Instagram
English
A A A A A

Sins: [Apostasy]
2 BATHESALONIKA 2:3
Ope motho a se ka a lo fora ka mokgwa ope; gonne ga go ketla go dirafala, fa tenego e sa tle pele, le fa monna wa boleo a sa senolwe, yo e leng morwa tatlhego.

DANIELE 9:27
E tlaa dira kgolagano e e tlhomameng le bantsi ka beke e le nngwe fela; mme ka bontlha nngwe jwa beke e tlaa khutlisa setlhabelo le seromololo; mme mo phukeng ya dilo tse di makgapha go tlaa tla mongwe yo o swafatsang; le go ya fela kwa bofelelong, e bile e le jo bo laotsweng, bogale bo tlaa thelwa mo moswafatsing.”

1 TIMOTHEO 4:1
Mowa o bua ka thanolo gore, mo metlheng ya morago bangwe, ba tlaa tenega mo tumelong, ba tlhokomela mewa e e timetseng, le dithuto tsa badimo.

BAHEBERE 3:12
Lo itise, bagaetsho, e se re kgotsa go bo go ka nna le mo go mongwe wa lona pelo e e bosula, e e sa dumeleng, ya go kgaogana le Modimo o o tshedileng.

LUKA 8:13
Ba ba fa go leng letlapa ke ba e a reng ba utlwile, ba tshole lefoko ka boitumelo; bao, e re ka ba sena modi, ba dumele ka lobakanyana fela; mme mo motlheng wa thaelo ba tenege.

BAHEBERE 6:4-6
[4] Gonne ka ga bone ba ba kileng ba bonesiwa, ba lekeletsa neo ya selegodimo, mme ba abelwa Mowa o o Boitshepo,[5] mme ba lekeletsa lefoko le le molemo la Modimo, le dinonofo tsa motlha o o tlang,[6] ka ba tlogile ba tenega; bao, go reteletse ruri go ba šafaletsa gape kwa boikwatlhaong, ka ba ipapolela Morwa Modimo seša, ba mo tlhabisa ditlhong mo ponatshegong.

2 PETERO 2:20-22
[20] Gonne fa e tlaa re ba sena go faloloa mo masweng a lefatshe, ka kitso ya Morena le Mmoloki Jesu Keresete, ba ba ba tloga ba itlhakatlhakanya nao, mme ba fenngwa, popego ya morago mo go bao, e tle e befe bogolo go ya pele.[21] Gonne go ka bo go le molemo bogolo mo go bone fa ba ka bo ba se ka ba itse tsela ya tshiamo, bogolo go go re ba sena go e itse, ba tloge ba fularele taola e e itshepileng e ba e neetsweng.[22] Go ba dirafaletse ka fa lefokong la ammaaruri le le reng: “Ntša e boetse matlhatseng a yone, le kolobe e e tlhapisitsweng e boetse mo go bidikameng mo seretseng.”

BAHEBERE 10:26-29
[26] Gonne fa re leofa ka bomo re sena go amogela kitso ya boammaaruri, ga go tlhole go na le setlhabelo sepe sa dibe.[27] Fa e se tebelelo e e boitshegang ya tshekiso, le ya bogale jwa molelo o o tlaa lailang baganetsi.[28] Motho yo o nyaditseng molao wa ga Moše o swa fela a sa tlhomogelwe pelo, ka lefoko la basupi ba le babedi kgotsa ba le bararo.[29] Fa lo gopola, ene yo o gatakileng Morwa Modimo ka dinao, a ba a kaya madi a kgolagano, a o itshepisitsweng ka one, a re, ke selo fela se se sa itshepang, a rumola Mowa wa tshegofatso, ana ene o tlaa kaiwa a tshwanetswe ke petso e e botlhoko bo kae?

2 TIMOTHEO 4:3-4
[3] Gonne motlha o tlaa tla o ba se ketlang ba iteseletsa go utlwa thuto e e itekanetseng ka one; mme e re ka ba le ditsebe tse di babanyegang, ba tlaa ikgobokanyetsa baruti ba ba ka fa dikgatlhegong tsa bone.[4] Ba tlaa itsubula mo boammaaruring, ba fapogela kwa mainaneng.

JOHANE 15:6
Fa motho a sa nne mo go nna, o latlhelwa kwa ntle jaaka kala, mme e omelele; batho ba di kgobokanye, ba di latlhele mo molelong, mme di jewe ke molelo.

1 TIMOTHEO 4:1-2
[1] Mowa o bua ka thanolo gore, mo metlheng ya morago bangwe, ba tlaa tenega mo tumelong, ba tlhokomela mewa e e timetseng, le dithuto tsa badimo.[2] Ka boitimokanyo jwa batho ba ba buang maaka, e le ba digakolodi tsa bone di ntseng jaaka e kete di fisitswe ka tshipi e e molelo;

2 PETERO 2:1
Mme go kile ga nna ga tsoga le baperofeti ba e seng bone mo bathong, jaaka le mo go lona go tlaa nna baruti ba e seng bone, ba ba tlaa tsenyang dithuto tse di senyang, ka go kukunela mo teng ba ba ba itatola le yo e leng ene Morena yo o ba rekileng, mme ba iteretse tshenyego e e fefogang.

MATHEO 24:10-12
[10] Foo ba le bantsi ba tlaa kgopiwa, ba tlaa okana ba ilana.[11] Baperofeti ba le bantsi ba e seng bone ba tlaa tsoga, mme ba tlaa timetsa batho ba le bantsi.[12] E tlaa re ka boikepo bo tlaa bo bo ntsifetse, lorato lwa bontsi bogolo lo tlaa tsidifala.

2 PETERO 3:17
Ke gone lona baratwa, ka lo itsile dilo tse gale, lo itise, e se re kgotsa lwa katogana le tlhomamo ya lona ka go utswiwa dipelo ke timelo ya baikepi.

JOHANE 6:66
Ya re ka moo barutwa ba gagwe ba le bantsi ba tenega, ba se ka ba tlhola ba tsamaya nae.

2 PETERO 2:17
Batho bao ke metswedi e e se nang metsi, ke meuwane e e kgweediwang ke sefefo; ke ba bontsho jwa lefifi ba bo beetsweng.

1 TIMOTHEO 4:1-3
[1] Mowa o bua ka thanolo gore, mo metlheng ya morago bangwe, ba tlaa tenega mo tumelong, ba tlhokomela mewa e e timetseng, le dithuto tsa badimo.[2] Ka boitimokanyo jwa batho ba ba buang maaka, e le ba digakolodi tsa bone di ntseng jaaka e kete di fisitswe ka tshipi e e molelo;[3] ba itsa batho go nyala, ba laola gore go ilwe dijo tse Modimo o di tlhophetseng go amogelwa ka tebogo ke ba ba dumelang le ba ba itseng boammaaruri.

1 BAKORINTHE 10:12
Ke gone yo o gopolang gore o eme, a itise gore a se ka a wa.

MATHEO 24:9-10
[9] “Ke gone ba tlaa lo tsenyang mo dipitlaganong, ba lo bolaya, mme lo tlaa ilwa ke merafe yotlhe, ka ntlha ya leina la me.[10] Foo ba le bantsi ba tlaa kgopiwa, ba tlaa okana ba ilana.

MATHEO 26:14-16
[14] Foo mongwe wa ba ba 12, yo o bidiwang Jutase Isekariote, a ya ditlhogong tsa baperesiti,[15] a re: “Lo tlaa nnaya eng, ke tle ke mo lo neele?” Mme ba mo lekanyetsa dipapetlana tsa selefera di le 30.[16] Go tswa fa lobakeng loo a senka ka fa o ka mo ba neelang ka teng.

1 TIMOTHEO 1:19-20
[19] o ntse o tshegeditse tumelo le segakolodi se se molemo; se bangwe ba e rileng ba sena go se kgoromeletsa koo, ba sala ba senyega ka ga tumelo,[20] ba Humenaio le Alekesantere e leng ba bone; ba ke ne ke ba neela Satane, gore ba rutwe go lesa go tlhapatsa Modimo.

1 JOHANE 2:19
Ba dule mo go rona, mme ya bo e ne e se ba rona; gonne fa e ka bo e ne e le ba rona, ba ka bo ba sa ntse ba na le rona; mme ba tswa, gore ba tle ba bonatshiwe ka fa ba seng ba rona botlhe ka teng.

BAHEBERE 10:25-31
[25] re se ka ra bakela go phuthega ga rona, jaaka mokgwa wa bangwe, mme re laelane; bogolo thata ka lo bona motlha o atamela.[26] Gonne fa re leofa ka bomo re sena go amogela kitso ya boammaaruri, ga go tlhole go na le setlhabelo sepe sa dibe.[27] Fa e se tebelelo e e boitshegang ya tshekiso, le ya bogale jwa molelo o o tlaa lailang baganetsi.[28] Motho yo o nyaditseng molao wa ga Moše o swa fela a sa tlhomogelwe pelo, ka lefoko la basupi ba le babedi kgotsa ba le bararo.[29] Fa lo gopola, ene yo o gatakileng Morwa Modimo ka dinao, a ba a kaya madi a kgolagano, a o itshepisitsweng ka one, a re, ke selo fela se se sa itshepang, a rumola Mowa wa tshegofatso, ana ene o tlaa kaiwa a tshwanetswe ke petso e e botlhoko bo kae?[30] Gonne re a mo itse yo o rileng: “Pusoloso ke ya me, ke tlaa lefetsa.” Gape ga twe: “Jehofa o tlaa atlholela batho ba gagwe.”[31] Ke se se boitshegang go wela mo diatleng tsa Modimo o o tshedileng.

JEREMIA 17:5-6
[5] Jehofa o bua jaana, a re: “Go hutsegile monna yo o ikanyang motho, a ba a dira nama letsogo la gagwe, le yo pelo ya gagwe e tlogelang Jehofa.[6] Gonne o tlaa nna jaaka logolo mo sekakeng, mme ga a ketla a itse mogang molemo o tlang; mme o tlaa nna mo mafelong a a lokgere mo nageng, lefatshe le le letswai, le le sa nnweng.

HESEKIELE 3:20
“Gape, ya re fa mosiami a fapoga mo tshiamong ya gagwe, a dira boikepo, mme ke baya sekgopi fa pele ga gagwe, o tlaa swa; e re ka o se ka wa mo tlhagisa, o tlaa swela mo boleong jwa gagwe, mme ditiro tsa gagwe tsa tshiamo tse o kileng a di dira ga di ketla di gakologelwa; mme madi a gagwe ke tlaa a lopa mo seatleng sa gago.

HESEKIELE 18:24
“Ya re fa mosiami a fapoga mo tshiamong ya gagwe, a dira boikepo, mme a dira ka fa dilong tse di makgapha tsotlhe tse moikepi o di dirang, a o tlaa tshela? Ga go ketla go gakologelwa dipe tsa ditiro tsa gagwe tsa tshiamo tse o di dirileng; mme mo tlolong e o e tlodileng, le mo boleong jo o bo leofileng, o tlaa swela mo go jone.

MATHEO 13:20-21
[20] Wa peo e e jadilweng fa go leng matlapa, ke yo o utlwang lefoko mme a akofe a le tshole ka boitumelo;[21] le fa go ntse jalo ga a na modi mo go ene, o tle a eme ka lobakanyana fela; mme e re mogang go tsogang patiko kgotsa pogiso ka ntlha ya lefoko, a akofe a kgopiwe.

1 BAKORINTHE 9:27
mme ke ikgoba mmele, ke o baya mo taolong, e se re kgotsa ka mokgwa mongwe, e tlaa re ke sena go rerela ba bangwe Mafoko a a Molemo, nna ka nosi ka tla ka ganwa.

BAHEBERE 6:4-8
[4] Gonne ka ga bone ba ba kileng ba bonesiwa, ba lekeletsa neo ya selegodimo, mme ba abelwa Mowa o o Boitshepo,[5] mme ba lekeletsa lefoko le le molemo la Modimo, le dinonofo tsa motlha o o tlang,[6] ka ba tlogile ba tenega; bao, go reteletse ruri go ba šafaletsa gape kwa boikwatlhaong, ka ba ipapolela Morwa Modimo seša, ba mo tlhabisa ditlhong mo ponatshegong.[7] Gonne lefatshe le le noleng pula e e ntseng e le na, le ungwa merogo e e tshwanetseng bone ba ba bileng ba le lemelwa; lefatshe leo le tle le bone tshegofatso mo Modimong.[8] Mme fa le ungwa mitlwa le setlasitlwane, le tle le gangwe, mme le bo le le gaufi le go hutsiwa; mme bofelelo jwa lone ke go jewa ke molelo.

DITIRO 21:21
ba boleletswe ka ga gago, fa o ruta Bajuta botlhe ba ba mo go Baditšhaba, gore ba tlhoboge Moše, o ba raya gore ba se rupise bana ba bone, le fa e le go tsamaya ka fa mekgweng.

BAGALATIA 5:4
Lo lomologantswe mo go Keresete, lona ba lo ratang go siamisiwa ka molao; lo ole mo tshegofatsong.

1 BAKORINTHE 6:9
Kgotsa a ga lo itse fa ba ba sa siamang ba se ketla ba rua bogosi jwa Modimo? Lo se ka lwa tsietsega; go le baakafadi, go le baobamedi ba medimo ya disetwa, go le ba bonyatsi, go le baithati, go le basotoma,

BAHEBERE 10:26
Gonne fa re leofa ka bomo re sena go amogela kitso ya boammaaruri, ga go tlhole go na le setlhabelo sepe sa dibe.

MATHEO 13:41
Morwa Motho o tlaa roma baengele ba gagwe, mme ba tlaa tlhopha mo bogosing jwa gagwe dilo tsotlhe tse di kgopisang, le ba ba ikepang;

2 TIMOTHEO 4:3
Gonne motlha o tlaa tla o ba se ketlang ba iteseletsa go utlwa thuto e e itekanetseng ka one; mme e re ka ba le ditsebe tse di babanyegang, ba tlaa ikgobokanyetsa baruti ba ba ka fa dikgatlhegong tsa bone.

2 BATHESALONIKA 2:3-4
[3] Ope motho a se ka a lo fora ka mokgwa ope; gonne ga go ketla go dirafala, fa tenego e sa tle pele, le fa monna wa boleo a sa senolwe, yo e leng morwa tatlhego.[4] E bong yo o ikgantshang, a ikgodisa, a tlhabana le gotlhe mo go bidiwang modimo, kgotsa mo go obamelwang; a ba a tle a dule mo tempeleng ya Modimo, a ikaye gore ke ene Modimo.

JOHANE 1:14
Mme Lefoko a tla a nna nama, mme a aga mo go rona, mme ra bona kgalalelo ya gagwe, e kete kgalalelo ya yo o tsetsweng a le esi a tswa kwa go Rara, a tletse tshegofatso le boammaaruri.

DOITERONOMIO 13:13
Banna bangwe ba ba diapu ba dule mo gare ga gago, ba okile banni ba motse ka go re: ‘A re yeng go direla medimo e sele,’ e le e lo iseng lo e itse,

1 TIMOTHEO 4:10
Gonne re a dira e bile re a leka ka ntlha ya gone mo, ka gonne re na le tsholofelo ya rona, e tlhomilwe mo Modimong, o o tshedileng, o e leng Mmoloki wa batho botlhe, bogolo wa bone ba ba dumelang.

1 PETERO 3:17
Gonne go molemo bogolo, fa go rata ga Modimo go ka nna jalo, lwa boga botlhoko ka ntlha ya go dira molemo, e seng ka ntlha ya go dira bosula.

1 BATHESALONIKA 2:3
Gonne go laya ga rona ga go tswe mo go timeleng, le fa e le mo lesweng, le fa e le mo bolotsaneng;

DOITERONOMIO 32:15
Mme Ješurune a nona, a raga; o nonne, o enne, o borethe; foo a latlha Modimo o o mo dirileng, a kobela tlase lefika la poloko ya gagwe.

HESEKIELE 18:26
Ya re fa mosiami a fapoga mo tshiamong ya gagwe a dira boikepo, mme a swela mo go jone; o tlaa swela mo boikepong jwa gagwe jo ene o bo dirileng.

1 TIMOTHEO 4:2
Ka boitimokanyo jwa batho ba ba buang maaka, e le ba digakolodi tsa bone di ntseng jaaka e kete di fisitswe ka tshipi e e molelo;

MAREKO 10:11
A ba raya a re: “Le fa e le mang yo o tlaa tlhalang mosadi wa gagwe, a nyala o sele, o a mo akafalela;

LUKA 22:3-6
[3] Satane a tsena mo go Jutase yo o bidiwang Isekariote, e le mongwe wa ba ba 12.[4] A ya a loganya le ditlhogo tsa baperesiti le dikgosana, ka fa o ka mo ba neelang ka teng.[5] Mme ba itumela; ba golagana nae gore ba tlaa mo naya madi.[6] A dumalana nabo; mme a batla lobaka lo o tlaa mo ba neelang ka lone, kwa bontsing jwa batho bo tlaa bong bo seyo teng.

MATHEO 12:31-32
[31] Ke gone ke lo rayang ke re: Batho ba tlaa itshwarelwa dibe tsotlhe le tlhapatso; mme tlhapatso e e tlhapatsang Mowa, ga e ketla e itshwarelwa.[32] Le fa e le mang yo o tlaa buang lefoko le le nyatsang Morwa Motho, o tlaa go itshwarelwa; mme le fa e le mang yo o tlaa buang lefoko le le nyatsang Mowa o o Boitshepo, ga a ketla a go itshwarelwa, le fa e le mo lefatsheng leno, le fa e le mo go le le tlang.

Tswana Bible 1908
Public Domain