A A A A A

Bad Character: [Conflict]


BAHEBERE 10:32
Lo ikgakolole metlha ya jale, e e rileng lo sena go bonesiwa, lwa bona ntwa e kgolo ya ditlhokofatso mo go yone,

DIANE 15:18
Motho yo o šakgalang bobe o tlhotlheletsa kgang, mme yo o bonya go galefa o kokobetsa komano.

DIANE 16:28
Motho yo o lesoko o gasa kgotlhang, le mosebi o kgaoganya ditsala tse dikgolo.

DIANE 28:25
Motho yo o pelotshetlha o tsosa dikgang; mme yo o ikanyang Jehofa o tlaa nontshiwa.

MATHEO 18:15
“Fa wa gaeno a go leofetse, ya o mo kaele molato wa gagwe lo le babedi fela; e tlaa re fa a go utlwile o tlaa bo o gapile wa gaeno.

1 TIMOTHEO 3:15
e tle e re fa ke ka diega thata, o bo o itse ka fa batho ba tshwanetseng go dira ka teng mo ntlong ya Modimo, e e leng phuthego ya Modimo o tshedileng, lekotwana le setshegetso sa boammaaruri.

JOHANE 8:32
lo tlaa itse boammaaruri, mme boammaaruri bo tlaa lo golola.”

MATHEO 5:23-24
[23] Ke gone, fa o isa neo ya gago o le fa sebesong, mme e re o le foo o bo o gakologelwa fa wa gaeno a na le sengwe nao,[24] tlogela neo ya gago teng fa pele ga sebeso, o ye o letlane le wa gaeno pele, foo o itse go tla o isa neo ya gago.

JOHANE 6:54
Yo o jang nama ya me, a ba a a nwa madi a me, o na le botshelo jo bo sa khutleng; mme ke tlaa mo tsosa mo letsatsing la bofelo.

MAREKO 6:3
A ga se ene mmetli wa dikgong, morwa Maria, mogoloa boJakobe, le Josefe, le Jutase, le Simone? Le bokgaitsadie a ga se bone ba re nang nabo fa?” Mme ba kgopega mo go ene.

BAEFESO 5:25
Banna, ratang basadi ba lona, fela jaaka Keresete le ene a ratile phuthego, mme a intshetsa yone,

BAHEBERE 12:14
Latelang kagiso le batho botlhe, le boitshepiso jo go seng motho ope yo o tlaa bonang Morena kwa ntle ga jone.

MATHEO 18:15-17
[15] “Fa wa gaeno a go leofetse, ya o mo kaele molato wa gagwe lo le babedi fela; e tlaa re fa a go utlwile o tlaa bo o gapile wa gaeno.[16] Mme fa a gana go utlwa, a go ye mongwe fela, le fa e le ba le babedi nao, gore lefoko lengwe le lengwe le tlhomamisiwe ka melomo ya basupi ba le babedi, le fa e le ba le bararo.[17] Mme fa a gana go utlwa bone, ya o bolelele phuthego; mme fa a gana go utlwa le yone phuthego, mo go wena o mo kaye jaaka moditšhaba fela, le mokgethisi.

JAKOBO 5:16
Ke gone lo ipolelelane dibe, lo rapelelane, gore lo tle lo fodisiwe. Mokokotlelo wa mosiami o thusa thata mo go direng ga one.

BAGALATIA 1:19
Mme ka se ka ka bona ope o sele wa baaposetole, fa e se Jakobe monnaa Morena.

MALEAGI 1:11
Gonne go tswa botlhabatsatsi go ya fela phirimong ya lone, leina la me le legolo mo Merafeng; mme mo felong gongwe le gongwe maswalo a isediwa leina la me, le tshupelo e e itshekileng; gonne leina la me le legolo mo merafeng.” Go bua Jehofa wa masomosomo.

BAFILIPI 1:30
ka lo le mo go yone ntwa e lo mponyeng ke le mo go yone, e gompieno lo bileng lo utlwa fa ke le mo go yone.

BAKOLOSE 2:1
Gonne ke rata lwa itse ka fa ke lekang ka thata ka teng ka ntlha ya lona, le ka ntlha ya ba ba kwa Laodikea, le botlhe, ba ba iseng ba bone sebele sa me;

BAROMA 12:18
Fa go ka nna jalo, lo nne le kagiso le batho botlhe, ka fa nonofong ya lona.

JOHANE 14:6
Jesu a mo raya a re: “Ke nna tsela, le boammaaruri, le botshelo; ga go tle ope mo go Rara fa e se ka nna.

DIANE 15:1
Phetolo e e bonolo e thibosa bogale, mme lefoko le le tlhokofatsang le tle le tlhotlheletse bogale.

BAEFESO 4:26
Lo nne bogale, mme lo se ka lwa leofa; a letsatsi le se lo phirimele lo sa le bogale;

JAKOBO 1:19
Mo, lo a go itse, bagaetsho ba ba rategang. A motho mongwe le mongwe a nne bonako go utlwa, le bonya go bua, le bonya go tlala bogale;

MATHEO 5:9
Go sego ba ba letlanyang; gonne ba tlaa bidiwa bomorwa Modimo.

JOHANE 3:3-5
[3] Jesu a mo fetola a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke a go raya, fa motho a sa tsalwe seša, ga a ka ke a bona bogosi jwa Modimo.”[4] Nikotemo a mo raya a re: “Motho o ka tsalwa jang a tsofetse? A o ka ba a tsena lwa bobedi mo sebopelong sa ga mmaagwe, mme a tsalwa?”[5] Jesu a mo fetola a re: “Ammaaruri, ammaaruri, ke a go raya, fa motho a sa tsalwe ka metsi le Mowa, ga a ka ke a tsena mo bogosing jwa Modimo.

JAKOBO 1:19-20
[19] Mo, lo a go itse, bagaetsho ba ba rategang. A motho mongwe le mongwe a nne bonako go utlwa, le bonya go bua, le bonya go tlala bogale;[20] gonne bogale jwa motho ga bo dire tshiamo ya Modimo.

BAGALATIA 4:19
Banyana ba me, ba ke bileng ke le mo ditlhabing tsa pelego ka lona, go bo go tsamaye Keresete a bopiwe mo go lona,

MATHEO 16:18
Le nna ke go raya ke re: O Petere, mme ke tlaa aga phuthego ya me mo lefikeng le; mme dinonofo tsa Bobipo ga di ketla di e fenya.

MATHEO 18:15-18
[15] “Fa wa gaeno a go leofetse, ya o mo kaele molato wa gagwe lo le babedi fela; e tlaa re fa a go utlwile o tlaa bo o gapile wa gaeno.[16] Mme fa a gana go utlwa, a go ye mongwe fela, le fa e le ba le babedi nao, gore lefoko lengwe le lengwe le tlhomamisiwe ka melomo ya basupi ba le babedi, le fa e le ba le bararo.[17] Mme fa a gana go utlwa bone, ya o bolelele phuthego; mme fa a gana go utlwa le yone phuthego, mo go wena o mo kaye jaaka moditšhaba fela, le mokgethisi.[18] “Ammaaruri ke a lo raya: Le fa e ka ne e le dilo dife tse lo di bofang mo lefatsheng, di tlaa bo di bofilwe kwa legodimong; le gone le fa e ka ne e le dilo dife tse lo tlaa di bofololang mo lefatsheng, di tlaa bo di bofolotswe kwa legodimong.

BAEFESO 1:22-23
[22] mme wa baya dilo tsotlhe mo taolong fa tlase ga dinao tsa gagwe, wa mo neela phuthego gore a nne tlhogo ya dilo tsotlhe.[23] Phuthego ke mmele wa gagwe, botlalo jwa gagwe yo o tlatsang dilo tsotlhe mo go gotlhe fela.

BAEFESO 5:23-24
[23] gonne monna ke tlhogo ya mosadi jaaka Keresete le ene e le tlhogo ya phuthego, ka e bile e le ene mmoloki wa mmele ka esi.[24] Jaaka phuthego e ineetse mo go Keresete, a basadi le bone ba nne jalo mo banneng ba bone mo dilong tsotlhe.

DITIRO 4:32
Bontsi jwa ba ba dumetseng ba bo ba le pelo nngwe fela le mowa mongwe fela; ga bo go se ope wa bone yo o reng sepe sa dilo tse o nang natso ke sa gagwe; mme dilo tsotlhe ba ne ba di tlhakanetse.

1 BAKORINTHE 1:10
Jaana bagaetsho, ke a lo rapela, ka leina la Morena wa rona Jesu Keresete, gore lo nne puo nngwe fela lotlhe, le gore go se nne dikgaogano mo go lona; mme lo ko lo itekanele mmogo, le mo mogopolong o le mongwe fela, le mo tshekatshekong e le nngwe fela.

JOHANE 12:48
Yo o nkganang, mme a sa amogele mafoko a me, o na le mongwe yo o mo sekisang; lefoko le ke le buileng, ke lone le le tlaa mo sekisang mo letsatsing la bofelo.

MATHEO 7:12
“Ke gone tsotlhe tse lo ratang batho ba di lo direla, le lona lo ba direleng fela jalo; gonne mo ke molao le baperofeti.

JOHANE 14:28
Lo utlwile jaaka ke lo reile ka re, ke a tsamaya, mme ke tlaa tla kwa go lona. Fa lo ne lo nthata lo ne lo tlaa itumela, ka gobo ke ya kwa go Rara; gonne Rara o mogolo bogolo go nna.

1 BATHESALONIKA 2:2
Mme e rile ka re ne re utlwile botlhoko gale, ra ba ra dirwa dilo tsa botlhabisa ditlhong kwa Filipi, jaaka lo itse, ra sosologela pele mo Modimong wa rona go bua le lona Mafoko a a Molemo a Modimo, re le mo ntweng e kgolo.

1 BAKORINTHE 13:4
Lorato lo itshoka ka pelotelele, lo pelonomi; lorato ga lo pelotshetlha; lorato ga lo ke lo ikgantsha, ga lo mabela.

BAROMA 1:20
Gonne dilo tse di sa bonaleng tsa one, e bong nonofo ya one e e sa khutleng, le bomodimo jwa one, di sa le di bonala sentle gale mo tlholegong ya lefatshe, ka di lemogwa ka dilo tse di dirilweng; jalo batho bao ba bo ba se na seipato;

Tswana Bible 1908
Public Domain