A A A A A

God: [Miracles]


DITIRO 3:16
Ke ka go dumela mo ineng la gagwe, leina la gagwe le thatafaditse monna yo, yo lo mmonang lo mo itseng; ee, tumelo e e tlang ka ene e mo neile boitekanelo jo bo fedileng jo, fa pele ga lona lotlhe.

DOITERONOMIO 10:21
Ke ene pako ya gago, ke ene Modimo wa gago o o go diretseng dilo tse dikgolo tse di boitshegang tse, tse matlho a gago a di bonyeng.

EKESODU 15:26
a re: “Fa o reetsa lentswe la ga Jehofa Modimo wa gago ka tlhoafalo, o ba o dira se se siameng mo matlhong a gagwe, o sekegela ditaolo tsa gagwe tsebe, ga nketla ke go baya bolwetse bope jwa malwetse a ke a beetseng Baegepeto; gonne ke nna Jehofa yo ke go fodisang.”

JEREMIA 32:27
“Bona, ke nna Jehofa Modimo wa batho botlhe; a go na le sengwe se se ka nthetelelang?

JOHANE 2:11
Tshimologo e ya ditshupo tsa gagwe, Jesu o e dirile mo Kana wa Galilea, a bonatsa kgalalelo ya gagwe; mme barutwa ba gagwe ba dumela mo go ene.

LUKA 18:27
Ene a re: “Dilo tse di retetseng mo bathong, di ka dirafala mo Modimong.”

MAREKO 9:23
Jesu a mo raya a re: “Wa re: ‘Fa o nonofile!’ Aitse dilo tsotlhe di ka diralela yo o dumelang.”

MATHEO 17:20
Mme a ba raya a re: “E ne e le ka ntlha ya bobotlana jwa tumelo ya lona; gonne ammaaruri ke a lo raya: Fa lo na le tumelo e e kanang ka tlhaka ya peo ya mosetara, lo ka raya thaba e lwa re: ‘Tloga fa, o hudugele fale;’ mme e tlaa huduga; mme ga go ketla go nna le sepe se se tlaa lo retelelang.(

MATHEO 19:26
Mme Jesu a ba leba, a ba raya a re: “Mo bathong golo mo, go retetse; mme mo Modimong dilo tsotlhe di ka dirafala.”

MATHEO 21:21
Mme Jesu a ba fetola a re: “Ammaaruri ke a lo raya: Fa lo na le tumelo, lo sa belaele, lo tlaa dira, e seng mo go diretsweng setlhare se sa mofeige go le gosi, mme le fa lo ka raya thaba e, lwa re: ‘Manologa, o thabuegele mo lewatleng!’ Go tlaa dirala.

BAROMA 15:18-19
[18] Gonne ga nketla ke leka go bua, fa e se ka ga dilo tse Keresete o di dirileng ka nna, gore ke tle ke gogele Baditšhaba mo go utlweng, ka puo le ka tiro,[19] ka thata ya ditshupo le dikgakgamatso, ka thata ya Mowa o o Boitshepo; ka re, ke simolotse kwa Jerusalema, ka potologa ka ba ka ya go fitlha le kwa Iluriko, ke eta ke rera Mafoko a a Molemo a ga Keresete ka botlalo.

DITIRO 19:11-12
[11] Mme Modimo wa dira dikgakgamatso dingwe tse di feteletseng, ka diatla tsa ga Paulo,[12] ga tsamaya ga isediwa balwetsi matsela, le fa e le dikhiba tse di amileng mmele wa gagwe, mme malwetsi a ba tlogela, le mewa e e maswe ya tswa.

JOBE 5:8-9
[8] Mme ka ga me, ke rata go batlela kwa Modimong; ke rata go neela Modimo mafoko a me a tsheko;[9] o o dirang dilo tse dikgolo le tse di se nang bokankabetso, dilo tse di gakgamatsang, tse di se nang palo.

BAEFESO 3:20-21
[20] Jaana one o o nonofileng go dira segolo thata bogolo go tsotlhe tse re di lopang le tse re di gopolang, ka fa nonofong e e dirang mo go rona,[21] kwa go one, a go nne kgalaletso mo phuthegong le mo go Keresete Jesu go ya tshikatshikeng, ka bosakhutleng le ka bosaengkae. Amen.

DITIRO 4:29-31
[29] Jaana Morena, bona dipopo tsa bone; mme o neye batlhanka ba gago go bua lefoko la gago ka pelokgale yotlhe fela;[30] le wena o ntse o otlolola letsogo la gago go fodisa; o mme ditshupo le dikgakgamatso di dirwe ka leina la ga Jesu Motlhanka wa gago yo o boitshepo.”[31] E rile ba sena go rapela, felo fa ba phuthegetseng teng ga reketla; mme botlhe ba tlala Mowa o o Boitshepo, mme ba nna ba bua lefoko la Modimo ka pelokgale.

MAREKO 16:17-20
[17] Ditshupo tse, di tlaa dirana le ba ba dumelang: ba tlaa kgoromeletsa ntle mewa e e maswe ka leina la me; ba tlaa bua dipuo tse dintšha;[18] ba tlaa tsholetsa dinoga, mme fa ba ka nwa se se bolayang, ga se ketla se ba utlwisa botlhoko gope; ba tlaa baya diatla mo balwetseng, mme ba tlaa fola.”[19] Jalo, e rile Morena Jesu a sena go bua nabo, a tsholelediwa kwa legodimong, mme a dula ka fa letsogong le legolo la Modimo.[20] Mme bone ba tswa, ba rera Mafoko a a Molemo mo ntlheng tsotlhe, Morena a ntse a dira nabo, a tlhomamisa lefoko ka ditshupo tse di diranang najo. Amen.

LUKA 9:13-17
[13] A ba raya a re: “Lona lo ba fe, ba je.” Mme ba re: “Ga re na sepe, fa e se dinkgwe di le tlhano le ditlhapi di le pedi; fa e se fela re ka ya go rekela batho botlhe ba dijo.”[14] Gonne go ne go le banna e ka ne e le ba le 5 000. A raya barutwa ba gagwe gore ba dudise batho fa fatshe ka masomo, lesomo lengwe le lengwe batho ba nne 50.[15] Ba dira jalo ba ba dudisa botlhe.[16] Mme a tsaya dinkgwe tse tlhano, le ditlhapi tse pedi, a lelalela legodimong a di segofatsa, a di ngathoganya, a di neela barutwa go di baya fa pele ga batho.[17] Ba ja, ba kgora botlhe; mme ga selwa dikabetla tse ba di siileng, diroto di le 12.

LUKA 8:43-48
[43] Mosadi mongwe yo o lwetseng botlhoko jwa go tshologa madi ka dinyaga di le 12, a feditse dilo tsotlhe tse o tshelang ka tsone mo dingakeng, mme a retela go fodisiwa ke epe ya tsone,[44] a tla fa morago ga gagwe; a ama makantsa a seaparo sa gagwe; mme fela ka bonako go tshologa ga madi ga khutla mo go ene.[45] Mme Jesu a re: “Ke amilwe ke mang?” Ya re ba itatola botlhe, Petere le ba o nang nabo ba re: “Morena, batho ba go kgotlhaganyeditse ba go pitlagantse.”[46] Jesu a re: “Mongwe o nkamile; ka ke ikutlwile fa nonofo e dule mo go nna.”[47] Ya re mosadi a bona fa a sa fitlhega, a tla a roroma, a wela fa fatshe fa pele ga gagwe, a mmolelela fa pele ga batho botlhe ka fa o mo amileng ka gone, le ka fa o fodisitsweng ka gone.[48] Mme a mo raya a re: “Morwadiaka, tumelo ya gago e go fodisitse; tsamaya ka kagiso.”

JOHANE 4:46-54
[46] Mme a tloga a ya gape kwa Kana wa Galilea, kwa o fetotseng metsi bojalwa jwa mofine teng. Ga bo go le motho mongwe wa kgosana, yo morwawe o lwalang kwa Kaperenaume.[47] Ya re a utlwa fa Jesu a dule kwa Jutea a tsile mo Galilea, a ya kwa go ene, a mo rapela gore a fologe, a ye go fodisa morwawe; gonne o ne a le gaufi le go swa.[48] Foo Jesu a mo raya a re: “Fa lo sa bone ditshupo le dikgakgamatso, ga lo ketla lo dumela gope.”[49] Motho wa kgosana a mo raya a re: “Morena, a ko o fologe ngwanake a ise a swe.”[50] Jesu a mo raya a re: “Tsamaya fela, morwao o tshedile.” Monna yo a dumela lefoko le Jesu o le buileng nae, mme a tsamaya.[51] Ya re a sa ntse a fologa, batlhanka ba gagwe ba mo kgatlhantsha, ba bolela fa morwawe a tshedile.[52] Jalo a ba botsa nako e o simolotseng go fola ka yone. Mme ba mo raya ba re: “E rile maabane ka nako ya bongwe ka tshokologo letshoroma la mo tlogela.”[53] Jalo rraagwe a itse fa e ne e le ka nako e Jesu o mo reileng ka yone a re: “Morwao o tshedile;” mme go le ene le ba ntlo ya gagwe, ba dumela botlhe fela.[54] E bile ke sone sesupo sa bobedi se Jesu o se dirileng, a sena go tla mo Galilea a tswa kwa Jutea.

Tswana Bible 1908
Public Domain