A A A A A

Good Character: [Cleanliness]


JESAYA 1:16
Tlhapang lo intlafatse; tlosang bosula jwa ditiro tsa lona fa pele ga matlho a me; bakelang go dira bosula.

DIPESALEMA 51:7
Ntshekisa ka mosiama, mme ke tlaa itsheka; ntlhapisa, mme ke tlaa nna mosweu bogolo go kapoko.

1 JOHANE 1:7-9
[7] Mme fa re tsamaya mo leseding, jaaka one o le mo leseding, re na le bolekane, mongwe le yo mongwe; mme madi a ga Jesu Morwa one a re tlhapisa mo boleong jotlhe.[8] Fa re re ga re na boleo bope, re a itsietsa, le boammaaruri ga bo yo mo go rona.[9] Fa re ipolela dibe tsa rona, one o boikanngo le tshiamo ya go re itshwarela dibe tsa rona, le go re tlhapisa mo tshiamololong yotlhe.

HESEKIELE 36:25
Foo ke tlaa lo kgatsha ka metsi a a itshekileng, mme lo tlaa itsheka; ke tlaa lo tlhapisa leswe lotlhe la lona, le medimo yotlhe ya lona ya disetwa.

DIPESALEMA 51:10
Modimo, bopa pelo e e itshekileng mo go nna; o bo o šafatse mowa o o siameng mo teng ga me.

DITIRO 9:1-31
[1] Saulo ka a ntse a ubugela barutwa ba Morena popo le polao, a ya kwa moperesiting yo mogolo,[2] a mo lopa dikwalo tse o tlaa yang ka tsone kwa matlong a thuto a a kwa Damaseko, gore e tle e re fa a ka fitlhela bangwe ba e leng ba yone Tsela, e le banna, kgotsa basadi, a ba golege, a ba tlise Jerusalema.[3] Ya re a etile, ga dirala a atamela Damaseko, mme a tshogana ka lesedi le le tswang legodimong le phatsima mo tikologong ya gagwe.[4] A wela fa fatshe, a ba a utlwa lentswe le mo raya le re: “Saule, Saule, o mpogisetsang?”[5] Mme a re: “O mang Morena?” Mme a re: “Ke nna Jesu yo o mmogisang;[6] mme nanoga o ye o tsene mo motseng, mme o tlaa bolelelwa se o nang le go se dira.”[7] Banna ba o etileng nabo, ba ema ba tuuletse fela, ba utlwa lentswe, mme ba sa bone motho ope.[8] Saule a tsoga fa fatshe; mme ya re a buduloga matlho a bo a sa bone; ba mo goga ka letsogo, ba mo isa mo Damaseko.[9] A tlhola malatsi a le mararo a sa bone, a bile a sa je, le fa e le go nwa.[10] Jaana ga bo go le morutwa mongwe mo Damaseko, yo go tweng Ananiase. Morena a bua nae ka ponatshegelo a re: “Ananiase.” Mme a re: “Bona, ke fano Morena.”[11] Morena a mo raya a re: “Tloga o ye kwa mmileng o go tweng Tolamo, kwa ntlong ya ga Jutase. O botse go re a mongwe o teng yo o bidiwang Saule, monna wa Tareso; gonne bona, o a rapela.[12] O bonye monna yo go tweng Ananiase a tsena, a mmaya diatla gore a foufologe.”[13] Mme Ananiase a fetola a re: “Morena, ke utlwile ka ga monna yo, ka batho ba le bantsi, bosula jo bo kanakana jo o bo diretseng baitshepi ba gago kwa Jerusalema.[14] Le mono o na le taolo e e tswang ditlhogong tsa baperesiti, gore a golege botlhe ba ba bitsang leina la gago.”[15] Mme Morena a mo raya a re: “Tsamaya, gonne ene ke sejana sa me se se tlhaotsweng, gore a rwalele leina la me fa pele ga Baditšhaba, le dikgosi, le bana ba Iseraele;[16] gonne ke tlaa mo supetsa bontsi jwa dilo tse o tlaa di bogelang leina la me.”[17] Ananiase a tsamaya, a ya a tsena mo ntlong; ya re a sena go mmaya diatla a re: “Mokaulengwe Saule, Morena, e bong Jesu, yo o bonetseng go wena mo tseleng e o tsileng ka yone, o nthomile, gore o tle o foufologe, le gore o tladiwe Mowa o o Boitshepo.”[18] Ka bonako ga wa dilo e kete makape mo matlhong a gagwe, mme a foufologa; a nanoga a kolobediwa;[19] a ya a thatafala. A tlhola malatsi mangwe le barutwa ba ba mo Damaseko.[20] A akofa a bolela Jesu mo matlong a thuto a re: “Ke ene Morwa Modimo.”[21] Botlhe ba ba mo utlwang ba gakgamala ba re: “Yo, a ga se ene yo o rileng kwa Jerusalema a senyaka ba ba bitsang leina le? O ne a bile a tsile mono ka gone moo, gore a ba golege a ba ise fa pele ga ditlhogo tsa baperesiti.”[22] Saule a tota bogolo mo nonofong, a silofatsa Bajuta ba ba agileng mo Damaseko, a tlhomamisa fa yo e le Keresete.[23] E rile malatsi a sena go feta a le mantsi, Bajuta ba gakololana gore ba mmolaye.[24] Morero wa bone wa tla wa itsiwe ke Saule. Le gone ba disa dikgoro tsa motse motshegare le bosigo gore ba mmolaye;[25] mme barutwa ba gagwe ba mo tsaya bosigo, ba mo folosa ka fa lorakong, ba mo lepeletsa ka seroto.[26] O rile a fitlha kwa Jerusalema, a leka go ikopanya le barutwa; mme ba mmoifa botlhe, ba sa dumele fa e le morutwa.[27] Barenabase a mo tsaya a mo isa kwa baaposetoleng, a ba bolelela ka fa o bonyeng Morena mo tseleng ka teng, a ba a bua nae, le ka fa o rerileng ka pelokgale ka teng mo ineng la ga Jesu kwa Damaseko.[28] Mme a nna a tsamayatsamaya nabo mo Jerusalema, a rera ka pelokgale mo ineng la Morena,[29] a bua, a ba a ganela le Bajuta ba Segerika. Bone ba tsamayatsamaya ba senka go mmolaya.[30] E rile bakaulengwe ba lemoga, ba mo falosetsa kwa Kaesarea, mme ba mo isa kwa Tareso.[31] Jalo phuthego yotlhe e e mo lefatsheng lotlhe la Jutea, le Galilea, le Samaria, ya bona kagiso, ka go tshosolosiwa; mme e re ka e sepela mo poifong ya Morena, le mo kgomotsong ya Mowa o o Boitshepo, ya kokotlegela.

DOITERONOMIO 23:12-14
[12] “Le gone o dire le felo gongwe kwa ntle ga bothibelelo, kwa go tlaa iwang ntle gone.[13] Mo dibolaong tsa gago o tseye phang; mme go dirale gore fa o ile ntle, o epe ka yone, mme o retologe o bipe mantle a gago.[14] Gonne Jehofa Modimo wa gago o sepela mo gare ga bothibelelo jwa gago, go go golola, le go go neela baba ba gago fa pele ga gago; ke gone ka re: ‘A bothibelelo jwa gago bo nne boitshepo, gore a tle a se ka a bona sepe se se leswe mo go wena, mme a go hularela.’

DIANE 20:9
E mang yo o ka reng: “Ke ntlafaditse pelo ya me, ke itshekile mo boleong jwa me”?

BAFILIPI 4:8
Sa bofelo, bagaetsho, dilo tsotlhe tsa boammaaruri, dilo tsotlhe tse di tshwanetseng go tlotlwa, dilo tsotlhe tse di itshekileng, dilo tsotlhe tse di rategang, dilo tsotlhe tse di bolelwang ka molemo; fa go na le molemo mongwe, fa go na le pako, lo gopole dilo tse.

DIPESALEMA 73:1
Ruri Modimo o molemo go Iseraele, e bong go ba ba itshekileng mo pelong.

TSHENOLO 1:5
le mo go Jesu Keresete, yo e leng ene mosupi yo o ikanyegang, wa motsalwapele wa baswi, le molaodi wa dikgosi tsa lefatshe. Ene yo o re ratang, a re golola mo dibeng tsa rona ka madi a gagwe;

2 BAKORINTHE 7:1
Baratwa, e re ka re na le dipolelo tse tsa tsholofetso, a re itshekiseng mo maitshekologong otlhe, a nama le a mowa, re itekaneditse boitshepo mo go boifeng Modimo.

LEFITIKO 19:28
Lo se ka lwa itshegakela baswi mebele ya lona, le fa e le go ikwala mmele ka gope, ke nna Jehofa.

LEFITIKO 20:13
Fa monna a lala le monna, a mo etsa mosadi, ba dirile mo go makgapha boo babedi; a ba bolawe ruri, madi a bone a a nne mo go bone.

2 PETERO 3:8
Baratwa, lo se ka lwa lebala selo se le sengwe ke se, gore letsatsi le le lengwe fela mo Moreneng le ntse jaaka dinyaga di le 1 000, le dinyaga di 1 000 di ntse jaaka letsatsi le le lengwe fela.

2 BAKORINTHE 5:17
Ke gone, fa motho a le mo go Keresete, o a ba a le sebopiwa se seša; dilo tsa bogologolo di fetile; bonang, di ntse dintšha.

MATHEO 23:25-28
[25] “A bo go latlhega lona bakwadi le Bafarisai, baitimokanyi! Gonne lo a tle lo tlhatswe bokafantle jwa senwelo le sejana, mme mo teng go bo go tletse tse di tswang patikong le tlhapelong.[26] Mofarisai wa sefofu ke wena, tlhatswa pele bokafateng jwa senwelo le sejana, gore bokafantle jwa sone le jone bo nne bontle.[27] “A bo go latlhega lona bakwadi le Bafarisai, baitimokanyi! Gonne lo tshwana le diphupu tse di sweufaditsweng, tse di bonalang di le dintle ka fa ntle, mme mo teng di tletse marapo a baswi, le boitshekologo jotlhe fela.[28] Fela jalo le lona, ka fa ntle lo bonala mo bathong jaaka e ketse lo siame, mme mo teng lo bo lo tletse boitimokanyo, le boikepo.

LUKA 6:31
Fela jaaka lo rata batho ba lo direla, le lona lo ba direle fela jalo.

1 BAKORINTHE 10:13
Ga lo a welwa ke thaelo epe e e sa ka keng ya itshokelwa ke motho, mme Modimo o boikanngo, o o se ketlang o lo lesa lwa raelwa ka mo go fetang nonofo ya lona; mme o tlaa re mo thaelong o lo baakanyetse kgoro ya phalolo le yone, gore lo tle lo bone go e itshokela.

MATHEO 23:26
Mofarisai wa sefofu ke wena, tlhatswa pele bokafateng jwa senwelo le sejana, gore bokafantle jwa sone le jone bo nne bontle.

MATHEO 5:8
Go sego ba ba pelo di itshekileng; gonne ba tlaa bona Modimo.

GENESI 18:4
A lo ke lo mme go tlisiwe metsinyana, lo itlhapise dinao, lo itapolose fa tlase ga setlhare.

EKESODU 19:14
Moše a fologa thaba a ya kwa bathong, a itshepisa batho; mme ba tlhatswa diaparo tsa bone.

DOITERONOMIO 23:12
“Le gone o dire le felo gongwe kwa ntle ga bothibelelo, kwa go tlaa iwang ntle gone.

BAROMA 5:8
Modimo one, o re tlhomamiseditse lorato lwa one, ka e rile re sa ntse re le baleofi, Keresete a re swela.

1 TIMOTHEO 4:12
Ope a se ka a nyatsa bokau jwa gago; o nne sekao sa ba ba dumelang, mo puong le mo mokgweng wa go tshela, mo loratong, mo tumelong le mo boitshekong.

2 BAKORINTHE 6:14-18
[14] Se pataganeleng jokwe le ba ba sa dumeleng, e le mo go sa lekalekaneng; gonne tshiamo e na le bolekane bofe le tshiamololo? Kgotsa lesedi le na le kabalano efe le lefifi?[15] Keresete o na le kutlwano efe le Beliale? Kgotsa yo o dumelang o na le kabelo efe le yo o sa dumeleng?[16] Le tempele ya Modimo e na le tumalano efe le medimo ya disetswa? Gonne rona re tempele ya Modimo o o tshedileng; fela jaaka Modimo o rile: “Ke tlaa aga mo go bone, ke ba ke tsamaya mo go bone; mme ke tlaa nna Modimo wa bone, mme ba tlaa nna batho ba me.”[17] Ke gone: “Tswang mo gare ga bone, lo lomologane,” go bua Morena, “lo se ka lwa ama sepe se se itshekologileng; mme ke tlaa lo amogela.”[18] “Ke tlaa nna Rraalona, mme lo tlaa nna bomorwaake le bomorwadiake, go bua Morena Mothatayotlhe.”

DITIRO 9:1-20
[1] Saulo ka a ntse a ubugela barutwa ba Morena popo le polao, a ya kwa moperesiting yo mogolo,[2] a mo lopa dikwalo tse o tlaa yang ka tsone kwa matlong a thuto a a kwa Damaseko, gore e tle e re fa a ka fitlhela bangwe ba e leng ba yone Tsela, e le banna, kgotsa basadi, a ba golege, a ba tlise Jerusalema.[3] Ya re a etile, ga dirala a atamela Damaseko, mme a tshogana ka lesedi le le tswang legodimong le phatsima mo tikologong ya gagwe.[4] A wela fa fatshe, a ba a utlwa lentswe le mo raya le re: “Saule, Saule, o mpogisetsang?”[5] Mme a re: “O mang Morena?” Mme a re: “Ke nna Jesu yo o mmogisang;[6] mme nanoga o ye o tsene mo motseng, mme o tlaa bolelelwa se o nang le go se dira.”[7] Banna ba o etileng nabo, ba ema ba tuuletse fela, ba utlwa lentswe, mme ba sa bone motho ope.[8] Saule a tsoga fa fatshe; mme ya re a buduloga matlho a bo a sa bone; ba mo goga ka letsogo, ba mo isa mo Damaseko.[9] A tlhola malatsi a le mararo a sa bone, a bile a sa je, le fa e le go nwa.[10] Jaana ga bo go le morutwa mongwe mo Damaseko, yo go tweng Ananiase. Morena a bua nae ka ponatshegelo a re: “Ananiase.” Mme a re: “Bona, ke fano Morena.”[11] Morena a mo raya a re: “Tloga o ye kwa mmileng o go tweng Tolamo, kwa ntlong ya ga Jutase. O botse go re a mongwe o teng yo o bidiwang Saule, monna wa Tareso; gonne bona, o a rapela.[12] O bonye monna yo go tweng Ananiase a tsena, a mmaya diatla gore a foufologe.”[13] Mme Ananiase a fetola a re: “Morena, ke utlwile ka ga monna yo, ka batho ba le bantsi, bosula jo bo kanakana jo o bo diretseng baitshepi ba gago kwa Jerusalema.[14] Le mono o na le taolo e e tswang ditlhogong tsa baperesiti, gore a golege botlhe ba ba bitsang leina la gago.”[15] Mme Morena a mo raya a re: “Tsamaya, gonne ene ke sejana sa me se se tlhaotsweng, gore a rwalele leina la me fa pele ga Baditšhaba, le dikgosi, le bana ba Iseraele;[16] gonne ke tlaa mo supetsa bontsi jwa dilo tse o tlaa di bogelang leina la me.”[17] Ananiase a tsamaya, a ya a tsena mo ntlong; ya re a sena go mmaya diatla a re: “Mokaulengwe Saule, Morena, e bong Jesu, yo o bonetseng go wena mo tseleng e o tsileng ka yone, o nthomile, gore o tle o foufologe, le gore o tladiwe Mowa o o Boitshepo.”[18] Ka bonako ga wa dilo e kete makape mo matlhong a gagwe, mme a foufologa; a nanoga a kolobediwa;[19] a ya a thatafala. A tlhola malatsi mangwe le barutwa ba ba mo Damaseko.[20] A akofa a bolela Jesu mo matlong a thuto a re: “Ke ene Morwa Modimo.”

1 BAKORINTHE 15:29
Fa go sa nna jalo, ba ba kolobelediwang baswi ba tlaa dirang? Fa baswi ba sa tsosiwe gope, ba tlaa ba ba kolobelediwe go reng?

LEFITIKO 18:22
O se ka wa lala le banna, go ba etsa basadi; ke makgapha.

BAROMA 1:26-27
[26] Ke gone ka moo, Modimo o ba leseleditseng ba ineela mo dithatong tse di tlhabisang ditlhong; gonne mokgwa o e leng wa tlholego, basadi ba bone ba o fetola o e seng wa tlholego.[27] Fela jalo banna le bone ba khutlela mosadi go tlhola ba dira ka ene jaaka mokgwa wa tlholego, mme ba gakalelane mo dikgatlhegong tsa bone, banna ba dira le banna ba bangwe mo go tlhabisang ditlhong, ba iponela mo go bone tuelo e e tshwanetseng timelo ya bone.

1 BAKORINTHE 14:40
A dilo tsotlhe di dirwe sentle fela, le ka thulaganyo.

MATHEO 7:18-23
[18] Setlhare se se molemo ga se ka ke sa ungwa loungo lo lo bosula, le gone setlhare se se bosula ga se ka ke sa ungwa loungo lo lo molemo.[19] Setlhare sengwe le sengwe se se sa ungweng loungo lo lo molemo se a rengwa, se latlhelwe mo molelong.[20] Ke gone lo tlaa ba itse ka loungo lwa bone.[21] “Ga se go re mongwe le mongwe yo o nthayang a re: ‘Morena, Morena,’ o tlaa tsena mo bogosing jwa legodimo; fa e se yo o dirang go rata ga Rre yo o kwa legodimong.[22] E tlaa re mo letsatsing leo batho ba le bantsi ba tlaa nthaya ba re: ‘Morena, Morena, a ga re a ka ra rera mo ineng la gago, ra ba ra kgoromeletsa ntle mewa e e maswe ka leina la gago, ra dira ditiro di le dintsi tse di nonofileng ka leina la gago?’[23] E dira gone ke tlaa ba ipolelelang ke re: ‘Ga ke ise nke ke lo itse gope, tlogang fa go nna, lona ba lo dirang tshiamololo.’

JOHANE 5:39-40
[39] Lo a tle lo fukutse dikwalo, ka lo itlhoma lo na le botshelo jo bo sa khutleng mo go tsone; tseo ke tsone tse di supang ka ga me;[40] lo gana go tla mo go nna gore lo bone botshelo.

Tswana Bible 1908
Public Domain