A A A A A

God: [God's Grace]


BAEFESO 2:8-9
[8] Gonne lo ntse lo bolokilwe ka tshegofatso ka tumelo; mme le gone go bile go sa tswe mo go lona; ke neo ya Modimo;[9] go sa tswe mo ditirong, gore go se nne motho ope yo o tlaa ipelafatsang.

TITO 2:11
Gonne tshegofatso ya Modimo e bonetse, e tlela batho botlhe poloko.

BAROMA 11:6
Fa e le ka tshegofatso, ga e tlhole e le ga ditiro; gonne jalo tshegofatso e tlaa bo e sa tlhole e le tshegofatso.

DITIRO 15:11
Re a dumela fa re tlaa bolokwa ka tshegofatso ya Morena Jesu, fela jaaka bone.”

BAHEBERE 4:16
Ke gone rona, a re atameleng setulo sa bogosi sa tshegofatso ka botlhokapoifo, gore re tle re amogele boutlwelobotlhoko, re bone tshegofatso e e tlaa re thusang mo motlheng o go tlhokwang ka one.

DITIRO 20:32
“Jaana ke lo neela Modimo, ke lo neela lefoko la tshegofatso ya one, le le nonofileng go lo agelela, le go lo naya boswa mo go botlhe ba ba itshepisitsweng.

JAKOBO 4:6
Mme o tle o okeletse batho tshegofatso. Ke gone lokwalo lo buang lo re: “Modimo o tlhabana le baikgogomosi, mme ba ba ikokobetsang o ba neye tshegofatso.”

BAEFESO 1:7
Re na le thekololo ya rona mo go ene ka madi a gagwe, e bong boitshwarelo jwa ditlolo tsa rona, ka fa dikhumong tsa tshegofatso ya one,

BAROMA 5:1-2
[1] Ke gone, e re ka re siamisitswe ka tumelo, a re nneng le kagiso mo Modimong ka Morena wa rona Jesu Keresete;[2] yo re bileng re bonye ka ene go tsena ka tumelo mo tshegofatsong e re emeng mo go yone; a re itumeleng mo tsholofelong ya kgalalelo ya Modimo.

TITO 3:7
gore e tle e re re siamisitswe ka tshegofatso ya one, re bo re dirwa baruaboswa, ka fa tsholofelong ya botshelo jo bo sa khutleng.

BAROMA 3:20-24
[20] Gonne ga go nama epe e e tlaa siamisiwang mo matlhong a one ka ditiro tsa molao; gonne kitso ya boleo e tla ka molao.[21] Gompieno go bonetse tshiamo nngwe ya Modimo kwa ntle ga molao, e supilwe ke molao le baperofeti;[22] e bong tshiamo ya Modimo e e tswang mo go dumeleng mo go Jesu Keresete, e tla mo go botlhe ba ba dumelang; gonne ga go na tlhaolo.[23] Gonne botlhe ba leofile, ba tlhaetse kgalaletso ya Modimo;[24] mme ba siamisiwa fela ka tshegofatso ya one, ka ntlha ya thekololo e e mo go Keresete Jesu;

JOHANE 1:17
Gonne molao o beilwe ka Moše; mme tshegofatso le boammaaruri di tsile ka Jesu Keresete.

2 TIMOTHEO 2:1
Ke gone ngwanaka, ka re, o thatafadiwe mo tshegofatsong e e mo go Keresete Jesu.

2 TIMOTHEO 1:9
o o re bolokileng, wa re bitsa ka pitso e e boitshepo, e seng ka fa ditirong tsa rona, fa e se ka fa boikaelelong jwa one le tshegofatso, e re sa leng re e newa mo go Keresete Jesu pele ga metlha e e se nang tshimologo.

2 BAKORINTHE 12:9
Mme o ntheile a re: “Tshegofatso ya me e go lekanye; gonne thata ya me e lekanyediwa mo bokoeng.” Ke gone bogolo thata ke tlaa ipelafatsa ka makoa a me, gore thata ya ga Keresete e tle e nne mo go nna.

BAROMA 3:24
mme ba siamisiwa fela ka tshegofatso ya one, ka ntlha ya thekololo e e mo go Keresete Jesu;

DITIRO 20:24
Mme botshelo jwa me ga ke bo kaye sepe, gore e kete ke bo rata thata, e le gore ke tle ke wetse sebaka sa me sa tshiamelo, le tirelo e ke e amogetseng mo go Morena Jesu, ya go supa Mafoko a a Molemo a tshegofatsho ya Modimo.

1 PETERO 5:10
Modimo wa tshegofatso yotlhe, o o lo bileditseng kwa kgalalelong ya one, e e sa khutleng mo go Keresete, e tlaa re lo sena go nna lo boga botlhoko ka lobakanyana, one ka osi o tlaa lo dira boitekanelo, o lo tiisa o lo thatafatsa.

BAEFESO 2:4-9
[4] Mme Modimo, ka o humile boutlwelobotlhoko, le ka ntlha ya lorato lo logolo lwa one, lo o re ratileng ka lone,[5] le fa re ne re sule ka ditlolo tsa rona; wa re rudisa mmogo le Keresete – lo bolokilwe ka tshegofatso –[6] wa re tsosa nae, wa re dudisa nae mo mannong a selegodimo, mo go Keresete Jesu;[7] gore e tle e re mo metlheng e e tlang o bo o supe dikhumo tse dikgolo tse di feteletseng tsa tshegofatso ya one ka bopelonomi ntlheng ya rona mo go Keresete Jesu.[8] Gonne lo ntse lo bolokilwe ka tshegofatso ka tumelo; mme le gone go bile go sa tswe mo go lona; ke neo ya Modimo;[9] go sa tswe mo ditirong, gore go se nne motho ope yo o tlaa ipelafatsang.

BAROMA 2:8-10
[8] Mo go ba ba ratang kgang, ba sa ineele mo boammaaruring, mme ba ineela mo tshiamololong, go tlaa nna bogale,[9] le tšhakgalo, le pitlagano, le tlalelo e e mahehe, e bong mo mothong mongwe le mongwe yo o dirang bosula; mo Mojuteng pele, le gone mo Mogerikeng.[10] A go nne kgalalelo le tlotlo mo mothong mongwe le mongwe yo o dirang molemo; mo Mojuteng pele, le gone mo Mogerikeng;

1 BAKORINTHE 15:10
Ke ntse jaaka ke ntse jaana ka ntlha ya tshegofatso ya Modimo; tshegofatso ya one e e ntirafaletseng, ga e a ka ya fitlhelwa e le lefela, mme ka dira bogolo go bone botlhe, le fa go ntse jalo ya bo e se nna, mme e le tshegofatso ya Modimo e ke ntseng ke na nayo.

BAEFESO 2:5
le fa re ne re sule ka ditlolo tsa rona; wa re rudisa mmogo le Keresete – lo bolokilwe ka tshegofatso –

TITO 2:11-12
[11] Gonne tshegofatso ya Modimo e bonetse, e tlela batho botlhe poloko.[12] E re ruta gore e tle e re re ntse re ikgaogantse le boikepo, le dithato tsa lefatshe, re bo re tshela ka go ikgapa, le ka tshiamo, le ka poifomodimo, mo motlheng wa gompieno;

2 BAKORINTHE 12:8-9
[8] Nkile ka rapela Morena gararo ka ga sone selo se, gore se ke se ntlogele.[9] Mme o ntheile a re: “Tshegofatso ya me e go lekanye; gonne thata ya me e lekanyediwa mo bokoeng.” Ke gone bogolo thata ke tlaa ipelafatsa ka makoa a me, gore thata ya ga Keresete e tle e nne mo go nna.

JOHANE 1:14
Mme Lefoko a tla a nna nama, mme a aga mo go rona, mme ra bona kgalalelo ya gagwe, e kete kgalalelo ya yo o tsetsweng a le esi a tswa kwa go Rara, a tletse tshegofatso le boammaaruri.

BAEFESO 4:7
Mme mongwe le mongwe wa rona o neilwe tshegofatso ka fa selekanyong sa go aba lebole la ga Keresete.

2 PETERO 1:2
Ka re: Tshegofatso e nne le lona, le kagiso e lo totafalele mo kitsong ya Modimo le ya ga Jesu Morena wa rona.

BAROMA 1:7
Ka re, lona lotlhe ba lo koo Roma, baratwa ba Modimo, ba lo biditsweng go nna baitshepi: A tshegofatso le kagiso e e tswang Modimong Rra wa rona, le Morena Jesu Keresete, di nne le lona.

BAROMA 5:17
Gonne e ka re fa loso lo laotse ka yo mongwe fela, ka ntlha ya tlolo ya yo mongwe fela yoo; bogolo thata ba ba amogelang letlotlo la tshegofatso le la neo ya tshiamo, ba tlaa busa mo botshelong ka yo mongwe fela, e bong Jesu Keresete.

JOHANE 1:16
Gonne rotlhe re amogetse se se tswang botlalong jwa gagwe, le tshegofatso mo godimo ga tshegofatso.

TITO 2:11-14
[11] Gonne tshegofatso ya Modimo e bonetse, e tlela batho botlhe poloko.[12] E re ruta gore e tle e re re ntse re ikgaogantse le boikepo, le dithato tsa lefatshe, re bo re tshela ka go ikgapa, le ka tshiamo, le ka poifomodimo, mo motlheng wa gompieno;[13] re ntse re lebeletse tsholofelo ya letlhogonolo, le ponatshego ya kgalalelo ya Modimo o mogolo wa rona, le Moreboloki Jesu Keresete;[14] yo o re intsheditseng gore a re rekolole mo tshiamololong yotlhe, le gore a intlafaletse batho ba ba tlaa nnang boswa jwa gagwe, ba ba tlhoafaletseng ditiro tse di molemo.

BAROMA 5:2
yo re bileng re bonye ka ene go tsena ka tumelo mo tshegofatsong e re emeng mo go yone; a re itumeleng mo tsholofelong ya kgalalelo ya Modimo.

2 BAKORINTHE 6:1
E re ka re dira mmogo nae, re a rapela le gone, gore lo se amogelele tshegofatso ya Modimo lefela.

2 BATHESALONIKA 1:12
gore leina la Morena wa rona Jesu le galalediwe mo go lona, le lona mo go ene, ka fa tshegofatsong ya Modimo wa rona le Morena Jesu Keresete.

1 TIMOTHEO 1:13-16
[13] le fa gale ke ne ke le mokgadi, le mmogisi le mosenyi, le fa go ntse jalo ka bona boutlwelobotlhoko ka ke go dirile ka go tlhoka go itse, ke sa dumela;[14] mme tshegofatso ya Morena wa rona ya tota thata ka tumelo le lorato lo lo mo go Keresete Jesu.[15] Go boikanngo lefoko le, le bile le tshwanetse kamogelo yotlhe, le le reng, Keresete Jesu o ne a tla mo lefatsheng go boloka baleofi; ba ke leng tlhogo mo go bone.[16] Le fa go ntse jalo ka bona boutlwelobotlhoko ka ntlha ya gore Jesu Keresete a bonatse bopelotelele jwa gagwe jotlhe mo go nna, ke le wa tlhogo, gore e nne sekao sa ba ba tlaa namang ba dumela mo go ene, go tla ba bona botshelo jo bo sa khutleng.

BAROMA 6:23
Gonne maduo a boleo ke loso; mme neo ya mpho fela ya Modimo ke botshelo jo bo sa khutleng, mo go Keresete Jesu Morena wa rona.

BAROMA 3:23
Gonne botlhe ba leofile, ba tlhaetse kgalaletso ya Modimo;

2 BAKORINTHE 9:8
Modimo o nonofile go lo totafaletsa tshegofatso yotlhe; gore e tle e re lo ntse lo na le mo go lekanyeng ga dilo tsotlhe, lo bo lo totafalele tiro nngwe le nngwe e e molemo.

JAKOBO 2:8
Le fa go ntse jalo, fa lo dirafatsa molao o e leng wa segosi, ka fa lokwalong, go re: “O rate mongwe ka wena jaaka o ithata,” lo tlaa bo lo dira sentle.

1 JOHANE 5:3
Gonne lo ke lone lorato lwa Modimo, gore re boloke ditaolo tsa one; ditaolo tsa one ga di tlhokofatse.

2 PETERO 3:9
Morena ga a bonya ka ga polelo ya gagwe ya tsholofetso, jaaka bangwe ba tle ba kaye bonya; mme o pelotelele mo go lona, a sa rate gore ope a swe, fa e se gore botlhe ba tle mo boikwatlhaong.

DITIRO 2:38
Petere a ba raya a re: “Ikwatlhaeng, mongwe le mongwe wa lona a kolobelediwe boitshwarelo jwa dibe tsa lona, mo ineng la ga Jesu Keresete; mme lo tlaa amogela neo ya Mowa o o Boitshepo.

BAROMA 3:27
Jaana ipelafatso e kae? E tswaletswe kwa ntle. Ka molao o o ntseng jang? A ke wa ditiro? Nnyaa: mme ke ka molao wa tumelo.

JAKOBO 2:12
Lo bue lo bo lo dire, jaaka batho ba ba tlaa atlholwang ka molao wa kgololego.

BAROMA 7:12
Jalo molao o boitshepo, le taolo e boitshepo, e tshiamo, e molemo.

BAROMA 1:16
Gonne ga ke tlhabisiwe ditlhong ke Mafoko a a Molemo; gonne ke one thata ya Modimo e e isang polokong mo go mongwe le mongwe yo o dumelang, pele mo Mojuteng, le mo go ene Mogerika.

Tswana Bible 1908
Public Domain