A A A A A

Good Character: [Integrity]


DIANE 11:3
Botlhoka molato jwa bathokgami bo tlaa ba goga, mme lesoko la ba ba bongowane le tlaa ba senya.

DIANE 28:6
Mohumanegi yo o tsamayang mo go tlhokeng molato ga gagwe, o molemo bogolo go yo o lesoko mo mekgweng ya gagwe, le fa a humile.

1 PETERO 3:16
Lo le segakolodi se se siameng, gore e tle e re mo go se se bosula se ba se buang ka ga lona, bone ba ba kgalang go tshela sentle ga lona mo go Keresete, ba be ba tlhajwe ke ditlhong.

DIANE 12:22
Dipounama tse di akang ke sefedisa pelo mo go Jehofa, mme ba ba dirang ka boammaaruri ba a mo natefela.

DIANE 21:3
Go dira tshiamo le tshiamiso go lebosega mo go Jehofa bogolo go tshupelo.

2 BAKORINTHE 8:21
gonne re gopola dilo tse di tlotlegang, e seng mo ponong ya Morena fela, e leng le mo ponong ya batho.

JOHANE 14:6
Jesu a mo raya a re: “Ke nna tsela, le boammaaruri, le botshelo; ga go tle ope mo go Rara fa e se ka nna.

DIANE 4:25-27
[25] A matlho a gago a lebele kwa pele, dintshi tsa matlho a gago di lolamele go lebela kwa pele ga gago fela.[26] Lekalekanya tsela ya dinao tsa gago, mme ditselana tsotlhe tsa gago di tlhomamisiwe.[27] O se ka wa fapogela ka fa ntlheng ya le legolo, kgotsa ya la molema: tlosa lonao lwa gago lo tswe mo bosuleng.

BAHEBERE 13:18
Lo re rapelele, gonne re a tlhomamisa fa re na le segakolodi se se siameng; re eletsa go tshela ka go tlhoka matsoketsane mo dilong tsotlhe.

LUKA 6:31
Fela jaaka lo rata batho ba lo direla, le lona lo ba direle fela jalo.

DIPESALEMA 41:11-12
[11] Ke a itse ka mo fa o itumela thata mo go nna, ka go bo mmaba wa me a sa njele koma.[12] Ka ga me o ntse o nkokotletsa, mo go tlhokeng molato ga me, wa ntlhoma fa pele ga sefatlhogo sa gago ka bosakhutleng.

BAFILIPI 4:8
Sa bofelo, bagaetsho, dilo tsotlhe tsa boammaaruri, dilo tsotlhe tse di tshwanetseng go tlotlwa, dilo tsotlhe tse di itshekileng, dilo tsotlhe tse di rategang, dilo tsotlhe tse di bolelwang ka molemo; fa go na le molemo mongwe, fa go na le pako, lo gopole dilo tse.

JESAYA 26:7
Tsamao ya mosiami ke thokgamo; wena yo o thokgameng o lolamisa tsela ya basiami.

Tswana Bible 1908
Public Domain