Instagram
English
A A A A A

God: [God's Will]
JEREMIA 29:11
gonne ke a e itse megopolo e ke e gopolang ka ga lona,” go bua Jehofa, “megopolo ya kagiso, e seng ya bosula, go lo naya tsholofelo mo motlheng wa lona wa bofelo.

1 TIMOTHEO 2:3-4
[3] Golo mo go molemo, go bile go a lebosega mo matlhong a Modimo Moreboloki;[4] o o ratang gore batho botlhe ba ke ba bolokwe, mme ba fitlhe mo kitsong ya boammaaruri.

1 BATHESALONIKA 5:18
lebogang mo dilong tsotlhe; gonne mo ke go rata ga Modimo mo go Keresete Jesu ka ga lona.

1 BATHESALONIKA 4:3
Gonne mo ke go rata ga Modimo, e bong boitshepiso jwa lona, ke gore, lo ithibe mo boakeng;

BAHEBERE 13:20-21
[20] Jaana Modimo wa kagiso, o o bileng o busitse Modisa yo Mogolo wa dinku mo baswing, ka madi a kgolagano e e sa khutleng, e bong Morena wa rona Jesu,[21] a o lo dire go nna boitekanelo mo go sengwe le sengwe se se molemo, go dira go rata ga one, ka go dira mo go rona se se kgatlhang mo matlhong a one, ka Jesu Keresete; yo kgalalelo e ka kang ya nna kwa go ene ka bosakhutleng le ka bosaengkae. Amen.

LUKA 9:23
A raya botlhe a re: “Fa motho mongwe a rata go ntshala morago a a iitatole, a tseye mokgoro wa gagwe ka malatsi otlhe, mme a ntshale morago.

DIPESALEMA 119:105
Lefoko la gago ke lobone lwa dinao tsa me, le lesedi la tsela ya me.

JAKOBO 1:5
Fa mongwe wa lona a tlhoka botlhale, a a lope Modimo o o nayang botlhe ka bogolo, mme o sa kgobe; mme o tlaa bo newa.

DIANE 3:5-6
[5] O ikanye Jehofa ka pelo yotlhe ya gago, o se ka wa ikaega tlhaloganyo ya gago fela.[6] Mo ditseleng tsotlhe tsa gago o ipolele ene, mme o tlaa siamisa ditselana tsa gago.

1 PETERO 2:15
Gonne go rata ga Modimo go ntse jalo, gore lo tle lo didimatse botlhoka go itse jwa ba ba dieleele ka go dira sentle ga lona.

MATHEO 6:10
Bogosi jwa gago a bo tle. Go rata ga gago a go dirwe mo lefatsheng jaaka kwa legodimong.

BAEFESO 5:15-20
[15] Ke gone, lo lebe thata ka fa lo sepelang ka teng, e seng jaaka ba ba seng botlhale, mme jaaka ba ba botlhale,[16] ka go swela lobaka molemo, ka metlha e, e bosula.[17] Ke gone se nneng boeleele, mme lo tlhaloganye go rata ga Morena, gore ke eng.[18] Se tagweng ke bojalwa, ka bo na le tlhapeo, lo tladiwe ke Mowa.[19] Lo buisanye ka dipesalema, le difela, le dipina tsa semowa, lo bina, lo opela, lo kotekeletsa Morena ka dipelo tsa lona.[20] Lo leboge Modimo, e bong Rara, ka metlha yotlhe, ka ga dilo tsotlhe mo ineng la Morena wa rona Jesu Keresete.

2 PETERO 3:9
Morena ga a bonya ka ga polelo ya gagwe ya tsholofetso, jaaka bangwe ba tle ba kaye bonya; mme o pelotelele mo go lona, a sa rate gore ope a swe, fa e se gore botlhe ba tle mo boikwatlhaong.

1 JOHANE 1:9
Fa re ipolela dibe tsa rona, one o boikanngo le tshiamo ya go re itshwarela dibe tsa rona, le go re tlhapisa mo tshiamololong yotlhe.

1 TIMOTHEO 2:4
o o ratang gore batho botlhe ba ke ba bolokwe, mme ba fitlhe mo kitsong ya boammaaruri.

MIGA 6:8
O go supeditse se se molemo motho ke wena; gape Jehofa o lopang mo go wena, fa e se gore o dire ka tshiamo, le go rata boutlwelobotlhoko, le go sepela ka boikokobetso le Modimo wa gago?

DIANE 16:4
Jehofa o diretse sengwe le sengwe kwa se direlang gone, ee, le e leng baikepi o ba diretse letsatsi la bosula.

BAHEBERE 10:36
Gonne lo tshwanetse go dirana le bopelotelele, gore e tle e re lo sena go dira go rata ga Modimo, lo bo lo amogele polelo ya tsholofetso.

Tswana Bible 1908
Public Domain