A A A A A

God: [Blessing]


LUKA 6:38
nayang, mme lo tlaa newa, selekanyo se se molemo, se se katetsweng, se se tsikitleditsweng, se se penologang, batho ba tlaa se lo naya mo dihubeng tsa lona. Gonne ka selekanyo se lo lekanyang ka sone lo tlaa ba lo lekanyediwa ka sone fela.

MATHEO 5:4
Go sego ba ba lelang; gonne ba tlaa gomodiwa.

BAFILIPI 4:19
Modimo wa me o tlaa lo naya sengwe le sengwe se lo se tlhokang, ka fa lohumong lwa one mo kgalalelong mo go Keresete Jesu.

DIPESALEMA 67:7
Modimo o tlaa re segofatsa; mme dikhutlo tsotlhe tsa lefatshe di tlaa o boifa.

NUMERI 6:24-25
[24] “ ‘A Jehofa a go segofatse, a go boloke,[25] a Jehofa a go phatsimisetse sefatlhogo sa gagwe a nne pelotshweu go wena,

BAFILIPI 4:6-7
[6] Lo se ka lwa tlhobaediwa ke sepe; mme mo dilong tsotlhe a ditopo tsa lona di itsisiwe Modimo ka thapelo le kokotlelo, di na le tebogo.[7] Kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe, e tlaa dibela dipelo tsa lona le megopolo ya lona mo go Keresete Jesu.

JAKOBO 1:17
Neo nngwe le nngwe e e molemo, le se se molemo sengwe le sengwe se se tletseng, se tswa kwa godimo, se fologa kwa go Rra masedi, yo go sa ka keng ga nna phetogo mo go ene, le fa e le moriti o o bewang ke go menoga.

JEREMIA ๑๗:๗-๘
[๗] “Go sego monna yo o ikanyang Jehofa, le yo Jehofa e leng tsholofelo ya gagwe.[๘] Gonne o tlaa nna jaaka setlhare se se tlhomilweng fa metsing, se se namang metswe fa nokeng, se se se ketlang se boifa mogang mogote o tlang, mme lekakaba la sone le tlaa nna letalana fela; mme ga se ketla se re ngwaga wa leuba sepe, le fa e le go khutla mo go ungweng.”

JESAYA 41:10
O se ka wa boifa, gonne ke nna nao; o se ka wa kgaoga pelo, gonne ke Modimo wa gago; ke tlaa go thatafatsa; Ee, ke tlaa go thusa; ee, ke tlaa go tshegetsa ka seatla se se siameng sa tshiamo ya me.

JOHANE 1:16
Gonne rotlhe re amogetse se se tswang botlalong jwa gagwe, le tshegofatso mo godimo ga tshegofatso.

GENESI 22:16-17
[16] “Ke ikanne ka nna ka nosi, go bua Jehofa, ka o dirile selo se, wa se ka wa gana ka morwao yo o esi,[17] ke tlaa go segofatsa, ke ntsifatsa losika lwa gago jaaka dinaledi tsa legodimo, le jaaka mošawa o o mo dintshing tsa lewatle. Losika lwa gago lo tlaa rua kgoro ya metse ya baba ba lona.

GENESI 27:28-29
[28] A Modimo o go neye monyo wa legodimo, le monono wa lefatshe, le letlotlo la mabele, le bojalwa jwa mofine.[29] A ditšhaba di go direle, le merafe e go ikobele, o nne morena wa bana ba ga rraago, a bana ba ga mmaago ba go ikobele, go hutsiwe mongwe le mongwe yo o go hutsang, go nne sego mongwe le mongwe yo o go segofatsang.”

DIPESALEMA 1:1-3
[1] Go sego monna yo o sa tsamayeng mo kgakololong ya baikepi, le fa e le go ema mo tseleng ya baleofi, le fa e le go dula mo setulong sa basotli.[2] Go itumela ga gagwe go mo molaong wa ga Jehofa; mme o akanya mo molaong wa gagwe motshegare le bosigo.[3] O tlaa nna jaaka setlhare se se tlhomilweng mo dinokaneng tsa metsi, se se ungwang loungo lwa sone mo motlheng wa sone, se lekakaba la sone le lone le se keng le swaba; mme le fa e le eng se o se dirang se tlaa segofala.

DIPESALEMA ๒๓:๑-๔
[๑] Jehofa ke modisa wa me; ga nketla ke tlhoka sepe.[๒] O mpothisa mo mafulong a matalana; o nkgogela ka fa metsing a a didimetseng.[๓] O rudisa mowa wa me; o ntsamaisa mo ditseleng tsa tshiamo ka ntlha ya leina la gagwe.[๔] Ee, le fa ke ralala mogogoro wa moriti wa loso, ga nketla ke boifa bosula bope; gonne o na le nna; kgoge ya gago, le thobane ya gago, tsone di a nkgomotsa.

2 SAMUELE 22:3-4
[3] Modimo wa lefika la me, ke tlaa ikanya mo go one; thebe ya me, le lonaka lwa poloko ya me, kago ya me e e godileng, botshabelo jwa me; mmoloki wa me, wa nkgolola mo thubakong.[4] Ke tlaa bitsa Jehofa, yo o tshwanetseng go bakwa; jalo ke tlaa gololwa mo babeng ba me.

1 JOHANE 5:18
Re a itse gore le fa e le mang yo o tsetsweng ke Modimo ga a leofe; mme yo o tsetsweng ke Modimo o a ikgapa, yo o bosula ga a mo ame.

DIPESALEMA 138:7
Le fa ke tsamaya mo gare ga tlalelo, o tlaa nthudisa; kgakalo ya baba ba me o tlaa e otlololela letsogo la gago, le seatla sa gago se segolo se tlaa mpoloka.

2 BAKORINTHE 9:8
Modimo o nonofile go lo totafaletsa tshegofatso yotlhe; gore e tle e re lo ntse lo na le mo go lekanyeng ga dilo tsotlhe, lo bo lo totafalele tiro nngwe le nngwe e e molemo.

BAFILIPI 4:7
Kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe, e tlaa dibela dipelo tsa lona le megopolo ya lona mo go Keresete Jesu.

Tswana Bible 1908
Public Domain