A A A A A

God: [God's Timing]


1 TIMOTHEO 3:15
e tle e re fa ke ka diega thata, o bo o itse ka fa batho ba tshwanetseng go dira ka teng mo ntlong ya Modimo, e e leng phuthego ya Modimo o tshedileng, lekotwana le setshegetso sa boammaaruri.

JOHANE 6:54
Yo o jang nama ya me, a ba a a nwa madi a me, o na le botshelo jo bo sa khutleng; mme ke tlaa mo tsosa mo letsatsing la bofelo.

JOHANE 8:32
lo tlaa itse boammaaruri, mme boammaaruri bo tlaa lo golola.”

JESAYA 40:31
mme ba ba lebelelang mo go Jehofa ba tlaa šafatsa thata ya bone; ba tlaa tlhatloga ka diphuka jaaka bontswi ba batona; ba tlaa siana ba sa lape; ba tlaa tsamaya ka dinao, ba sa idibale.

HABAKUKE 2:3
Gonne ponatshegelo e sa ntse e na le lobaka lo lo laotsweng, mme e be e itlhaganelela bokhutlo, ga e ketla e aka; le fa e ko e diega, lo e lete; gonne ruri e tlaa tla, ga e ketla e diega.

MORERI 3:1
Sengwe le sengwe se na le motlha wa sone, le boikaelelo bongwe le bongwe tlase ga legodimo bo na le motlha wa jone.

DIPESALEMA 27:14
Lebelela mo go Jehofa; o nne thata, mme a pelo ya gago e natlafale; ee, lebelela mo go Jehofa.

MAREKO 6:3
A ga se ene mmetli wa dikgong, morwa Maria, mogoloa boJakobe, le Josefe, le Jutase, le Simone? Le bokgaitsadie a ga se bone ba re nang nabo fa?” Mme ba kgopega mo go ene.

JOHANE 12:48
Yo o nkganang, mme a sa amogele mafoko a me, o na le mongwe yo o mo sekisang; lefoko le ke le buileng, ke lone le le tlaa mo sekisang mo letsatsing la bofelo.

JOHANE 1:1
E rile mo tshimologong Lefoko a bo a ntse a le yo, mme Lefoko a bo a ntse a na le Modimo, mme Lefoko ya bo e le ene Modimo.

BAGALATIA 6:9
A re se lapeng mo go direng molemo; gonne re tlaa roba mo motlheng o e leng one, fa re sa ngodiege;

DIPESALEMA 31:15
Dipaka tsa me di mo seatleng sa gago; nkgolola mo seatleng sa baba ba me, le mo go ba ba mpogisang.

BAGALATIA 1:19
Mme ka se ka ka bona ope o sele wa baaposetole, fa e se Jakobe monnaa Morena.

MALEAGI 1:11
Gonne go tswa botlhabatsatsi go ya fela phirimong ya lone, leina la me le legolo mo Merafeng; mme mo felong gongwe le gongwe maswalo a isediwa leina la me, le tshupelo e e itshekileng; gonne leina la me le legolo mo merafeng.” Go bua Jehofa wa masomosomo.

2 PETERO 3:8
Baratwa, lo se ka lwa lebala selo se le sengwe ke se, gore letsatsi le le lengwe fela mo Moreneng le ntse jaaka dinyaga di le 1 000, le dinyaga di 1 000 di ntse jaaka letsatsi le le lengwe fela.

DIPESALEMA 37:7
Itapolose mo go Jehofa, o mo lebelele ka pelotelele; o se ka wa itshwenya ka ga yo o segofalang mo tseleng ya gagwe; ka ntlha ya monna yo o dirafatsang maano a a bosula.

MORERI 3:11
O dirile sengwe le sengwe go nna sentle mo motlheng wa sone; le gone o tlhomile go akanya ka ga bosakhutleng mo pelong tsa bone, mme le fa go ntse jalo e be e le ka mokgwa wa go re motho ga a kake a lemogela ruri tiro e Modimo o e dirileng go tswa tshimologong go ya fela kwa bokhutlong.

DILELO TSA GA JEREMIA 3:25-26
[25] Jehofa o molemo mo go ba ba mo lebelelang, le mo moweng o o mmatlang.[26] Go molemo gore motho a solofele a be a lebelele poloka ya ga Jehofa a iketlile fela.

DITIRO 1:7
Mme a ba raya a re: “Ga se ga lona go itse metlha kgotsa dipaka, tse Rara o di ipeetseng mo thateng ya gagwe.

BAGALATIA 4:4
mme e rile motlha o o tletseng o fitlha, Modimo wa roma Morwa one, a belegwe ke mosadi, a tsholetswe mo molaong,

BAEFESO 5:16
ka go swela lobaka molemo, ka metlha e, e bosula.

JOHANE 3:3-5
[3] Jesu a mo fetola a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke a go raya, fa motho a sa tsalwe seša, ga a ka ke a bona bogosi jwa Modimo.”[4] Nikotemo a mo raya a re: “Motho o ka tsalwa jang a tsofetse? A o ka ba a tsena lwa bobedi mo sebopelong sa ga mmaagwe, mme a tsalwa?”[5] Jesu a mo fetola a re: “Ammaaruri, ammaaruri, ke a go raya, fa motho a sa tsalwe ka metsi le Mowa, ga a ka ke a tsena mo bogosing jwa Modimo.

BAHEBERE 12:14
Latelang kagiso le batho botlhe, le boitshepiso jo go seng motho ope yo o tlaa bonang Morena kwa ntle ga jone.

GENESI 1:1
E rile mo tshimologong Modimo wa tlhola legodimo le lefatshe.

DILELO TSA GA JEREMIA 3:25
Jehofa o molemo mo go ba ba mo lebelelang, le mo moweng o o mmatlang.

DIPESALEMA 145:15
Matlho a dilo tsotlhe a lebeletse wena; mme o tle o di fe dijo tsa tsone mo metlheng e e lebanyeng.

MORERI 8:6
Gonne boikaelelo bongwe le bongwe bo na le motlha le tshiamiso; gonne matladika a motho a magolo mo go ene.

BAROMA 8:28
Re a itse fa dilo tsotlhe di dirisanya mmogo, go direla ba ba ratang Modimo molemo, e bong bone ba ba biditsweng ka fa boikaelelong jwa one.

DIANE 3:5-6
[5] O ikanye Jehofa ka pelo yotlhe ya gago, o se ka wa ikaega tlhaloganyo ya gago fela.[6] Mo ditseleng tsotlhe tsa gago o ipolele ene, mme o tlaa siamisa ditselana tsa gago.

BAEFESO 1:10
jwa go fitlhisa sebaka sa botlalo jwa metlha mo go ene, go tla o sopanyetsa dilo tsotlhe mo go Keresete, e bong dilo tse di kwa magodimong, le dilo tse di mo lefatsheng; ka re, mo go ene.

JOHANE 16:13
Le fa go ntse jalo, mogang one Mowa wa boammaaruri o tsileng, o tlaa lo gogela mo boammaaruri o tsileng, o tlaa lo gogela mo boammaaruring jotlhe; gonne ga o ketla o ipuisa ka osi; mme dilo tse o di utlwang le fa e ka nna dife, ke tsone tse o di buang; mme o tlaa lo bolelela dilo tse di tlaa tlang.

BAGALATIA 4:19
Banyana ba me, ba ke bileng ke le mo ditlhabing tsa pelego ka lona, go bo go tsamaye Keresete a bopiwe mo go lona,

MATHEO 16:18
Le nna ke go raya ke re: O Petere, mme ke tlaa aga phuthego ya me mo lefikeng le; mme dinonofo tsa Bobipo ga di ketla di e fenya.

MATHEO 18:15-18
[15] “Fa wa gaeno a go leofetse, ya o mo kaele molato wa gagwe lo le babedi fela; e tlaa re fa a go utlwile o tlaa bo o gapile wa gaeno.[16] Mme fa a gana go utlwa, a go ye mongwe fela, le fa e le ba le babedi nao, gore lefoko lengwe le lengwe le tlhomamisiwe ka melomo ya basupi ba le babedi, le fa e le ba le bararo.[17] Mme fa a gana go utlwa bone, ya o bolelele phuthego; mme fa a gana go utlwa le yone phuthego, mo go wena o mo kaye jaaka moditšhaba fela, le mokgethisi.[18] “Ammaaruri ke a lo raya: Le fa e ka ne e le dilo dife tse lo di bofang mo lefatsheng, di tlaa bo di bofilwe kwa legodimong; le gone le fa e ka ne e le dilo dife tse lo tlaa di bofololang mo lefatsheng, di tlaa bo di bofolotswe kwa legodimong.

BAEFESO 1:22-23
[22] mme wa baya dilo tsotlhe mo taolong fa tlase ga dinao tsa gagwe, wa mo neela phuthego gore a nne tlhogo ya dilo tsotlhe.[23] Phuthego ke mmele wa gagwe, botlalo jwa gagwe yo o tlatsang dilo tsotlhe mo go gotlhe fela.

BAEFESO 5:23
gonne monna ke tlhogo ya mosadi jaaka Keresete le ene e le tlhogo ya phuthego, ka e bile e le ene mmoloki wa mmele ka esi.

DITIRO 4:32
Bontsi jwa ba ba dumetseng ba bo ba le pelo nngwe fela le mowa mongwe fela; ga bo go se ope wa bone yo o reng sepe sa dilo tse o nang natso ke sa gagwe; mme dilo tsotlhe ba ne ba di tlhakanetse.

1 BAKORINTHE 1:10
Jaana bagaetsho, ke a lo rapela, ka leina la Morena wa rona Jesu Keresete, gore lo nne puo nngwe fela lotlhe, le gore go se nne dikgaogano mo go lona; mme lo ko lo itekanele mmogo, le mo mogopolong o le mongwe fela, le mo tshekatshekong e le nngwe fela.

JOHANE 14:6
Jesu a mo raya a re: “Ke nna tsela, le boammaaruri, le botshelo; ga go tle ope mo go Rara fa e se ka nna.

JOHANE 14:6-28
[6] Jesu a mo raya a re: “Ke nna tsela, le boammaaruri, le botshelo; ga go tle ope mo go Rara fa e se ka nna.[7] Fa lo ne lo nkitsile, lo ka bo lo itsile le ene Rre; mme go tloga fano lo a mo itse, mme lo mmonye.”[8] Filipo a mo raya a re: “Morena, re bontshe Rara, mme go tlaa bo go re lekanye.”[9] Jesu a mo raya a re: “A ke gore ke ntse le lona lobaka lo lo kanakana, ga o ise o nkitse, Filipo? Yo o mponyeng o bonye Rara; o bua jang, wa re: ‘Re bontshe Rara’?[10] A ga o dumele fa ke le mo go Rara, le Rara mo go nna? Mafoko a ke a buang le lona ga ke a ipuise ka nosi; mme Rara, ka a ntse mo go nna, o dira ditiro tsa gagwe.[11] Ntumelang fa ke le mo go Rara, le Rara a le mo go nna; fa go sa nna jalo, ntumelang ka ntlha ya ditiro fela ka tsosi.[12] Ammaaruri, ammaaruri, ke a lo raya, yo o dumelang mo go nna, ditiro tse ke di dirang, le ene o tlaa di dira; o tlaa dira ditiro tse dikgolo go feta tse; gonne ke ya kwa go Rara.[13] Mme se lo tlaa se lopang, le fa e ka nna eng, ka leina la me, sone ke tlaa se dira, gore Rara a galalediwe mo go Morwawe.[14] Fa lo ntopa sengwe fela ka leina la me, sone ke tlaa se dira.[15] “Fa lo nthata lo tlaa tshegetsa ditaolo tsa me.[16] Mme ke tlaa rapela Rara, mme o tlaa lo naya Mogomotsi o sele, gore a nne le lona ka bosakhutleng,[17] e bong Mowa wa boammaaruri, o lefatshe le sa ka keng la o tshola; gonne ga le o bone, ga le o itse; lona lo a o itse; gonne o ntse le lona, mme o tlaa nna mo go lona.[18] “Ga nketla ke lo tlogela lo le masiela fela; ke tlaa tla kwa go lona.[19] E tlaa re kwa pelenyana, lefatshe le bo le sa tlhole le mpona; mme lona lo bo lo ntse lo mpona; e re ka ke tshedile, le lona lo tlaa tshela.[20] E tlaa re mo letsatsing leo lo tlaa itse fa ke le mo go Rre, le lona mo go nna, le nna mo go lona.[21] “Yo o nang le ditaolo tsa me, a di tshegetsa, ke ene yo o nthatang; mme yo o nthatang, o tlaa ratwa ke Rre, le nna ke tlaa mo rata, mme ke tlaa mo ipontsha.”[22] Jutase – e seng Isekariote – a mo raya a re: “Morena, go dirile jang ka o tlaa ipontsha rona, mme e seng lefatshe?”[23] Jesu a mo fetola a re: “Fa motho a nthata, o tlaa tshegetsa lefoko la me; mme Rre o tlaa mo rata, mme re tlaa tla mo go ene, re dira bonno jwa rona mo go ene.[24] Yo o sa nthateng, ga a tshegetse mafoko a me; mme lefoko le lo le utlwang, ga se la me, ke la Rara yo o nthomileng.[25] “Dilo tse ke di buile le lona, ke sa ntse ke ntse le lona.[26] Mme Mogomotsi, e bong Mowa o o Boitshepo, yo Rara o tlaa mo romang ka leina la me, ene o tlaa lo ruta dilo tsotlhe; o tlaa lo gakolola tsotlhe tse ke di buileng le lona.[27] “Kagiso ke e tlogela le lona; kagiso ya me ke a e lo naya; ga ke lo neye jaaka lefatshe le tle le neye batho. A dipelo tsa lona di se fuduege, le gone a di se boife.[28] Lo utlwile jaaka ke lo reile ka re, ke a tsamaya, mme ke tlaa tla kwa go lona. Fa lo ne lo nthata lo ne lo tlaa itumela, ka gobo ke ya kwa go Rara; gonne Rara o mogolo bogolo go nna.

DIPESALEMA 37:7-9
[7] Itapolose mo go Jehofa, o mo lebelele ka pelotelele; o se ka wa itshwenya ka ga yo o segofalang mo tseleng ya gagwe; ka ntlha ya monna yo o dirafatsang maano a a bosula.[8] Bakela bogale, o lese kgakalo; o se ka wa itshwenya, ka go itshwenya go tle go ise kwa bosuleng.[9] Gonne badirabosula ba tlaa kgaolwa; mme ba ba lebeletseng mo go Jehofa ba tlaa rua lefatshe.

DIPESALEMA 49:1
Lona ditšhaba tsotlhe, utlwang mo; sekegang tsebe, lona banni botlhe ba lefatshe.

Tswana Bible 1908
Public Domain