A A A A A

Angels and Demons: [Beelzebub]


MATHEO 12:24
E rile Bafarisai ba utlwa, ba re: “Monna yo ga a kgoromeletse mewa e e maswe ntle, fa e se ka Beelesebube kgosana ya mewa e e maswe.”

MAREKO 3:22
Le bakwadi ba ba fologileng kwa Jerusalema ba re: “O na le Beelesebube.” Gape ba re: “O kgoromeletsa ntle mewa e e maswe ka kgosana ya mewa e e maswe.”

MATHEO 10:25
Go lekanye morutwa fa a ntse jaaka moruti wa gagwe, le motlhanka fa a ntse jaaka morena wa gagwe. Fa ba reile mong wa ntlo ba re, Beelesebube, bogolo jang ba tlaa raya ba ntlo ya gagwe jalo.

MATHEO 12:27
Mme nna, e ka re fa e le gore ke kgoromeletsa mewa e e maswe ntle ka Beelesebube, bomorwaa lona bone ba ba kgoromeletsa ntle ka mang? Ke gone bone ba tlaa nnang baatlhodi ba lona.

LUKA 11:15-19
[15] Bangwe ba bone ba re: “O kgoromeletsa mewa e e maswe ntle ka Beelesebube kgosana ya mewa e e maswe.”[16] Ba bangwe ba mo raela, ba batla mo go ene sesupo se se tswang legodimong.[17] Mme ene, ka a itse megopolo ya bone, a ba raya a re: “Bogosi bongwe le bongwe jo bo ikgaogantseng bo a swafala; le lolwapa lo lo ikgaoganyang lo a thubega.[18] E ka re fa Satane le ene a ikgaogantse, bogosi jwa gagwe bo tlaa ema jang? Gonne lo re: Ke kgoromeletsa mewa e e maswe ntle ka Beelesebube.[19] Mme fa ke kgoromeletsa mewa e e maswe ntle ka Beelesebube, bomorwaa lona bone ba ba kgoromeletsa ntle ka mang? Ke gone bone ba tlaa nnang baatlhodi ba lona.

2 DIKGOSI 1:1-3
[1] Jaana e rile morago ga loso lwa ga Ahabe, Moabe a tsuololela Iseraele.[2] Ahasia a wa ka fa fensetereng se se selotloa sa ntlwana ya gagwe e e godimo e e mo Samaria, mme a lwala; a roma batho, a ba raya a re: “Yang lo botse mo go Baalesebube modimo wa Ekerone, gore, a ke tlaa fola mo botlhokong jo?”[3] Moengele wa ga Jehofa a raya Elija wa Motišebe a re: “Nanoga o ye go kgatlhantsha barongwa ba kgosi ya Samaria, o ba reye o re: ‘A ke ka gobo go se na Modimo mo Iseraele, fa e bo ne ne jaana lo ya go botsa mo go Baalesebube modimo wa Ekerone?’

LUKA 11:18
E ka re fa Satane le ene a ikgaogantse, bogosi jwa gagwe bo tlaa ema jang? Gonne lo re: Ke kgoromeletsa mewa e e maswe ntle ka Beelesebube.

MAREKO 3:20-30
[20] A tla mo gae. Bontsi jwa batho jwa kgobokana gape, ba ba ba tla ba retelelwa le ke go ja.[21] E rile ditsala tsa gagwe di utlwa, tsa ya go mo tshwara, gonne di ne di re: “O a tsenwa.”[22] Le bakwadi ba ba fologileng kwa Jerusalema ba re: “O na le Beelesebube.” Gape ba re: “O kgoromeletsa ntle mewa e e maswe ka kgosana ya mewa e e maswe.”[23] Mme a ba ipiletsa, a bua nabo ka ditshwantsho, a re: “Satane o ka kgoromeletsa Satane ntle jang?[24] Fa bogosi bo ikgaogantse, bogosi joo ga bo ka ke jwa ema.[25] Ntlo le yone fa e ikgaogantse, ntlo eo ga e ketla e nonofa go ema.[26] Fa Satane a itsogologetse, a kgaoganye, ga a ka ke a ema, mme o na le bokhutlo.[27] “Ga go na ope yo o ka tsenang mo ntlong ya monna yo o thata, a thopa dilo tsa gagwe, fa a se ka a golega monna yo o thata pele; foo o ka thopa ntlo ya gagwe.[28] “Ammaaruri ke a lo raya, dibe tsotlhe tsa bomorwa batho ba tlaa di itshwarelwa, le ditlhapatso tse ba tlhapatsang ka tsone, le fa e ka bo e le dife.[29] Mme le fa e le mang yo o tlhapatsang Mowa o o Boitshepo, ga a na go itshwarelwa gope, o molato wa boleo jo bo se nang bokhutlo.”[30] Ya bo e le ka gobo ba rile, Jesu o na le mowa o o maswe.

2 DIKGOSI 1:16
A mo raya a re: “Jehofa o bua jaana a re: ‘E re ka o romile batho ba ya go botsa mo go Baalesebube modimo wa Ekerone, a ke ka gobo go se na Modimo mo Iseraele o go ka bodiwang lefoko la one? Ka ntlha ya gone moo, ga o ketla o fologa mo bolaong jo o palameng mo go jone, mme o tlaa swa ruri.’ ”

GENESI 1:1
E rile mo tshimologong Modimo wa tlhola legodimo le lefatshe.

MATHEO 9:34
Mme Bafarisai bone ba re: “O kgoromeletsa mewa e e bosula ntle ka kgosana ya mewa e e busula.”

TSHENOLO 21:20
wa botlhano, saretonikese; wa borataro saredio; wa bosupa kerisolete; wa bo 8, berile; wa bo 9, topase; wa bosome, kerisoperase; wa bo 11, jasinthe; wa bo 12, amethesete.

JOBE 2:11
Jaana e rile ditsala tsa ga Jobe di le tharo di utlwela bosula jotlhe jo, jo bo tsileng mo go ene, tsa tloga tsa tswa mongwe le mongwe kwa ga gagwe; Elifase wa Motemane, Biletate wa Mošuhe le Sofare wa Monaamathe; ba laletsanya gore ba kgatlhane ba ye go mo hutsafalela le go mo gomotsa.

2 DIKGOSI 1:6
Ba mo raya ba re: “Go tlile monna mongwe go re kgatlhantsha, a re raya a re: ‘Boelang kwa kgosing e e lo romileng, lo mo reye lo re: Jehofa o bua jaana a re: A ke ka gobo go se na Modimo mo Iseraele fa e bo ne ne fano o roma o ya go botsa mo go Baalesebube modimo wa Ekerone jaana? Ka ntlha ya moo ga o ketla o fologa mo bolaong jo o palameng mo go jone, mme o tlaa swa ruri.’ ”

JOHANE 1:1
E rile mo tshimologong Lefoko a bo a ntse a le yo, mme Lefoko a bo a ntse a na le Modimo, mme Lefoko ya bo e le ene Modimo.

LUKA 11:19
Mme fa ke kgoromeletsa mewa e e maswe ntle ka Beelesebube, bomorwaa lona bone ba ba kgoromeletsa ntle ka mang? Ke gone bone ba tlaa nnang baatlhodi ba lona.

EKESODU 6:23
Arone a tsaya Elišeba morwadia Aminatabe, kgaitsadia Našone, go nna mosadi wa gagwe; mme ene a bona nae bana, e bong, Natabe, le Abihu, le Eleasare, le Ithamare.

LUKA 3:1
Jaana e rile ka ngwaga wa 15 wa puso ya ga Kaesare Tiberio, ka Ponto Pilato a le molaodi wa Jutea, le Herote a le kgosana ya Galilea, le Filipo monnawe a le kgosana ya Iturea le ya lefatshe la Terakoniti, le Lesaniase a le kgosana ya Abilene,

GENESI 10:10
Tshimologo ya bogosi jwa gagwe e ne e le Babele, le Erege, le Akate, le Kalene, mo lefatsheng la Shinare.

GENESI 14:1
Ga dirala e rile mo metlheng ya ga Amerafele kgosi ya Shinare, le Arioke kgosi ya Elasare, le Ketorelaomere kgosi ya Elame, le Titale kgosi ya Goime,

DOITERONOMIO 14:5
kwalata, le tshephe, le tholo, le mhele, le phala, le kukama le mokabawane.

RUTHE 1:2
Leina la monna yoo e ne e le Elimeleke, leina la mosadi wa gagwe e le Naomi, maina a bomorwawe ba babedi e le Mahelone, le Kilione, e le Baeferatha ba Bethelehema wa Juta. Ba tla mo lefatsheng la Moabe, ba agaaga gone.

NEHEMIA 1:1
Mafoko a ga Nehemia morwa Hakalia. Jaana ga dirala e rile ka kgwedi ya Kiselefe, ka ngwaga wa 20, ka bo ke le mo Shušane motse wa kgosi.

ESETERE 1:1
Jaana ga dirala e rile mo metlheng ya ga Ahasueruse (yoo ke ene Ahasueruse yo o ne a busa dikgaolo tsa mafatshe di le 127, go tswa India go ya fela kwa Ethiopia,)

1 DIKGOSI 1:2
Ka ntlha ya moo batlhanka ba gagwe ba mo raya ba re: “A kgosi morena wa rona a senkelwe morweetsana wa kgarebana, a a eme fa pele ga kgosi, a e ngomaele, a robale mo sehubeng sa gago, gore kgosi morena wa rona a tle a thuthafale.”

TSHENOLO 16:16
Mme ya di phuthela mo felong fa go bidiwang Haremagetone, mo puong ya Sehebere.

JESAYA 34:14
Dibatana tsa sekaka di tlaa kopana le diphiri, le badimo sekapodi ba tlaa bitsakanya le dilekane tsa bone. Ee, Mma-meno a-mahibidu o tlaa tla a nna teng, mongwe le mongwe a na le selekane sa gagwe.

MATHEO 22:37
Mme a mo raya a re: “ ‘O rate Morena Modimo wa gago ka pelo yotlhe ya gago, le ka mowa otlhe wa gago, le ka tlhaloganyo yotlhe ya gago.’

MAREKO 3:1-6
[1] Motlha mongwe a ba a tsena gape mo ntlong ya thuto; mme ga bo go le monna mongwe gone yo o seatla se omeletseng.[2] Mme ba mo lepa gore a o tlaa mo fodisa ka letsatsi la Sabata; gore ba tle ba mo neye molato.[3] Mme a raya monna yo o seatla se omeletseng a re: “Ema fa gare fa.”[4] A ba raya a re: “A go letleletswe go dira molemo ka letsatsi la Sabata, kgotsa go dira bosula, go boloka botshelo, kgotsa go bolaya?” Mme ba didimala fela.[5] Ya re a sena go ba kobakoba ka bogale, ka a tlhokofadiwa ke go thatafala ga dipelo tsa bone, a raya monna yoo a re: “Otlolola seatla sa gago.” Mme a se otlolola; mme seatla sa gagwe sa fola.[6] Bafarisai ba tswa, ba akofa ba ya ba gakololana le Baherote ka fa ba ka mo senyang ka teng.

MAREKO 10:46-52
[46] Ba fitlha kwa Jeriko; mme ya re a tswa mo Jeriko, a na le barutwa ba gagwe, le bontsi jo bogolo jwa batho, Baretimaeo morwa Timaeo, mokopi wa sefofu, a bo a dutse fa thoko ga tsela.[47] Ya re a utlwa fa e le Jesu wa Nasaretha, a simolola go goa a re: “Jesu morwa Dafite, nkutlwela botlhoko!”[48] Mme batho ba le bantsi ba mo kgalemela, ba re a didimale, mme a goa bogolo bogolo a re: “Morwa Dafite, nkutlwela botlhoko.”[49] Mme Jesu a ema a re: “Mmitseng,” mme ba bitsa monna wa sefofu, ba mo raya ba re: “Nametsega tlhe, nanoga o a go bitsa.”[50] Ene a latlha seaparo sa gagwe, a tlola, a tla kwa go Jesu.[51] Jesu a mo fetola a re: “O rata ka go direlang?” Monna wa sefofu a mo raya a re: “Moruti, a nke ke amogele pono ya me.”[52] Jesu a mo raya a re: “Tsamaya, tumelo ya gago e go fodisitse.” Mme a akofa a amogela pono ya gagwe, a ba a mo sala morago mo tseleng.

DANIELE 1:7
Kgosana ya baopafadiwi ya ba raya maina: Daniele a rewa leina la Beletešasare; Hanania la Shaterake; Mišaele, la Mešake; le Asaria la Abetenego.

BAATLHODI 4:6
A roma a ya go bitsa Barake morwa Abinoame a le kwa Keteše-nafetali, a mo raya a re: “A Jehofa Modimo wa Iseraele ga a a laola, a re: ‘Ya o atamele kwa thabeng ya Tabore, o tseye batho ba le 10 000 tsa bana ba ga Nafetali le ba bana ba ga Sebulone?

2 DIKGOSI 19:37
Ga dirala, ya re a sa ntse a obame mo ntlong ya ga Niseroke modimo wa gagwe, Aterameleke le Sharesere ba mmolaya ka tšhaka; ba falolela kwa lefatsheng la Ararate. Esare-hatone morwawe a busa mo boemong jwa gagwe.

HESEKIELE 23:4
Leina la yo mogolwane e ne e le Ohola, monnawe e le Oholiba; mme ba tla ba nna ba me, ba belega bana ba basimane le ba basetsana. Mme ka ga maina a bone, Samaria ke Ohola, Jerusalema ke Oholiba.

JEREMIA 1:1
Mafoko a ga Jeremia morwa Hilekia, wa baperesiti ba ba neng ba le kwa Anathothe mo lefatsheng la Benjamine,

GENESI 10:22
Bomorwa Sheme ke Elame le Asešure le Arepakešate le Lute, le Arame.

ESERA 4:7
Erile mo metlheng ya ga Aretaserese, Bišelame, Mitheretathe, Tabeele le ba bangwe ba bankana ba gagwe, ba kwalela Aretaserese kgosi ya Peresia; mme go kwalwa ga lokwalo go ne go kwadilwe ka ditlhaka tsa Sesiria ga ba ga kwalwa ka puo ya Sesiria.

MATHEO 10:3
Filipo, le Baretholomea; Thomase, le Mathaio wa mokgethisi; Jakobe morwa Alefaio, le Thataeo;

DITIRO 2:9
Baparetia le Bamete le Baelame, le ba ba agileng mo Mesopotamia le mo Jutea, le mo Kapatokia, le mo Ponto, le mo Asia.

LEFITIKO 11:5
Le pela, gonne e a otla, mme ga e patologanye tlhako, e lo itshekologetse.

MORERI 1:1
Mafoko a Moreri morwa Dafite, kgosi mo Jerusalema.

EKESODU 30:34
Jehofa a raya Moše a re: “O itseele maroku a a lonko lo monate, setakate, le onukaga, le galabano; maroku a a monate, le lebano le le sa pekwang; ga sengwe le sengwe go nne selekanyo sengwe fela;

JOBE 9:9
O o dirang dinaledi tsa Kgogamasigo, Oriona, Selemela, le matlwana a kwa Borwa.

DITIRO 6:5
Lefoko le la kgatlha bontsi jotlhe, mme ba tlhaola Setefane, e le monna yo o tletseng tumelo le Mowa o o Boitshepo, a na le Filipo, le Perokoro, le Nikanore, le Timone, le Paremenase, le Nikolao, motho wa Antioke yo o ineetseng mo Sejuteng.

TSHENOLO 1:11
le bua, le re: “Se o se bonang, o se kwale mo lokwalong, mme o lo tsamaise le diphuthego tse supa; e bong kwa Efeso, le kwa Semurena, le kwa Peregamo, le kwa Thiatira, le kwa Saredise, le kwa Filatelefia, le kwa Laodikea.”

1 DIKGOSI 8:13
Ruri ke go agetse ntlo ya go nnwa, felo ga gago go nna bonno jwa gago ka bosakhutleng.”

MAREKO 3:23
Mme a ba ipiletsa, a bua nabo ka ditshwantsho, a re: “Satane o ka kgoromeletsa Satane ntle jang?

JOŠUA 24:15
Mme fa lo bona go le bosula go direla Jehofa, itshenkeleng gompieno yo lo tlaa mo direlang; le fa e le medimo e borraeno ba ne ba e direla, e e neng e le kwa moseja ga Noka, gongwe medimo ya Baamore, ba lefatshe la bone lo agileng mo go lone; mme ka ga me, le ba ntlo ya me, rona re tlaa direla Jehofa fela.”

Tswana Bible 1908
Public Domain