A A A A A

God: [Plans]


DIANE 19:21
Go na le ditogamaano di le dintsi mo pelong ya monna; mme kgakololo ya ga Jehofa yone e tlaa ema.

JEREMIA 29:11
gonne ke a e itse megopolo e ke e gopolang ka ga lona,” go bua Jehofa, “megopolo ya kagiso, e seng ya bosula, go lo naya tsholofelo mo motlheng wa lona wa bofelo.

DIANE 15:22
Kwa go se nang kgakololo gone, maikaelelo a tle a tlhaele, mme mo bontsing jwa bagakolodi a tle a tlhomame.

DIPESALEMA 33:11
Kgakololo ya ga Jehofa e eme ka tlhomamo ka bosenabokhutlo, dikgopolo tsa pelo ya gagwe go ya tshikatshikeng.

DIANE 16:3
Neela Jehofa ditiro tsa gago, mme maikaelelo a gago a tlaa tlhomama.

DIANE 21:5
Dikgopolo tsa batlhoafadi di ganelela kwa letlotlong fela, mme mongwe le mongwe yo o potlakang o potlakela go ya kwa go tlhokeng fela.

DIPESALEMA 20:4
A a go neye keletso ya pelo ya gago, mme a dirafatse kgakololo yotlhe ya gago.

DIPESALEMA 33:10
Jehofa o dira kgakololo ya merafe go nna lefela; o dira megopolo ya ditšhaba go nna e se na tiro.

LUKA 14:28
“Gonne ke ofe wa lona yo e ka reng fa a rata go aga kago e e godileng, mme a se ka a dula pele a bala madi a yone, gore a tle a itse fa a na le a a lekanyeng go e swetsa.

DIANE 16:9
Pelo ya motho e tlhatlhanya tsela ya gagwe, mme Jehofa ke ene o mo kaelang tshepelo ya gagwe.

BAROMA ೮:೨೮
Re a itse fa dilo tsotlhe di dirisanya mmogo, go direla ba ba ratang Modimo molemo, e bong bone ba ba biditsweng ka fa boikaelelong jwa one.

BAFILIPI 1:6
Ke ntse ke ikantse mo, gore yo o simolotseng tiro e e molemo mo go lona, o tlaa e sweletsa go ya kwa motlheng wa ga Jesu Keresete;

JESAYA 14:26-27
[26] Ke lone boikaelelo jo bo ikaeleletsweng lefatshe lotlhe; mo ke sone seatla se se otlololetsweng merafe yotlhe.[27] Gonne Jehofa wa masomosomo, o ikaeletse, mme e mang yo o tlaa kaololang? Letsogo la gagwe le lolame, mme ke mang yo o tlaa le gonang.

JOHANE 6:44
Ga go motho ope yo o ka tlang mo go nna, fa Rara yo o nthomileng a sa mo goge, mme ke tlaa mo tsosa mo letsatsing la bofelo.

DIPESALEMA 143:8
Nkutlwisa bopelonomi jwa gago jwa lorato mo mosong; gonne ke ikanya mo go wena; nkitsise tsela e ke tshwanetseng go tsamaya mo go yone; gonne ke tsholeletsa mowa wa me koo go wena.

DIANE 23:4
O se ka wa itapisetsa go humisiwa, khutlela botlhale jwa gago.

DIPESALEMA 90:12
Jalo o re rute go bala malatsi a rona, gore re tle re itseele pelo ya botlhale.

DIPESALEMA 3:31-32
[31] Mowa wa me le one o tshwenyegile thata; mme wena, Jehofa, e tlaa nna goleele go le kaye?[32] Boela mo go nna Jehofa, o golole mowa wa me: o mpoloke ka ntlha ya bopelonomi jwa gago jwa lorato.

JESAYA ೪೬:೩-೧೧
[೩] “O tle o ntheetse wena ntlo ya ga Jakobe, le manoto otlhe a ntlo ya Iseraele, a e sa leng jaaka a tswa mo mpeng a ntse a belegwe ke nna, a a ntseng a rwalwa e sa le ka a tswa mo sebopelong.[೪] Le go ya kwa botsofading e ntse ke nna fela, le go ya kwa tlhogong e pududu, ke tlaa nna ke lo rwala fela; ke dirile, mme ke tlaa belega fela; ee, ke tlaa rwala ke ba ke rola.[೫] “Ana lo a bo lo tlaa ntshwantsha le mang lo ntekanya nae, lo mpapisa le ene, gore re tle re tshwane?[೬] Ba ba safang gouta mo morabaneng, ba lekanya selefera ka selekanyo sa pego, ba tle ba thape mothudi wa gouta ka tuelo, mme ene a di ntshe modimo; ba wele fa fatshe, ee, ba obame.[೭] Ba o sikare mo leruding, ba o sisele, ba o tlhome mo felong ga one, mme o eme; ga o ketla o tloga mo felong ga one; ee, mongwe o tlaa o goa, le fa go ntse jalo ga o kake wa araba, le fa e le go mo golola mo tlalelong ya gagwe.[೮] “Gakologelwang se, lo itshupe banna; ikgakololeng gape lona batlodi.[೯] Gakologelwang dilo tsa pele tsa bogologolo; gonne ke nna Modimo, mme ga go na ope o sele; ke nna Modimo, mme ga go na ope yo o tshwanang le nna.[೧೦] Yo ke bolelang bokhutlo e sa ntse e le tshimologo, ke bolele e sa le bogologolo dilo tse di iseng di dirwe; ka re: ‘Kgakololo ya me e tlaa ema, ke tlaa dira go kgatlhega ga me gotlhe fela.’[೧೧] Ka go bitsa nong e e phamolang e tswa botlhabatsatsi, monna wa kgakololo ya me, a tswa lefatsheng le le kgakala; ee, ke ikaeletse le gone ke tlaa dirafatsa; ke ikaeletse le gone ke tlaa dira.

JOHANE 1:12-13
[12] Mme botlhe ba ba mo tshotseng, a ba naya tshiamelo ya go nna bana ba Modimo, e bong bone ba ba dumetseng mo ineng la gagwe,[13] e le ba ba se kang ba tsalwa ke madi, le fa e le ke go rata ga nama, le fa e le ke go rata ga motho, fa e se ke Modimo.

TSHENOLO 17:8
Sebatana se o se bonyeng se ne se leyo, mme ga se tlhole se leyo; se tloga se tlhatloga mo moleteng o o se nang bolekeletso, se ya tatlhegong. Ba ba agileng mo lefatsheng ba tlaa gakgamala, e bong bone ba e sa leng ka lefatshe le thaiwa, maina a bone a se kang a kwalwa mo lokwalong lwa botshelo, ba tlaa gakgamala mogang ba bonang sebatana, ka fa se ne se le yo ka teng, se se tlhole se le yo, e bile se tloga se tla.

AMOSE 3:7
Ruri Morena Modimo o tlaa bo a sa dire sepe, fa e se ka go senolela batlhanka ba gagwe baperofeti leoma la gagwe.

JAKOBO 4:1-17
[1] Ana dintwa di tswa kae, le ditlhabano di tswa kae mo go lona? A ga di tswe mo, e bong mo dikgatlhegong tse di lwang mo ditokololong tsa lona?[2] Lo tle lo eletse, mme ga lo bone sepe; lo bolaye, lo nne lefufa, lo retelelwe ke go bona sepe; lo tlhabane, lo lwe, mme ga lo bone sepe ka gobo lo sa lope.[3] Lo a lopa, mme ga lo amogele, ka gobo lo lopa ka go fosa, gore lo tle lo itirele ka gone mo dikgatlhegong tsa lona.[4] Baakafadi ke lona, a ga lo itse fa botsalano jwa lefatshe e le bobaba mo Modimong? Ke gone, yo o ratang go nna tsala ya lefatshe, o itira mmaba wa Modimo.[5] Kgotsa a lo gopola gore lokwalo lo lo buela lefela, fa lo re: Mowa o o o agisitseng mo go rona, o tlhologelelwa go ka re isa bopelotshetlheng.[6] Mme o tle o okeletse batho tshegofatso. Ke gone lokwalo lo buang lo re: “Modimo o tlhabana le baikgogomosi, mme ba ba ikokobetsang o ba neye tshegofatso.”[7] Ke gone ka re, lo ineeleng mo Modimong; tlhabanang le diabolo, mme o tlaa lo tshaba.[8] Atamelang Modimong, mme o tlaa lo atamela. Itloseng leswe mo diatleng, baleofi ke lona; lo intlafatse dipelo, lona ba lo maikutlo mabedi.[9] Ipatikeng, lo hutsafale, lo lele; a go tshega ga lona go fetoge khutsafalo, le boitumelo jwa lona bo fetoge pelo e botlhoko.[10] Ingotlafatseng fa pele ga Morena, mme o tlaa lo goletsa.[11] Lo se ka lwa sebana, bagaetsho. Yo o sebang mokaulengwe kgotsa a sekisa mokaulengwe wa gagwe, o seba molao, o sekisa molao; mme fa o nyatsa molao, ga o modiri wa molao, o mosekisi wa one.[12] Motlhomi wa molao o mongwe fela, le moatlhodi, e bong ene yo o nonofileng go boloka le go senya; wena o bo o le mang yo o sekisang wa gaeno?[13] Helang tlheng, lona ba lo tleng lo bue lo re: “Gompieno, kgotsa ka moso, re tlaa ya kwa motseng o molebe, re tlaa ya kwa motseng o molebe, re tlaa dika ngwaga teng, re reka, re ipapalela.”[14] Le mororo lo sa itse se se tlaa dirafalang ka moso. Ana botshelo jwa lona e be e le eng? Gonne lo mouwane fela, o o tleng o bonale ka lobakanyana, mme o tloge o kaologele koo.[15] Etswa lo tshwanetse go bua lo re: “Fa Morena a rata re tlaa tshela, re ba re dira se kgotsa sele.”[16] Gompieno lo ipelafatsa ka maikgantsho a lona; go ipelafatsa go mo, ke bosula gotlhe fela.[17] Ke gone, yo o itseng go dira molemo, mme a sa o dire, ke boleo mo go ene.

DIANE 3:5-6
[5] O ikanye Jehofa ka pelo yotlhe ya gago, o se ka wa ikaega tlhaloganyo ya gago fela.[6] Mo ditseleng tsotlhe tsa gago o ipolele ene, mme o tlaa siamisa ditselana tsa gago.

2 PETERO 3:9
Morena ga a bonya ka ga polelo ya gagwe ya tsholofetso, jaaka bangwe ba tle ba kaye bonya; mme o pelotelele mo go lona, a sa rate gore ope a swe, fa e se gore botlhe ba tle mo boikwatlhaong.

1 TIMOTHEO 2:4
o o ratang gore batho botlhe ba ke ba bolokwe, mme ba fitlhe mo kitsong ya boammaaruri.

GENESI 1:26
Modimo wa re: “A re direng motho mo setshwanong sa rona, ee, ka fa setshwanong sa rona; le gone a a laole ditlhapi tsa lewatle, le dinonyane tsa loapi, le dikgomo, le lefatshe lotlhe, le sengwe le sengwe se se gagabang fa fatshe.”

MATHEO 28:18-20
[18] Mme Jesu a tla kwa go bone, a bua nabo a re: “Taolo yotlhe ke e neilwe kwa legodimong le mo lefatsheng.[19] Ke gone tsamayang, lo dire merafe yotlhe barutwa, lo ba kolobetse mo ineng la Rara, le la Morwa, le la Morwa o o Boitshepo.[20] Lo ba rute go tlhokomela dilo tsotlhe tse ke di lo laoletseng; mme bonang, ke bo ke ntse ke na le lona ka metlha yotlhe, go ya bokhutlong jwa metlha.”

DIANE 6:6-8
[6] Ya kwa tshoswaneng wena mmodufadi; o akanye mekgwa ya yone, mme o tlhalefe;[7] e e reng e se na kgosi, le fa e le molebedi, kgotsa molaodi,[8] e be e etleetse dijo tsa yone go le selemo, e kokotletse dijo tsa yone mo lobakeng lwa thobo.

JEREMIA 1:5
“E rile ke ise ke go bopele mo sebopelong ka bo ke go itse, le o ise o tswe mo sebopelong ka bo ke go itshepisitse; ke go laoletse go nna moperofeti mo merafeng.”

BAEFESO 1:4
Fela jaaka o sa le o re itshenkela mo go ene pele ga motheo wa lefatshe, gore re nne boitshepo le botlhoka bogole fa pele ga one mo loratong,

BAHEBERE 4:3
Gonne rona ba re dumetseng re tsena mo boikhutsong joo, fela jaaka o rile: “Jaaka ke ikanne mo bogaleng jwa me ka re: ‘Ga ba ketla ba tsena mo boikhutsong jwa me,’ ” le fa ditiro di sa le di wediwa mo tlholegong ya lefatshe.

BAROMA 3:10-18
[10] jaaka go kwadilwe ga twe: “Ga go ope yo o siameng, le fa e le yo mongwe fela;[11] ga go ope yo o tlhaloganyang, ga go ope yo o batlang Modimo;[12] ba fapogile botlhe, ba tlhobosegile mmogo; ga go ope yo o dirang molemo, le fa e ka bo e le yo mongwe fela.[13] Memetso ya bone ke phupu e e atlhameng; ba bua tsietso ka diteme tsa bone.” “Botlhoko jwa dinoga bo mo dipounameng tsa bone.”[14] “Melomo ya bone e tletse thogakano le bogalaka.”[15] “Dinao tsa bone di fefogela go tsholola madi;[16] tshenyego e mo tseleng tsa bone le lehuma;[17] mme tsela ya kagiso ga ba ise ba ke ba e itse.”[18] “Ga go na poifo epe ya Modimo fa pele ga matlho a bone.”

JESAYA 55:10-11
[10] “Gonne jaaka pula e tle e ne, e tswa legodimong, le kapoko, mme di sa boele gone, mme di kolobise lefatshe, di le tlhogise, di le kukuntse, mme le neye mojadi peo, le moji dijo;[11] lefoko la me le tlaa nna jalo, le le tswang mo molomong wa me; ga le ketla le boela fela mo go nna, mme le tlaa dirafatsa se ke se ratang, le tlaa segofala mo selong se ke le isitseng kwa go sone.

JESAYA 9:6-7
[6] Gonne ngwana re mo tsaletswe, ngwana wa mosimane re mo neilwe, mme puso e tlaa nna mo leruding la gagwe; leina la gagwe le tlaa bidiwa: “Kgakgamatso, Mogakolodi, Modimo Mothata, Rara wa Bosakhutleng, Kgosana ya Kagiso.”[7] Ga go tota ga puso ya gagwe, le ga kagiso ga go ketla go nna le bokhutlo, a le mo setulong sa bogosi sa ga Dafite, le mo bogosing jwa gagwe go bo tlhomamisa, le go bo tshegetsa ka katlholo le ka tshiamo, go tloga gompieno go ya bosakhutleng. Tlhoafalo ya ga Jehofa wa masomosomo e tlaa dirafatsa selo se.

DOITERONOMIO 29:29
“Dilo tse di subegileng ke tsa ga Jehofa Modimo wa rona, mme dilo tse di senotsweng ke tsa rona le tsa bana ba rona ka bosakhutleng, gore re tle re dire mafoko otlhe a molao o.”

BAROMA 9:22-24
[22] Go ne go ka tweng, fa e rile Modimo o rata go supa bogale jwa one, le go utlwatsa nonofo ya one, wa iphapaanya ka bo pelotelele jo bogolo le dijana tsa kgalefelo, tse di etleegetseng tshenyego;[23] le gore o utlwatse botlalo jwa kgalalelo ya one ka dijana tsa kutlwelobotlhoko, tse o di baakanyeditseng kgalalelo gale,[24] e bong rona, ba o tswang go re bitsa, e seng mo Bajuteng ba le bosi, e leng le mo go Baditšhaba?

1 PETERO 2:9-10
[9] Mme lona lo losika lo lo itshenketsweng, lo boperesiti jwa segosi, morafe o o boitshepo, lo tšhaba e e ruilweng ke Modimo ka sebele, gore lo tle lo bonatse go tlotlomala ga yo o lo biditseng, a lo bitsa lo le mo lefifing, a lo isa leseding la gagwe le le gakgamatsang;[10] e bong lona ba e rileng mo metlheng e e fetileng lwa bo lo se tšhaba epe, gompieno lo tšhaba ya Modimo; lwa bo lo ne lo ise lo bone boutlwelobotlhoko, mme gompieno lo bonye boutlwelobotlhoko.

BAROMA 8:18-25
[18] Gonne ke kaya fa dipogiso tsa motlha ono di sa tshwanela go tshwantshiwa le kgalalelo e re tlaa e senolelwang.[19] Gonne tlhologelelo ya lobopo e lebeletse go senolwa ga bana ba Modimo.[20] Gonne lobopo lo ne lo beilwe mo taolong ya boithamako, e seng ka go rata ga lona, mme e le ka ntlha ya one o o lo beileng mo taolong,[21] ka tsholofelo ya go re, lobopo le lone lo tlaa gololwa mo botlhankeng jwa go bola, lo isiwa mo kgololesegong ya kgalalelo ya bana ba Modimo.[22] Re a itse fa lobopo lotlhe lo ntse lo fegelwa, le gompieno, lo mo botlhokong jo e keteng jwa pelego.[23] Mme ga se gone gotlhe; le rona ba re nang le mabutswapele a Mowa, le rona re a fegelwa mo go rona, ka re lebeletse bongwana jwa rona, e bong kgololo ya mebele ya rona.[24] Gonne re bolokilwe ke tsholefelo; mme tsholofelo e e bonyweng ga se tsholofelo; gonne e mang yo o ka solofelang se o setseng a se bonye?[25] Mme fa re solofela se re sa se boneng, foo re se lebelela ka bopelotelele.

EKESODU 20:1-17
[1] Modimo wa bua mafoko a otlhe, wa re:[2] “Ke nna Jehofa Modimo wa gago, yo ke go ntshitseng mo lefatsheng la Egepeto, mo ntlong ya botlhanka.[3] “O se ka wa nna le medimo epe e sele fa e se nna.[4] “O se ka wa itirela setshwantsho sepe se se setilweng, le fa e le setshwano sa sebopego sepe se se kwa legodimong kwa godimo, le fa e le sa se se mo lefatsheng kwa tlase, le fa e le sa se se mo metsing a a kwa tlase ga lefatshe.[5] O se ka wa di ikobela le fa e le go di direla; gonne Nna, Jehofa Modimo wa gago, ke Modimo o o lefufa, yo ke beletsang bana tshiamololo ya borraabo, go ya kokomaneng ya boraro le ya bone ya ba ba nkilang;[6] mme ba makgolokgolo ba bone ba ba nthatang, ba tshegetsa ditaolo tsa me, ke ba supetse boutlwelo botlhoko.[7] “O se ka wa umakela leina la ga Jehofa Modimo wa gago lefela; gonne ene yo o umakelang leina la gagwe lefela, Jehofa ga a ketla a mo kaya a se na molato.[8] “Gakologelwa letsatsi la Sabata go le itshepisa.[9] O dire o bo o swetse tiro yotlhe ya gago ka malatsi a le marataro;[10] mme letsatsi la bosupa ke Sabata wa ga Jehofa Modimo wa gago; o se ka wa dira tiro epe ka lone, wena, le fa e le morwao, le fa e le morwadio, le fa e le motlhanka wa gago, le fa e le lelata la gago, le fa e le dikgomo tsa gago, le fa e le moeng wa gago yo o mo teng ga dikgoro tsa gago.[11] Gonne Jehofa o dirile legodimo le lefatshe le lewatle le tsotlhe tse di mo go lone ka malatsi a le marataro, mme a ikhutsa ka letsatsi la bosupa; ke gone ka moo Jehofa o ne a segofatsa letsatsi la bosupa, a le itshepisa.[12] “Tlotla rraago le mmaago, gore malatsi a gago a nne maleele mo lefatsheng le Jehofa Modimo wa gago o le go nayang.[13] “O se ka wa bolaya motho.[14] “O se ka wa dira boaka.[15] “O se ka wa utswa.[16] “O se ka wa supa maaka ka ga mongwe ka wena.[17] “O se ka wa eletsa ntlo ya mongwe ka wena, o se ka wa eletsa mosadi wa mongwe ka wena, le fa e le motlhanka wa gagwe, le fa e le lelata la gagwe, le fa e le kgomo ya gagwe, le fa e le esela ya gagwe, le fa e le sepe se e leng sa mongwe ka wena.”

Tswana Bible 1908
Public Domain