A A A A A

God: [Trinity]


1 BAKORINTHE 8:6
le fa go ntse jalo mo go rona, go Modimo o le mongwe fela, e bong Rara, yo dilo tsotlhe di tswang mo go ene, le rona re nnetse ene; e bile go Morena a le mongwe fela, e bong Jesu Keresete, yo dilo tsotlhe di emeng ka ene, le rona ka ene.

2 BAKORINTHE 3:17
Jaana Morena ke ene Mowa, mme kwa Mowa wa Morena o teng, ke teng kwa go nang le kgololesego.

2 BAKORINTHE 13:14
A tshegofatso ya Morena Jesu Keresete, le lorato lwa Modimo, le kabalano ya Mowa o o Boitshepo, di nne le lona lotlhe.

BAKOLOSE 2:9
Gone go agile botlalo jotlhe jwa Bomodimo sebele fela mo go ene.

JESAYA 9:6
Gonne ngwana re mo tsaletswe, ngwana wa mosimane re mo neilwe, mme puso e tlaa nna mo leruding la gagwe; leina la gagwe le tlaa bidiwa: “Kgakgamatso, Mogakolodi, Modimo Mothata, Rara wa Bosakhutleng, Kgosana ya Kagiso.”

JESAYA 44:6
Go bua jaana Jehofa, Kgosi ya Iseraele le morekolodi wa gagwe, Jehofa wa masomosomo a re: “Ke nna wa ntlha, ke bile ke wa bofelo, mme kwa ntle ga me ga go na Modimo ope.

JOHANE 1:14
Mme Lefoko a tla a nna nama, mme a aga mo go rona, mme ra bona kgalalelo ya gagwe, e kete kgalalelo ya yo o tsetsweng a le esi a tswa kwa go Rara, a tletse tshegofatso le boammaaruri.

JOHANE 10:30
Nna le Rara re mongwe fela.”

LUKA 1:35
Mme moengele a mo fetola a re: “Morwa o o Boitshepo o tlaa tla mo go wena, le nonofo ya Mogodimodimo e tlaa go tshutifalela; ke gone le sone seo se se boitshepo se o tlaa se belegang, se tlaa bidiwa boitshepo, Morwa Modimo.

MATHEO 1:23
“Bonang, kgarebane e tlaa ithwala, mme e tlaa bona ngwana wa mosimane, mme ba tlaa mo raya leina ba re, Imanuele,” ke gore: “Modimo o mo go rona” fa go phuthololwa.

MATHEO 28:19
Ke gone tsamayang, lo dire merafe yotlhe barutwa, lo ba kolobetse mo ineng la Rara, le la Morwa, le la Morwa o o Boitshepo.

MATHEO 3:16-17
[16] Jesu o rile a sena go kolobediwa, a tlhamalala a tlhatloga a tswa fa metsing; mme bonang, magodimo a mo atlhamologela, mme a bona Mowa wa Modimo o fologa jaaka lephoi o fologela mo go ene;[17] mme bonang, lentswe la tswa mo magodimong la re: “Yo ke morwaake yo o rategang, yo ke itumelang thata mo go ene.”

BAROMA 14:17-18
[17] gonne bogosi jwa Modimo ga se go ja le go nwa, mme ka tshiamo, le kagiso, le boitumelo mo Moweng o o Boitshepo.[18] Gonne ene yo o direlang Keresete mo go ntseng jalo, o kgatlha Modimo, o bile o lebosega mo bathong.

LUKA 3:21-22
[21] Jaana e rile batho botlhe ba sena go kolobediwa, ya re Jesu le ene a kolobediwa, a rapela, legodimo la atlhamologa.[22] Mowa o o Boitshepo wa fologela mo go ene o na le popego e kete ya lephoi, mme ga tswa lentswe mo legodimong, le le reng: “O morwaake yo o rategang; ke itumetse thata mo go wena.”

GENESI 1:1-2
[1] E rile mo tshimologong Modimo wa tlhola legodimo le lefatshe.[2] Lefatshe la bo le tobekanye fela, go sa itsege sepe; mme lefifi la bo le ntse fa godimo ga boteng. Mowa wa Modimo wa elama fa godimo ga metsi.

JOHANE 5:7-8
[7] Molwetse a mo fetola a re: “Morena, ga ke na motho ope yo e a reng metsi a kgoberwa a ntsenye mo lekadibeng; e a tle e re ke sa ntse ke tla mongwe a fologele pele ga me.”[8] Jesu a mo raya a re: “Namologa, o tseye bolao jwa gago, o tsamaye.”

1 PETERO 1:1-2
[1] Ke nna Petere, moaposetole wa ga Jesu Keresete, ke kwalela baitshenkedwi ba e leng bajaki ba Phaladi kwa lefatsheng la Ponto, le la Galatia, le la Kapatokia, le la Asia, le la Bithunia,[2] ba ba itshenketsweng ka fa kitsetongpele ya Modimo Rara, ka go itshepisiwa ke Mowa, go tla ba bona kutlo, le kgatsho ya madi a ga Jesu Keresete. Ka re: Tshegofatso e nne le lona le kagiso e lo totafalele.

2 BAKORINTHE 1:21-22
[21] Jaana yo o tlhomamisang rona le lona mo go Keresete, le yo o re tloditseng, ke Modimo;[22] o o bileng wa re baya sekano, wa re naya peelelo ya Mowa mo pelong tsa rona.

1 BAKORINTHE 12:4-6
[4] Jaana go na le dineoneo dingwe le dingwe, mme Mowa o mongwe fela.[5] Go na le ditirelotirelo dingwe le dingwe, mme Morena o ntse a le mongwe fela.[6] Gape go na le madiro mangwe le mangwe, mme Modimo o ntse o le mongwe fela, o o dirang dilo tsotlhe mo go botlhe.

BAEFESO 4:4-6
[4] Go mmele o le mongwe fela, le Mowa o le mongwe fela, fela jaaka le lona lo bileditswe tsholofelo, e le nngwe fela ya go bidiwa ga lona;[5] go Morena a le mongwe fela, tumelo e le nngwe fela, kolobetso e le nngwe fela.[6] Modimo o le mongwe fela, le Rara wa botlhe, yo o godimo ga botlhe, le yo o dirang ka botlhe, le yo o mo go botlhe.

BAKOLOSE 1:15-17
[15] Ene yo e leng setshwano sa Modimo o o sa bonweng, e le ene motsalwapele mo lobopong lotlhe;[16] gonne dilo tsotlhe di bopilwe mo go ene, tse di kwa magodimong, le tse di mo lefatsheng, dilo tse di bonalang, le dilo tse di sa bonaleng, le fa e ka ne e le manno a magosi, kgotsa magosi, kgotsa magosana, kgotsa mebuso, dilo tsotlhe di bopilwe ka ene, di bile di bopetswe ene;[17] e bile ene o ntse pele ga dilo tsotlhe, dilo tsotlhe di bile di tshwaraganye mo go ene.

JOHANE 14:9-11
[9] Jesu a mo raya a re: “A ke gore ke ntse le lona lobaka lo lo kanakana, ga o ise o nkitse, Filipo? Yo o mponyeng o bonye Rara; o bua jang, wa re: ‘Re bontshe Rara’?[10] A ga o dumele fa ke le mo go Rara, le Rara mo go nna? Mafoko a ke a buang le lona ga ke a ipuise ka nosi; mme Rara, ka a ntse mo go nna, o dira ditiro tsa gagwe.[11] Ntumelang fa ke le mo go Rara, le Rara a le mo go nna; fa go sa nna jalo, ntumelang ka ntlha ya ditiro fela ka tsosi.

BAFILIPI 2:5-8
[5] Lo nne le pelo e mo go lona, e e neng e le mo go Keresete Jesu le ene,[6] yo e rileng a le mo tshwanong ya Modimo, a se ka a kaya fa go lekana le Modimo e le se se ka huparelwang,[7] mme a ikhudula, a tsaya tshwano ya motlhanka, ka a dirwa mo tshwanong ya batho.[8] Mme o rile a fitlhelwa a le mo popegong ya motho, a ikokobetsa, a ineela fela le mo losong, e bong e e leng loso lwa mokgoro.

JOHANE 10:30-36
[30] Nna le Rara re mongwe fela.”[31] Bajuta ba ba ba tsaya maje go mo kgobotletsa ka one.[32] Jesu a ba raya a re: “Ke lo bontshitse ditiro di le dintsi tse di molemo tsa ga Rara; lo nkgobotleletsa tiro efe ya tsone?”[33] Bajuta ba mo fetola ba re: “Ga re go kgobotleletse tiro e e molemo, fa e se tlhapatso, le ka ntlha ya gobo o re o le motho, o itira Modimo.”[34] Jesu a ba fetola a re: “A ga go a kwalwa mo molaong wa lona ga twe: ‘Ke rile, lo medimo’?[35] Fa a biditse bone medimo ba lefoko la Modimo le tsileng kwa go bone – mme lokwalo ga lo ka ke lwa tlolwa –[36] a lo raya ene yo Rara o mo itshepisitseng, a mo roma mo lefatsheng, lwa re: ‘O a tlhapatsa,’ ka gobo ke rile, ke Morwa Modimo?

Tswana Bible 1908
Public Domain