A A A A A

Good Character: [Abstinence]


2 BAKORINTHE 12:21
ka re, e tle e re kgotsa fa ke fitlha gape, Modimo wa me wa nkokobetsa fa pele ga lona, mme ka lelela ba le bantsi ba bone ba ba leofileng gale, ba se ka ba ikwatlhaela bomaswe, le boaka, le bopepe, bo ba di dirileng.

2 TIMOTHEO 2:22
O tshabe dithato tsa bokau, o latele tshiamo, le tumelo, le lorato, le kagiso, o na le ba ba bitsang Morena ka pelo e e itshekileng.

DITIRO 15:20
mme a re ba kwaleleng, gore ba ithibe mo go tse di leswefatsang tsa medimo ya disetwa, le mo boakeng, le mo go se se betilweng, le mo mading a dilo tse di tlhabilweng.

BAKOLOSE 3:5
Ke gone, bolayang ditokololo tsa lona tse di ganelelang mo lefatsheng; ke raya boaka, le bomaswe, le dithato, le keletso e e bosula le pelotshetlha, tse e leng tirelo ya medimo ya disetwa;

BAEFESO 5:3
Mme boaka, le maswe otlhe, le fa e le boiphetlho, go se ka ga ba ga umakwa mo go lona, jaaka go tshwanetse baitshepi;

BAGALATIA 5:19
Jaana ditiro tsa nama di a bonala, tse e leng boaka le bomaswe, le bopepe,

1 BAKORINTHE 6:18-19
[18] Tshabang boaka. Boleo jotlhe jo motho o bo dirang bo kwa ntle ga mmele; yo o dirang boaka o leofela mmele wa gagwe.[19] Kgotsa a ga lo itse fa mmele wa lona e le tempele ya Mowa o o Boitshepo o o mo go lona, o lo o bonyeng mo Modimong? Mme ga lo ba lona;

1 BAKORINTHE 7:2
Le fa go ntse jalo, ka ntlha ya maakafalo, a monna mongwe le mongwe a nne le mosadi wa gagwe, le mosadi mongwe le mongwe a nne le monna wa gagwe.

1 BAKORINTHE 10:13
Ga lo a welwa ke thaelo epe e e sa ka keng ya itshokelwa ke motho, mme Modimo o boikanngo, o o se ketlang o lo lesa lwa raelwa ka mo go fetang nonofo ya lona; mme o tlaa re mo thaelong o lo baakanyetse kgoro ya phalolo le yone, gore lo tle lo bone go e itshokela.

1 PETERO 2:11
Bagaetsho, ke a lo rapela jaaka bajaki ba baeti, ka re, lo ithibe mo dithatong tsa senama tse di tlhabanang le mowa wa motho;

BAHEBERE 13:4
A nyalo e tlotlwe mo go botlhe, a bolao bo se leswefadiwe; gonne Modimo o tlaa sekisa bagokafadi le ba boaka.

JUTA 1:7
Fela jaaka metse ya Sotoma le Gomora, le metse e e neng e le mo tikologong ya yone, ka e ile ya etsa bone bao, ya ineela mo kgokafalong, ya latela mokgwa wa nama e sele, e beilwe sekao ka go bediwa ka molelo o o sa khutleng.

MATHEO ๕:๘
Go sego ba ba pelo di itshekileng; gonne ba tlaa bona Modimo.

DIANE 31:30
Boeletsego ke tsietso le bontle ke boithamako, mme mosadi yo o boifang Jehofa, ene o tlaa bakwa.

BAROMA 12:1
Ke gone, bagaetsho, ke a lo rapela ka mautlwelobotlhoko a Modimo, gore lo ntshe mebele ya lona setlhabelo se se tshedileng, se se itshepileng, le se se lebosegang mo Modimong, mo e leng tirelo e e lo lebanyeng.

BAROMA ๑๓:๑๓
A re sepeleng ka tshiamo, jaaka mo motshegareng; e seng mo tlhapelong, le mo go tagweng, e seng mo boakeng le mo bofaweng, e seng mo kgannyeng le mo lefufeng.

1 BATHESALONIKA 4:3-4
[3] Gonne mo ke go rata ga Modimo, e bong boitshepiso jwa lona, ke gore, lo ithibe mo boakeng;[4] gore mongwe le mongwe wa lona a itse go ikgapa mmele, gore o nne mo boitshepong le mo tlotlong.

BAGALATIA ๕:๑๙-๒๑
[๑๙] Jaana ditiro tsa nama di a bonala, tse e leng boaka le bomaswe, le bopepe,[๒๐] le tirelo ya medimo ya disetwa, le boloi, le dikilano, le kgang, le mafufa, le dikgakalo, le ditomologano, le dikgaogano, le makoko,[๒๑] le dipelotshetlha, le matago, le ditlhapelo, le dilo tse di ntseng jalo; ke lo tlhagisa ka ga tsone, fela jaaka nkile ka lo tlhagisa, gore ba ba dirang dilo tse di ntseng jalo, ga ba ketla ba rua bogosi jwa Modimo.

GENESI 39:7-10
[7] Ga dirala ya re morago ga dilo tse, mogatsa mong wa gagwe a eletsa Josefe ka matlho; mme a re: “Robala le nna.”[8] Mme a gana, a raya mogatsa mong wa gagwe a re: “Bona, monngwake ga a itse sepe se se mo go nna mo ntlong, o tsentse tsotlhe tse a nang natso mo seatleng sa me;[9] mo ntlong e, ga go na ope yo o mogolo mo go nna, le gone ga a a baya sepe kwa ntle ga me, fa e se wena, ka gobo o le mosadi wa gagwe; kana foo bosula jo bogolo jo ke ka bo dira jang, ke leofela Modimo?”[10] Mme ya re a ntse a bua le Josefe ka malatsi go tlhomagana, a se ka a mo reetsa go rapama fa go ene le fa e le go nna nae.

Tswana Bible 1908
Public Domain