A A A A A

Math Signs: [Number 3]


1 TIMOTHEO 2:5
Gonne go Modimo o le mongwe fela, go bile go motsereganyi le ene a le mongwe fela fa gare ga Modimo le batho, motho ka esi,

2 TIMOTHEO 3:16
Lokwalo longwe le longwe lo lo kwadilweng ka tlhotlheletso ya Modimo, lo bile lo molemo go ruta, le go kgalemela le go sokolola, le go kaela ka tshiamo,

DITIRO 17:28
gonne mo go one re a tshela, mo go one re a tshikinyega, re leyo ka one; jaaka le bangwe bantshi ba dipina ba lona ba buile ba re: ‘Gonne le rona re losika lwa one.’

BAKOLOSE 2:9
Gone go agile botlalo jotlhe jwa Bomodimo sebele fela mo go ene.

EKESODU 3:14
Modimo wa raya Moše wa re: “KE NTSE YO KE NTSENG;” wa re: “O tlaa bua le bana ba Iseraele jaana o re: ‘KE NTSE o nthomile kwano go lona.’ ”

GENESI 1:26
Modimo wa re: “A re direng motho mo setshwanong sa rona, ee, ka fa setshwanong sa rona; le gone a a laole ditlhapi tsa lewatle, le dinonyane tsa loapi, le dikgomo, le lefatshe lotlhe, le sengwe le sengwe se se gagabang fa fatshe.”

BAHEBERE 4:12
Gonne lefoko la Modimo le tshedile, le tlhaga, le bogale go feta ditšhaka tsotlhe tse di magale mabedi, mme le tlhabe le ye go kgaoganya pelo le mowa, ditokololo le moko, le bofefo go lemoga megopolo le maikaelelo a pelo.

JOHANE 4:24
Modimo ke Mowa; mme ba ba o obamelang ba na le go o obamela ka mowa le ka boammaaruri.”

LEFITIKO 19:28
Lo se ka lwa itshegakela baswi mebele ya lona, le fa e le go ikwala mmele ka gope, ke nna Jehofa.

MATHEO 12:40
Jaaka Jona a kile a nna mo mpeng ya leruarua ka malatsi a le mararo le masigo a le mararo; Morwa Motho le ene o tlaa nna mo pelong ya lefatshe ka malatsi a le mararo le masigo a le mararo.

TSHENOLO 1:4
Nna Johane, ke kwalela diphuthego tse supa tse di mo lefatsheng la Asia, ka re: Tshegofatso e nne le lona le kagiso tse di tswang kwa go yo o gone, le yo o neng a ntse a le gone, le yo o tlaa tlang; le e e tswang mo Meweng e supa, e e fa pele ga setulo sa bogosi;

TITO 1:12
Mongwe wa bone, e le mokaedi mongwe wa bone, o rile: “Bakerete ke baaki ka gale le ka gale, ba sefolofolo se se maswe, ke dijabele tse di bobodu fela.”

1 BAKORINTHE 15:33
Lo se ka lwa tsietsega: “Go ikopanya le ba ba bosula, go tle go bodise mekgwa e mentle.”

1 JOHANE 5:7-9
[7] Mowa ke one o o supang, ka Mowa ke one boammaaruri.[8] Gonne go bararo ba ba supang, e bong Mowa le metsi, le madi; mme boo bararo ba supela gongwe.[9] Fa re amogela tshupo ya batho, tshupo ya Modimo e kgolo bogolo; gonne tshupo ya Modimo ke e, gore o supile ka ga Morwa one.

JOHANE 3:16-18
[16] Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalokalo, wa ntsha Morwa one yo o tsetsweng a le esi, gore le fa e le mang yo o dumelang mo go ene a se ka a nyelela, mme a bone botshelo jo bo sa khutleng.[17] Gonne Modimo ga o a ka wa roma Morwa one mo lefatsheng go sekisa lefatshe, mme e le gore lefatshe le bolokwe ka ene.[18] “Yo o dumelang mo go ene ga a sekisiwe; yo o sa dumeleng o sekisitswe le gompieno, ka a se ka a dumela mo ineng la Morwa Modimo yo o tsetsweng a le esi.

Tswana Bible 1908
Public Domain