Instagram
English
A A A A A

Good Character: [Trust]
JESAYA 12:2
“Bonang, Modimo ke poloka ya me, ke tlaa ikanya fela, ga nketla ke boifa; gonne Jehofa Modimo ke thata ya me, le sefela sa me, mme o diregile poloka ya me.”

JESAYA 26:3-4
[3] Ene yo pelo ya gagwe e ikaegileng mo go wena, o tlaa mo nnisa mo kagisong e e tlhomameng; ka a ikantse mo go wena.[4] Ikanyeng mo go Jehofa ka bosakhutleng; gonne mo go MORENA JEHOFA go na le lefika la bosaengkae.

JESAYA 41:10
O se ka wa boifa, gonne ke nna nao; o se ka wa kgaoga pelo, gonne ke Modimo wa gago; ke tlaa go thatafatsa; Ee, ke tlaa go thusa; ee, ke tlaa go tshegetsa ka seatla se se siameng sa tshiamo ya me.

JEREMIA २९:११
gonne ke a e itse megopolo e ke e gopolang ka ga lona,” go bua Jehofa, “megopolo ya kagiso, e seng ya bosula, go lo naya tsholofelo mo motlheng wa lona wa bofelo.

JOHANE 10:10
Legodu ga le tle, fa e se gore le utswe, le go bolaya, le go senya; nna ke tsile gore di bone botshelo, mme di bo bone ka letlolo.

JOHANE १४:१
“A dipelo tsa lona di se huduege; lo dumela mo Modimong, dumelang le mo go nna.

JOŠUA 1:9
A ga ke a go laola? Nna thata le pelogale; o se boifisiwe, le gone o se ka wa raraana, gonne Jehofa Modimo wa gago o na nao kwa le kwa o yang gone.”

BAFILIPI 4:19
Modimo wa me o tlaa lo naya sengwe le sengwe se lo se tlhokang, ka fa lohumong lwa one mo kgalalelong mo go Keresete Jesu.

DIANE २९:२५
Poifo ya motho e tle e lere seru, mme yo o ikanyang Jehofa o tlaa bolokega.

DIPESALEMA 9:10
ba ba itseng leina la gago ba tlaa ikanya mo go wena; gonne wena, Jehofa, ga o a latlha ba ba go batlang.

DIPESALEMA 20:7
Bangwe ba ikanya dikara tsa tlhabano, ba bangwe dipitse fela; mme rona re tlaa nna re umaka leina la ga Jehofa, Modimo wa rona.

DIPESALEMA 28:7
Jehofa ke thata ya me le thebe ya me; pelo ya me e ikantse mo go ene, mme ke thusegile; ka moo pelo ya me e itumela thata; mme ke tlaa mmaka ka sefela sa me.

DIPESALEMA 32:10
Mahutsana a le mantsi a tlaa nna mo moikeping; ene yo o ikanyang Jehofa, boutlwelobotlhoko bo tlaa mo dikanyeletsa.

DIPESALEMA ३७:५
Pitikela tsela ya gago mo go Jehofa; o bo o mo ikanye mme, o tlaa go dirafatsa.

DIPESALEMA 46:10
“Nang fela, mme lo itse fa ke le Modimo; ke tlaa godisiwa mo merafeng; ke tlaa godisiwa mo lefatsheng.”

DIPESALEMA 118:8
Go molemo go ikanya Jehofa bogolo go go ikanya motho.

DIPESALEMA १४३:८
Nkutlwisa bopelonomi jwa gago jwa lorato mo mosong; gonne ke ikanya mo go wena; nkitsise tsela e ke tshwanetseng go tsamaya mo go yone; gonne ke tsholeletsa mowa wa me koo go wena.

BAROMA 8:28
Re a itse fa dilo tsotlhe di dirisanya mmogo, go direla ba ba ratang Modimo molemo, e bong bone ba ba biditsweng ka fa boikaelelong jwa one.

BAROMA १५:१३
Jaana a Modimo wa tsholofelo o lo tlatse boitumelo le kagiso mo go dumeleng, gore lo totafalele mo tsholofelong, ka thata ya Mowa o o Boitshepo.

DIPESALEMA 56:3-4
[3] Mo motlheng o ke boifang ka one, ke tlaa ikanya mo go wena.[4] Mo Modimong ke tlaa baka lefoko la one; ke ikantse mo go one Modimo, ga nketla ke boifa; kana yo o nama o ka ntirang?

DIPESALEMA ६२:७-८
[७] Poloko ya me le kgalalelo ya me di na le Modimo; lefika la thata ya me le mo Modimong, le botshabelo jwa me.[८] Lona batho, ikanyeng mo go one ka metlha yotlhe; tshololang dipelo tsa lona fa pele ga one; Modimo ke botshabelo jwa rona. Sela.

DIPESALEMA 91:1-2
[1] Ene yo o agileng mo felong fa go sa itsiweng ga Mogodimodimo, o tlaa nnela ruri fa tlase ga moriti wa Mothatayotlhe.[2] Ke tlaa bua ka ga Jehofa, ke re: “Ke ene botshabelo jwa me, le kago ya me ya phemelo; Modimo wa me o ke o ikantseng.”

DIPESALEMA ११२:६-७
[६] Gonne ga a ketla a tshikinngwa gope; mosiami o tlaa nna a gopolwa ka bosenabokhutlo.[७] Ga a ketla a tshosiwa ke mafoko a a bosula; pelo ya gagwe e nitame, e ikantse Jehofa.

1 JOHANE 5:14-15
[14] Mo ke jone botlhokapoifo jo re nang najo ntlheng ya gagwe, gore fa re lopa sengwe ka fa go rateng ga one, o a re utlwa.[15] Fa re itse gore le fa e ka bo e le eng se re se lopang o bo o re utlwa, re a bo re itse fa re tshotse ditopo tse re di lopileng mo go one.

DIPESALEMA ४६:१-२
[१] Modimo ke botshabelo jwa rona le thata, thuso e e gaufi thata mo tlalelong.[२] Ke gone ka mo re se ketlang re boifa le fa lefatshe le ka fetoga, le fa dithaba di tshikinyega mo bogareng ga mawatle;

DIANE 3:5-6
[5] O ikanye Jehofa ka pelo yotlhe ya gago, o se ka wa ikaega tlhaloganyo ya gago fela.[6] Mo ditseleng tsotlhe tsa gago o ipolele ene, mme o tlaa siamisa ditselana tsa gago.

MATHEO ६:२५-२६
[२५] “Ke gone ke lo rayang ke re: Se tlhobaeleleng botshelo jwa lona lwa re ‘Re tlaa ja eng, re tlaa nwa eng?’ Le fa e le ka ga mmele lwa re: ‘Re tlaa apara eng?’ Botshelo a ga bo gaise dijo, le mmele a ga o gaise diaparo?[२६] Lebang dinonyane tsa loapi, jaaka di sa jale le gone di sa robe, le fa e le go rorela mo mabolokelong; mme Rraeno wa legodimo o a di otla. Lona a ga lo tlhwatlhwa e kgolo thata bogolo go tsone?

JEREMIA 17:7-8
[7] “Go sego monna yo o ikanyang Jehofa, le yo Jehofa e leng tsholofelo ya gagwe.[8] Gonne o tlaa nna jaaka setlhare se se tlhomilweng fa metsing, se se namang metswe fa nokeng, se se se ketlang se boifa mogang mogote o tlang, mme lekakaba la sone le tlaa nna letalana fela; mme ga se ketla se re ngwaga wa leuba sepe, le fa e le go khutla mo go ungweng.”

JOŠUA 1:5-9
[5] Ga go ketla go nna motho ope yo o tlaa nonofang go ema fa pele ga gago malatsi otlhe a botshelo jwa gago; jaaka ke ne ka nna le Moše, ke tlaa nna nao jalo; ga nke ke go latlha le fa e le go go tlogela.[6] Nna thata le pelokgale, gonne ke wena yo o tlaa nayang setšhaba se lefatshe le ke neng ka ikanela go le naya borraabo.[7] Fela o nne thata le pelokgale, go tlhokomela go dira ka fa molaong otlhe, o Moše motlhanka wa me o o go laoletseng; o se ka wa o fapoga wa ya ka fa ntlheng ya le legolo kgotsa go la molema, gore o tle o bone go segofala sentle kwa le kwa o yang teng.[8] Lokwalo lo lwa molao, lo se tloge mo molomong wa gago, o akanye mo go lone motshegare le bosigo, gore o tlhokomele go dira ka fa go tsotlhe tse di kwadilweng mo go lone, gonne tsela ya gago e tlaa nna le letlhogonolo jalo, mme o tlaa bona go segofala sentle.[9] A ga ke a go laola? Nna thata le pelogale; o se boifisiwe, le gone o se ka wa raraana, gonne Jehofa Modimo wa gago o na nao kwa le kwa o yang gone.”

Tswana Bible 1908
Public Domain