A A A A A

Good Character: [Caring]


1 TIMOTHEO 5:4
Если же у вдовы есть дети или внуки, то им следует показать свою веру на деле, заботясь о своей семье и своих родителях. Это приятно Богу.

1 TIMOTHEO 3:15
e tle e re fa ke ka diega thata, o bo o itse ka fa batho ba tshwanetseng go dira ka teng mo ntlong ya Modimo, e e leng phuthego ya Modimo o tshedileng, lekotwana le setshegetso sa boammaaruri.

JOHANE 8:32
lo tlaa itse boammaaruri, mme boammaaruri bo tlaa lo golola.”

TSHENOLO 17:5
Mo phatleng ya gagwe ga bo go kwadilwe leina go twe: “Boteng, Babilone o mogolo, mma diaka, le mma makgapha a lefatshe.”

JAKOBO 1:27
Tumelo e e itshekileng, e e sa leswefalang fa pele ga Modimo le Rraetsho, ke e, go lekola masiela le basadi ba batlholagadi mo pitlaganong ya bone, le motho go ikilela gore a se mathwe gope ke lefatshe.

JOHANE 6:54
Yo o jang nama ya me, a ba a a nwa madi a me, o na le botshelo jo bo sa khutleng; mme ke tlaa mo tsosa mo letsatsing la bofelo.

MAREKO 6:3
A ga se ene mmetli wa dikgong, morwa Maria, mogoloa boJakobe, le Josefe, le Jutase, le Simone? Le bokgaitsadie a ga se bone ba re nang nabo fa?” Mme ba kgopega mo go ene.

JOHANE 14:6
Jesu a mo raya a re: “Ke nna tsela, le boammaaruri, le botshelo; ga go tle ope mo go Rara fa e se ka nna.

GENESI 1:1-7
[1] E rile mo tshimologong Modimo wa tlhola legodimo le lefatshe.[2] Lefatshe la bo le tobekanye fela, go sa itsege sepe; mme lefifi la bo le ntse fa godimo ga boteng. Mowa wa Modimo wa elama fa godimo ga metsi.[3] Modimo wa re: “A go nne lesedi.” Ga nna lesedi.[4] Modimo wa bona lesedi fa le le molemo; mme Modimo wa farologanya lesedi mo lefifing.[5] Modimo wa raya lesedi leina wa re: “Motshegare”; mme lefifi wa le raya leina wa re: “Bosigo”, mme ga nna maitseboa, ga ba ga nna moso, letsatsi le le lengwe fela.[6] Modimo wa re: “A go nne phuthologo fa gare ga metsi, e farologanye metsi le metsi.”[7] Modimo wa dira phuthologo, wa farologanya metsi a a kwa tlase ga phuthologo le metsi a a kwa godimo ga phuthologo; ga nna jalo.

1 TIMOTHEO 5:8
Fa mongwe a sa tlamele ba ga gabo, bogolo ba e leng ba ntlo ya gagwe, o latotse tumelo, mme o bosula go gaisa yo o sa dumeleng.

BAGALATIA 1:19
Mme ka se ka ka bona ope o sele wa baaposetole, fa e se Jakobe monnaa Morena.

MALEAGI 1:11
Gonne go tswa botlhabatsatsi go ya fela phirimong ya lone, leina la me le legolo mo Merafeng; mme mo felong gongwe le gongwe maswalo a isediwa leina la me, le tshupelo e e itshekileng; gonne leina la me le legolo mo merafeng.” Go bua Jehofa wa masomosomo.

GENESI 2:7
Jehofa Modimo a bopa motho ka lorole lwa mmu, a budulela mowa wa botshelo mo dinkong tsa gagwe; motho a direga mowa o o tshedileng.

JOHANE 3:3-5
[3] Jesu a mo fetola a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke a go raya, fa motho a sa tsalwe seša, ga a ka ke a bona bogosi jwa Modimo.”[4] Nikotemo a mo raya a re: “Motho o ka tsalwa jang a tsofetse? A o ka ba a tsena lwa bobedi mo sebopelong sa ga mmaagwe, mme a tsalwa?”[5] Jesu a mo fetola a re: “Ammaaruri, ammaaruri, ke a go raya, fa motho a sa tsalwe ka metsi le Mowa, ga a ka ke a tsena mo bogosing jwa Modimo.

BAHEBERE 12:14
Latelang kagiso le batho botlhe, le boitshepiso jo go seng motho ope yo o tlaa bonang Morena kwa ntle ga jone.

TSHENOLO 17:18
“Mosadi yo o mmonyeng ke motse o mogolo, o o busang dikgosi tsa lefatshe.”

MATHEO 16:18
Le nna ke go raya ke re: O Petere, mme ke tlaa aga phuthego ya me mo lefikeng le; mme dinonofo tsa Bobipo ga di ketla di e fenya.

GENESI 1:1
E rile mo tshimologong Modimo wa tlhola legodimo le lefatshe.

EKESODU 15:3
Jehofa ke monna wa ntwa; Jehofa ke leina la gagwe.

TSHENOLO 17:9
“Mogopolo o o nang le botlhale ke one o. Ditlhogo di supa ke dithaba di supa tse mosadi o dutseng mo go tsone;

BAFILIPI 4:6-7
[6] Lo se ka lwa tlhobaediwa ke sepe; mme mo dilong tsotlhe a ditopo tsa lona di itsisiwe Modimo ka thapelo le kokotlelo, di na le tebogo.[7] Kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe, e tlaa dibela dipelo tsa lona le megopolo ya lona mo go Keresete Jesu.

BAGALATIA 4:19
Banyana ba me, ba ke bileng ke le mo ditlhabing tsa pelego ka lona, go bo go tsamaye Keresete a bopiwe mo go lona,

1 PETERO 3:15
mme lo itshepise Keresete mo dipelong tsa lona e le ene Morena; lo ntse lo iketleeditse ka metlha yotlhe go fetola motho mongwe le mongwe yo o lo botsang ka ga tsholofelo e e mo go lona go re e tswa kae. Le fa go ntse jalo e nne ka boikokobetso le poifo:

TSHENOLO 17:1
Ga tla mongwe wa baengele ba supa, ba ba tshotseng megotšana e supa, a nthaya a re: “Tla kwano, ke tlaa go supetsa tshekiso ya seaka se segolo se se dutseng mo metsing a mantsi;

MATHEO 18:15-18
[15] “Fa wa gaeno a go leofetse, ya o mo kaele molato wa gagwe lo le babedi fela; e tlaa re fa a go utlwile o tlaa bo o gapile wa gaeno.[16] Mme fa a gana go utlwa, a go ye mongwe fela, le fa e le ba le babedi nao, gore lefoko lengwe le lengwe le tlhomamisiwe ka melomo ya basupi ba le babedi, le fa e le ba le bararo.[17] Mme fa a gana go utlwa bone, ya o bolelele phuthego; mme fa a gana go utlwa le yone phuthego, mo go wena o mo kaye jaaka moditšhaba fela, le mokgethisi.[18] “Ammaaruri ke a lo raya: Le fa e ka ne e le dilo dife tse lo di bofang mo lefatsheng, di tlaa bo di bofilwe kwa legodimong; le gone le fa e ka ne e le dilo dife tse lo tlaa di bofololang mo lefatsheng, di tlaa bo di bofolotswe kwa legodimong.

BAEFESO 1:22-23
[22] mme wa baya dilo tsotlhe mo taolong fa tlase ga dinao tsa gagwe, wa mo neela phuthego gore a nne tlhogo ya dilo tsotlhe.[23] Phuthego ke mmele wa gagwe, botlalo jwa gagwe yo o tlatsang dilo tsotlhe mo go gotlhe fela.

BAEFESO 5:23
gonne monna ke tlhogo ya mosadi jaaka Keresete le ene e le tlhogo ya phuthego, ka e bile e le ene mmoloki wa mmele ka esi.

DITIRO 4:32
Bontsi jwa ba ba dumetseng ba bo ba le pelo nngwe fela le mowa mongwe fela; ga bo go se ope wa bone yo o reng sepe sa dilo tse o nang natso ke sa gagwe; mme dilo tsotlhe ba ne ba di tlhakanetse.

1 BAKORINTHE 1:10
Jaana bagaetsho, ke a lo rapela, ka leina la Morena wa rona Jesu Keresete, gore lo nne puo nngwe fela lotlhe, le gore go se nne dikgaogano mo go lona; mme lo ko lo itekanele mmogo, le mo mogopolong o le mongwe fela, le mo tshekatshekong e le nngwe fela.

JOHANE 12:48
Yo o nkganang, mme a sa amogele mafoko a me, o na le mongwe yo o mo sekisang; lefoko le ke le buileng, ke lone le le tlaa mo sekisang mo letsatsing la bofelo.

JOHANE 14:28
Lo utlwile jaaka ke lo reile ka re, ke a tsamaya, mme ke tlaa tla kwa go lona. Fa lo ne lo nthata lo ne lo tlaa itumela, ka gobo ke ya kwa go Rara; gonne Rara o mogolo bogolo go nna.

BAHEBERE 1:14
Bone botlhe a ga se mewa e e direlang, e e rongwang mo tirong ka ntlha ya ba ba tlaa ruang poloko?

MATHEO 18:10
“Lo bone, gore lo se nyatse ope wa ba babotlana ba; gonne ke a lo raya ka re, kwa legodimong baengele ba bone ba lebile ka metlha yotlhe sefatlhogo sa ga Rre yo o kwa legodimong.

BAEFESO 6:12
Gonne ga re lwe le nama le madi, mme re lwa le magosana, le bathata, le babusi ba lefatshe le le lefifi le, le masomosomo a mewa ya boikepo mo mannong a selegodimo.

JOHANE 3:16
Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalokalo, wa ntsha Morwa one yo o tsetsweng a le esi, gore le fa e le mang yo o dumelang mo go ene a se ka a nyelela, mme a bone botshelo jo bo sa khutleng.

JOHANE 17:17
Ba itshepise mo boammaaruring; lefoko la gago ke boammaaruri.

TSHENOLO 2:9
Ke a e itse pitlagano ya gago, le khumanego ya gago – mme o humile – ke a go itse go tlhapatsa ga ba ba ikayang gore ke Bajuta, mme e se bone, e le ba phuthego nngwe ya ga Satane.

DIPESALEMA 68:5
Modimo ke rramasiela, le moatlholedi wa basadi ba batlholagadi mo boagong jwa one jo bo boitshepo.

DIPESALEMA 146:9
Jehofa o boloka baeng; o tshegetsa khutsana le mosadi wa motlholagadi; mme tsela ya moikepi a e ribege.

BAGALATIA 2:10
Mme ba eletsa fela gore re gakologelwe bahumanegi; mo e leng gone le nna ke ne ke tlhoafaletse go go dira.

BAROMA 3:23
Gonne botlhe ba leofile, ba tlhaetse kgalaletso ya Modimo;

Tswana Bible 1908
Public Domain