Instagram
English
A A A A A

Life: [Beauty]
1 PETERO 3:3-4
[3] Go kgaba ga lona a e se nne go kgaba mo go kwa ntle, e bong ga go iphora moriri loetse, le ga go rwala mekgabo ya gouta, kgotsa ga go apara diaparo tse di maphatsiphatsi;[4] mme a e nne motho yo o sa bonaleng wa pelo, le ka diaparo tse di sa boleng tsa mowa wa boikokobetso le tidimalo, e le gone mo go kaiwang go tlhokega thata mo matlhong a Modimo.

2 BAKORINTHE 4:16
Ke gone ga re ngodiege. Le fa motho wa rona wa ka fa ntle a onala, le fa go ntse jalo motho wa rona wa ka fa teng o a ba a ntse a šafadiwa ka letsatsi le letsatsi;

BAEFESO 2:10
Gonne re tiro ya one, re bopetswe ditiro tse di molemo mo go Keresete Jesu, tse Modimo o di baakantseng gale gore re sepele mo go tsone.

GENESI 1:27
Modimo wa tlhola motho mo setshwanong sa one tota, wa mo tlhola mo setshwanong sa Modimo; wa ba tlhola nona le tshadi.

JESAYA 40:8
Bojang bo tle bo omelele, sethunya se swabe; mme lefoko la Modimo wa rona le tlaa ema ka bosakhutleng.

BAFILIPI 4:8
Sa bofelo, bagaetsho, dilo tsotlhe tsa boammaaruri, dilo tsotlhe tse di tshwanetseng go tlotlwa, dilo tsotlhe tse di itshekileng, dilo tsotlhe tse di rategang, dilo tsotlhe tse di bolelwang ka molemo; fa go na le molemo mongwe, fa go na le pako, lo gopole dilo tse.

DIPESALEMA 139:14
Ke tlaa go ntshetsa malebogo; gonne ke dirilwe ka mo go boitshegang le ka mo go gakgamatsang; di a gakgamatsa, ditiro tsa gago; mme goo mo, mowa wa me o a go itse sentle.

BAROMA 8:6
Gonne maikutlo a nama ke loso, mme maikutlo a Mowa ke botshelo le kagiso;

SEFELA SA DIFELA 4:7
O montle gotlhe fela moratwa wa me; ga go na setshubaba mo go wena.

MATHEO 6:28-29
[28] “Lo itlhobaelelelang diaparo? Akanyang dithunya tsa masoma a naga, ka fa di golang ka teng: ga di dire, ga di otlhe.[29] Le fa go ntse jalo ke a lo raya, le e leng ene Solomone mo kgalalelong yotlhe ya gagwe, o ne a sa kgabe jaaka sengwe sa tsone tseo.

1 TIMOTHEO 2:9-10
[9] Le gone fela jalo, gore basadi ba ikgabise ka diaparo tse di seng maphatsiphatsi, ba le bori le tekano; ba se ka ba ikgabisa ka go iphora moriri loetse, kgotsa ka gouta, kgotsa ka diperela, kgotsa ka diaparo tse di tlhwatlhwa kgolo;[10] mme a e nne ka ditiro tse di molemo – e le mo go tshwanetseng basadi ba ba ipalang ka poifomodimo.

1 SAMUELE 16:7
Mme Jehofa a raya Samuele a re: “O se ka wa leba sefatlhogo sa gagwe, le fa e le go gola ga gagwe; gonne ke mo ganna, ka gobo Jehofa ga a bone jaaka motho a bona; gonne motho o leba bokafantle, mme Jehofa o leba pelo.”

MORERI 3:11
O dirile sengwe le sengwe go nna sentle mo motlheng wa sone; le gone o tlhomile go akanya ka ga bosakhutleng mo pelong tsa bone, mme le fa go ntse jalo e be e le ka mokgwa wa go re motho ga a kake a lemogela ruri tiro e Modimo o e dirileng go tswa tshimologong go ya fela kwa bokhutlong.

BAGALATIA 3:26-27
[26] Gonne lo bana ba Modimo lotlhe, mo go Keresete Jesu, ka tumelo.[27] Gonne lotlhe ba lo kolobeditsweng mo go Keresete, lo apere Keresete.

DIANE 3:15-18
[15] O tlhokega bogolo go diperela; mme mo dilong tsotlhe tse o ka di eletsang ga go na sepe se se ka tshwantshiwang nae.[16] Boleele jwa malatsi bo mo seatleng sa gagwe se se siameng; mo seatleng sa gagwe sa molema go dikhumo le tlotlo.[17] Ditsela tsa gagwe ke ditsela tsa monate, le ditselana tsa gagwe tsotlhe ke kagiso.[18] O setlhare sa botshelo mo go ba ba mo tshwarang; go tlhogonolo mongwe le mongwe yo o mo itshadisetsang.

HESEKIELE 28:17-18
[17] Pelo ya gago e ne e itsholeditse ka ntlha ya bontle jwa gago, o bodisitse botlhale jwa gago ka ntlha ya phatsimo ya gago; ke go digetse fa fatshe, ke go beile fa pele ga dikgosi, gore di go bone.[18] Ka bontsi jwa maikepo a gago, mo tshiamololong ya go bapala ga gago, o tlhapaditse mafelo a gago a a boitshepo; ke gone ka moo ke tukisitseng molelo mo gare ga gago, o go laitse, mme ke go fetotse melora fa fatshe mo ponong ya botlhe ba ba go lebileng.

JAKOBO 1:23
Gonne fa motho mongwe a le moutlwi wa lefoko, mme a se modiri wa lone, o tshwana le motho yo o iponang sefatlhogo sa gagwe sa tlholego mo seiponing;

MATHEO 23:28
Fela jalo le lona, ka fa ntle lo bonala mo bathong jaaka e ketse lo siame, mme mo teng lo bo lo tletse boitimokanyo, le boikepo.

DIANE 31:30
Boeletsego ke tsietso le bontle ke boithamako, mme mosadi yo o boifang Jehofa, ene o tlaa bakwa.

Tswana Bible 1908
Public Domain