Instagram
English
A A A A A

Good Character: [Honest]
2 BAKORINTHE 8:21
gonne re gopola dilo tse di tlotlegang, e seng mo ponong ya Morena fela, e leng le mo ponong ya batho.

2 TIMOTHEO 2:15
O tlhoafalele go itshupa o le molebosegi mo Modimong, o le modiri yo o se nang go tlhajwa ke ditlhong, o bua lefoko la boammaaruri ka tshiamo.

BAKOLOSE 3:9
Se akalaneng; ka lo apotse motho wa bogologolo le ditiro tsa gagwe;

BAEFESO 4:25
Ke gone, apolang kako, a mongwe le mongwe a bue boammaaruri le wa ga gabo, gonne mongwe le mongwe wa rona ke tokololo ya yo mongwe.

JAKOBO 1:26
Fa motho mongwe a ithaya a re ke modumedi, mme a sa kganele loleme lwa gagwe, a itsietsa pelo, tumelo ya motho yo ke lefela.

JAKOBO 3:17
Mme botlhale jo bo tswang kwa godimo bo simologa bo le boitsheko, foo bo nne kagiso, bo bonolo, bo rapelesege ka bofefo, bo tletse boutlwelobotlhoko le maungo a a molemo, bo se na kakabalo, bo se na boitimokanyo.

LUKA 6:31
Fela jaaka lo rata batho ba lo direla, le lona lo ba direle fela jalo.

MATHEO 5:8
Go sego ba ba pelo di itshekileng; gonne ba tlaa bona Modimo.

DIANE 10:9
Yo o tsamayang ka thokgamo o tsamaya ka tlhomamo, mme yo o sokamisang tsela ya gagwe o tlaa itsiwe.

DIANE 11:3
Botlhoka molato jwa bathokgami bo tlaa ba goga, mme lesoko la ba ba bongowane le tlaa ba senya.

DIANE 12:17-22
[17] Yo o bolelang boammaaruri o bonatsa tshiamo, mme mosupi wa kako o bonatsa tsietso.[18] Go na le go bua ka kgakgabuelo jaaka ditlhabo tsa putlela, mme loleme lwa motho yo o botlhale ke phodiso.[19] Pounama ya boammaaruri e tlaa tlhomama ka bosakhutleng, mme loleme lo lo akang lo ema ka ponyo ya leitlho fela.[20] Tsietso e mo pelong tsa ba ba logang bosula, mme bagakolodi ba kagiso ba na le boitumelo.[21] Basiami ga ba ketla ba diralelwa ke bosenyi bope, mme baikepi ba tlaa tlalelwa ke bosula.[22] Dipounama tse di akang ke sefedisa pelo mo go Jehofa, mme ba ba dirang ka boammaaruri ba a mo natefela.

DIANE 14:5
Mosupi wa boikanngo ga a ke a aka, mme mosupi wa tsietso o bilola maaka fela.

DIANE 21:3
Go dira tshiamo le tshiamiso go lebosega mo go Jehofa bogolo go tshupelo.

DIANE 24:26
Yo o fetolang sentle, o atla molomo wa batho.

DIANE 28:18
Motho yo o tsamayang ka thokgamo o tlaa gololwa, mme yo o lesoko mo mekgweng ya gagwe o tlaa wa ka lobaka loo fela.

DIPESALEMA 112:5
Go tle go atlegele motho yo o direlang batho ka bopelotshweu a ntshe a adime fela; o tlaa emela mafoko a gagwe sentle fa go le tsheko.

1 DITIRAFALO 29:17
Le gone, Modimo wa me, ke a itse fa o leka pelo, mme o na le kgatlhego mo thokgamong. Ka ga me, ke ntshitse dilo tse tsotlhe ka boitumelo mo thokgamong ya pelo ya me; jaana ke bonye batho ba gago ka boitumelo, ba ba fano ba tsile go go ntshetsa dilo ka peleego.

JOHANE 1:3
Dilo tsotlhe di dirilwe ke ene; mme kwa ntle ga gagwe ga se ka ga dirwa sepe sa tse di dirilweng.

JOHANE 3:18
“Yo o dumelang mo go ene ga a sekisiwe; yo o sa dumeleng o sekisitswe le gompieno, ka a se ka a dumela mo ineng la Morwa Modimo yo o tsetsweng a le esi.

BAFILIPI 4:8-9
[8] Sa bofelo, bagaetsho, dilo tsotlhe tsa boammaaruri, dilo tsotlhe tse di tshwanetseng go tlotlwa, dilo tsotlhe tse di itshekileng, dilo tsotlhe tse di rategang, dilo tsotlhe tse di bolelwang ka molemo; fa go na le molemo mongwe, fa go na le pako, lo gopole dilo tse.[9] Dilo tse lo di ithutileng, lwa ba lwa di amogela, lwa ba lwa di utlwa, lwa ba lwa di bona mo go nna, dilo tseo, lo di dire; mme Modimo wa kagiso o tlaa nna le lona.

1 PETERO 3:10-12
[10] Gonne ga twe: “Yo o eletsang go rata botshelo, le go bona metlha e e molemo, a kganele loleme lwa gagwe mo bosuleng, le molomo wa gagwe, gore o se bue boferefere bope.[11] A a fapoge bosula, a dire molemo; a a batle kagiso, mme a a e latelele.[12] Gonne matlho a ga Jehofa a mo basiaming, le ditsebe tsa gagwe mo mekokotlelong ya bone; mme sefatlhogo sa ga Jehofa se bifetse ba ba dirang bosula.”

DIANE 6:16-20
[16] Go na le dilo di le thataro tse Jehofa o di ilang; ee, di supa tse di mo fedisang pelo, ke tse:[17] Matlho a a kadileng, loleme lo lo akang, le diatla tse di tshololang madi a motho a a se nang molato;[18] pelo e e logang ditlhatlhanyo tsa boikepo, dinao tse di bofefo go sianela kwa bosenying;[19] mosupi wa kako yo o bilolang maaka, le yo o jalang kgotlhang mo baneng ba monna.[20] Morwaaka, tshegetsa taolo ya ga rraago, mme o se ka wa latlha molao wa ga mmaago.

Tswana Bible 1908
Public Domain