabe ba ikepa mo Baiseraeleng.[2] Ahasia o kile a wa mo fenstereng e e tswalwang ka letloa ya ntlwana ya gagwe e e kwa godimo kwa Samaria, a ba a lwala. Ke fa a roma barongwi a ba laela a re: “Yaang lo botse Baale-Sebube modimo wa Ekerone lo re: ‘A ke tla fola mo bolwetseng jo?’ ”[3] Mme moengele wa Morena a bua le Elia wa Thišebe a re: “Nanoga o ye go kgatlhantsha barongwi ba kgosi ya Samaria o ba ree o re: ‘A ke ka ntlha ya go tlhoka Modimo mo Iseraeleng, fa lo ya go botsa Baale-Sebube modimo wa Ekerone?’

LUKA 11:18
Fa Satane le ene a ikgaogantse le ba gagwe, bogosi jwa gagwe bo ka ema jang? Gonne lo a re, ke kgarameletsa medemone ntle ka Beelsebule.

MAREKO 3:20-30
[20] Jaanong a tsena mo ntlong. Mme lesomo la batho la kgobokana gape, mo ba bileng ba palelwa le ke go ja dijo.[21] E rile ba ga gabo ba utlwa, ba bolola go mo tshwara; gonne ba ne ba re: “Ga a itse se a se dirang.”[22] Baitsedikwalo ba ba tsileng, ba tswa Jerusalema, bone ba re: “O na le Beelsebule, mme o kgarameletsa medemone ntle ka molaodi wa medemone.”[23] Mme a ba ipiletsa, a bua nabo ka ditshwantsho a re: “Satane o ka kgarameletsa Satane ntle jang?[24] Fa bogosi bo ikgaogantse ditlhopha tse di lwang, bogosi joo ga bo ka ke jwa tlhomama.[25] Fa ba lapa ba ikgaogantse, lelapa ga le ka ke la tlhomama.[26] Fa Satane a itwantsha, a ikgaoganya, ga a ka ke a tlhomama mme o fedile.[27] “Ga go na ope yo o ka tsenang mo ntlong ya senatla, a thopa thoto ya sona, fa a sa golege senatla seo pele; ke gona a ka thukhuthang ntlo ya sona dilo.[28] “Ammaaruri ke lo raya ke re: Bana ba batho ba ka itshwarelwa dibe tsotlhe le dikgalo tsotlhe tse ba ka kgalang ka tsona;[29] fela yo o tla kgalang Mowa o o Boitshepo, ga a na go itshwarelwa ka bosenabokhutlo; o molato wa sebe se se sa khutleng.”[30] A re jalo ka gonne ba ne ba re, o na le mowa o o itshekologileng.

2 DIKGOSI 1:16
A feta a e raya a re: “Morena o bua jaana a re: ‘E re ka o ne wa roma barongwi go botsa Baale-Sebube modimo wa Ekerone jaaka e kete ga go na Modimo mo Iseraeleng o go ka bodiwang lefoko la ona, ke ka moo o se neng o fologa mo bolaong jo o palameng mo go jona, mme o tla swela ruri!’ ”

GENESI 1:1
Modimo o tlhodile legodimo le lefatshe mo tshimologong.

MATHEO 9:34
Mme Bafarisai ba re: “O kgarameletsa medemone ntle ka molaodi wa medemone.”

TSHENOLO 21:20
la botlhano ke saredonikese; la borataro ke kareneole; la bosupa ke kerisolite; la borobedi ke berile; la borobongwe ke topase; la some ke kerisoperase; la some nngwe ke hiasinte; la some pedi ke amethisete.

JOBE 2:11
E rile ditsala tse tharo tsa ga Jobe di utlwela tse di botlhoko tsotlhe tseo tse di mo wetseng, tsa tla, mongwe le mongwe a tswa kwa ga gabo, e bong Elifase wa Themane le Biletate wa Sua le Sofare wa Naama. Bao ba utlwana go ya mmogo kwa go ene le go mo lelela le go mo gomotsa.

2 DIKGOSI 1:6
Ba mo araba ba re: “Go ne ga tlhaga monna mongwe, a re kgatlhantsha, a re raya a re: ‘Yaang lo boele kwa kgosing e e lo romileng, lo e ree lo re: Morena o bua jaana a re: A ke ka ntlha ya go tlhoka Modimo mo Iseraeleng, fa wena o roma go botsa Baale-Sebube modimo wa Ekerone? Ke ka moo o sa ka keng wa fologa mo bolaong jo o palameng mo go jona, mme sa gago ke go swa fela.’ ”

JOHANE 1:1
E rile mo tshimologong Lefoko la bo le ntse le le teng; Lefoko le ne le na le Modimo, mme Lefoko e ne e le Modimo.

LUKA 11:19
Jaanong fa nna ke kgarameletsa medemone ntle ka Beelsebule, bomorwaa-lona ba e kgarameletsa ntle ka mang? Ka moo bone ba tla nna baatlhodi ba lona.

EKESODU 6:23
Arone a tsaya Eliseba, morwadia Aminatabe, kgaitsadia Nasone, go nna mosadi wa gagwe, a tsala nae Natabe le Abihu le Eleasare le Ithamare.

LUKA 3:1
E rile ka ngwaga wa 15 wa puso ya Kaisara Tiberio, fa Pontio Pilato a le molaodi wa Jutea, le Herote a le kgosi ya Galelea, le Filipo morwa-rraagwe a le kgosi ya Iturea le lefatshe la Teragoniti, le Lesania a le kgosi ya Abilene,

GENESI 10:10
O simolotse go busa kwa Babele le Erege le Akate le Kalene mo nageng ya Sineare.

GENESI 14:1
Mo metlheng ya ga Amorafele, kgosi ya Sineare, le Arioge, kgosi ya Elasare, le Ketorelaomere, kgosi ya Elame, le Thitale, kgosi ya ditšhaba,

DOITERONOMIO 14:5
le kgama le tshephe le tholo le mfele le phala le kukama le phuti

RUTHE 1:2
Leina la monna yoo e ne e le Elimelege, leina la mosadi wa gagwe e le Naomi, maina a bomorwawe ba babedi e le Magelone le Kileone. E ne e le Baeferathi ba Betleheme wa Juta. Jaanong ba fitlha kwa nageng ya Moabe, ba nna teng.

NEHEMIA 1:1
Ditirafalo tsa ga Nehemia morwa Hagalea. E rile ka kgwedi ya Khiselefe ngwageng wa 20 ke le kwa Susane ntlong ya borena,

ESETERE 1:1
Go kile ga dirafala mo metlheng ya ga Ahasewerose – ke ene Ahasewerose yo o neng a busa mafatshe a le 127 go simolola kwa India go ya go fitlha kwa Ethiopia –

1 DIKGOSI 1:2
Mme batlhanka ba gagwe ba mo raya ba re: “A kgosi morena wa rona a batlelwe morweetsana wa lekgarebe gore a mo direle, a mo oke. Mme fa a robala fa sehubeng sa gago, foo kgosi, morena wa rona o tla thuthafala.”

TSHENOLO 16:16
Mewa eo ya phuthela dikgosi felong fa go bidiwang Haremagetone ka Sehebere.

JESAYA 34:14
Dibatana tsa sekaka di tla kgatlhana le diphiri teng. Didimo tsa sekaka di tla kopana gona. Ee, ke teng foo fela kwa sepoko sa bosigo se nnang teng, se iponela boikhutso.

MATHEO 22:37
A mo araba a re: “ ‘Rata Morena, Modimo wa gago, ka pelo yotlhe le ka mowa otlhe le ka tlhaloganyo yotlhe ya gago.’

MAREKO 3:1-6
[1] Jaanong a tsena gape mo senagogeng. Ga bo go le motho teng yo o nang le letsogo le le omeletseng.[2] Ba mo lepa gore a o tla mo fodisa ka Sabata, gore ba tle ba mmee molato.[3] Jesu a raya motho yo o nang le letsogo le le omeletseng a re: “Emela fa gare.”[4] A ba botsa a re: “A go letleletswe go dira molemo ka Sabata, gongwe go dira bosula, go pholosa motho, gongwe go mmolaya?” Mme ba didimala fela.[5] Jaanong a ba leba tikologong ka bogale, a tlhokofadiwa ke bothata jwa dipelo tsa bone, a raya motho yoo a re: “Otlolola letsogo!” A le otlolola; la ba la fola.[6] Jaanong Bafarisai ba tswela kwa ntle, ba akofa ba gakololana le ba ba gogang le Herote ka ga gagwe, gore ba tle ba mmolae.

MAREKO 10:46-52
[46] Jaanong ba fitlha kwa Jerigo. Mme ya re a tswa mo Jerigo, a na le barutwa ba gagwe le batho ba bantsi, mokopi wa sefofu, e bong Baratimeo, morwa Timeo, a bo a ntse fa tseleng.[47] Ya re a utlwa, fa e le Jesu wa Nasaretha, a simolola go goa a re: “Morwa Dafita, Jesu, nkutlwela botlhoko?”[48] Ba bantsi ba mo kgalemela ba re, a didimale; mme ene a goa bogolo bogolo a re: “Morwa Dafita, nkutlwele botlhoko!”[49] Ke fa Jesu a ema a re: “Mmitseng!” Ba bitsa sefofu, ba se raya ba re: “Namatshega o nanoge; o a go bitsa.”[50] Foo a latlha kobo ya gagwe, a supuga, a tla go Jesu.[51] Jesu a tswa molomo, a mmotsa a re: “O rata ka go direla eng?” Sefofu sa mo araba sa re: “Rabuni, dira gore ke boe ke bone.”[52] Jesu a mo raya a re: “Tsamaya; tumelo ya gago e go fodisitse.” Ka bonako a boa a bona, a ba a mo sala morago mo tseleng.

DANIELE 1:7
Jaanong mookamedi wa badiredi a ba taya maina a sele, a bitsa Daniele Beletšhatsare le Hananya Šaterage le Mišaele Mešage le Asaria Abetenego.

BAATLHODI 4:6
Jaanong ene a roma, a bitsa Barake morwa Abinoame kwa Keteše nageng ya ga Nafetale, a mo raya a re: “Ruri, Morena, Modimo wa Iseraele, o go laetse a re: ‘Tloga o ye kwa thabeng ya Thabore, o tsee banna ba le 10 000 ba Banafetale le ba Basebulone ba ye nao.

2 DIKGOSI 19:37
Jaanong ya re a obamela mo tempeleng ya ga Niseroge modimo wa gagwe, a bolawa ke Ateramelege le Saresere bomorwawe ka tšhaka. Ba tloga ba tshabela kwa lefatsheng la Ararate, mme Esarehatone morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

HESEKIELE 23:4
Leina la yo mogolo e ne e le Ohola, la ga monnawe e le Ohodiba. Ba nna ba me, ba belega bomorwa le bomorwadi. Ohola ke leina la Samaria. Ohodiba ke leina la Jerusalema.

JEREMIA 1:1
Mafoko a ga Jeremia, morwa Hilekia, mongwe wa baperesiti ba ba neng ba agile kwa Anathothe mo lefatsheng la Benyamene,

GENESI 10:22
Bomorwa Seme ke Elame le Asure le Arephagasadi le Lute le Arame.

ESERA 4:7
Mo metlheng ya ga Arethašasetha, kgosi ya Peresia, Biselame le Mitheretathe le Tabeele le balekane ba bangwe ba gagwe ba kwalela Arethašasetha kgosi ya Peresia; mafoko a lokwalo loo a ne a kwadilwe ka Sesiria, a bile a fetotswe. Ka Sesiria go ne go twe:

MATHEO 10:3
le Filipo le Baretolomeo; le Thomase le Matheo, mokgethisi; le Jakobo wa ga Alefeo le Lebeo yo o bidiwang Thateo;

DITIRO 2:9
Re le Bapharatha le Bamedia le Baelame le ba ba agileng mo Mesopotamia le mo Jutea le mo Kapatokia le mo Ponto le mo Asia

LEFITIKO 11:5
le pela; gonne e a otla, mme ga e ditlhako di maphata; e lo itshekologetse;

MORERI 1:1
Mafoko a Moreri morwa Dafita, kgosi ya kwa Jerusalema.

EKESODU 30:34
Morena a ba a raya Moše a re: “Tsaya tse di nkgang monate, e bong boroku jwa setlhare sa Storakese le kgetla ya lewatle le boroku jwa Galabano, e le makga a a monate le matlhare a leswalo a a sa pekwang; a di tsewe ka go lekalekana ga tsona.

JOBE 9:9
O dirile dinaledi tsa ‘Bere e kgolo’ le tsa ‘Dikolobe’ le tsa ‘Selemela’ le tsa ‘Sefapaano’ kwa ntlheng ya borwa.

DITIRO 6:5
Lefoko le la kgatlha botlhe pitsong, mme ba tlhopha Setefane, monna yo o tletseng tumelo le Mowa o o Boitshepo, le Filipo le Porogoro le Nikanore le Timone le Paremena le Nikolao, motlhabologi wa kwa Antiogia;

TSHENOLO 1:11
le re: “Se o se bonang, o se kwale mo lokwalong, o lo romele kwa diphuthegong tse di supang, kwa Efeso le Semerina le Peregamo le Thiatira le Saredise le Filatelefia le Laodikea.”

1 DIKGOSI 8:13
Jaanong ke go agetse Ntlo, ke bonno jo bo tlhomameng, gore o nne teng ka bosakhutleng.”

MAREKO 3:23
Mme a ba ipiletsa, a bua nabo ka ditshwantsho a re: “Satane o ka kgarameletsa Satane ntle jang?

JOŠUA 24:15
Mme fa e le bosula mo matlhong a lona go direla Morena, itlhopheleng kajeno yo lo ratang go mo direla, a medimo e borraeno ba neng ba e direla ba le kwa moseja ga noka ya Ferathe kampo medimo ya Baamori ba lo agileng mo lefatsheng la bone, mme nna le ba lapa la me re tla direla Morena.”

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved