A A A A A

Good Character: [Mercy]


2 SAMUELE 24:14
Dafite a raya Gate a re: “Ke mo pitlaganong e kgolo; a re weleng jaana mo seatleng sa ga Jehofa; gonne mautlwelobotlhoko a gagwe a magolo; mme a ke se wele mo seatleng sa motho.”

DIPESALEMA 86:5
Gonne wena, Morena, o molemo, o iketleeditse go itshwarela; o bile o letlotlo la boutlwelobotlhoko mo go botlhe ba ba go bitsang.

DIPESALEMA 145:9
Jehofa o molemo mo go tsotlhe; mautlwelobotlhoko a manana a gagwe a okame ditiro tsotlhe tsa gagwe.

LUKA 6:36
Ke gone lona lo nne kutlwelobotlhoko fela, jaaka Rraalona le ene a le kutlwelobotlhoko.

BAEFESO ౨:౪
Mme Modimo, ka o humile boutlwelobotlhoko, le ka ntlha ya lorato lo logolo lwa one, lo o re ratileng ka lone,

TITO 3:5
ya se ka ya nna ka ditiro tse di dirilweng, mo tshiamong tse rona ka rosi re di dirileng, mme wa re boloka ka fa kutlwelong botlhoko ya one, ka tlhapiso ya go tsalwa seša, le ka bošafatso jwa Mowa o o Boitshepo,

BAHEBERE 4:16
Ke gone rona, a re atameleng setulo sa bogosi sa tshegofatso ka botlhokapoifo, gore re tle re amogele boutlwelobotlhoko, re bone tshegofatso e e tlaa re thusang mo motlheng o go tlhokwang ka one.

1 JOHANE 1:3
se re se bonyeng ra se utlwa, ke sone se re se lo bolelelang le lona, gore le lona lo bone bolekane le rona. Ruri bolekane jwa rona ke go kopana le Rara, le Morwawe Jesu Keresete.

Tswana Bible 1908
Public Domain