A A A A A

Math Signs: [Number 10]


1 DIKGOSI 7:23
A dira lewatle le le thetsweng, le le dimetara di le 4,4 go tswa losing longwe go ya losing lo longwe, mo tikologong le le sediko, bogodimo jwa lone bo le jwa dimetara di le 2,2; selekanyo sa tikologo ya lone e le dimetara di le 13,2.

NUMERI 11:11
Moše a raya Jehofa a re: “Ana o diretse motlhanka wa gago bosula ka ntlha yang? Ke ka ntlha yang fa ke sa bone letlhogonolo mo ponong ya gago fa e bo ne ne o beile morwalo wa tšhaba yotlhe e mo go nna jaana?

DOITERONOMIO 1:11
Jehofa, Modimo wa borra ba lona, a ke a lo ntsifatse ga makgolo a some, go feta jaaka lo ntse jaana, a a lo segofatse jaaka a lo solofeditse.

LEFITIKO 20:13
Fa monna a lala le monna, a mo etsa mosadi, ba dirile mo go makgapha boo babedi; a ba bolawe ruri, madi a bone a a nne mo go bone.

1 BAKORINTHE 6:9-11
[9] Kgotsa a ga lo itse fa ba ba sa siamang ba se ketla ba rua bogosi jwa Modimo? Lo se ka lwa tsietsega; go le baakafadi, go le baobamedi ba medimo ya disetwa, go le ba bonyatsi, go le baithati, go le basotoma,[10] go le magodu, go le ba ba bohula, go le matagwa, go le bakgadi, go le baikgagapeledi, ga ba ketla ba rua bogosi jwa Modimo.[11] Bangwe ba lona ba kile ba ne ba ntse jalo; mme lwa tlhapisiwa, lwa itshepisiwa, lwa siamisiwa mo ineng la Morena Jesu Keresete, le mo Moweng wa Modimo wa rona.

1 BAKORINTHE 10:13
Ga lo a welwa ke thaelo epe e e sa ka keng ya itshokelwa ke motho, mme Modimo o boikanngo, o o se ketlang o lo lesa lwa raelwa ka mo go fetang nonofo ya lona; mme o tlaa re mo thaelong o lo baakanyetse kgoro ya phalolo le yone, gore lo tle lo bone go e itshokela.

BAROMA 1:20
Gonne dilo tse di sa bonaleng tsa one, e bong nonofo ya one e e sa khutleng, le bomodimo jwa one, di sa le di bonala sentle gale mo tlholegong ya lefatshe, ka di lemogwa ka dilo tse di dirilweng; jalo batho bao ba bo ba se na seipato;

BAFILIPI 4:19
Modimo wa me o tlaa lo naya sengwe le sengwe se lo se tlhokang, ka fa lohumong lwa one mo kgalalelong mo go Keresete Jesu.

DIPESALEMA 55:22
Latlhela morwalo wa gago mo go Jehofa, mme o tlaa go kokotletsa; ga a ketla a leseletsa mosiami gope go tshikinngwa.

2 TIMOTHEO 3:16
Lokwalo longwe le longwe lo lo kwadilweng ka tlhotlheletso ya Modimo, lo bile lo molemo go ruta, le go kgalemela le go sokolola, le go kaela ka tshiamo,

LUKA 23:34
Mme Jesu a re: “Rra, ba itshwarele; gonne ga ba itse se ba se dirang.” Mme ba kgaogana diaparo tsa gagwe, ba di laola ka bola.

GENESI 1:31
Modimo wa bona sengwe le sengwe se o se dirileng, mme bonang, ga bo go le molemo thata. Ga nna maitseboa, ga ba ga nna moso, letsatsi la borataro.

DIPESALEMA 104:9
O beile mmotwana gore a se ka a o tlola; gore a se ka a ba a boa a khurumetsa lefatshe.

GENESI 6:12
Modimo wa bona lefatshe, mme bona, le ne le senyegile; gonne batho botlhe ba sentse mekgwa ya bone mo lefatsheng.

GENESI 7:20
Metsi a kokomogela godimo tekanyo ya boleele jwa mabogo a le some le botlhano; le tsone dithaba tsa khurumetsega.

GENESI 8:5-9
[5] Metsi a nna a ngotlafala ka metlha yotlhe go ya go fitlha mo kgweding ya lesome; ka kgwedi ya lesome, le ka letsatsi la ntlha la kgwedi, ditlhora tsa dithaba tsa bonala.[6] Ga dirala ya re malatsi a le 40 a sena go feta, Noa a bula fensetere ya ntlo e e kokobalang e o neng a e dirile.[7] A ntsha mohukubu, mme wa tswa wa dikologa dikologa, ga tsamaya metsi a kgala mo lefatsheng.[8] A ba a ntsha lephoi, go bona gore a metsi a setse a ngotlegile mo lefatsheng.[9] Mme lephoi la se ka la fitlhela gope fa le ka bayang monoto wa lone gone, la boela kwa go ene kwa ntlong, gonne metsi a ne a sa ntse a bipile lefatshe lotlhe fela; a ntsha seatla sa gagwe, a le tsaya, a le busetsa mo go ene, mo ntlong.

GENESI 9:11
Ke tlaa tlhomamisa kgolagano ya me le lona; le gone nama yotlhe ga e ketla e tlhola e kgaolwa ka metsi a morwalela; le gone ga go ketla go tlhola go tla morwalela go senya lefatshe.”

DOITERONOMIO 11:11
Lefatshe le lo kgabaganyetsang kwa go lone go le rua, ke lefatshe la makgabana le mekgatšha, mme le nwa metsi a pula ya legodimo.

LUKA 11:11
Ke ofe wa lona yo o ka reng e le rrabana, mme fa morwawe a mo lopa senkgwe, o ka mo naya lentswe? Kgotsa fa a lopa tlhapi, o ka mo naya noga mo boemong jwa tlhapi?

NUMERI 1:11
wa Benjamine, Abitane morwa Giteoni;

JOŠUA 1:11
“Ralalang bothibelelo, lo laole batho, lo re: ‘Lo ipaakanyetseng mefago; gonne e tlaa re malaatsi e le mararo a ise a fete lo tlaa bo lo kgabaganya Joretane ono, lo ya go tsena lo rua lefatshe le Jehofa Modimo wa lona o le lo nayang go le rua.’ ”

1 BAKORINTHE 6:9
Kgotsa a ga lo itse fa ba ba sa siamang ba se ketla ba rua bogosi jwa Modimo? Lo se ka lwa tsietsega; go le baakafadi, go le baobamedi ba medimo ya disetwa, go le ba bonyatsi, go le baithati, go le basotoma,

JOHANE 1:8
E ne e se ene lesedi, mme a tla go supa ka ga lesedi.

NUMERI 10:29
Moše a raya Hobabe morwa Reuele wa Momidiane, mogwagadia Moše, a re: “Re etele kwa Jehofa o buileng ka ga gone, a re o tlaa go re naya. Tsamaya le rona, mme re tlaa go direla molemo, gonne Jehofa o boletse molemo ka ga Iseraele.”

Tswana Bible 1908
Public Domain