A A A A A

Sins: [Abortion]


1 VAKORINTO 1:27
kambe Xikwembu xi hlawurile leswi misava yi swi vonaka swi ri “swa vuhunguki”, ku khomisa tintlhari etingana. Xikwembu xi hlawurile leswi misava yi swi vonaka swi ri ni ku tsana, ku khomisa leswi nga ni matimba etingana.

DEUTERONOMA 24:16
“Vatswari a va fanelanga ku fela swidyoho swa vana va vona, na vona vana va nga ka va nga feli swidyoho swa vatswari va vona; un'wana ni un'wana ú ta fela swidyoho swa yena.

DEUTERONOMA 30:19
“Namuntlha ndzi kombela matilo ni misava ku va timbhoni ta mina leswaku ndzi mi nyikile nkarhi wo hlawula vutomi kumbe rifu, minkateko kumbe makhombo. Hlawulani vutomi, leswaku mi ta hanya, n'wina ni vana va n'wina!

VAGALATIYA 1:15
Kambe Xikwembu lexi xi ndzi hlawuleke ndzi nga si velekiwa, xi ndzi vitanile hi tintswalo ta xona;

ESAYA 43:25
“Mina, hi mina ntsena la nga ta mi rivalela swidyoho swa n'wina, sweswo ndzo tiendlela mina n'wini; swidyoho swa n'wina, a ndzi nga ha swi tsundzuki.

ESAYA 44:24
HOSI Xikwembu, muvumbi ni mukutsuri wa n'wina, xi vurisa sweswo xi ri: “Mina HOSI Xikwembu lexi endleke swilo hinkwaswo, ndzi vambile matilo ndzi ri ndzexe, ndzi andlarile ni misava ndzi nga pfuniwi hi munhu.

VAEFESA 1:7
Hikuva, hi ku fa ka Kriste, ha kutsuriwa, hi rivaleriwa swidyoho swa hina. Tintswalo ta Xikwembu i tikulu ngopfu,

EKSODA 4:11
Hiloko HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Xana i mani la vumbeke nomo wa munhu xana? Xana a hi mina HOSI Xikwembu ndzi endlaka munhu ku va mbheveve, kumbe ku fa tindleve, kumbe ku kota ku vona, kumbe ku va lowo-fe-mahlo, xana?

ESAYA 64:8
“Hambiswiritano, we HOSI, u tata wa hina; hina hi vumba, muvumbi hi wena, hinkwerhu hi endliwile hi wena.

YEREMIYA 1:5
“Ndzi ku tivile ndzi nga si ku vumba ekhwirini ra mana wa wena; ndzi ku hlawurile u nga si velekiwa, ndzi ku veka leswaku u va muprofeta wa vamatiko.”

TIPISALEMA 100:3
Tivani leswaku HOSI i Xikwembu, hi xona xi hi endleke, a hi lo tiendla. Hina hi vanhu va xona, ni tinyimpfu leti xi ti risaka.

TIPISALEMA 127:3
Vana va xinuna i nyiko yo huma eka HOSI, hakunene ku va ni vana i nkateko.

LUKA 2:6-7
[6] Kuteloko va ri kwale, masiku ya ku tika ka yena ma hela.[7] Kutani a veleka n'wana wa yena wa mativula, wa mufana; a n'wi phutsela hi nguvu, a n'wi lata exitsengeleni, hikuva a va pfumarile byetlelo endlwini ya vaendzi.

VAEFESA 1:3-4
[3] A ku nkhensiwe Xikwembu, Tata wa Hosi ya hina Yesu Kriste, lexi nga hi katekisa eka Kriste hi minkateko ya moya ya tinxaka-xaka, ehenhla matilweni:[4] Niloko misava yi nga si tumbuluxiwa, Xikwembu a xi hi hlawurile eka Kriste, leswaku hi ta va lava hlawulekeke ni ku pfumala nandzu emahlweni ka xona.

1 VAKORINTO 6:19-20
[19] Xana a mi swi tivi leswaku miri wa n'wina i tempele ya Moya lowo Kwetsima lowu mi nga na wona, lowu Xikwembu xi mi nyikeke wona, ni leswaku a mi tifumi, xana?[20] Mi xaviwile hi nxavo lowukulu; hikokwalaho, dzunisani Xikwembu hi miri wa n'wina.

ESAYA 45:9-11
[9] Ú ni khombo, munhu loyi a kanetanaka ni muendli wa yena! Mi tshama mi vona mbita yi kanetana ni muvumbi wa yona? Xana vumba byi nga vutisa loyi a byi pfuvaka, byi ku: “U lava ku vumba yini?” Xana mbita yi nga byela muvumbi wa yona leswaku a nga na vutivi ke?[10] Xana n'wana a nga vutisa vatswari va yena, a ku: “Hikwalaho ka yini mi ndzi velekile ndzi ri leswi ndzi nga xiswona, xana?”[11] HOSI Xikwembu, xona Muhlawuleki, ni Muvumbi wa Israele, xi vurisa sweswo xi ri: “Xana mi ndzi tengisela yini eka leswi khumbaka mina ni vana va mina, naswona xana mi ni fanelo yo ndzi lerisa entirhweni wa mina, xana?

EKSODA 21:22-25
[22] “Loko vanhu va lwa, kutani va ya tlumba wansati loyi a tikeke, va n'wi vangela ku onhakeriwa kambe a nga vavisekanga kun'wana, loyi a n'wi tlumbeke ú ta riha leswi n'wini wa nsati a nga ta lava swona hi ku landza mpimo lowu vekiweke hi vaavanyisi.[23] Kambe loko wansati a tshuka a vavisiwile, loyi a nga n'wi vavisa ú ta riha hi ndlela leyi: Vutomi hi vutomi,[24] tihlo hi tihlo, tino hi tino, voko hi voko, nenge hi nenge,[25] ku tshwa hi ku tshwa, mbanga hi mbanga, felangati hi felangati.

TIPISALEMA 139:13-16
[13] Hi wena u tumbuluxeke miri wa mina hinkwawo, u ndzi hlayisile ekhwirini ra manana.[14] Hikokwalaho ndza ku tlangela: U endlile leswo chavisa, kutani na mina ndzi xihlamariso. Mintirho ya wena hinkwayo ya hlamarisa, ndza swi tiva swinene.[15] A wu tiva marhambu ya mina hinkwawo loko ndzi ri karhi ndzi vumbiwa exihundleni, ndzi hlanganisiwa endzeni ka mana wa mina.[16] U ndzi vonile ndzi nga si va ni xivumbeko. Masiku lawa u nga ndzi lunghisela wona, u ma tsarile hinkwawo ebukwini ya wena na rin'we ra wona ri nga si va kona.

LUKA 1:41-44
[41] Loko Elizabeta a twa ku xewetiwa hi Mariya, n'wana a tshuka-tshuka endzeni ka yena. Kutani Elizabeta a tala Moya lowo Kwetsima,[42] a tlakusa rito a ku: “U katekile exikarhi ka vavasati, ku katekile ni n'wana la nge ndzeni ka wena.[43] Swi endlise ku yini leswaku mana wa Hosi yanga a ta eka mina xana?[44] Loko ku xeweta ka wena ku fikile etindleveni ta mina, n'wana ú tshuka-tshukile hi ku tsaka endzeni ka mina.

EKSODA 20:1-13
[1] Kutani Xikwembu xi vula marito lawa hinkwawo, xi ku:[2] “Hi mina HOSI Xikwembu xa wena, lexi xi ku humeseke etikweni ra Egipta, ni le vuhlongeni bya kona.[3] “U nga tshuki u gandzela swikwembu swin'wana, kambe gandzela mina ntsena.[4] “U nga tshuki u tivatlela xifaniso xa xikwembu, kumbe xifaniso xa swilo swihi ni swihi leswi nga henhla etilweni kumbe leswi nga hansi emisaveni, kumbe leswi nga matini ehansi ka misava;[5] u nga tshuki u swi nkhinsamela, kumbe ku swi tirhela, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena, ndzi Xikwembu xa rilaveta: Ndzi ba lava va ndzi vengaka kun'we ni vana va vona, ku fika eka rixaka ra vona ra vunharhu ni ra vumune.[6] Kambe ndzi komba rirhandzu ra mina leri tshembekaka ku fika eka rixaka ra madzana-dzana ra lava va ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina.[7] “U nga tshuki u tlanga hi vito ra mina, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi nga ka ndzi nga tshiki ku ba loyi a tlangaka hi vito ra mina.[8] “Tsundzuka ku hlayisa siku ra Savata, ri tshama ri hlawulekile.[9] U na masiku ya 6 lawa u faneleke ku tirha mintirho ya wena hinkwayo.[10] Kambe siku ra vu-7 i siku ra ku wisa, leri hlawuleriweke mina HOSI Xikwembu xa wena; hi siku leri, u nga tshuki u tirha ntirho ni wun'we, wena kumbe n'wana wa wena wa xinuna ni wa xisati, kumbe nandza wa wena wa xinuna ni wa xisati, hambi xifuwo xa wena, kumbe munhu loyi a luveleke eka wena;[11] hikuva hi masiku ya 6, mina HOSI Xikwembu ndzi endlile tilo ni misava ni lwandle, ni hinkwaswo leswi nga ka swona, kutani hi siku ra vu-7 ndzi wisile; hikokwalaho, mina HOSI ndzi katekisile siku leri, ndzi ri endla leri hlawulekeke.[12] “Xixima tata wa wena ni mana wa wena, leswaku u ta hanya masiku layo tala etikweni leri mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku nyikaka rona.[13] “U nga tshuki u dlaya.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved