A A A A A

Additional: [Broken Heart]


1 BAKORINTHE 13:7
lo itshokela dilo tsotlhe, lo dumela dilo tsotlhe, lo solofela dilo tsotlhe, lo iphapaanya le dilo tsotlhe.

1 PETERO 5:7
lo ntse lo latlhela tlhobaelo yotlhe ya lona mo go one, ka o a lo babalela.

1 SAMUELE 16:7
Mme Jehofa a raya Samuele a re: “O se ka wa leba sefatlhogo sa gagwe, le fa e le go gola ga gagwe; gonne ke mo ganna, ka gobo Jehofa ga a bone jaaka motho a bona; gonne motho o leba bokafantle, mme Jehofa o leba pelo.”

2 BAKORINTHE 5:7
gonne re sepela ka tumelo, e seng ka pono.

2 BAKORINTHE 12:9
Mme o ntheile a re: “Tshegofatso ya me e go lekanye; gonne thata ya me e lekanyediwa mo bokoeng.” Ke gone bogolo thata ke tlaa ipelafatsa ka makoa a me, gore thata ya ga Keresete e tle e nne mo go nna.

BAHEBERE 13:5
Lo ikgolole mo go rateng khumo ya madi; lo nne boitumelo ka dilo tse lo nang natso; gonne go buile ene ka esi a re: “Ga nketla ke go tlhokafalela gope, le gone ga nketla ke go latlha gope.”

JESAYA 6:1
E rile ka ngwaga o Usia o suleng ka one, ka bona Morena a dutse mo setulong sa bogosi, se le kwa godimo, se tsholetsegile, mme meja ya dikobo tsa gagwe ya tlala ka tempele.

JESAYA 41:10
O se ka wa boifa, gonne ke nna nao; o se ka wa kgaoga pelo, gonne ke Modimo wa gago; ke tlaa go thatafatsa; Ee, ke tlaa go thusa; ee, ke tlaa go tshegetsa ka seatla se se siameng sa tshiamo ya me.

JESAYA 57:15
Gonne go bua jaana Ene yo o godimo, yo o godileng thata, yo o ntseng mo Bosakhutleng, yo leina la gagwe e leng Boitshepo, a re: “Ke agile mo felong ga godimo le ga boitshepo, le gone ke nna le ene yo o mowa o o ngomogileng, o o ikokobeditseng, go rudisa mowa wa ba ba ikokobeditseng, le go rudisa pelo tsa ba ba pelo e e ngomogileng.

JEREMIA 29:11
gonne ke a e itse megopolo e ke e gopolang ka ga lona,” go bua Jehofa, “megopolo ya kagiso, e seng ya bosula, go lo naya tsholofelo mo motlheng wa lona wa bofelo.

JOHANE 3:16
Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalokalo, wa ntsha Morwa one yo o tsetsweng a le esi, gore le fa e le mang yo o dumelang mo go ene a se ka a nyelela, mme a bone botshelo jo bo sa khutleng.

JOHANE 12:40
“O ba foufaditse matlho, a thatafatsa pelo tsa bone; e se re kgotsa ba bona ka matlho, ba lemoga ka pelo, ba boa, mme ka ba fodisa.”

JOHANE 14:1
“A dipelo tsa lona di se huduege; lo dumela mo Modimong, dumelang le mo go nna.

JOHANE 14:27
“Kagiso ke e tlogela le lona; kagiso ya me ke a e lo naya; ga ke lo neye jaaka lefatshe le tle le neye batho. A dipelo tsa lona di se fuduege, le gone a di se boife.

JOHANE 16:33
Dilo tse ke di buile le lona, gore lo nne le kagiso mo go nna. Mo lefatsheng lo na le pitlagano; mme nametsegang; ke fentse lefatshe.”

LUKA 24:38
A ba raya a re: “Lo huduegelang, le dikabakanyo di tsogelang mo dipelong tsa lona?

MAREKO 11:23
Ammaaruri ke a lo raya, le yo o tlaa rayang thaba e, a re: ‘Manologa o thabuegele mo lewatleng;’ fa a sa belaele mo pelong ya gagwe, a dumela fa se o se buang se tlaa dirala; o tlaa se bona.

MATHEO 5:8
Go sego ba ba pelo di itshekileng; gonne ba tlaa bona Modimo.

MATHEO 11:28
“Tlang kwano go nna lotlhe ba lo lapileng, ba lo imelwang, mme ke tlaa lo lapolosa.

DIANE 3:5
O ikanye Jehofa ka pelo yotlhe ya gago, o se ka wa ikaega tlhaloganyo ya gago fela.

DIPESALEMA 34:18
Jehofa o gaufi le ba ba pelo e phatlogileng, o boloka ba ba mowa o o ngomogileng.

DIPESALEMA 51:17
Ditlhabelo tsa Modimo ke mowa o o phatlogileng; pelo e e phatlogileng, e e ngomogileng ga o ketla o e nyatsa Modimo.

DIPESALEMA 55:22
Latlhela morwalo wa gago mo go Jehofa, mme o tlaa go kokotletsa; ga a ketla a leseletsa mosiami gope go tshikinngwa.

DIPESALEMA 147:3
O fodisa ba ba pelo di phatlogileng, o fapa matsanko a bone.

TSHENOLO 21:4
O tlaa phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone; ga go ketla go tlhola go le loso; le gone ga go ketla go tlhola go le bohutsana, le fa e le selelo, le fa e le botlhoko; dilo tsa pele di fetetse ruri.”

BAROMA 8:28
Re a itse fa dilo tsotlhe di dirisanya mmogo, go direla ba ba ratang Modimo molemo, e bong bone ba ba biditsweng ka fa boikaelelong jwa one.

BAROMA 12:2
Lo se ka lwa bopega jaaka lefatshe leno; mme lo fetolwe ke bošafatso jwa pelo tsa lona, gore lo lemoge mo e leng go rata ga Modimo, mo go molemo, le mo go lebosegang, le mo go itekanetseng.

DIANE 4:23
Dibela pelo ya gago ka tlhoafalo yotlhe: gonne matso a botshelo a tswa mo go yone.

DIANE 3:5-6
[5] O ikanye Jehofa ka pelo yotlhe ya gago, o se ka wa ikaega tlhaloganyo ya gago fela.[6] Mo ditseleng tsotlhe tsa gago o ipolele ene, mme o tlaa siamisa ditselana tsa gago.

1 BAKORINTHE 6:19-20
[19] Kgotsa a ga lo itse fa mmele wa lona e le tempele ya Mowa o o Boitshepo o o mo go lona, o lo o bonyeng mo Modimong? Mme ga lo ba lona;[20] gonne lo rekilwe ka tlhwatlhwa, ke gone galaletsang Modimo mo mmeleng wa lona.

BAFILIPI 4:6-7
[6] Lo se ka lwa tlhobaediwa ke sepe; mme mo dilong tsotlhe a ditopo tsa lona di itsisiwe Modimo ka thapelo le kokotlelo, di na le tebogo.[7] Kagiso ya Modimo e e fetang tlhaloganyo yotlhe, e tlaa dibela dipelo tsa lona le megopolo ya lona mo go Keresete Jesu.

MATHEO 11:28-30
[28] “Tlang kwano go nna lotlhe ba lo lapileng, ba lo imelwang, mme ke tlaa lo lapolosa.[29] Ipeleseng jokwe ya me, lo ithute ga me; gonne ke bonolo le boingotlo mo pelong, mme lo tlaa bonela mewa ya lona tapologo.[30] Gonne jokwe ya me e bonolo, le morwalo wa me o motlhofo.”

DIPESALEMA 34:1-22
[1] Ke tlaa baka Jehofa ka metlha yotlhe; pako ya gagwe e tlaa nna ka gale mo molomong wa me.[2] Mowa wa me o tlaa ipelafatsa mo go Jehofa; ba ba pelonolo ba tlaa go utlwela, mme ba tlaa itumela.[3] A ko lo godiseng Jehofa le nna, a re goletseng leina la gagwe mmogo.[4] Ka batla Jehofa, mme a nkaraba, a nkgolola mo dipoifong tsa me tsotlhe fela.[5] Ba ne ba leba kwa go ene, mme ba sa matlho; difatlhogo tsa bone ga di ketla di sosobagana gope.[6] Mohumanegi yo, o ne a bitsa, mme Jehofa a mo utlwa, a mo golola mo ditlalelong tsotlhe tsa gagwe.[7] Moengele wa ga Jehofa o thibelela mo ntlheng tsotlhe tsa ba ba mmoifang, mme o a ba golola.[8] A ko lo lekeng lo bone fa Jehofa a le molemo; go sego monna yo o mo ikanyang.[9] A ko lo boifeng Jehofa, lona baitshepi ba gagwe; gonne ga go na go tlhoka mo go ba ba mmoifang.[10] Ditawana di a tle di tlhoke, di bolawe ke tlala; mme ba ba batlang Jehofa bone, ga ba ketla ba tlhoka sepe se se molemo.[11] Ntlong lo ntheetseng bana ke lona, ke tlaa lo ruta poifo ya ga Jehofa.[12] Ke ofe motho yo o eletsang botshelo, a rata bontsi jwa malatsi, gore a tle a bone molemo?[13] O kganele loleme lwa gago mo bosuleng le dipounama tsa gago mo go bueng tsietso.[14] Tlogela bosula, mme o dire molemo; batla kagiso, mme o e latelele.[15] Matlho a ga Jehofa a mo go ba ba mmoifang, le ditsebe tsa gagwe di kwa go goeng ga bone.[16] Sefatlhogo sa ga Jehofa se bifetse ba ba dirang bosula, go nyeletsa go gopolwa ga bone mo lefatsheng.[17] Basiami ba ne ba goa, mme Jehofa a utlwa, a ba golola mo ditlalelong tsotlhe tsa bone.[18] Jehofa o gaufi le ba ba pelo e phatlogileng, o boloka ba ba mowa o o ngomogileng.[19] Dipatikego tsa mosiami di dintsi; mme Jehofa o mo golola mo go tsone tsotlhe.[20] O boloka marapo otlhe a gagwe; ga go na lepe la one le le robegileng.[21] Bosula bo tlaa bolaya moikepi; le ba ba ilang mosiami ba tlaa sekisiwa.[22] Jehofa o rekolola mowa wa batlhanka ba gagwe; mo go ba ba mo ikanyang ga go na bape ba ba tlaa bonwang molato.

Tswana Bible 1908
Public Domain