A A A A A

Good Character: [Kindness]


1 BAKORINTHE 13:4-7
[4] Lorato lo itshoka ka pelotelele, lo pelonomi; lorato ga lo pelotshetlha; lorato ga lo ke lo ikgantsha, ga lo mabela.[5] Ga lo ke lo dira ka fa go sa tshwanelang, ga lo ke lo ipatlela fela, ga lo ke lo gakatsega, ga lo ke lo akanya bosula;[6] ga lo itumelele tshiamololo, mme lo itumelela boammaaruri;[7] lo itshokela dilo tsotlhe, lo dumela dilo tsotlhe, lo solofela dilo tsotlhe, lo iphapaanya le dilo tsotlhe.

BAEFESO 4:29
A go se tswe puo epe e e bodisang mo melomong ya lona, fa e se e e molemo fela go agelela ka fa go tlhokafalang ka teng, gore e tle e neye ba ba utlwang lesego.

MIGA 6:8
O go supeditse se se molemo motho ke wena; gape Jehofa o lopang mo go wena, fa e se gore o dire ka tshiamo, le go rata boutlwelobotlhoko, le go sepela ka boikokobetso le Modimo wa gago?

BAKOLOSE 3:12
Ke gone, jaaka ba ba itshenketsweng ke Modimo, jaaka ba ba itshepileng le ba ba rategang, lo apare pelotlhomogi, le pelonomi, le boikokobetso, le bonolo le bopelotelele.

BAEFESO 2:7
gore e tle e re mo metlheng e e tlang o bo o supe dikhumo tse dikgolo tse di feteletseng tsa tshegofatso ya one ka bopelonomi ntlheng ya rona mo go Keresete Jesu.

MATHEO 5:24
tlogela neo ya gago teng fa pele ga sebeso, o ye o letlane le wa gaeno pele, foo o itse go tla o isa neo ya gago.

BAROMA 2:4
Kgotsa a o nyatsa letlotlo la molemo, le la boiphapaanyo, le la bopelotelele jwa one, o sa itse fa molemo wa Modimo o go gogela kwa boikwatlhaong?

BAGALATIA 5:22
Mme loungo lwa Mowa ke lorato, le boitumelo, le kagiso, le bopelotelele, le bopelonomi, le molemo, le boikanngo,

DIPESALEMA 141:5
A mosiami a ntiteye, e tlaa bo e le pelonomi fela; a nkomanye, e tlaa bo e le jaaka fa lookwane lo thelwa mo tlhogong ya me; a tlhogo ya me e se lo gane; gonne le mo boikepong jwa bone, morapelo wa me o tlaa tswelelela pele fela.

JESAYA 54:8
Ka go subela sefatlhogo sa me ka lobakanyana fela, ka kgalefo e e belologang; mme ke tlaa go utlwela botlhoko ka pelonomi e e sa khutleng,” go bua Jehofa Morekolodi wa gago.

DIANE 19:22
Keletso ya motho ke selekanyo sa bopelonomi jwa gagwe; mme mohumanegi o molemo bogolo go moaki.

1 PETERO 4:8
mme bogolo go dilo tsotlhe, a go ratana ga lona go tuke; gonne lorato lo tle lo bipe bontsi jwa dibe;

2 PETERO 1:5-7
[5] Ee, ka ntlha ya gone moo, le lona lo ke lo oketse ka tlhaofalo, ke go re, mo tumelong ya lona lo tsenye go dira molemo, le mo go direng molemo ga lona lo tsenye kitso.[6] Le mo kitsong ya lona lo tsenye boikgapo; mo boikgapong jwa lona lo tsenye pelotelele; mo bopeloteleleng jwa lona lo tsenye poifomodimo;[7] le mo poifong Modimo ya lona lo tsenye go rata bakaulengwe; le mo go rateng bakaulengwe lo tsenye lorato.

ESETERE 2:9
Morweetsana yo a mo kgatlha, mme morweetsana a direlwa ka bopelonomi ke ene; a akofa a mo naya dilo tsa gagwe tsa boitshekiso, le dikabelo tsa gagwe, le barweetsana ba supa ba ba tswang mo ntlong ya kgosi, ba o ne a tshwanetse go ba neelwa, mme a mo hudusa le barweetsana ba gagwe, a ba hudusetsa kwa bonnong jo bo molemo o o gaisang mo ntlong ya basadi.

BAEFESO 4:32
Lo nne pelonomi mongwe mo go yo mongwe le pelonamagadi, lo itshwarelane fela jaaka Modimo le one o itshwaretse lona mo go Keresete.

BAGALATIA 6:10
jalo, fa re bona lobaka, a re ke re direng se se molemo mo bathong botlhe, mme bogolo mo go ba e leng ba ntlo ya tumelo.

LUKA 6:35
Mme lona, ratang baba ba lona, ba direleng molemo, adimang fela, lo sa tlhoboge gope; mme tuelo ya lona e tlaa nna kgolo, mme lo tlaa nna bana ba Mogodimodimo; gonne ene o pelonomi mo go ba ba sa lebogeng, le mo go ba ba bosula.

DIANE 31:26
O tumolola molomo wa gagwe ka botlhale; mme molao wa bopelonomi o bo o le mo lolemeng lwa gagwe.

1 PETERO 3:9
Lo sa lefetse bosula ka bosula, le fa e le kgobo ka kgobo; mme bogolo e nne ka go segofatsa; gonne lo bileditswe gone moo, gore lo rue tshegofatso boswa.

RUTHE 2:20-21
[20] Naomi a raya ngwetsi ya gagwe a re: “A a segofadiwe ke Jehofa, yo o se kang a khutlisetsa batshedi le baswi bopelonomi jwa gagwe.” Naomi a mo raya a re: “Monna yo ke wa losika lwa rona yo o gaufi le rona, ke mongwe wa ba ba gaufi le rona ka go tsalwa.”[21] Ruthe wa Momoabe a re: “Ruri, o ntheile a re: ‘Tlhomama mo makaung a gaetsho, go tle go tsamaye ba wetse thobo ya me yotlhe fela.’ ”

RUTHE 3:10
A re: “O segofadiwe mo go Jehofa, morwadiaka; o itshupile pelonomi mo bokhutlong bogolo go mo tshimologong, ka o se ka wa latela a e leng makau a a humanegileng kgotsa a a humileng.

NEHEMIA 9:17
Ba gana go utlwa, le gone ba se ka ba gopola dikgakgamatso tsa gago tse o kileng wa nna wa di dira mo gare ga bone; ba ithatafatsa dithamo tsa bone, le mo tsuololong ya bone ba itlhomela kgosi go tla ba boela kwa kgolegong ya bone; mme wena, o Modimo o o maitshwarelo; o pelotshweu, o tletse bopelotlhomogi, o bonya go galefa, o letlotlo la boutlwelobotlhoko, wa se ka wa ba latlha.

DIPESALEMA 31:21
A go bakwe Jehofa; gonne o ntshupeditse bopelonomi jwa gagwe jwa lorato jo bo gakgamatsang mo motseng o o thata.

DIPESALEMA 117:1-2
[1] A ko lo bakeng Jehofa, lona merafe yotlhe; lo mmakeng, lona ditšhaba tsotlhe.[2] Gonne kutlwelobotlhoko ya gagwe ntlheng ya rona e kgolo thata; le boammaaruri jwa ga Jehofa bo eme ka bosakhutleng. Bakang Jehofa.

DIPESALEMA 119:76
Ke a go rapela, a ko o mme mapelonomi a gago a lorato a nne kgomotso ya me, ka fa lefokong la gago mo motlhankeng wa gago.

JESAYA 54:10
Gonne dithaba di ka tloga le makhubu a katosiwa; mme pelonomi ya me ga e ketla e tloga mo go wena, le fa e le kgolagano ya me ya kagiso go katoga mo go wena,” go bua Jehofa yo o go utlwelang botlhoko.

JEREMIA 2:2
“Ya o kue mo ditsebeng tsa Jerusalema o re: Go bua jaana Jehofa, a re: “Ke gakologetswe ka ga gago, bopelonomi jwa boroba jwa gago, lorato lwa peelelo ya gago; jaaka o ne wa ntshala morago mo nageng mo lefatsheng le le neng le sa lengwa.

JOELE 2:13
Lo ikgagole dipelo, e seng diaparo, lo retologele mo go Jehofa Modimo wa lona, gonne o pelontle, o tletse bopelotlhomogi, o bonya go galefa, o letlotlo la boutlwelobotlhoko, mme o tle a ikwatlhaele bosula.

JONA 4:2-3
[2] A rapela Jehofa a re: “Ke a go rapela Jehofa, a e ne e se lone lefoko la me, ke sa ntse ke le kwa lefatsheng la gaetsho? Ke gone ka moo ke akofileng ka tshabela kwa Tarešiše; gonne ke ne ke itse fa o le Modimo o o pelonomi, o o tletseng bopelotlhomogi, o le bonya go galefa, o tletse boutlwelobotlhoko, o tle o ikwatlhaele bosula.[3] Ke gone Jehofa, ke a go rapela, ka re, o tle o mpolaye, gonne mo go nna go molemo go swa bogolo go go tshela.”

DITIRO 28:2
Mme batho seeng ba teng, ba re direla ka jo e seng botsalanonyana fela; gonne ba gotsa molelo, ba re tshola rotlhe, ka ntlha ya pula e e neng e na, le ka ntlha ya serame.

GENESI 24:14
A go dirafale gore morweetsana yo ke tlaa mo rayang ke re: ‘Ke a go rapela, a ko o sekege nkgwana ya gago gore ke nwe,’ mme fa a tlaa re: ‘Nwa, le dikamela tsa gago ke tlaa di nosa,’ ene yoo, e nne ene yo o mo laoletseng motlhanka wa gago Isake; ke tlaa bo ke itse ka mo fa o supeditse mongwake pelonomi.”

JOŠUA 2:12
Ke gone jaana, a ko lo inkanele ka Jehofa go re, ka ke lo diretse ka pelonomi, le lona lo tlaa direla ba ntlo ya ga rre ka pelonomi, le go re lo tlaa nnaya sesupo sa mmaanete,

2 BAKORINTHE 6:6
mo boitshekong le mo kitsong, le mo go itshokeng, le mo bopelonoming, le mo Moweng o o Boitshepo, le mo loratong lo lo sa itimokanyeng;

TITO 3:4
Mme e rile bopelonomi jwa Modimo Moreboloki bo sena go bonala, le go rata motho ga one,

GENESI 24:12
A re: “Jehofa, Modimo wa ga mongwake Aberahame, ke a go rapela, o ntlisetse letlhogonolo gompieno, o bo o supetse mongwake Aberahame pelonomi.

Tswana Bible 1908
Public Domain