A A A A A

Life: [Animals]


GENESI 1:21
Modimo wa tlhola maruarua a magolo a lewatle, le dibopiwa dingwe le dingwe tse di tshelang tse metsi a di nyeudisang thata, ka fa ditshikeng tsa tsone; le nonyane, nngwe le nngwe e e diphuka, ka fa losikeng lwa yone. Modimo wa bona fa go le molemo.

GENESI 1:30
Le phologolo nngwe le nngwe le dibatana tsa lefatshe, le nonyane nngwe le nngwe ya loapi, le sengwe le sengwe se se gagabang fa fatshe se botshelo bo leng mo go sone, ke di neile morogo mongwe le mongwe o motala go nna dijo.” Ga nna jalo.

JAKOBO 3:7
Gonne ditshedi tsa methale yotlhe ya diphologolo le dinonyane, le ya dilo tse di gagabang, le dilo tse di mo teng ga lewatle, di tle di tantshiwe gape, di kile tsa nna tsa tantshiwa ke batho.

JEREMIA 8:7
Ee, mogolodi mo loaping o itse metlha ya one e e laotsweng; le lephoi, le peolwane, le kokolohutwe, di tle di tlhokomele metlha ya go tla ga tsone; mme batho ba me ga ba itse molao wa ga Jehofa.

JOBE 35:11
o o re rutang bogolo go diphologolo tsa lefatshe, o re tlhaletsha bogolo go dinonyane tsa loapi?’

LUKA 3:6
le nama yotlhe e tlaa bona poloka ya Modimo.”

LUKA 12:24
Elang mahukubu tlhoko, lo bone fa a sa jale, a sa robe; ga a na letlole le fa e le sebolokelo; mme Modimo o a a jesa; lona lo tlhwatlhwa e kgolo jang go feta dinonyane!

MATHEO 6:26
Lebang dinonyane tsa loapi, jaaka di sa jale le gone di sa robe, le fa e le go rorela mo mabolokelong; mme Rraeno wa legodimo o a di otla. Lona a ga lo tlhwatlhwa e kgolo thata bogolo go tsone?

DIANE 12:10
Motho yo o siameng o tle a gopole botshelo jwa kgomo yabo, mme mautlwelobotlhoko a moikepi ke bolalome fela.

DIPESALEMA 104:21
Ditawana di dume, di dumele se di ka se bolayang, mme di senke nama ya tsone mo Modimong.

GENESI 2:19-20
[19] Ke gone ka moo phologolo nngwe le nngwe ya naga le nonyane nngwe le nngwe ya loapi Jehofa Modimo a di bopa ka mmu, a di isa kwa monneng, go bona ka fa o tlaa di rayang maina ka gone. Leina le monna o le reileng sebopiwa sengwe le sengwe se se tshedileng, ya nna lone leina la sone.[20] Monna a raya dikgomo tsotlhe maina, le dinonyane tsa loapi, le phologolo nngwe le nngwe ya naga; mme Atame ene ga se ka ga bonwa thuso e e mo lebanyeng.

GENESI 9:2-3
[2] Lo tlaa boifiwa, lo tlaa tshajwa ke phologolo nngwe le nngwe le sebatana sa lefatshe, le nonyane nngwe le nngwe ya loapi; gotlhe mo go nyeulang ka bontsi mo lefatsheng, le ditlhapi tsotlhe tsa lewatle, go tsentswe mo atleng sa lona.[3] Dilo tsotlhe tse di tsamayang tse di tshelang, di tlaa nna dijo tsa lona; jaaka merogo e metala, ke di lo neile tsotlhe fela.

GENESI 1:24-28
[24] Modimo wa re: “A lefatshe le ntshe dibopiwa tse di tshedileng ka fa ditshikeng tsa tsone: diruiwa, le tse di gagabang, le diphologolo le dibatana tsa lefatshe ka fa ditshikeng tsa tsone.” Ga nna jalo.[25] Modimo wa dira diphologolo le dibatana tsa lefatshe ka fa ditshikeng tsa tsone, le diruiwa ka fa ditshikeng tsa tsone, le sengwe le sengwe se se gagabang fa fatshe, ka fa losikeng lwa sone. Modimo wa bona fa go le molemo.[26] Modimo wa re: “A re direng motho mo setshwanong sa rona, ee, ka fa setshwanong sa rona; le gone a a laole ditlhapi tsa lewatle, le dinonyane tsa loapi, le dikgomo, le lefatshe lotlhe, le sengwe le sengwe se se gagabang fa fatshe.”[27] Modimo wa tlhola motho mo setshwanong sa one tota, wa mo tlhola mo setshwanong sa Modimo; wa ba tlhola nona le tshadi.[28] Modimo wa ba segofatsa; Modimo wa ba raya wa re: “Atang, lo ntsifale lo tlale ka lefatshe, lo le fenye, lo laole ditlhapi tsa lewatle, le dinonyane tsa loapi, le sengwe le sengwe se se tshedileng se se tsamayang mo lefatsheng.”

DIANE 6:6-8
[6] Ya kwa tshoswaneng wena mmodufadi; o akanye mekgwa ya yone, mme o tlhalefe;[7] e e reng e se na kgosi, le fa e le molebedi, kgotsa molaodi,[8] e be e etleetse dijo tsa yone go le selemo, e kokotletse dijo tsa yone mo lobakeng lwa thobo.

DIPESALEMA 8:6-9
[6] Wa mo naya taolo mo ditirong tsa diatla tsa gago; o beile dilo tsotlhe tlase ga dinao tsa gagwe;[7] dinku tsotlhe le dikgomo, ee, le tsone ditshedi tsa naga;[8] dinonyane tsa loapi le ditlhapi tsa lewatle, sengwe le sengwe se se ralalang mawatle ka ditsela tsa one.[9] Jehofa, Morena wa rona, ana leina la gago le lentle jang mo lefatsheng lotlhe fela!

JOBE 12:7-10
[7] Mme a ko o botse ditshedi jaana, mme di tlaa go ruta; le dinonyane tsa loapi, mme di tlaa go bolelela.[8] Kgotsa o bue le lefatshe, le tlaa go ruta; le ditlhapi tsa lewatle, di tlaa go kakanyetsa.[9] Ke ofe yo o sa itseng ka dilo tsotlhe tse, fa seatla sa ga Jehofa se dirile mo?[10] Yo mowa wa sengwe le sengwe se se tshedileng o leng mo seatleng sa gagwe, le mowa wa batho botlhe fela.

JESAYA 11:6-9
[6] Phiri e tlaa aga le kwanyana, nkwe e tlaa botha le potsane; le namane le tawana di tlaa fula mmogo; mme ngwanyana yo monye o tlaa di goga.[7] Kgomo e namagadi e tlaa fula e na le bera; bana ba tsone ba tlaa botha mmogo; mme tau e tlaa ja motlhaka jaaka kgomo.[8] Ngwanyana yo o anyang o tlaa tshameka fa mosimeng wa kake, ngwanyana yo o kgwisitsweng o tlaa baya seatla sa gagwe fa kutleng ya šaušawane.[9] Ga di ketla di utlwisa botlhoko le fa e le go senya mo thabeng yotlhe ya me e e boitshepo; gonne lefatshe le tlaa bo le tletse kitso ya go itse Jehofa, jaaka metsi a khurumeditse lewatle.

MORERI 3:18-21
[18] Ka ithaya mo pelong, ka re: Ke ka ntlha ya bana ba batho, gore Modimo o tle o ba leke, le gore ba tle ba bone fa le bone ka bosi ba ntse jaaka diphologolo fela.[19] Gonne se se dirafalelang bana ba batho se dirafalela diphologolo; ke go re, selo se le sengwe fela se a di dirafalela; jaaka sengwe se swa, se sengwe le sone se a swa; ee, di mowa mongwe fela tsotlhe; mme motho ga a na tlotlomalo epe go feta diphologolo; gonne gotlhe ke boithamako fela.[20] Tsotlhe fela di ya felong go le gongwe fela; tsotlhe di tswa mo mmung, mme tsotlhe di fetoge mmu gape.[21] E mang yo o itseng mowa wa motho, bo o ya kwa godimo, le mowa wa phologolo, bo o ya kwa tlase kwa mmung?

DIPESALEMA 148:7-12
[7] Bakang Jehofa lo le mo lefatsheng, lona maruarua, le lona lotlhe madiba a a boteng;[8] molelo le sefako; kapoko le mouwane, phefo e e matsubutsubu e e dirafatsang lefoko la gagwe;[9] dithaba le dithabana tsotlhe; ditlhare tse di ungwang, le masetara otlhe;[10] diphologolo le dikgomo tsotlhe; dilo tse di gagabang le dinonyane tse di fofang;[11] dikgosi tsa lefatshe le ditšhaba tsotlhe; dikgosana le baatlhodi botlhe ba lefatshe;[12] makau a na le basetsana; banna bagolo le banyana;

Tswana Bible 1908
Public Domain