Instagram
English
A A A A A

Good Character: [Commitment]
1 JOHANE 4:20
Fa motho a re: “Ke rata Modimo,” mme a ile mogagabo, o maaka; gonne yo o sa rateng mogagabo yo o mmonang ka matlho, ga a ka ke a rata Modimo, o a iseng a o bone.

1 DIKGOSI 8:61
Ke gone a dipelo tsa lona di nne boitekanelano le Jehofa Modimo wa rona, go sepela mo melaong ya gagwe, le go tshegetsa ditaolo tsa gagwe, jaaka go ntse gompieno.”

2 TIMOTHEO 1:12
Ke ka gone moo ke bileng ke boga dilo tse; le fa go ntse jalo, ga ke tlhajwe ke ditlhong; gonne ke itse ene yo ke mo dumetseng, ke a tlhomamisa fa a nonofile go dibela se ke se mo neetseng go ya go fitlha mo tsatsing leo.

2 TIMOTHEO 2:15
O tlhoafalele go itshupa o le molebosegi mo Modimong, o le modiri yo o se nang go tlhajwa ke ditlhong, o bua lefoko la boammaaruri ka tshiamo.

2 TIMOTHEO 4:7
Ke tlhabanye ntwa e e molemo, ke digetse sebaka sa tshiano, ke bolokile tumelo.

DITIRO 2:42
Ba nnela ruri mo thutong le mo bongwefeleng le baaposetole, le mo go ngathoganyeng senkgwe, le mo merapelong.

BAKOLOSE 1:29
kwa le gone ke direlelang teng, ke leka ka thata ka fa go direng ga gagwe yo o dirang ka nonofo mo go nna.

DOITERONOMIO 27:10
Ke gone o utlwe lentswe la ga Jehofa Modimo wa gago, o dire ditaolo tsa gagwe, le ditao tsa gagwe tse ke di go laolelang gompieno.”

DOITERONOMIO 6:5
O rate Jehofa Modimo wa gago ka pelo yotlhe ya gago, le ka mowa otlhe wa gago, le ka nonofo ya gago yotlhe fela.

BAGALATIA 1:4
yo o intsheditseng dibe tsa rona, gore a re golole mo metlheng eno e e bosula, ka fa go rateng ga Modimo le Rara wa rona.

BAGALATIA 6:9
A re se lapeng mo go direng molemo; gonne re tlaa roba mo motlheng o e leng one, fa re sa ngodiege;

JOHANE 8:12
Jesu a ba a bua nabo a re: “Ke nna lesedi la lefatshe; yo o ntshalang morago ga a ketla a tsamaya mo lefifing, mme o tlaa nna le lesedi la botshelo.”

JOHANE 9:62
Ba bangwe ba re: “Tse ga se dipolelo tsa yo o tsenyweng ke mewa e e maswe. A mewa e e maswe e ka foufolola matlho a difofu?”

MATHEO 4:19
Mme a ba raya a re: “Ntshalang morago, mme ke tlaa lo dira batshwara batho.”

BAFILIPI 3:13
Bagaetsho ga ke ikaye gore ke setse ke tshwere; mme selo sengwe ke a se dira, ka re, ke tlhokomologa dilo tse di kwa morago, ke gagamalela kwa dilong tse di kwa pele.

DIANE 16:3
Neela Jehofa ditiro tsa gago, mme maikaelelo a gago a tlaa tlhomama.

DIANE 18:1
Yo o itomololang o batla keletso ya gagwe ka esi, mme a šakgalele botlhale jotlhe jo bo itekanetseng.

DIPESALEMA 37:5
Pitikela tsela ya gago mo go Jehofa; o bo o mo ikanye mme, o tlaa go dirafatsa.

Tswana Bible 1908
Public Domain