A A A A A

Angels and Demons: [Angels]


GENESI 2:1
Legodimo le lefatshe tsa wediwa, le dilo tsotlhe tse di mo go tsone.

BAKOLOSE 1:16
gonne dilo tsotlhe di bopilwe mo go ene, tse di kwa magodimong, le tse di mo lefatsheng, dilo tse di bonalang, le dilo tse di sa bonaleng, le fa e ka ne e le manno a magosi, kgotsa magosi, kgotsa magosana, kgotsa mebuso, dilo tsotlhe di bopilwe ka ene, di bile di bopetswe ene;

JOBE 38:1-7
[1] Foo Jehofa a le mo sefefong a fetola Jobe, a re:[2] “E mang yo o fifatsang kgakololo ka mafoko a a se nang kitso?[3] A ko o ikokwaele lotheka jaaka monna; gonne ke tlaa go botsa, mme o nkakanyetse.[4] E rile ke thaya metheo ya lefatshe, wa bo o le fa kae? Kakanya, fa o na le tlhaloganyo.[5] E mang yo o tlhomileng dilekanyo tsa lone, fa o itse? E mang yo o ne a le namalaletsa thapo?[6] Metheo ya lone e nitamisitswe mo go eng? Kgotsa: Yo o beileng lentswe la kgokgotsho la lone e mang?[7] Jale ka dinaledi tsa moso di opela mmogo le bomorwa Modimo botlhe ba thela lošalaba lwa boitumelo?

LUKA 20:35-36
[35] mme ba ba kaiwang ba tshwanetse go bona lefatshe lele, le go tsoga ga baswi, ga ba nyale, le gone ga ba neelwe nyalong;[36] le gone ga ba ka ke ba tlhola ba swa, ka ba tshwana le baengele; mme ke bana ba Modimo, ka e le bana ba go tsoga ga baswi.

TSHENOLO 4:8
Ditshedi tse nne tse, sengwe le sengwe sa bo se le diphuka di thataro, di tletse matlho mo ntlheng tsotlhe le mo teng; mme ga di ikhutse gope motshegare le bosigo, di ntse di re: “O boitshepo, o boitshepo, o boitshepo, Morena Modimo, Mothatayotlhe, yo o ne a ntse a le yo, le yo o le yong, le yo o tlang.”

MATHEO 22:30
gonne e tlaa re mo go tsogeng ga baswi ba bo ba sa nyale, le fa e le go neelwa nyalo, mme ba bo ba ntse jaaka baengele kwa legodimong.

2 SAMUELE 14:17
Foo lelata la gago la re: Ke a go rapela, o mme lefoko la kgosi morena wa me le nne boikhutso; gonne kgosi morena wa me o ntse jaaka moengele wa Modimo mo go farologanyeng molemo le bosula; Jehofa Modimo wa gago a nne nao.”

LUKA 15:10
Ke a lo raya, go boitumelo fela jalo fa pele ga baengele ba Modimo ka ga moleofi a le mongwe fela yo o ikwatlhayang.”

TSHENOLO 14:6
Ka bona moengele mongwe a fofa gare ga legodimo, a na le Mafoko a a Molemo a a sa khutleng go a bolelela ba ba agileng mo lefatsheng, le tšhaba nngwe le nngwe, le lotso, le puo, le batho;

JOBE 4:15-18
[15] Foo sedimo sengwe sa feta fa pele ga sefatlhogo sa me, nama ya me ya tlhonya bobowa.[16] Sa ema, mme ke se ka ka lemoga ponalo ya sone; ga bo go le sebopego fa pele ga matlho a me, go tuuletse fela, mme ka utlwa lentswe le re:[17] ‘A motho yo o swang o ka nna tshiamo bogolo go Modimo? A monna o ka itsheka bogolo go Modiri wa gagwe?[18] Bona, ga o ikanye batlhanka ba one; le baengele ba one o tle o ba neye molato wa boeleele.

JESAYA 14:12-14
[12] “A bo o kile wa wa kwa legodimong, wena naledi ya masa! Morwa phepafalo ya bosa! A bo o kile wa remelwa fa fatshe, wena yo o kileng wa namalatsa merafe fa fatshe![13] Mme wa bo o ne o itheile mo pelong ya gago, wa re, o tlaa tlhatlogela kwa legodimong, o tlaa goleletsa setulo sa gago sa bogosi godimo ga dinaledi tsa Modimo; o tlaa dula mo thabeng ya bophuthegelo, kwa dikhutlong tsa lefatshe, ntlheng ya botsheka.[14] Wa re o tlaa tlhatlogela godimo ga bogodimo jwa maru, o tlaa tshwana le Mogodimodimo.

JUTA 1:6
Le baengele ba ba se kang ba tshegetsa boemo jwa bone, mme ba tlogela jo e leng bonno jwa bone, o ba letisitse letsatsi le legolo la tsheko, ba le mo dikgolegong tse di sa hunololweng ka bosakhutleng, ba le kwa tlase ga lefifi.

1 PETERO 3:21-22
[21] A le one a bolokang lona gompieno, ka fa setshwanong sa ammaaruri, e bong kolobetso, e seng go tlosiwa ga leswe la nama, fa e se potsiso ya segakolodi se se siameng, se botsa ka ga Modimo, ka go tsoga ga Jesu Keresete;[22] yo o ntseng ka fa letsogong le legolo la Modimo, ka a tsenye kwa legodimong; baengele, le balaodi, le bathata, ba bile ba beilwe mo taolong ya gagwe.

1 PETERO 1:12
Ga senolelwa bone bao fa ba sa itirele, mme ba direla lona ka dilo tseo, tse gompieno lo di itsisitsweng ke ba ba lo reretseng Mafoko a a Molemo, ka Mowa o o Boitshepo o o romilweng o tswa legodimong; e le dilo tse baengele ba eletsang go leba mo go tsone.

BAHEBERE 12:22
Mme lona lo tsile mo thabeng ya Sione, le mo motseng wa Modimo o o tshedileng mo Jerusalema wa selegodimo, le mo masomosomong a a se nang palo a baengele,

TSHENOLO 5:11-12
[11] Ka leba, ka utlwa lentswe la baengele ba le bantsi, ba ba mo tikologong ya setulo sa bogosi, le la ditshedi le bagolwane; palo ya bone e ne e le makgolo a makgolo, le makgolo a sedikadike;[12] ba bua ka lentswe le le godileng ba re: “Kwana e e tlhabilweng e na le tshwanelo ya go bona nonofo, le dikhumo le botlhale, le thata, le tlotlo, le kgalalelo, le pako!”

DIPESALEMA 78:25-49
[25] Motho a ja bogobe jwa bathata; wa ba gorosetsa dijo tsa go kgorwa.[26] Wa fokisa phefo ya botlhabatsatsi mo loaping; wa tsamaisa phefo ya borwa ka thata ya one.[27] Nama le yone wa e ba nesetsa jaaka lorole, le dinonyane tse di diphuka jaaka mošawa wa lewatle.[28] Wa e usetsa fa gare ga bothibelelo jwa bone, mo tikologong ya manno a bone.[29] Jalo ba ja, mme ba kgora thata; wa ba naya se ba se eleditseng.[30] E rile ba ise ba tenwe ke keletso ya bone, nama e sa ntse e le mo maganong a bone,[31] bogale jwa Modimo jwa ba tsogela, jwa bolaya ba ba nonneng bogolo mo go bone, ja ba jwa thubanyetsa makau a Iseraele fa fatshe.[32] Le fa go dirile jaana, ba fela ba leofela pele fela, ba sa dumele ditiro tse di gakgamatsang tsa one.[33] Ka ntlha ya moo wa sweletsa malatsi a bone ka lefela, le dinyaga tsa bone ka therego.[34] Ya re fa o ba bolaya, ya dira gone ba botsang ka ga one; mme ba bowe ba batle Modimo go sa le gale.[35] Ba gakologelwe fa Modimo e le lefika la bone; le go re Modimo wa Mogodimodimo ke Morekolodi wa bone.[36] Ba o tsoatsoa ka molomo wa bone, ba o akela ka loleme lwa bone.[37] Gonne pelo ya bone e ne e sa siamela one; le gone ba ne ba sa ikanyega mo kgolaganong ya one.[38] Mme one, ka o tletse pelotlhomogi, wa itshwarela boikepo jwa bone, wa se ka wa ba senya; ee, wa faposa bogale jwa one gantsi, mme wa se ka wa tsosa tšhakgalo yotlhe ya one.[39] Wa ba gakologelwa fa ba le nama fela; ba le phefo e e fetang, mme e se ke e be e boye.[40] Ba ne ba o tsuololela gantsintsi jang mo nageng! Ba o hutsafatsa mo difoleng tsa naga![41] Ba ba ba menoga gape, ba leka Modimo, ba rumola Moitshepi wa Iseraele.[42] Ga ba a ka ba gakologelwa seatla sa one, le fa e le letsatsi le o ba golotseng mo moganetsing ka lone.[43] Ka fa o tlhomileng ditshupo tsa one mo Egepeto ka gone, le dikgakgamatso mo nageng ya Soane;[44] wa fetola dinoka tsa bone madi, le dinokana tsa bone, ba ba ba retelelwa ke go nwa.[45] Wa ba tsosetsa metshitshi ya dintshi, tsa ba ja; le digwagwa tsa ba senya.[46] Le loato lwa dilo tsa bone wa lo neela diboko; le tsa letsapa la bone wa di neela tsie.[47] Wa senya mafine a bone ka sefako, le ditlhare tsa bone tsa masekamore ka kgogotshwane.[48] Dikgomo tsa bone le tsone wa di neela sefako, le matsomane a bone wa a neela tladi ya tlapana e e molelo.[49] Wa ba piriganyetsa go tuka ga bogale jwa one, tšhakgalo, le kgalefo le tlalelo, e le lesomo la barongwa ba bosula.

DIPESALEMA 91:11
Gonne o tlaa go laelela baengele ba gagwe, go tla ba go boloka mo ditsamaong tsotlhe tsa gago.

DIPESALEMA 103:20
Bakang Jehofa lona baengele ba gagwe; lona dinatla mo nonofong, ba lo dirafatsang lefoko la gagwe, lo ntse lo reeditse lentswe la lefoko la gagwe.

MATHEO 4:6-11
[6] A mo raya a re: “A e re fa o le Morwa Modimo, o itatlhele kwa tlase, gonne go kwadilwe ga twe: “ ‘O tlaa laela baengele ba gagwe ka ga gago; mme ba tlaa go legelela ka diatla tsa bone, e se re kgotsa lonao lwa gago lwa sugakanngwa ke lentswe.’ ”[7] Jesu a mo raya a re: “Go bile go kwadilwe ga twe: ‘O se ka wa leka Morena Modimo wa gago.’ ”[8] Gape diabolo a mo isa kwa thabeng e e godileng thata, a mmontsha magosi otlhe a lefatshe, le kgalalelo ya one.[9] Mme a mo raya a re: “Dilo tsotlhe tse ke tlaa di go naya, fa o ka wela fa fatshe wa nkobamela.”[10] Foo Jesu a mo raya a re: “Tloga o ye koo Satane! Gonne go kwadilwe ga twe: ‘O obamele Morena Modimo wa gago, ke ene esi yo o tlaa mo direlang.’ ”[11] Foo diabolo a mo tlogela; mme baengele ba tla ba mo direla.

MATHEO 16:27
Gonne Morwa Motho o tlaa tla ka kgalalelo ya ga Rraagwe, a na le baengele ba gagwe; e dira gone o tlaa duelang mongwe le mongwe ka fa ditirong tsa gagwe.

MATHEO 18:10
“Lo bone, gore lo se nyatse ope wa ba babotlana ba; gonne ke a lo raya ka re, kwa legodimong baengele ba bone ba lebile ka metlha yotlhe sefatlhogo sa ga Rre yo o kwa legodimong.

MATHEO 24:31-35
[31] O tlaa roma baengele ba gagwe ka tumo e kgolo ya lonaka, mme ba tlaa phutha baitshenkedwi ba gagwe kwa diphefong tsoo nne, go tswa sekhutlong sengwe sa legodimo go ya go se sengwe.[32] “Jaana ithuteng ka setlhare sa mofeige setshwantsho sa sone: E re fa kala ya sone e setse e le nana, e kukunya makakaba, lo bo lo itse fa selemo se atametse.[33] Le lona fela jalo, e tlaa re lo bona dilo tsotlhe tse, lo bo lo itse fa a le gaufi, a le fela fa mejakong.[34] Ammaaruri ke a lo raya: Losika lo ga lo ketla lo feta go tle go tsamaye dilo tsotlhe tse di dirafale pele.[35] Legodimo le tlaa feta le lefatshe, mme mafoko a me ga a ketla a feta.

LUKA 4:10
gonne go kwadilwe ga twe: ‘O tlaa laya baengele ba one ka ga gago gore ba go dibele;

JOHANE 20:11-12
[11] Maria a bo a eme ka fa ntle ga phupu a lela; mme ya re a ntse a lela, a inama, a okomela mo phupung;[12] a bona baengele ba le babedi ba ba apereng bosweu, ba dutse fa setoto sa ga Jesu se neng se le teng, mongwe a le fa tlhogong, yo mongwe fa dinaong.

BAKOLOSE 2:18
Ope a se ka a lo tseela sebeelwa kgaiso ka boikokobetso jwa gagwe fela, le ka go obamela baengele, a kgantsha dilo tse o di bonyeng, a budulositswe mabela a lefela ke pelo ya gagwe ya senama;

BAHEBERE 1:14
Bone botlhe a ga se mewa e e direlang, e e rongwang mo tirong ka ntlha ya ba ba tlaa ruang poloko?

BAHEBERE 2:6-13
[6] Mongwe o boletse golo gongwe a re: “Kana motho e be e le eng, fa e bo ne ne o mo gopola, le morwa motho, fa e bo ne ne o mo lekola?[7] Wa mo fokoletsa boemo go le gonnye fela mo baengeleng; wa mo rwesa kgalalelo le tlotlo, wa mo naya taolo mo ditirong tsa diatla tsa gago.[8] Wa baya dilo tsotlhe fa tlase ga dinao tsa gagwe, di le mo taolong.” Gonne e re ka o ne o baya dilo tsotlhe mo taolong ya gagwe, ga o a ka wa sadisa sepe se se seng mo taolong ya gagwe. Mme gompieno ga re ise re bone dilo tsotlhe fa di beilwe mo taolong ya gagwe.[9] Re bona ene, e bong Jesu, yo o fokoleditsweng boemo go le gonnye mo baengeleng, a rwesitswe kgalalelo le tlotlo, ka ntlha ya gobo a kile a boga loso, gore e tle e re ka tshegofatso ya Modimo a be a lekeleletse motho mongwe le mongwe loso.[10] Gonne go ne go tshwanetse one o dilo tsotlhe di leng ka one, le o dilo tsotlhe di nnetseng ka one, fa o isa bana ba le bantsi kgalalelong, gore o dire mosimolodi wa poloko ya bone boitekanelo ka dipogisego.[11] Gonne go le yo o itshepisang, le ba ba itshepisiwang, ke ba mongwe fela botlhe. Ke gone o sa tlhajweng ke ditlhong ke go ba bitsa bakaulengwe; a re:[12] “Ke tlaa kakanyetsa bakaulengwe ba me leina la gago, ke tlaa opela pako ya gago mo gare ga phuthego.”[13] Gape a re: “Ke tlaa mo ikanya.” Gape a re: “Bona nna le bana ba Modimo o ba nneileng.”

BAHEBERE 13:2
Se lebaleng go itshupa lorato mo baennyeng; gonne bangwe ba kile ba tshogana ka ba tshotse baengele ka gone ba sa itse.

2 PETERO 2:4
Gonne fa Modimo o se ka wa rekegela baengele jale mo lobakeng lo ba leofileng ka lone, mme wa ba latlhela mo moleteng, wa ba tswalela mo meleteng e e lefifi, go tla ba letisiwa motlha wa tshekiso;

Bengali Bible ERV 2006
Copyright © 2001-2006 World Bible Translation Center