Instagram
English
A A A A A

Additional: [Abundance]
1 TIMOTHEO 5:8
Fa motho a sa tlamele ba ga gabo, bogolo ba e leng ba ntlo ya gagwe, o itatotse tumelo, o bosula bogolo go yo o sa dumeleng.

2 BAKORINTHE 9:8
Mme Modimo o nonofile go lo atisetsa neo nngwe le nngwe ya bopelotlhomogi, gore lo nne le tsotlhe tse di lekanyeng ntlheng tsotlhe ka gale, le letlotlo la go ka dira tiro nngwe le nngwe e e molemo;

DOITERONOMIO 29:12
gore lo tsene mo kgolaganong ya Morena, Modimo wa lona, e Morena, Modimo wa lona, o e dirang le lona kajeno e a e tiisitseng ka maikano le khutso

BAEFESO 3:20
Mme ona o o nonofileng go dira bogolo go feta tsotlhe tse re ka di kopang le tse re ka di gopolang ka fa thateng e e dirang mo go rona,

EKESODU 34:6
Jaanong Morena a feta fa pele ga gagwe, a kua a re: “Morena! Morena! Ke Modimo o o boutlwelo-botlhoko le boitshwarelo, o o sa feleng pelo, o o letlotlo la bopelotlhomogi le boikanyego;

JAKOBO 1:17
Neo nngwe le nngwe e e molemo le mpho nngwe le nngwe e e tletseng e tswa kwa godimo, e fologa kwa go Rra-masedi yo go se nang phetogo epe mo go ene, le e seng kamogano ya bosigo le motshegare.

JOHANE 10:10
Legodu le tla fela go utswa le go bolaya le go senya. Nna ke tsile gore di baane le bophelo, di be di nne le letlotlo.

LUKA 6:38
Nayang, mme lo tla newa. Selekanyo se se molemo, se se katetsweng, se se kgotlhokgoditsweng, se se tshologang, ba tla se lo naya mo dihubeng tsa lona; gonne selekanyo se lo lekanyang ka sona, lo tla be lo lekanyediwa ka sona.”

LUKA 6:45
Motho yo o molemo o ntsha se se molemo mo lohumong lo lo molemo lwa pelo ya gagwe; mme yo o bosula o ntsha se se bosula mo lohumong lo lo bosula; gonne se se tletseng ka pelo se tshologa ka molomo.

MATHEO 6:33
Jalo he, batlang pele puso ya Modimo le tshiamo ya ona, mme tsotlhe tseo lo tla di okelediwa.

BAFILIPI 4:19
Mme Modimo wa me o tla lo abela tsotlhe tse lo di tlhokang ka fa khumong ya ona mo kgalalelong e e mo go Keresete Jesu.

DIANE 3:5-10
[5] Ikanye Morena ka pelo yotlhe, mme o se ikaege ka tlhaloganyo ya gago.[6] Mo gopole mo ditseleng tsotlhe tsa gago, mme ene o tla siamisa ditselana tsa gago.[7] Se ikae yo o botlhale ka wesi, mme o boife Morena, o ile bosula.[8] Go dira jalo go tla fodisa mmele wa gago, go lapolosa marapo a gago.[9] Tlotla Morena ka dineo tsa khumo ya gago le tsa letlhafula la kotulo yotlhe ya gago.[10] Foo difala tsa gago di tla tlala letlotlo; digatelo tsa gago di tla tshologa matute a moweine.

DIPESALEMA 23:5
O baakanya bojelo fa pele ga me go lebagana le baba ba me; o ntlotsa tlhogo ka lookwane; senwelo sa me se tletse, se a penologa.

DIPESALEMA 36:8
Kana bopelontle jwa gago, Modimo, bo molemolemo jang ne! Bana ba batho ba tshabele mo moriting wa diphuka tsa gago.

DIPESALEMA 37:11
Mme ba ba pelonomi bona ba tla rua lefatshe, ba natefelwa ke letlotlo la kagiso.

DIPESALEMA 65:11
O nosa ditemo tsa lone, o thuba makwete a lone, o le kolobisa ka medupe, o tshegofatsa go tlhoga ga dijwalo tsa lone.

DIPESALEMA 72:16
A go nne letlotlo la mabele mo lefatsheng, a go sume kwa ditlhoeng tsa dithaba; a leungo la lone le tshwane le Lebanone; a batho ba motse ba rune jaaka morogo wa lefatshe.

BAROMA 15:13
Mme jaanong a Modimo wa tsholofelo o lo tlatse boitumelo jotlhe le kagiso ka go dumela gore lo tote bogolo mo tsholofelong ka thata ya Mowa o o Boitshepo.

DIPESALEMA 66:8-12
[8] Galaletsang Modimo wa rona, lona merafe! Lo utlwatse lentswe le le o bakang;[9] o o nayang mewa ya rona bophelo, o sa leseletse dinao tsa rona go theekela;[10] gonne wena, Modimo, o re lekile, wa re itshekisa, jaaka go itshekisiwa selefera.[11] O re tsentse mo letloeng, wa baya morwalo o o imelang mo dinokeng tsa rona.[12] Wa lesa bapalami ba re gata ditlhogo; ra tsena mo molelong le mo metsing; mme o re ntsheditse kwa go leng letlotlo.

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved