A A A A A

Bad Character: [Jealousy]


1 BAKORINTHE 3:3
gonne le gompieno lo sa le basenama. Gonne e re ka go na le lefufa le kgang mo go lona, a ga lo basenama, mme lo sepela ka fa mokgweng wa botho?

1 BAKORINTHE 10:13
Ga lo a welwa ke thaelo epe e e sa ka keng ya itshokelwa ke motho, mme Modimo o boikanngo, o o se ketlang o lo lesa lwa raelwa ka mo go fetang nonofo ya lona; mme o tlaa re mo thaelong o lo baakanyetse kgoro ya phalolo le yone, gore lo tle lo bone go e itshokela.

1 BAKORINTHE 13:4
Lorato lo itshoka ka pelotelele, lo pelonomi; lorato ga lo pelotshetlha; lorato ga lo ke lo ikgantsha, ga lo mabela.

MORERI 4:4
Foo ka bona letsapa lotlhe; le tiro nngwe le nngwe e e botswerere, go re ka ga mo, motho o gopolwa ka bopelotshetlha ke wa ga gabo. Mme le gone ke boithamako le go belebetlela phefo fela.

JAKOBO 4:11
Lo se ka lwa sebana, bagaetsho. Yo o sebang mokaulengwe kgotsa a sekisa mokaulengwe wa gagwe, o seba molao, o sekisa molao; mme fa o nyatsa molao, ga o modiri wa molao, o mosekisi wa one.

DIANE 14:30
Pelo e e thethebetseng fela ke botshelo jwa nama, mme bopelotshetlha ke podiso ya marapo.

DIANE 27:4
Kgakalo e bolalome, le bogale ke phophomo fela; mme e mang yo o nonofileng go ema fa pele ga lefufa?

DIPESALEMA 143:8-9
[8] Nkutlwisa bopelonomi jwa gago jwa lorato mo mosong; gonne ke ikanya mo go wena; nkitsise tsela e ke tshwanetseng go tsamaya mo go yone; gonne ke tsholeletsa mowa wa me koo go wena.[9] Jehofa, nkgolola mo babeng ba me; ke tshabela koo go wena gore o mphitlhe.

BAROMA 12:21
Lo se ka lwa fenngwa ke bosula, mme fenyang bosula ka molemo.

JAKOBO 4:2-3
[2] Lo tle lo eletse, mme ga lo bone sepe; lo bolaye, lo nne lefufa, lo retelelwe ke go bona sepe; lo tlhabane, lo lwe, mme ga lo bone sepe ka gobo lo sa lope.[3] Lo a lopa, mme ga lo amogele, ka gobo lo lopa ka go fosa, gore lo tle lo itirele ka gone mo dikgatlhegong tsa lona.

BAGALATIA 5:22-23
[22] Mme loungo lwa Mowa ke lorato, le boitumelo, le kagiso, le bopelotelele, le bopelonomi, le molemo, le boikanngo,[23] le boingotlo, le boikgapo; dilo tse, ga di angwe ke molao ope.

1 PETERO 2:9
Mme lona lo losika lo lo itshenketsweng, lo boperesiti jwa segosi, morafe o o boitshepo, lo tšhaba e e ruilweng ke Modimo ka sebele, gore lo tle lo bonatse go tlotlomala ga yo o lo biditseng, a lo bitsa lo le mo lefifing, a lo isa leseding la gagwe le le gakgamatsang;

1 BAKORINTHE 1:27-29
[27] Modimo o itshenketse dilo tse di kaiwang dinyana ke lefatshe, gore o tlhabise ba ba botlhale ditlhong; e bile gape Modimo o itshenketse dilo tse di kaiwang bokoa ke lefatshe, gore o tlhabise dilo tse di nonofileng ditlhong.[28] Le tse di kaiwang matlakala a lefatshe, le dilo tse di nyatsegang, Modimo o di itshenketse, ee, le dilo tse di seyong, gore o nyeletse dilo tse di teng;[29] gore go se ka ga ikgantsha nama epe fa pele ga Modimo.

BAFILIPI 2:3
Lo se dire sepe ka go re lo itira lekoko, le fa e le ka go ipelafatsa fela, fa e se go re, ka boikokobetso jwa pelo, mongwe le mongwe a kaya yo mongwe fa a mo gaisa ka molemo.

DIPESALEMA 37:1-3
[1] O se ka wa itshwenya ka ga badirabosula; le gone o se ka wa nna pelotshetlha ka ga ba ba dirang tshiamololo.[2] Gonne ba tlaa akofa ba segwa jaaka bojang, ba tlaa swaba jaaka morogo o motala.[3] Ikanye Jehofa, o bo o dire molemo; aga mo lefatsheng o latelele boikanngo.

JAKOBO 3:14-16
[14] Mme fa lo na le lefufa le le galakang, le kgang mo pelong tsa lona, lo se ka lwa ipelafatsa, lo se ka lwa aketsa boammaaruri.[15] Botlhale jo, ga se jo bo fologang kwa godimo, ke jwa selefatshe, jwa senama, jwa mewa e e maswe.[16] Gonne kwa go leng lefufa le kgang, go bile go na le tobekano, le tiro nngwe le nngwe e e maswe teng.

SEFELA SA DIFELA 8:6-7
[6] Mpaya jaaka sekano mo pelong ya gago, jaaka sekano mo letsogong la gago; gonne lorato lo thata jaaka loso; lefufa le bolaloma jaaka phupu, go benya ga lone ke go benya ga molelo, kgabo ya ga Jehofa tota.[7] Metsi a le mantsi ga a kake a tima lorato, le merwalela ga e kake ya lo hupetsa; le fa motho a ka bo a ntshetsa lorato thoto yotlhe ya ntlo ya gagwe, o ne a tlaa nyalediwa ruri fela.

JAKOBO 4:7-8
[7] Ke gone ka re, lo ineeleng mo Modimong; tlhabanang le diabolo, mme o tlaa lo tshaba.[8] Atamelang Modimong, mme o tlaa lo atamela. Itloseng leswe mo diatleng, baleofi ke lona; lo intlafatse dipelo, lona ba lo maikutlo mabedi.

BAGALATIA 5:14-15
[14] Gonne molao otlhe o dirafadiwa mo lefokong le le lengwe fela, e bong mo go le, go re: “O rate wa gaeno jaaka o ithata.”[15] Mme fa lo lomana, lo jana, lo itise gore lo se nyeletsane.

DIANE 6:34
Gonne lefufa ke bolau jwa monna; mme ga a ketla a rekegela mo motlheng wa pusoloso.

BAKOLOSE 1:11
Lo nonotshiwe ka nonotsho yotlhe, ka fa nonotshong ya kgalalelo ya one, gore lo nne pelotelele yotlhe le boitshoko ka boitumelo;

HESEKIELE 16:42
Jalo ke tlaa kgorisa tšararego ya me mo go wena, lefufa la me le tlaa ntlogela, ke tlaa iketla, mme ga nketla ke tlhola ke nna bogale.

1 TIMOTHEO 3:10
Le bone bao, a ba lekwe pele; foo a ba direle e le bagolwane ba phuthego, fa ba se na molato.

BAHEBERE 10:36
Gonne lo tshwanetse go dirana le bopelotelele, gore e tle e re lo sena go dira go rata ga Modimo, lo bo lo amogele polelo ya tsholofetso.

Tswana Bible 1908
Public Domain