A A A A A

God: [Names of God]


EKESODU 3:14-15
[14] Modimo wa raya Moše wa re: “KE NTSE YO KE NTSENG;” wa re: “O tlaa bua le bana ba Iseraele jaana o re: ‘KE NTSE o nthomile kwano go lona.’ ”[15] Modimo wa fela wa bua le Moše wa re: “O tlaa raya bana ba Iseraele o re: ‘JEHOFA, Modimo wa borraeno, Modimo wa ga Aberahame, Modimo wa ga Isake, le Modimo wa ga Jakobe, o nthomile kwano go lona.’ Le ke lone leina la me ka bosakhutleng; ke lone segopotso sa me go ya mo tshikatshikeng tsotlhe.

EKESODU 20:7
“O se ka wa umakela leina la ga Jehofa Modimo wa gago lefela; gonne ene yo o umakelang leina la gagwe lefela, Jehofa ga a ketla a mo kaya a se na molato.

EKESODU 34:14
“Gonne ga o ketla o obamela modimo ope o sele; gonne Jehofa yo leina la gagwe go tweng, Kelefufa, ke Modimo o o lefufa ruri:

GENESI 1:1
E rile mo tshimologong Modimo wa tlhola legodimo le lefatshe.

GENESI 17:1
E rile Aberame a le dinyaga di le 99, Jehofa a bonala kwa go Aberame a mo raya a re: “Ke nna Modimo Mothatayotlhe; sepela fa pele ga me, o se na selabe sa molato.

JESAYA 7:14
Ke gone ka moo Morena ka esi o tlaa lo nayang sesupo; bonang kgarebane e tlaa ithwala, e tlaa belega ngwana wa mosimane, e tlaa mo raya leina, e re: Imanuele.

JESAYA 42:8
Ke nna Jehofa; ke lone leina la me; le kgalalelo ya me ga nketla ke e naya o sele, le fa e le pako ya me dithswantsho tse di setilweng.

JESAYA 45:5
Ke nna Jehofa, mme ga go na ope o sele; kwa ntle ga me ga go na Modimo ope; ke tlaa go tlama le fa o ntse o sa nkitse;

JESAYA 55:6
“Batlang Jehofa a sa ntse a ka bonwa; mmitseng a sa ntse a le gaufi.

JEREMIA 16:21
“Ke gone ka moo, bonang, ke tlaa ba itsise, ka lobaka lono fela ke tlaa ba itsise seatla sa me le nonofo ya me; mme ba tlaa itse fa leina la me e le Jehofa.

JOHANE 1:1
E rile mo tshimologong Lefoko a bo a ntse a le yo, mme Lefoko a bo a ntse a na le Modimo, mme Lefoko ya bo e le ene Modimo.

JOHANE 14:6
Jesu a mo raya a re: “Ke nna tsela, le boammaaruri, le botshelo; ga go tle ope mo go Rara fa e se ka nna.

BAATLHODI 13:18
Moengele wa ga Jehofa a mo raya a re: “O boletsang leina la me, e tswa e le le le gakgamatsang?”

LEFITIKO 19:12
Le gone lo se ka lwa ikana ka leina la me ka tsietso, wa tlhapatsa leina la Modimo wa gago; ke nna Jehofa.

MATHEO 6:9
Ke gone lo rapele lo re: “Rraetsho yo o kwa legodimong, leina la gago a le itshepisiwe.

MATHEO 28:19
Ke gone tsamayang, lo dire merafe yotlhe barutwa, lo ba kolobetse mo ineng la Rara, le la Morwa, le la Morwa o o Boitshepo.

DITIRO 4:12
Ga go na poloka mo go ope o sele; le gone ga go na leina lepe le sele fa tlase ga legodimo, le batho ba le neilweng, le re nang le go bolokwa mo go lone.”

DIANE 18:10
Leina la ga Jehofa ke kago e e godileng e e thata, mosiami o sianela mo go yone, mme a bolokege.

DIANE 30:4
E mang yo o tlhatlogetseng legodimong, a ba a fologa? E mang yo o huparetseng diphefo mo matsweleng a gagwe? E mang yo o bofeletseng metsi mo seaparong sa gagwe? E mang yo o tlhomamisitseng dikhutolo tsotlhe tsa lefatshe? E mang leina la gagwe, le leina la ga morwawe e mang fa o itse?

DIPESALEMA 61:8
Jalo ke tlaa opelela leina la gago dipako ka bosakhutleng, gore ke nne ke diratse maikano a me ka malatsi otlhe.

TSHENOLO 1:8
“Ke nna ene Alefa le Omega,” go bua Morena Modimo o o gone, le o o ntseng o le gone, le o o tlang, e bong Mothatayotlhe.

BAROMA 8:15
Gonne ga lo a amogela Mowa wa botlhanka go tla lo boifa gape; mme lo amogetse mowa wa bongwana, o re bitsang ka one re re: “Aba,” ke go re: “Rara.”

DIPESALEMA 20:7-8
[7] Bangwe ba ikanya dikara tsa tlhabano, ba bangwe dipitse fela; mme rona re tlaa nna re umaka leina la ga Jehofa, Modimo wa rona.[8] Bone ba obame ba ole; mme rona re tsogile, re eme re thokgame.

BAFILIPI 2:10-11
[10] gore mangole otlhe a khubame ka leina la ga Jesu, e bong a dilo tse di kwa legodimong, le a dilo tse di mo lefatsheng, le a dilo tse di kwa tlase ga lefatshe,[11] le gore diteme tsotlhe di bolele fa Jesu Keresete e le Morena, kgalaletsong ya Modimo Rara.

EKESODU 3:13-15
[13] Moše a raya Modimo a re: “Bona, e tlaa re ke fitlha mo baneng ba Iseraele ke ba raya ke re: ‘Modimo wa borraeno o nthomile kwano go lona,’ mme ba nthaya ba re: ‘Leina la one ke mang?’ Ke ba reye ke reng?”[14] Modimo wa raya Moše wa re: “KE NTSE YO KE NTSENG;” wa re: “O tlaa bua le bana ba Iseraele jaana o re: ‘KE NTSE o nthomile kwano go lona.’ ”[15] Modimo wa fela wa bua le Moše wa re: “O tlaa raya bana ba Iseraele o re: ‘JEHOFA, Modimo wa borraeno, Modimo wa ga Aberahame, Modimo wa ga Isake, le Modimo wa ga Jakobe, o nthomile kwano go lona.’ Le ke lone leina la me ka bosakhutleng; ke lone segopotso sa me go ya mo tshikatshikeng tsotlhe.

Tswana Bible 1908
Public Domain