A A A A A

Good Character: [Modesty]


1 BAKORINTHE 12:23
le ditokololo tsa mmele tse re reng di tlotlo e nnye, ke tsone tse re di tlotlang bogolo; le ditokololo tsa rona tse di seng dintle, di bona bontle jo bo tletseng bogolo,

1 TIMOTHEO 2:8-10
[8] Ke gone, ke eletsa gore banna ba rapele mo felong gongwe le gongwe ba tsholeditse mabogo a a itshepileng, ka mo go se nang bogale le kgang.[9] Le gone fela jalo, gore basadi ba ikgabise ka diaparo tse di seng maphatsiphatsi, ba le bori le tekano; ba se ka ba ikgabisa ka go iphora moriri loetse, kgotsa ka gouta, kgotsa ka diperela, kgotsa ka diaparo tse di tlhwatlhwa kgolo;[10] mme a e nne ka ditiro tse di molemo – e le mo go tshwanetseng basadi ba ba ipalang ka poifomodimo.

1 PETERO 3:3-4
[3] Go kgaba ga lona a e se nne go kgaba mo go kwa ntle, e bong ga go iphora moriri loetse, le ga go rwala mekgabo ya gouta, kgotsa ga go apara diaparo tse di maphatsiphatsi;[4] mme a e nne motho yo o sa bonaleng wa pelo, le ka diaparo tse di sa boleng tsa mowa wa boikokobetso le tidimalo, e le gone mo go kaiwang go tlhokega thata mo matlhong a Modimo.

BAROMA 12:2
Lo se ka lwa bopega jaaka lefatshe leno; mme lo fetolwe ke bošafatso jwa pelo tsa lona, gore lo lemoge mo e leng go rata ga Modimo, mo go molemo, le mo go lebosegang, le mo go itekanetseng.

MATHEO 5:28
Nna ke lo raya ke re: Mongwe le mongwe yo o lebang mosadi fela ka go mo eletsa, o setse a dirile boaka nae mo pelong.

DOITERONOMIO 22:5
“Mosadi a a se apare senna, le monna a se apare sesadi; gonne le fa e le mang yo o dirang dilo tse, o moila mo go Jehofa Modimo wa gago.

1 PETERO 3:3
Go kgaba ga lona a e se nne go kgaba mo go kwa ntle, e bong ga go iphora moriri loetse, le ga go rwala mekgabo ya gouta, kgotsa ga go apara diaparo tse di maphatsiphatsi;

1 SAMUELE 16:7
Mme Jehofa a raya Samuele a re: “O se ka wa leba sefatlhogo sa gagwe, le fa e le go gola ga gagwe; gonne ke mo ganna, ka gobo Jehofa ga a bone jaaka motho a bona; gonne motho o leba bokafantle, mme Jehofa o leba pelo.”

1 BAKORINTHE 6:19-20
[19] Kgotsa a ga lo itse fa mmele wa lona e le tempele ya Mowa o o Boitshepo o o mo go lona, o lo o bonyeng mo Modimong? Mme ga lo ba lona;[20] gonne lo rekilwe ka tlhwatlhwa, ke gone galaletsang Modimo mo mmeleng wa lona.

1 BAKORINTHE 10:31
Ke gone, le fa loo ja, le fa loo nwa, le fa e ka bo e le eng se lo se dirang, tsotlhe, fela lo di direle kgaleletso ya Modimo.

DIANE 7:10
Mme bonang, a kgatlhantshiwa ke mosadi a apere diaparo tsa seaka, mme a le pelo e e boitobo.

DIANE 31:30
Boeletsego ke tsietso le bontle ke boithamako, mme mosadi yo o boifang Jehofa, ene o tlaa bakwa.

1 TIMOTHEO 3:2
Ke gone mookami wa phuthego o na le go nna motho yo o se nang molato, e le monna yo o mosadi mongwe fela, a ikgapile, a le mogopolo o o lekalekanyeng, a le mokgwa montle, e le yo o tsholang batho sentle, a itse go ruta;

LUKA 17:1
A raya barutwa ba gagwe a re: “Go retetse gore dikgopiso di se ka tsa tla; mme go latlhega ene yo di tlang ka ene.

DIANE 11:22
Jaaka lenyena la gouta mo nkong ya kolobe, mosadi yo montle, yo o se nang pharologanyo, o ntse fela jalo.

BAEFESO 2:10
Gonne re tiro ya one, re bopetswe ditiro tse di molemo mo go Keresete Jesu, tse Modimo o di baakantseng gale gore re sepele mo go tsone.

BAROMA 14:13
Ke gone, a re se tlholeng re sekisanya, mme bogolo lo akanye mo, gore: Motho ope a se ka a baya sekgopi mo tseleng ya wa ga gabo, le fa e le se se ka mo digang.

1 PETERO 3:3-5
[3] Go kgaba ga lona a e se nne go kgaba mo go kwa ntle, e bong ga go iphora moriri loetse, le ga go rwala mekgabo ya gouta, kgotsa ga go apara diaparo tse di maphatsiphatsi;[4] mme a e nne motho yo o sa bonaleng wa pelo, le ka diaparo tse di sa boleng tsa mowa wa boikokobetso le tidimalo, e le gone mo go kaiwang go tlhokega thata mo matlhong a Modimo.[5] Gonne le bone basadi ba ba boitshepo ba ba solofetseng mo Modimong, ba ne ba ikgabisa ka one mokgwa o mo motlheng wa pele, ba le boineelo mo banneng ba bone;

1 PETERO 1:14
Lo nne jaaka bana ba ba utlwang, lo sa ipope ka fa dithatong tsa lona tsa gale, tsa motlha wa go tlhoka go itse ga lona.

1 SAMUELE 9:21
Saule a mo fetola a re: “A ga ke Mobenjamine wa lotso lo lobotlana lwa ditso tsa Iseraele, le losika lwa me ke lo lobotlana mo ditshikeng tsotlhe tsa lotso lwa Benjamine? Kana o buelang le nna ka mokgwa o o ntseng jalo?”

ESETERE 1:11-12
[11] a re ba lere Fašeti mohumagadi wa kgosi, fa pele ga kgosi a na le serwalo sa segosi, go tla a supetsa ditšhaba le magosana bontle jwa gagwe; gonne o na a le montle go lejwa.[12] Mohumagadi Fašeti a gana go tla ka fa taolong ya kgosi ka baopafadiwi; ke gone ka moo kgosi ya gakala thata, bogale jwa yone jwa tuka mo teng ga yone.

JOBE 32:4-7
[4] Jaana Elihu o ne a letile lobaka lwa go bua le Jobe, ka ba le bagolo mo go ene.[5] E rile Elihu a bona fa go se na phetolo mo melomong ya banna ba bararo bao, bogale jwa gagwe jwa tuka.[6] Elihu morwa Barakele wa Mobusa a bua a re: “Nna ke lekau, mme lona lo bagologolo; ke gone ka moo ka ikefa, ka boifa go lo bontsha mogopolo wa me.[7] Ka re: ‘Go ko go bua malatsi, le bontsi jwa dinyaga bo tshwanetse go ruta batho botlhale.’

1 PETERO 3:1-4
[1] Fela jalo le lona basadi ba lo nyetsweng, lo nne kutlo mo banneng ba lona; e tle e re, le fa bangwe ba sa utlwe lefoko le, ba tle ba kgonwe kwa ntle ga lefoko ke mokgwa o montle wa basadi ba bone;[2] ba bone mokgwa o montle wa lona, lo le bori go pataganye le poifo.[3] Go kgaba ga lona a e se nne go kgaba mo go kwa ntle, e bong ga go iphora moriri loetse, le ga go rwala mekgabo ya gouta, kgotsa ga go apara diaparo tse di maphatsiphatsi;[4] mme a e nne motho yo o sa bonaleng wa pelo, le ka diaparo tse di sa boleng tsa mowa wa boikokobetso le tidimalo, e le gone mo go kaiwang go tlhokega thata mo matlhong a Modimo.

1 JOHANE 2:16
Gonne tsotlhe tse di mo lefatsheng, e bong thato ya nama, le kgatlhego ya matlho, le mabela a botshelo, ga se ga Rara, ke ga lefatshe.

BAROMA 12:1
Ke gone, bagaetsho, ke a lo rapela ka mautlwelobotlhoko a Modimo, gore lo ntshe mebele ya lona setlhabelo se se tshedileng, se se itshepileng, le se se lebosegang mo Modimong, mo e leng tirelo e e lo lebanyeng.

DIANE 31:25
Thata le tlotlego ke diaparo tsa gagwe; mme o tlaa tshega lobaka lo lo tlang.

1 TIMOTHEO 4:8
Gonne go tshikinya mmele go molemo mokhutshwane; mme poifomodimo e molemo ka ga dilo tsotlhe, ka e na le tsholofetso ka ga botshelo jwa gompieno, le ka ga jone jo bo tlaa tlang.

BAFILIPI 2:5
Lo nne le pelo e mo go lona, e e neng e le mo go Keresete Jesu le ene,

1 PETERO 3:4
mme a e nne motho yo o sa bonaleng wa pelo, le ka diaparo tse di sa boleng tsa mowa wa boikokobetso le tidimalo, e le gone mo go kaiwang go tlhokega thata mo matlhong a Modimo.

1 TIMOTHEO 2:10
mme a e nne ka ditiro tse di molemo – e le mo go tshwanetseng basadi ba ba ipalang ka poifomodimo.

Serbian Bible (Cyrillic) DK 1865
Public Domain: (Cyrillic) Daničić-Karadžić 1865