A A A A A

Good Character: [Accountability]


BAROMA 14:12
Ke gone jalo, mongwe le mongwe wa rona o tlaa ikarabela Modimo.

BAROMA 1:20
Gonne dilo tse di sa bonaleng tsa one, e bong nonofo ya one e e sa khutleng, le bomodimo jwa one, di sa le di bonala sentle gale mo tlholegong ya lefatshe, ka di lemogwa ka dilo tse di dirilweng; jalo batho bao ba bo ba se na seipato;

DIANE 27:17
Tshipi e lootsa tshipi; motho o lootsa jalo sefatlhogo sa tsala ya gagwe.

JAKOBO 5:16
Ke gone lo ipolelelane dibe, lo rapelelane, gore lo tle lo fodisiwe. Mokokotlelo wa mosiami o thusa thata mo go direng ga one.

BAROMA 2:12
Gonne botlhe ba ba leofileng ba se na molao, le gone ba tlaa swa ba se na molao; mme botlhe ba ba leofileng ba le fa tlase ga molao, ba tlaa atlholwa ka molao.

LUKA 12:47-48
[47] “Mme motlhanka yo o itsileng go rata ga morena wa gagwe, mme a se ka a ipaakanya, le fa e le go dira ka fa go rateng ga gagwe, o tlaa bediwa dithupa di le dintsi.[48] Mme yo o se kang a itse, mme a dira dilo tse di tshwanetseng dithupa, o tlaa bediwa dithupa di le dipotlana. Le gone, le fa e le mang yo o neilweng segolo, go tlaa lopiwa segolo mo go ene; le motho yo batho ba mo neetseng go le gotona, ba tlaa lopa mo go fetisang mo go ene.

1 BATHESALONIKA 5:11
Ke gone, laanang, mme lo agelelane, fela jaaka lo ntse lo dira.

JAKOBO 4:17
Ke gone, yo o itseng go dira molemo, mme a sa o dire, ke boleo mo go ene.

BAROMA 4:15
gonne molao o tsosa bogale; mme kwa go se nang molao, le tlolo le yone ga e yo.

1 TIMOTHEO 1:10
le bagokafadi, le basotoma, le bautswa batho, le baaki, le ba ba buang maaka ka go ikana, le fa go ka bo go na le selo se sele se se tlhabanang le thuto e e itekanetseng;

MATHEO 12:36
“Mme ke lo raya ke re: Lefoko lengwe le lengwe la boithamako le batho ba tlaa le buang, ba tlaa le bodiwa mo motlheng wa tsheko.

LUKA 12:48
Mme yo o se kang a itse, mme a dira dilo tse di tshwanetseng dithupa, o tlaa bediwa dithupa di le dipotlana. Le gone, le fa e le mang yo o neilweng segolo, go tlaa lopiwa segolo mo go ene; le motho yo batho ba mo neetseng go le gotona, ba tlaa lopa mo go fetisang mo go ene.

HESEKIELE 18:20
Mowa o o leofang, go tlaa swa one; ngwana ga a ketla a belega boikepo jwa ga rraagwe, le rra motho ga a ketla a belega boikepo jwa ngwana; tshiamo ya mosiami e tlaa nna mo go ene, le boikepo jwa moikepi bo tlaa nna mo go ene.

BAEFESO 5:21
Lo ineelane mo poifong ya ga Keresete.

BAHEBERE 10:25
re se ka ra bakela go phuthega ga rona, jaaka mokgwa wa bangwe, mme re laelane; bogolo thata ka lo bona motlha o atamela.

HESEKIELE 33:8
Ya re fa ke raya moikepi, ke re: ‘Wena moikepi, ruri o tlaa swa!’ Mme o sa bue go tlhagisa moikepi gore a tswe tseleng ya gagwe; moikepi yoo o tlaa swela mo boikepong jwa gagwe, mme madi a gagwe ke tlaa a lopa mo seatleng sa gago.

MATHEO 12:36-37
[36] “Mme ke lo raya ke re: Lefoko lengwe le lengwe la boithamako le batho ba tlaa le buang, ba tlaa le bodiwa mo motlheng wa tsheko.[37] Gonne o tlaa atlholelwa ka mafoko a gago, le ka mafoko a gago o tlaa sekisiwa.”

BAGALATIA 6:1-2
[1] Bagaetsho, le fa motho a tshwerwe mo tlolong nngwe, lona ba lo leng ba semowa, sokololang yo o ntseng jalo ka mowa wa bonolo; o ntse o ipona, e se re kgotsa le wena wa raelwa.[2] Rwadisanyang merwalo, lo dirafatse molao wa ga Keresete jalo.

BAHEBERE 10:24
a re gopolaneng, re tlhotlheletsanyeng mo loratong le mo ditirong tse di molemo;

DIPESALEMA 51:5
Bona, ke ne ka bopegela mo boikepong; mmé mmè a nkamogelela mo boleong.

1 JOHANE 2:2
Ke ene seletlanyo se se ntsheditsweng dibe tsa rona; e be e se sa tsona rona tsosi fela, mme le gone e le sa tsa lefatshe lotlhe.

2 BAKORINTHE 5:10
Gonne rotlhe re na le go bonadiwa fa pele ga senno sa tshekelo sa ga Keresete, gore mongwe le mongwe a amogele dilo tse di dirilweng mo mmeleng, ka fa o dirileng ka teng, gongwe e le molemo, gongwe e le bosula.

2 BAKORINTHE 4:17-18
[17] gonne pitlagano ya rona e e motlhofo, e e emeng ka lobakanyana lwa gompieno fela, e re direla segolo se segolo se se feteletseng, sa bokete jo bo sa khutleng jwa kgalalelo;[18] ka re sa lebe dilo tse di bonalang, mme e le dilo tse di sa bonaleng; gonne dilo tse di bonalang ke tsa lobaka lono fela; mme dilo tse di sa bonaleng ke tsa bosaengkae.

BAEFESO 4:25
Ke gone, apolang kako, a mongwe le mongwe a bue boammaaruri le wa ga gabo, gonne mongwe le mongwe wa rona ke tokololo ya yo mongwe.

BAGALATIA 6:2
Rwadisanyang merwalo, lo dirafatse molao wa ga Keresete jalo.

DITIRO 14:17
Le fa go ntse jalo wa se ka wa nna fela o se na sesupo, ka o ne o ntse o dira molemo, wa lo nesetsa dipula tse di tswang mo legodimong, wa lo naya metlha ya maungo, wa tlatsa pelo tsa lona ka dijo le boitumelo.”

2 BAKORINTHE 2:6
Go yo o ntseng jalo, petso e, e o e diretsweng ke bontsi, e lekanye;

1 SAMUELE 16:7
Mme Jehofa a raya Samuele a re: “O se ka wa leba sefatlhogo sa gagwe, le fa e le go gola ga gagwe; gonne ke mo ganna, ka gobo Jehofa ga a bone jaaka motho a bona; gonne motho o leba bokafantle, mme Jehofa o leba pelo.”

1 BAKORINTHE 1:10
Jaana bagaetsho, ke a lo rapela, ka leina la Morena wa rona Jesu Keresete, gore lo nne puo nngwe fela lotlhe, le gore go se nne dikgaogano mo go lona; mme lo ko lo itekanele mmogo, le mo mogopolong o le mongwe fela, le mo tshekatshekong e le nngwe fela.

2 DIKGOSI 12:4-5
[4] Joaše a raya baperesiti a re: “Madi otlhe a theko ya dilo tse di itshepileng a a isiwang mo ntlong ya ga Jehofa, e le madi a go dumalanyweng ka one, madi a batho ba mongwe le mongwe wa bone o fetelang mo palong, gongwe o sekaseketsweng tlhwatlhwa, le madi otlhe a pelo ya motho mongwe e ratang go isa mo ntlong ya ga Jehofa,[5] a baperesiti ba a tseye, motho mongwe le mongwe mo go ba o itsanyeng nabo; mme ba tla mamatlelela dithubego tsa ntlo gongwe le gongwe kwa thubego e tlaa fitlhelwang gone.”

DIPESALEMA 82:1
Modimo o eme mo phuthegong ya ona Modimo; o atlhola fa gare ga medimo.

DIPESALEMA 82:6
Ke rile: ‘Lo medimo, lotlhe lo bomorwa Mogodimodimo.’

JOBE 1:6-12
[6] Jaana go ne go le letsatsi lengwe le bomorwa Modimo ba yang go iponatsa fa pele ga Jehofa ka lone, Satane le ene a ya nabo.[7] Jehofa a raya Satane a re: “O tswa kae?” Foo Satane a fetola Jehofa, a re: “Ke tswa go kgarakgatshega mo lefatsheng, le go tsamayatsamaya mo go lone.”[8] Jehofa a raya Satane a re: “A o ntse o tlhokometse motlhanka wa me Jobe, gonne ga go na ope yo o tshwanang nae mo lefatsheng, e le monna yo o itekanetseng, yo o siameng, motho yo o boifang Modimo, a tshaba bosula?”[9] Foo Satane a fetola Jehofa, a re: “A Jobe o boifa Jehofa ka lefela?[10] A ga o a mmeela mo tikologong ya gagwe le ntlo ya gagwe le tsotlhe tse o nang natso ka ntlha tsotlhe? O segofaditse tiro ya diatla tsa gagwe, le dithuo tsa gagwe di atile mo lefatsheng.[11] A ko o ntshe seatla sa gago jaana, o ame tsotlhe tse o nang natso, mme o tlaa go itatola mo matlhong a gago.”[12] Mme Jehofa a raya Satane a re: “Bona, dilo tsotlhe tse o nang natso di mo thateng ya gago; fa e se ene fela sebele, o se ka wa ntshetsa ene seatla.” Mme Satane a tswa fa pele ga Jehofa.

JOBE 2:1-7
[1] Gape go le letsatsi lengwe le bomorwa Modimo ba yang go iponatsa fa pele ga Jehofa ka lone, Satane le ene a ya nabo, a ya go iponatsa fa pele ga Jehofa.[2] Jehofa a raya Satane a re: “O tswa kae?” Satane a fetola Jehofa a re: “Ke tswa go kgarakgatshega mo lefatsheng, le go tsamayatsamaya mo go lone.”[3] Jehofa a raya Satane a re: “A o ntse o tlhokometse motlhanka wa me Jobe, gonne ga go na ope yo o tshwanang nae mo lefatsheng, e le monna yo o itekanetseng, yo o thokgameng, a boifa Modimo, a tshaba bosula? O sa ntse a tshegeditse bosenang molato jwa gagwe, le fa o ntlhotlheleditse, gore ke mo senye ka bomo.”[4] Satane a fetola Jehofa a re: “Letlalo le tle le ntshediwe letlalo, ee, tsotlhe tse motho o nang natso o tlaa di ntshetsa botshelo jwa gagwe.[5] Mme a ko o ntshe seatla sa gago jaana, o mo ame lesapo le nama, mme o tlaa go itatola mo matlhong a gago.”[6] Jehofa a raya Satane a re: “Bona, o mo seatleng sa gago; o rekegele botshelo jwa gagwe, ke gone gotlhe.”[7] Jalo Satane a tswa fa pele ga Jehofa a ya a itaya Jobe ka diso tse di bosula, go simolola ka sebete sa lonao go ya phogong ya gagwe.

1 DITIRAFALO 28:8
“Jaana mo ponong ya Baiseraele botlhe, le ya phuthego ya ga Jehofa, le mo kutlong ya Modimo wa rona lo tlhokomele, lo tote ditaolo tsotlhe tsa ga Jehofa Modimo wa lona; gore lo rue lefatshe le le molemo le, lo bo lo le tlogelele bana ba lona boswa ka bosakhutleng, morago ga lona.

Tswana Bible 1908
Public Domain