A A A A A

Church: [Deacons]


1 TIMOTHEO 3:1-13
[1] Go boikanngo polelo ya go re: Fa motho a senka boemo jwa mookami wa phuthego o eletsa tiro e e molemo.[2] Ke gone mookami wa phuthego o na le go nna motho yo o se nang molato, e le monna yo o mosadi mongwe fela, a ikgapile, a le mogopolo o o lekalekanyeng, a le mokgwa montle, e le yo o tsholang batho sentle, a itse go ruta;[3] a se borumolang, a se moitei, a le bonolo, a se segagapa, a se morati wa go huma madi.[4] A itse go laola ntlo ya gagwe sentle, bana ba gagwe ba mo utlwa ka tshisimogo yotlhe;[5] ka e a re fa motho a sa itse go laola ntlo ya gagwe tota, o tlaa babalela jang phuthego ya Modimo?[6] A se moša, e se re gongwe a ikgogomosa mme a wela mo tshekisong ya diabolo.[7] Gape o tshwanetse go bolelwa ka molemo ke ba ba kwa ntle; e se re kgotsa a wela mo kgobong le mo serung sa diabolo.[8] Bagolwane ba phuthego le bone ba tshwanetse go nna batho ba ba masisi, ba se diteme pedi, ba sa lemalele bojalwa, ba sa bolaelwe khumo e e maswe ke pelo;[9] ba tshegeditse boteng jwa tumelo ka segakolodi se se itshekileng.[10] Le bone bao, a ba lekwe pele; foo a ba direle e le bagolwane ba phuthego, fa ba se na molato.[11] Basadi ba e leng bagolwane le bone ba tshwanetse go nna batho ba ba masisi jalo, ba se bapateletsi, ba le mogopolo o o lekalekanyeng, ba le boikanngo mo dilong tsotlhe.[12] A bagolwane ba phuthego e nne banna ba ba mosadi a le mongwe fela, ba laole bana ba bone le matlo a bone sentle.[13] Gonne ba ba dirileng sentle e le bagolwane ba phuthego, ba iponela boemo jo bo molemo, le tshosologo e kgolo mo tumelong e e mo go Keresete Jesu.

BAFILIPI 1:1
Ke nna Paulo, ke na le Timotheo, re batlhanka ba ga Keresete Jesu; re kwalela baitshepi botlhe ba ba kwa Filipi, ba ba mo go Keresete Jesu, ba na le baokami le batiakone:

DITIRO 6:1-7
[1] Jaana e rile mo metlheng eo, ka palo ya barutwa e ntsifala, ga tsoga ngongorego mo go Bajuta ba Segerika, ka ga Bahebere, ka batlholagadi ba bone ba tlhokomologwa mo mphong ya malatsi otlhe.[2] Mme ba ba 12 ba bitsa bontsi jwa barutwa, ba re: “Ga go a tshwanela fa re ka tlogela lefoko la Modimo, ra ya go aba dijo.[3] Ra re: Bakaulengwe, itebalebeleng banna ba supa mo go lona, ba ba bolelwang ka molemo, ba ba tletseng Mowa le botlhale, ba re ka ba tlhomelang tiro e.[4] Rona re tlaa nnela ruri mo thapelong, le mo tirelong ya thuto ya lefoko.”[5] Lefoko le la kgatlha bontsi jotlhe, mme ba tlhaola Setefane, e le monna yo o tletseng tumelo le Mowa o o Boitshepo, a na le Filipo, le Perokoro, le Nikanore, le Timone, le Paremenase, le Nikolao, motho wa Antioke yo o ineetseng mo Sejuteng.[6] Ba ba baya fa pele ga baaposetole; ya re ba sena go rapela ba ba baya diatla.[7] Mme lefoko la Modimo la tota; le palo ya barutwa ya ntsifala mo gogolo thata mo Jerusalema; lesomo le legolo la baperesiti la ineela mo tumelong.

BAROMA 16:1
Ke lo kaela Febe kgaitsadia rona, yo e leng modiredi mongwe wa phuthego e e mo Kenkerea;

TITO 1:7
Gonne mookami wa phuthego o tshwanetse go nna motho yo o se nang molato, jaaka molebalebedi wa Modimo; e se yo o ikgantshang, e se yo o bonako go galefa, e se yo o losiwang ke bojalwa, e se moitei, e se yo o bolaelwang ke khumo e e maswe pelo;

DITIRO 6:3
Ra re: Bakaulengwe, itebalebeleng banna ba supa mo go lona, ba ba bolelwang ka molemo, ba ba tletseng Mowa le botlhale, ba re ka ba tlhomelang tiro e.

JOHANE 8:32
lo tlaa itse boammaaruri, mme boammaaruri bo tlaa lo golola.”

BAEFESO 4:11
A neela bangwe gore ba nne baaposetole; ba bangwe gore ba nne baperofeti; ba bangwe bareri ba Mafoko a a Molemo; le ba bangwe badisa ba phuthego, le baruti;

DITIRO 20:28
Lo itise, lo bo lo dise letsomane lotlhe, le Mowa o o Boitshepo o lo dirileng baokami ba lone, gore lo otle phuthego ya Modimo e o e rekileng ka madi a one.

JOHANE 6:54
Yo o jang nama ya me, a ba a a nwa madi a me, o na le botshelo jo bo sa khutleng; mme ke tlaa mo tsosa mo letsatsing la bofelo.

MAREKO 6:3
A ga se ene mmetli wa dikgong, morwa Maria, mogoloa boJakobe, le Josefe, le Jutase, le Simone? Le bokgaitsadie a ga se bone ba re nang nabo fa?” Mme ba kgopega mo go ene.

1 BAKORINTHE 12:28
Modimo o tlhomile bangwe mo phuthegong, ba ntlha baaposetole, ba bobedi baperofeti, ba boraro baruti, foo go nne dikgakgamatso, mme gape go nne dineo tsa phodiso, le dithuso, le dipuso, le dipuopuo dingwe le dingwe.

BAGALATIA 1:19
Mme ka se ka ka bona ope o sele wa baaposetole, fa e se Jakobe monnaa Morena.

MALEAGI 1:11
Gonne go tswa botlhabatsatsi go ya fela phirimong ya lone, leina la me le legolo mo Merafeng; mme mo felong gongwe le gongwe maswalo a isediwa leina la me, le tshupelo e e itshekileng; gonne leina la me le legolo mo merafeng.” Go bua Jehofa wa masomosomo.

BAHEBERE 13:17
Utlwang ba ba lo laolang, lo ba ineele; gonne ba disitse mewa ya lona, jaaka ba ba tlaa ikarabelang, gore ba tle ba dire jalo ka boitumelo, e seng ka bohutsana, gonne mo go ka bo go se na thuso mo go lona.

JOHANE 3:3-5
[3] Jesu a mo fetola a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke a go raya, fa motho a sa tsalwe seša, ga a ka ke a bona bogosi jwa Modimo.”[4] Nikotemo a mo raya a re: “Motho o ka tsalwa jang a tsofetse? A o ka ba a tsena lwa bobedi mo sebopelong sa ga mmaagwe, mme a tsalwa?”[5] Jesu a mo fetola a re: “Ammaaruri, ammaaruri, ke a go raya, fa motho a sa tsalwe ka metsi le Mowa, ga a ka ke a tsena mo bogosing jwa Modimo.

BAHEBERE 12:14
Latelang kagiso le batho botlhe, le boitshepiso jo go seng motho ope yo o tlaa bonang Morena kwa ntle ga jone.

DITIRO 6:4
Rona re tlaa nnela ruri mo thapelong, le mo tirelong ya thuto ya lefoko.”

1 TIMOTHEO 3:1-7
[1] Go boikanngo polelo ya go re: Fa motho a senka boemo jwa mookami wa phuthego o eletsa tiro e e molemo.[2] Ke gone mookami wa phuthego o na le go nna motho yo o se nang molato, e le monna yo o mosadi mongwe fela, a ikgapile, a le mogopolo o o lekalekanyeng, a le mokgwa montle, e le yo o tsholang batho sentle, a itse go ruta;[3] a se borumolang, a se moitei, a le bonolo, a se segagapa, a se morati wa go huma madi.[4] A itse go laola ntlo ya gagwe sentle, bana ba gagwe ba mo utlwa ka tshisimogo yotlhe;[5] ka e a re fa motho a sa itse go laola ntlo ya gagwe tota, o tlaa babalela jang phuthego ya Modimo?[6] A se moša, e se re gongwe a ikgogomosa mme a wela mo tshekisong ya diabolo.[7] Gape o tshwanetse go bolelwa ka molemo ke ba ba kwa ntle; e se re kgotsa a wela mo kgobong le mo serung sa diabolo.

1 TIMOTHEO 2:12
Ga ke leseletse mosadi go ruta, le fa e le go dira le taolo mo monneng, fa e se go nna mo tidimalong fela.

DITIRO 14:23
E rile ba sena go ba laolela bagolwane mo phuthegong nngwe le nngwe, le go rapela, ba ithibile mo dijong, ba ba neela Morena yo ba dumetseng mo go ene.

1 TIMOTHEO 5:17
Bagolwane ba ba laolang sentle a ba kaiwe go tshwanela tlotlo sebedi, bogolo ba ba dirang mo lefokong le mo go ruteng.

BAHEBERE 13:7
Gopolang ba ba kileng ba lo laola, ba lo bolelela lefoko la Modimo; mme lo re lo akanya bofelelo jwa botshelo jwa bone, lo tle lo etse tumelo ya bone.

TITO 1:8
mme e le yo o tlwaetseng go tshola batho, e le morati wa se se molemo, e le yo o mogopolo o o lekalekanyeng, a le tshiamo, a le boitshepo, a na le go ikgapa;

1 PETERO 5:2
Ka re: Disang letsomane la Modimo le le mo go lona, lo ntse lo lebela, e seng ka go patelelwa, mme ka pelo e e ratang, ka fa mokgweng wa Modimo; e seng gore lo tle lo bone khumo ka bokhutlo jo bo itumelang;

TITO 1:6
ke raya fa o fitlhela monna e le yo o se nang molato, e le monna yo o mosadi mongwe fela, a na le bana ba ba dumelang, ba ba sa bolelweng ka molato wa tlhapelo, kgotsa e le ba ba ganang taolo.

1 TIMOTHEO 5:22
O se ka wa beela motho ope diatla ka potlako, le gone o se ka wa tlhakanela le batho ba bangwe dibe tsa bone; o itshegetse o le mo boitshekong.

TITO 1:5
Ke ne ka go tlogela kwa Kerete ka gone moo, gore o tle o rulaganye dilo tse di neng di tlhaela, le gore o tlhome bagolwane mo motseng mongwe le mongwe jaaka ke go laile;

BAGALATIA 4:19
Banyana ba me, ba ke bileng ke le mo ditlhabing tsa pelego ka lona, go bo go tsamaye Keresete a bopiwe mo go lona,

Tswana Bible 1908
Public Domain