A A A A A

Bad Character: [Judgmental]


1 BAKORINTHE 4:5
Ke gone, se sekiseng sepe e ise e nne motlha, go tle go tsamaye Morena a tle, yo o tlaa senolang dilo tsa lefifi tse di fitlhilweng, a ba a bonatsa dikgakologelo tsa dipelo; foo motho mongwe le mongwe o tlaa bona pako ya gagwe mo Modimong.

1 BAKORINTHE 11:31
Fa re ne re ka itemoga, re ne re se ketla re sekisiwa.

2 BAKORINTHE 5:10
Gonne rotlhe re na le go bonadiwa fa pele ga senno sa tshekelo sa ga Keresete, gore mongwe le mongwe a amogele dilo tse di dirilweng mo mmeleng, ka fa o dirileng ka teng, gongwe e le molemo, gongwe e le bosula.

2 PETERO 2:4
Gonne fa Modimo o se ka wa rekegela baengele jale mo lobakeng lo ba leofileng ka lone, mme wa ba latlhela mo moleteng, wa ba tswalela mo meleteng e e lefifi, go tla ba letisiwa motlha wa tshekiso;

DITIRO 17:31
ka o tlhomile letsatsi le o tlaa atlholang lefatshe ka lone ka tshiamo, ka monna yo o mo laotseng; mo, o go tlhomamiseditse batho botlhe ka o mo tsositse mo baswing.”

MORERI 12:14
Gonne Modimo o tlaa isa tiro nngwe le nngwe mo tshekong, le sengwe le sengwe se se subegileng, le fa se le molemo kgotsa se le bosula.

BAHEBERE 9:27
Mme e re ka go laotswe gore batho ba swe gangwe fela, kwa morago go bo go tla tsheko,

JOHANE 12:48
Yo o nkganang, mme a sa amogele mafoko a me, o na le mongwe yo o mo sekisang; lefoko le ke le buileng, ke lone le le tlaa mo sekisang mo letsatsing la bofelo.

MATHEO 12:36
“Mme ke lo raya ke re: Lefoko lengwe le lengwe la boithamako le batho ba tlaa le buang, ba tlaa le bodiwa mo motlheng wa tsheko.

MATHEO 24:36
“Ka ga letsatsi leo le nako eo, ga go itse ope, le fa e le baengele ba legodimo, le fa e le morwa, fa e se Rara a le esi fela.

DIPESALEMA 50:4
O tlaa bitsa magodimo kwa godimo, le lefatshe, gore o tle o atlhole batho ba one. O tlaa re:

DIPESALEMA 96:13
fa pele ga Jehofa, gonne o etla; gonne o tla go atlhola lefatshe; o tlaa atlhola lobopo ka tshiamo, le ditšhaba ka boammaaruri jwa gagwe.

TSHENOLO 21:4
O tlaa phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone; ga go ketla go tlhola go le loso; le gone ga go ketla go tlhola go le bohutsana, le fa e le selelo, le fa e le botlhoko; dilo tsa pele di fetetse ruri.”

BAROMA 2:16
e bong mo tsatsing le Modimo o tlaa atlholang masaitsiweng a batho ka lone, ka Jesu Keresete, ka fa thutong ya me.

HESEKIELE 7:7-8
[7] Tlholelo ya gago e fitlhile mo go wena, wena mmoni wa lefatshe: Motlha o fitlhile, letsatsi le atametse; letsatsi la pheretlhego, e seng la lošalaba lwa boitumelo, mo dithabeng.[8] “Jaana ke tlaa akofa ke goromeletsa tšararego ya me mo go wena, ke dirafatsa bogale jwa me mo go wena, ke tlaa go sekisa ka fa mekgweng ya gago; ke tlaa lere mo go wena tse di makgapha tsotlhe tsa gago.

TSHENOLO 20:11-15
[11] Ka bona setulo se segolo se sesweu sa bogosi, le ene yo o dutseng mo go sone, yo lefatshe le tshabileng sefatlhogo sa gagwe, le legodimo; mme ga se ka ga fitlhelwa fa a ka nnang teng.[12] Ka bona baswi, bagolo le bannye, ba eme fa pele ga setulo sa bogosi; mme dikwalo dingwe tsa menololwa; lokwalo lo longwe lwa menololwa, lo e leng lokwalo lwa botshelo; mme baswi ba atlholwa ka dilo tse di kwadilweng mo dikwalong, ka fa ditirong tsa bone.[13] Lewatle la ntsha baswi ba ba mo go lone, le loso lwa ntsha baswi ba ba mo go lone, le Bobipo jalo; ba atlholwa botlhe ka fa ditirong tsa bone.[14] Loso lwa latlhelwa mo bodibeng jwa molelo, le Bobipo jalo. Lo ke lone loso lwa bobedi, e bong bodiba jwa molelo.[15] Mme fa mongwe a ne a fitlhelwa a sa kwalwa mo lokwalong lwa botshelo, o ne a latlhelwa mo bodibeng jwa molelo.

Tswana Bible 1908
Public Domain