A A A A A

God: [Viruses / Diseases]


JESAYA 26:20
Ntlo, wena tšhaba ya me, o tsene mo matlonyaneng a gago, o itswalele mejako o le kwa teng; o iphitlhe ka lobaka lo lonnyennyane, go tsamaye kgakalo e fete.

JEREMIA 25:32-33
[32] Jehofa wa masomosomo o bua jaana, a re: “Bonang, bosula bo tlaa tsamaya bo tlhomagantse merafe, mme go tlaa tsosiwa ledimo le legolo le le tswang kwa dikhutlong tsa lefatshe.”[33] Babolaiwa ba ga Jehofa ba tlaa fitlhelwa mo motlheng oo, mo sekhutlong sengwe sa lefatshe, go ya sekhutlong se sengwe sa lefatshe; ga ba ketla ba lelelwa, le fa e le go phuthwa, le fa e le go fitlhwa; ba tlaa nna letshotelo felo mo godimo ga mmu.

2 DITIRAFALO 7:13-14
[13] E tlaa re fa ke tswala legodimo, mme pula e sa ne, kgotsa fa ke laola gore tsie e bilatse lefatshe, kgotsa fa ke tsosa kgogodi mo bathong ba me;[14] fa batho ba me ba ba bidiwang ka leina la me, ba ikokobetsa, mme ba rapela, ba batla sefatlhogo sa me, mme ba tlogela ditsela tsa bone tsa boikepo; foo ke tlaa utlwa ke le mo legodimong, mme ke tlaa itshwarela boleo jwa bone, ke fodisa lefatshe la bone.

TSHENOLO 6:3-8
[3] E rile a kanolola sekano sa bobedi, ka utlwa setshedi sa bobedi se re: “Tlaa!”[4] Mme ga tswa pitse nngwe, e le pitse e khunou; yo o e pagameng a newa gore a tlose kagiso mo lefatsheng, le gore batho ba bolaane; mme a newa tšhaka e tona.[5] E rile a kanolola sekano sa boraro, ka utlwa setshedi sa boraro se re: “Tlaa!” Ka leba, mme bonang ga bo go le pitse e ntsho; yo o e pagameng a bo a tshotse selekanyo sa pego ka seatla.[6] Ka utlwa e kete lentswe mo gare ga ditshedi tse nne, le re: “Seelwanyana sa mabele ke tefo ya letsatsi, le dielwanyana di le tharo tsa barele ke tefo ya letsatsi; mme o se ka wa senya lookwane le bojalwa jwa mofine.”[7] E rile a kanolola sekano sa bone, ka utlwa lentswe la setshedi sa bone le re: “Tlaa!”[8] Ka leba, mme bonang, ga bo go le pitse e tshetlha; yo o e pagameng, leina la gagwe go twe Loso; Bobipo a bo a na nae a mo setse morago. Mme ba newa taolo ya go re, lefatshe fa le kgaoganngwa sene, ba bolaye kgaolo ya sene ka tšhaka, le ka popamo, le ka loso, le ka dibatana tsa lefatshe.

1 SAMUELE 5:6
Letsogo la ga Jehofa la nna boima mo go bone Baašetote, mme a ba senya, a ba betsa ka ditlhagala, e bong Ašetote le ba didikadike tsa gone.

2 BAKORINTHE 4:7
Mme khumo e, re e tshotse ka dijana tsa letsopa, gore bogolo jo bo leng bogolo thata jwa nonofo e nne jo bo tswang mo Modimong, e seng mo go rona.

EKESODU 20:3
“O se ka wa nna le medimo epe e sele fa e se nna.

JAKOBO 4:10
Ingotlafatseng fa pele ga Morena, mme o tlaa lo goletsa.

MATHEO 6:24
“Ga go na motho ope yo o ka direlang barena ba le babedi; ka a tlaa ila yo mongwe, mme a rate yo mongwe; gongwe a ngaparele yo mongwe, mme a nyatse yo mongwe. Ga lo ka ke lwa direla Modimo le Dikhumo.

BAFILIPI 4:6
Lo se ka lwa tlhobaediwa ke sepe; mme mo dilong tsotlhe a ditopo tsa lona di itsisiwe Modimo ka thapelo le kokotlelo, di na le tebogo.

DIPESALEMA 103:2-3
[2] Baka Jehofa, mowa wa me, mme o se ka wa lebala dithuso tsa gagwe tsotlhe;[3] yo o itshwarelang maikepo otlhe a gago; a fodise malwetse a gago otlhe fela;

NUMERI 11:31-33
[31] Ga tswa phefo kwa go Jehofa, ya tlisa makutikweo kwa lewatleng, ya a digela fa bothibelelong e ka ne e le mosepele wa letsatsi le le lengwe fela ntlheng nngwe, le mosepele wa letsatsi le le lengwe fela ntlheng e nngwe, mo tikologong ya bothibelelo, a tlhatlagana fa fatshe boteng bo le kana ka boleele jwa mabogo a le mabedi.[32] Batho ba ema ka letsatsi leo lotlhe, le bosigo jotlhe, le ka letsatsi lotlhe la ka moso, ba kokoanya makutikweo; yo o na a kokoanya bobotlana, a kokoanya diemere di le some; mme ba a ikanegela mo tikologong ya bothibelelo.[33] E rile nama e sa ntse e le gare ga meno a bone, e ise e tlhafunwe, bogale jwa ga Jehofa jwa bo bo tuketse morafe, mme Jehofa a betsa batho ka sebetso se se bogale thata.

EKESODU 9:8-11
[8] Jehofa a raya Moše le Arone a re: “Tabolang molora wa leiso la leubelo ka diatla, Moše a o kubuelele kwa godimo mo ponong ya ga Faro.[9] O tlaa nna lorole lo lo loupa mo lefatsheng lotlhe la Egepeto; lo tlaa nna diso tse di itshemang marophi mo mothong le mo kgomong, go ya le lefatshe lotlhe la Egepeto.”[10] Ba tsaya molora wa leiso la leubelo, ba ema fa pele ga Faro; Moše a o kubuelela kwa godimo: wa nna diso tse di itshemang marophi mo mothong le mo kgomong.[11] Dingaka tsa retelelwa ke go ema fa pele ga Moše ka ntlha ya diso; gonne diso di ne di le mo dingakeng le mo go Baegepeto botlhe fela.

JAKOBO 1:2-6
[2] Bagaetsho, lo kaye fa e lo boitumelo fela, mogang lo welang mo ditekong di le dintsi;[3] lo ntse lo itse fa go lekwa ga tumelo ya lona go tle go tsose bopelotelele.[4] Lo mme bopelotelele bo dire tiro ya jone e e tletseng, gore lo tle lo nne botlalo le boitekanelo, lo sa tlhaele mo go sepe.[5] Fa mongwe wa lona a tlhoka botlhale, a a lope Modimo o o nayang botlhe ka bogolo, mme o sa kgobe; mme o tlaa bo newa.[6] A a lope ka tumelo, a sa belaele sepe; gonne yo o belaelang o tshwana le makhubu a lewatle a a kgweediwang, a phailakwa ke phefo.

TSHENOLO 9:15-19
[15] Mme baengele ba bane ba gololwa, ba ba neng ba baakanyeditswe e e leng yone nako, le letsatsi le kgwedi, le ngwaga, gore ba bolaye ntlha ya seraro ya batho.[16] Palo ya dintwa tsa bapagami e ne e le didikadike di le 200; ka utlwa palo ya bone.[17] Dipitse ka di bona jalo mo ponatshegelong, le ba ba di pagameng, ba na le diiphemelo dihubeng tse dikhibidu, le bodududu, le bosetlha; mme ditlhogo tsa dipitse tsa bo di ntse jaaka ditlhogo tsa ditau; go tswa mo ganong la tsone molelo, le mosi, le sulefura.[18] Ntlha ya seraro ya batho ya bolawa ke dipetso tse tharo tse di tswang mo ganong la tsone, e bong molelo, le mosi, le sulefura.[19] Gonne thata ya dipitse tse, e mo ganong la tsone, le mo megatleng ya tsone; gonne megatla ya tsone e tshwana le dinoga, e na le ditlhogo; mme di utlwisa botlhoko ka tsone.

MAREKO 13:32-37
[32] “Mme ka ga letsatsi leo kgotsa nako eo, ga go itse ope, le fa e le baengele ba ba kwa legodimong, le fa e le Morwa, fa e se Rara fela.[33] Itiseng, lo lebelele lo rapele, gonne ga lo itse lobaka gore ke lofe.[34] Go tshwana jaaka fa monna a ile go jaka kwa lefatsheng le sele, e re ka a tlogetse ntlo ya gagwe, a bile a neetse batlhanka ba gagwe thata, le mongwe le mongwe tiro ya gagwe, le gone a laola molebedi wa kgoro gore a lebelele.[35] Ke gone, lebelelang, gonne ga lo itse gore morena wa ntlo o tlaa tla leng, kgotsa ka maabanyane, kgotsa bosigogare, kgotsa ka makuku, kgotsa a ka bosigo boo sa;[36] e se re kgotsa fa a ka tla ka tshoganetso a lo fitlhela lo robetse.[37] Mme se ke se rayang lona, ke se raya botlhe fela ka re: ‘Lebelelang.’ ”

DIPESALEMA 91:2-14
[2] Ke tlaa bua ka ga Jehofa, ke re: “Ke ene botshabelo jwa me, le kago ya me ya phemelo; Modimo wa me o ke o ikantseng.”[3] Gonne o tlaa go golola mo serung sa mothaa-nonyane, le mo kgogoding ya leroborobo.[4] O tlaa go bipa ka diala tsa gagwe tsa diphuka, mme o tlaa ya botshabelong fa tlase ga diphuka tsa gagwe; boammaaruri jwa gagwe ke thebe le thejane.[5] Ga o ketla o boifa se se rerang bosigo, le fa e le motswi o o thokgoselang motshegare;[6] le fa e le kgogodi e e tsamayang mo fifing; le fa e le tshenyo e e swafatsang motshegare o mogolo.[7] Go ka wa batho ba le makgolo a le some ka fa tlhakoreng lwa gago; le ba le makgolo a le lekgolo ka fa letsogong la gago le legolo; mme wena, ga go ketla go go atamela.[8] Fa e se ka matlho a gago osi fela o tlaa leba, mme o bona tefetso ya baikepi.[9] Gonne o rile: “Wena, Jehofa, o botshabelo jwa me.” Mogodimodimo o mo ntshitse bonno jwa gago;[10] ga go na bosula bope jo bo tlaa go welang, le gone ga go na petso epe e e tlaa atamelang mogope wa gago.[11] Gonne o tlaa go laelela baengele ba gagwe, go tla ba go boloka mo ditsamaong tsotlhe tsa gago.[12] Ba tlaa go legelela ka diatla tsa bone, gore e se re gongwe lonao lwa gago lwa tla lwa sugakanngwa ke lentswe.[13] O tlaa gata tau le noga; o tlaa sobotlela tawana le šaušawane tlase ga dinao tsa gago.[14] “E re ka a tlhomile lorato lwa gagwe mo go nna, ke gone ka moo ke tlaa mo gololang; ke tlaa mmaya fa godimo, ka gobo a itsile leina la me.

LUKA 21:5-38
[5] Ya re bangwe ba ntse ba bua ka ga tempele, jaaka e kgabisitswe ka maje a mantle, le ka dineo, a re:[6] “Ka ga dilo tse lo di bonang, metlha e tlaa tla e go se ketlang go tlogelwa lentswe lepe fa, le tlhatlaganye le le lengwe, le le se ketlang le digwa.”[7] Ba mmotsa ba re: “Moruti ana dilo tse di tlaa dirafala leng? Le sesupo e tlaa nna sefe sa fa dilo tse di tloga di dirafala?”[8] Mme a re: “Itiseng gore lo se timediwe; gonne batho ba le bantsi ba tlaa tla ka leina la me, ba ikaya ba re: ‘Ke nna ene;’ ba ba ba re: ‘Motlha o atametse.’ Ka re: Lo se ka lwa ba sala morago.[9] Mogang lo utlwang ka ga dintwa le dikudumedi tsa batho, lo se ka lwa rerega, gonne dilo tse di tshwanetse go dirala pele; mme bokhutlo bo bo bo ise bo nne gaufi.”[10] Foo a ba raya a re: “Morafe o tlaa tsogologela morafe, le bogosi bo tsogologele bogosi;[11] mme go tlaa nna dithoromo tse dikgolo tsa lefatshe, le mo mafelong mangwe le mangwe go nne mebopamo, le dikgogodi tsa bolwetse; go tlaa nna dilo tse di rerisang fa di bonwa, le ditshupo tse di tswang legodimong.[12] E tlaa re pele ga dilo tsotlhe tse, ba tlaa lo tsenya diatla, ba tlaa lo bogisa, ba tlaa lo isa tshekong mo matlong a thuto, ba lo tsenya mo matlong a kgolegelo, ba lo isa fa pele ga dikgosi le balaodi, ka ntlha ya leina la me.[13] Mo go tlaa lo dirafalela gore lo itshupe.[14] Ke gone lo itlhomamise mo dipelong tsa lona fa lo se ketla lo akanya pele ka fa lo tlaa fetolang ka teng.[15] Gonne ke tlaa lo naya molomo, le botlhale jo baba botlhe ba lona ba se ketlang ba nonofa go bo ganetsa, le fa e le go emalana najo.[16] Lo tlaa okwa le ke batsadi ba lona, le ke bana ba borraalona, le ba losika lwa lona, le ditsala, mme bangwe ba lona ba tlaa bolawa ka bone.[17] Lo tlaa tlhoiwa ke botlhe ka ntlha ya leina la me.[18] Le fa e le moriri mongwe fela wa ditlhogo tsa lona ga o ketla o nyelela.[19] Lo tlaa ipoloka mewa ya lona ka bopelotelele jwa lona.[20] “E tlaa re lo bona Jerusalema o dikilwe ke dintwa, lo bo lo itse fa tshwafalo ya one e le gaufi.[21] Foo, ba ba mo Jutea a ba tshabele kwa dithabeng; le ba ba mo gare ga one a ba tswe; le ba ba kwa nageng, a ba se ye go tsena mo go one.[22] Gonne metlha eo ke ya pusoloso, gore dilo tsotlhe tse di kwadilweng di dirafale.[23] A bo go tla latlhega bone ba ba baimana le ba ba amusang mo metlheng eo! Gonne go tlaa nna pitlagano e kgolo mo lefatsheng, le bogale jo bogolo mo sešabeng se.[24] Ba tlaa wa ka bogale jwa tšhaka, ba tlaa isiwa e le ditshwarwa mo merafeng yotlhe; Jerusalema o tlaa katakwa ke Baditšhaba, go tle go tsamaye metlha ya Baditšhaba e dirafale.[25] “Mme go tlaa nna ditshupo mo letsatsing, le mo kgweding, le mo dinaleding; le mo lefatsheng pitlagano ya merafe, e raraanngwa ke lewatle le dintelo go suma ka kgwaso e kgolo;[26] le batho ba idibadiwa ke poifo le tebelelo ya dilo tse di tlang mo lefatsheng; gonne dinonofo tsa legodimo di tlaa reketlisiwa.[27] E dira gone ba tlaa bonang Morwa Motho a tla ka leru, ka nonofo le ka kgalalelo e kgolo.[28] E tlaa re dilo tse di simologa go dirala, foo lo lelale, lo tsholetse ditlhogo tsa lona; gonne thekololo ya lona e tlaa bo e atamela.”[29] A bua nabo setshwantsho a re: “Bonang setlhare sa mofeige, le ditlhare tsotlhe;[30] e re fa jaanong di tlhoga, lo a se bona, mme lo a itse ka losi fa letlhabula le setse le atametse.[31] Fela jalo le lona, fa lo bona dilo tse di dirafala, itseng fa bogosi jwa Modimo bo atametse.[32] “Ammaaruri ke a lo raya, losika lo, ga lo ketla lo feta go tsamaye dilo tsotlhe di dirafale pele.[33] Go tlaa feta legodimo le lefatshe; mme mafoko a me ga a ketla a feta.[34] “Lo itlhokomele, gore e se re kgotsa dipelo tsa lona tsa imelelwa ke go kgora bobe, le go tagwa, le ke ditlhodiego tsa botshelo jono, mme letsatsi leo la lo wela ka tshoganetso jaaka seru;[35] gonne le tlaa wela jalo botlhe ba ba agileng mo lefatsheng lotlhe fela.[36] Lona lebelelang ka metlha yotlhe, lo rapele gore lo kaiwe fa lo tshwanetse go falola mo dilong tse tsotlhe tse di tlaa diralang, le go ema fa pele ga Morwa Motho.”[37] Mme e ne e tle e re go le motshegare a tlhole a ruta mo tempeleng; e re bosigo a tswe a ye kwa thoteng e e bidiwang ya Lotlhware.[38] E re ka moso batho botlhe ba phakelele kwa go ene mo tempeleng, ba ye go mo utlwa.

MATHEO 24:1-35
[1] Jesu a tswa mo tempeleng, mme a re o itsamaela fela; barutwa ba gagwe ba tla kwa go ene, go mo supetsa dikago tsa tempele.[2] Mme a ba fetola a re: “A ga lo bone dilo tsotlhe tse? Ammaaruri ke a lo raya: Ga go ketla go lesiwa lentswe lepe fa, le tlhatlhaganye le le lengwe, le le se ketlang le digwa.”[3] Mme e rile a dutse mo Thoteng ya Lotlhware, barutwa ba gagwe ba ya kwa go ene kwa thoko, ba re: “Re bolelele gore dilo tse di tlaa dirafala leng? Sesupo e tlaa nna eng sa go tla ga gago, le sa bokhutlo jwa lefatshe?”[4] Jesu a ba fetola a re: “Lo itise gore ope a se ka a lo timetsa.[5] Gonne batho ba le bantsi ba tlaa tla ka leina la me ba re: ‘Ke nna Keresete;’ mme ba tlaa timetsa batho ba le bantsi.[6] Mme lo tlaa utlwela dintwa, le medumo ya dintwa; lo bone gore lo se ka lwa kgoberega, gonne dilo tse di na le go dirafala; mme e bo e ise e nne bokhutlo.[7] Gonne morafe o tlaa tsogologela morafe, le bogosi bo tsogologele bogosi; go tlaa nna meswele, le dithoromo tsa lefatshe mo mafelong mangwe le mangwe.[8] Dilo tsotlhe tse, ke tshimologo ya botlhoko jwa pelega.[9] “Ke gone ba tlaa lo tsenyang mo dipitlaganong, ba lo bolaya, mme lo tlaa ilwa ke merafe yotlhe, ka ntlha ya leina la me.[10] Foo ba le bantsi ba tlaa kgopiwa, ba tlaa okana ba ilana.[11] Baperofeti ba le bantsi ba e seng bone ba tlaa tsoga, mme ba tlaa timetsa batho ba le bantsi.[12] E tlaa re ka boikepo bo tlaa bo bo ntsifetse, lorato lwa bontsi bogolo lo tlaa tsidifala.[13] Mme yo o itshokelang bokhutlong, ene yoo o tlaa bolokwa.[14] Mafoko a a Molemo a, a bogosi, a tlaa rerwa mo lefatsheng lotlhe, go nna tshupo mo merafeng yotlhe; foo ke gone bokhutlo bo tlaa tlang.[15] “Ke gone e tlaa reng lo bona se se makgapha a a swafatsang, se se boletsweng ke moperofeti Daniele, se eme mo felong ga boitshepo, a yo o balang a tlhaloganye.[16] Foo ba ba mo Jutea ba tshabele kwa dithabeng;[17] yo o mo godimo ga ntlo, a a se fologele go ntsha dilwana tse di mo ntlong ya gagwe.[18] Le ene yo o kwa mosimo, a se ka a boela go tsaya kobo ya gagwe.[19] A bo go tlaa bo go latlhega ba ba imana, le ba ba amusang mo metlheng eo![20] Mme lo rapele gore tshabo ya lona e se ka ya nna mariga, le fa e le ka letsatsi la Sabata;[21] gonne go tlaa nna sepitla se segolo mo metlheng eo, se se iseng se ke se nne, e sa le ka tshimologo ya lefatshe go tla nakong eno; nnyaa, le gone go se ketla go tlhola go nna jalo gope.[22] Mme fa e ka bo metlha eo e se ka ya khutshwafadiwa, e ka bo ne ne fano motho ope a se nka a bolokwa; mme e tlaa re ka ntlha ya baitshenkedwi metlha eo e tlaa khutshwafadiwa.[23] “Foo e tlaa re fa mongwe a lo raya a re: ‘Bonang, Keresete ke yo, kgotsa, ke yole,’ lo se ka lwa dumela.[24] Gonne go tlaa tsoga boKeresete ba e seng bone, le baperofeti ba e seng bone, mme ba tlaa bonatsa ditshupo tse dikgolo, le dikgakgamatso; gore fa go ka nna jalo, ba timetse le ba e leng baitshenkedwi ka bosi.[25] Bonang, ke lo boletletse go sa le gale.[26] “Ke gone fa ba lo raya ba re: ‘Bonang, o kwa nageng,’ lo se ka lwa tswa. Fa ba re: ‘Bonang, o mo matlwaneng a a kwa teng,’ lo se ka lwa dumela.[27] Gonne jaaka logadima lo tle lo gadime kwa botlhabatsatsi, mme lo bonale fela le kwa bophirimatsatsi; go tla ga Morwa Motho go tlaa nna fela jalo.[28] “Gongwe le gongwe kwa setoto se leng teng, manong a tle a phuthegele teng.[29] “Mme gautshwane, morago ga sepitla sa metlha eo, letsatsi le tlaa fifala, kgwedi le yone ga e ketla e ntsha lesedi la yone, dinaledi di tlaa wa kwa legodimong, le dinonofo tsa magodimo di tlaa reketlisiwa.[30] Ke gone go tlaa bonalang sesupo sa Morwa Motho kwa legodimong. Foo ditšhaba tsotlhe tsa lefatshe di tlaa hutsafala, mme di tlaa bona Morwa Motho a tla ka maru a legodimo, ka nonofo le ka kgalalelo e kgolo.[31] O tlaa roma baengele ba gagwe ka tumo e kgolo ya lonaka, mme ba tlaa phutha baitshenkedwi ba gagwe kwa diphefong tsoo nne, go tswa sekhutlong sengwe sa legodimo go ya go se sengwe.[32] “Jaana ithuteng ka setlhare sa mofeige setshwantsho sa sone: E re fa kala ya sone e setse e le nana, e kukunya makakaba, lo bo lo itse fa selemo se atametse.[33] Le lona fela jalo, e tlaa re lo bona dilo tsotlhe tse, lo bo lo itse fa a le gaufi, a le fela fa mejakong.[34] Ammaaruri ke a lo raya: Losika lo ga lo ketla lo feta go tle go tsamaye dilo tsotlhe tse di dirafale pele.[35] Legodimo le tlaa feta le lefatshe, mme mafoko a me ga a ketla a feta.

Tswana Bible 1908
Public Domain