Instagram
English
A A A A A

Bad Character: [Laiska]
BAKOLOSE 3:17-23
[17] Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.[18] Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa.[19] Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat.[20] Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa.[21] Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi.[22] Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa.[23] Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,

MORERI 9:10
Se seatla sa gago se se bonang go se dira o se dire fela ka nonofo ya gago; gonne ga go na tiro, le fa e le maano, le fa e le kitso, le fa e le botlhale mo Bobipong, kwa o yang gone.

1 TIMOTHEO 5:8
Fa mongwe a sa tlamele ba ga gabo, bogolo ba e leng ba ntlo ya gagwe, o latotse tumelo, mme o bosula go gaisa yo o sa dumeleng.

GENESI 2:15
Jehofa Modimo a tsaya monna, a mmaya mo tshimong ya Etene, go e baakanya le go e lebelela.

LUKA 16:10
Yo o ikanyegang mo go se sennye, o okanyega le mo go se segolo; yo o sa siamang mo go se sennye, ga a a siama le mo go se segolo.

DIANE 10:4
Motho yo o dirang ka seatla se se bolea o tle a humanege, mme seatla sa yo o tlhoafetseng se a humisa.

DIANE 10:5
Yo o kokoanyang go le selemo ke ngwana wa mosimane yo o botlhale, mme yo o robalang mo motlheng wa thobo ke ngwana wa mosimane yo o tlhabisang ditlhong.

DIANE 12:11
Yo o lemalemang masimo a gagwe o tlaa bona letlotlo la dijo, mme yo o salang maithamako morago ga a na tlhaloganyo.

DIANE 12:24
Seatla sa motlhoafadi se tlaa busa, mme seramatla se tlaa dirisiwa tiro ka thata.

DIANE 13:4
Mowa wa serorobe o a eletsa, mme ga o na sepe, mme mowa wa motlhoafadi o tlaa nontshiwa.

DIANE 14:23
Mo tirong yotlhe go na le thuso; mme palabalo ya dipounama e isa fela mo khumanegong.

DIANE 19:15
Bobodu bo digela motho mo thulamelong e kgolo, le gone motho yo o sa direng sepe o tlaa bolawa ke tlala.

DIANE 20:4
Serorobe se tle se gane go lema ka gobo go le mariga, ke gone ka moo e tlaa reng go rojwa o tlaa kopa, mme o tlaa bo a sa bone sepe.

DIANE 6:6
Ya kwa tshoswaneng wena mmodufadi; o akanye mekgwa ya yone, mme o tlhalefe;

DIANE 26:15
Serorobe se sotlhometsa letsogo mo mogotšaneng; mme go a bo go se lapisa go ba se le busetsa kwa ganong.

BAEFESO 5:15-17
[15] Ke gone, lo lebe thata ka fa lo sepelang ka teng, e seng jaaka ba ba seng botlhale, mme jaaka ba ba botlhale,[16] ka go swela lobaka molemo, ka metlha e, e bosula.[17] Ke gone se nneng boeleele, mme lo tlhaloganye go rata ga Morena, gore ke eng.

DIANE 6:9-12
[9] O tlaa rapama ka lobaka lo lo kaye, wena mmodufadi, o tlaa tsoga leng mo go robaleng?[10] Nama o sa robetse go le gonnye, o otsele go le gonnye, o lesololele boroko diatla,[11] jalo khumanego ya gago e tlaa tla jaaka senokwane, le lehuma la gago jaaka monna yo o tlhometseng dibolao.[12] Motho yo o seruti, motho wa boikepo, o tsamayatsamaya ka molomo o o lesoko.

2 BATHESALONIKA 3:6-10
[6] Jaana re a lo laola, bagaetsho, mo ineng la Morena wa rona Jesu Keresete, gore lo ikgoge mo go mokaulengwe mongwe le mongwe yo o tsamayang ka go tlhokomologa molao, a sa tsamaye ka fa dipolelong tse ba di amogetseng mo go rona.[7] Gonne lo a itse ka losi ka fa lo tshwanetseng go etsa rona ka teng, gonne ga re a ka ra dira ka go tlhokomologa molao mo go lona;[8] le gone ga re a ka ra jela motho ope dijo ka lefela, fa e se ka mofufutso le thekisego, re dira bosigo le motshegare, gore re se ka ra imela ope wa lona.[9] Ga se go re, ga re na tshiamelo ya gone, e le go re re itire sekao mo go lona, gore lo etse rona.[10] Gonne le e rile re le mo go lona, ra lo laola jalo ra re: Fa mongwe a gana go dira, le gone a se ka a ja.

DIANE 24:30-34
[30] Ke tsamaile ka fa tshimong ya serorobe, le ka fa tshimong ya mafine ya motho yo o se nang tlhaloganyo;[31] mme bonang, e ne e tlhogile mitlwa fela yotlhe, e khurumeditswe ke sebabetsane, le lorako lwa yone lo rutlologile.[32] Foo ka leba, mme ka akanya thata; ka bona, mme ka amogela thuto.[33] Nama o sa robetse go le gonnye, o otsele go le gonnye, o lesololele boroko diatla;[34] jalo khumanego ya gago e tlaa tla jaaka senokwane, le lehuma la gago jaaka monna yo o tlhometseng dibolao.

MATHEO 25:24-29
[24] “Le yo o ne a amogetse e le nngwe fela, a tla a re: ‘Morena, ke go itsile fa o le monna yo o pelo e thata, ka o tle o robe kwa o se kang wa jala teng, o bo o sele kwa o se kang wa gasa gone;[25] mme ka boifa, ka ya ka fitlha talente ya gago mo mmung; bona, o na le se e leng sa gago ke se.’[26] “Mme morena wa gagwe a mo fetola a re: ‘Motlhanka yo o bosula le botshwakga ke wena, o itsile fa ke tle ke robe kwa ke se kang ka jala teng, ke be ke sele kwa ke se kang ka gasa teng;[27] ke gone o ne o tshwanetse go isa madi a me kwa baatising ba one; e ne e tlaa re ke tla, ke fitlhele a oketsegile.[28] Ke gone mo tseeleng talente eo, lo e neye yo o nang le ditalente tse some.[29] Gonne mongwe le mongwe yo o nang le sengwe o tlaa newa, mme o tlaa nna le letlotlo; mme yo o se nang sepe, le se o nang naso o tlaa se tseelwa.

Tswana Bible 1908
Public Domain