A A A A A

God: [Who God Is]


BAKOLOSE 1:16
gonne dilo tsotlhe di bopilwe mo go ene, tse di kwa magodimong, le tse di mo lefatsheng, dilo tse di bonalang, le dilo tse di sa bonaleng, le fa e ka ne e le manno a magosi, kgotsa magosi, kgotsa magosana, kgotsa mebuso, dilo tsotlhe di bopilwe ka ene, di bile di bopetswe ene;

GENESI 1:1
E rile mo tshimologong Modimo wa tlhola legodimo le lefatshe.

BAHEBERE 1:3
yo e reng ka e le ene marang a kgalalelo ya one, le setshwano ka sebele sa Bomodimo jwa one, a bile a tshegeditse dilo tsotlhe ka lefoko la nonofo ya gagwe; ka re, e rile a sena go dira bontlafatso jwa dibe, a dula ka fa letsogong le legolo la Borena kwa godimodimo.

BAHEBERE 4:12
Gonne lefoko la Modimo le tshedile, le tlhaga, le bogale go feta ditšhaka tsotlhe tse di magale mabedi, mme le tlhabe le ye go kgaoganya pelo le mowa, ditokololo le moko, le bofefo go lemoga megopolo le maikaelelo a pelo.

JESAYA ४४:६
Go bua jaana Jehofa, Kgosi ya Iseraele le morekolodi wa gagwe, Jehofa wa masomosomo a re: “Ke nna wa ntlha, ke bile ke wa bofelo, mme kwa ntle ga me ga go na Modimo ope.

JOHANE 1:1
E rile mo tshimologong Lefoko a bo a ntse a le yo, mme Lefoko a bo a ntse a na le Modimo, mme Lefoko ya bo e le ene Modimo.

JOHANE १:१४
Mme Lefoko a tla a nna nama, mme a aga mo go rona, mme ra bona kgalalelo ya gagwe, e kete kgalalelo ya yo o tsetsweng a le esi a tswa kwa go Rara, a tletse tshegofatso le boammaaruri.

JOHANE 3:16
Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalokalo, wa ntsha Morwa one yo o tsetsweng a le esi, gore le fa e le mang yo o dumelang mo go ene a se ka a nyelela, mme a bone botshelo jo bo sa khutleng.

JOHANE 4:24
Modimo ke Mowa; mme ba ba o obamelang ba na le go o obamela ka mowa le ka boammaaruri.”

1 JOHANE 1:5
E ke yone taetso e re e utlwileng mo go ene, re bile re e lo bolelela gore, Modimo ke lesedi, mme ga go na lefifi lepe mo go one.

1 JOHANE 4:8
Yo o sa rateng ga a itse Modimo; gonne Modimo o lorato.

1 JOHANE 4:16
Re a itse, re bile re dumetse lorato lo Modimo o re ratang ka lone. Modimo o lorato; yo o nnetseng ruri mo loratong, o nnetse ruri mo Modimong, le Modimo o nnetse ruri mo go ene.

2 SAMUELE 7:22
Ka ntlha ya moo o mogolo, Jehofa Modimo; gonne ga go na ope yo o tshwanang nao, le gone ga go na Modimo ope kwa ntle ga gago, ka fa go tsotlhe tse re di utlwileng ka ditsebe tsa rona.

JOHANE 17:3
Botshelo jo bo sa khutleng ke jo, gore ba go itse, wena, Modimo o o osi, o o boammaaruri, le ene yo o mo romileng, e bong Jesu Keresete.

DIPESALEMA 34:8
A ko lo lekeng lo bone fa Jehofa a le molemo; go sego monna yo o mo ikanyang.

DIPESALEMA 86:5
Gonne wena, Morena, o molemo, o iketleeditse go itshwarela; o bile o letlotlo la boutlwelobotlhoko mo go botlhe ba ba go bitsang.

TSHENOLO १:१
Tshenolo ya ga Jesu Keresete, e Modimo o e mo neileng, gore a e bontshe batlhanka ba gagwe, e bong ya dilo tse di tlaa akofang di dirafala; mme a roma moengele wa gagwe, a e bolelela Johane motlhanka wa gagwe;

TSHENOLO 22:13
Ke nna Alefa le Omega, wa ntlha le wa bofelo, tshimologo le bokhutlo.

BAROMA 5:8
Modimo one, o re tlhomamiseditse lorato lwa one, ka e rile re sa ntse re le baleofi, Keresete a re swela.

SEFANYA 3:17
Jehofa Modimo wa gago o mo gare ga gago, e le mothata yo o tlaa bolokang; o tlaa go itumelela ka boitumelo, o tlaa ritibala mo loratong lwa gagwe, o tlaa go dudueletsa ka kopelo.”

TSHENOLO 1:17-18
[17] Ya re ke mmona ka wela fa dinaong tsa gagwe, ke ntse jaaka moswi fela. A mpaya seatla sa gagwe se segolo a re: “O se ka wa boifa; ke nna wa ntlha le wa bofelo,[18] e bile ke nna Motshedi; ke ne ke sule, mme bonang, ke tshedile ka bosakhutleng; ke tshotse dikopololo tsa loso le tsa Bobipo.

2 TIMOTHEO 3:16-17
[16] Lokwalo longwe le longwe lo lo kwadilweng ka tlhotlheletso ya Modimo, lo bile lo molemo go ruta, le go kgalemela le go sokolola, le go kaela ka tshiamo,[17] gore motho wa Modimo a tle a nne boitekanelo, a iketleeletse ruri tiro nngwe le nngwe e e molemo.

JOHANE 10:30-33
[30] Nna le Rara re mongwe fela.”[31] Bajuta ba ba ba tsaya maje go mo kgobotletsa ka one.[32] Jesu a ba raya a re: “Ke lo bontshitse ditiro di le dintsi tse di molemo tsa ga Rara; lo nkgobotleletsa tiro efe ya tsone?”[33] Bajuta ba mo fetola ba re: “Ga re go kgobotleletse tiro e e molemo, fa e se tlhapatso, le ka ntlha ya gobo o re o le motho, o itira Modimo.”

Tswana Bible 1908
Public Domain