A A A A A

Mysteries: [Dragons]


EZEKIELE 29:3
N'wi byele leswaku mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ni rito eka yena leri nge: “Wena Faro hosi ya le Egipta, ndzi lwa na wena! Loko u tshamile eswinambyaneni swa wena ku fana ni dragona nyoka ya lwandle, u tshamela ku vula u ku: ‘Nambu wa Nilo i wa mina, hi mina ndzi wu endleke!’

EZEKIELE 32:2
“Wena munhu, suma risimu ra xirilo, u rila Faro hosi ya le Egipta hi marito lama nge: “Wena Faro, a wu tifananisa ni nghala ematikweni, kasi a wu ri dragona nyoka ya le lwandle, u hlambela emilambyeni ya wena, u kandziya ndzhope, u thyakisa mati ya xinambyana!

ESAYA 27:1
Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi ta teka fumu ra xona lero nonon'hwa, rona lerikulu ra matimba, xi ba Levhiyatani nyoka leya rivilo, leyo tshombonyoka-tshombonyoka; xi ta dlaya na dragona nyoka ya le lwandle.

ESAYA 51:9
We HOSI, suka u yima, yima u kombisa matimba ya wena, ku fana ni leswi u swi endleke eminkarhini ya khale, emasikwini lama hundzeke. Xana a hi wena u phatluleleke Rahaba, yi nga dragona leyi u yi dlayeke, xana?

YOBO 7:12
Leswi u pfalaka tindlela ta mina matlhelo hinkwawo, xana ndzo va lwandle kumbe nyoka ya mati ke?

YOBO 41:18-21
[18] Loko yi entshemula, ku vonaka swo vangama, mahlo ya yona ma tshwukile kukota vurhonga.[19] Enon'weni wa yona, ku pfurha malangavi, ku baleka ni tinhlahle ta ndzilo.[20] Etinhompfini ta yona ku mbuluka musi, onge i wa mati layo virisiwa, kumbe wa tinhlanga leti tshwaka.[21] Ku hefemula ka yona ku pfurhisa makala, malangavi ma huma enon'weni wa yona.

TIPISALEMA 18:8
Tinhompfu ta yona ti huma musi, ni nomo wa yona wu huma ndzilo lowu herisaka, makala lama vuvumelaka ma huma eka yona.

TIPISALEMA 44:19
Hambiswiritano u hlaserile tiko ra hina ri hundzuka ndhawu ya timhungubye, u ri funengeta hi xinyami xo chavisa.

TIPISALEMA 74:13
U miyetile lwandle hi matimba ya wena, swiharhi leswikulu swa le matini u swi fayile tinhloko,

NHLAVUTELO 1:7
Vonani, wa ta hi mapapa! Un'wana ni un'wana ú ta n'wi vona, ku katsa ni lava va n'wi dlayeke. Tinxaka hinkwato ta vanhu va misava ti ta ba nkosi ti rila hikwalaho ka yena, hakunene swi tano! Amen.

NHLAVUTELO 11:7
Loko va heta ku vula vumbhoni bya vona, xivandzana lexi humaka hi le kheleni lero enta ku ya ni ku ya, xi lwa na vona. Xi va hlula, xi va dlaya.

DEUTERONOMA 32:33
Vhinya ya kona wonge yi lo endliwa hi vuxungu bya tinyoka ni bya swikokovi leswo leva ngopfu.”

NHLAVUTELO 13:8
Kutani vaaki hinkwavo va laha misaveni va ta xi gandzela; hileswaku un'wana ni un'wana loyi vito ra yena ri nga tsariwangiki khale, hi mpfhuka misava yi tumbuluka, ebukwini ya vutomi ya Xinyimpfana lexi dlayiweke, ú ta gandzela xivandzana.

NHLAVUTELO 16:13
Hiloko ndzi vona mimoya minharhu leyo nyenyetsa ku fana ni machela, yi huma hi le non'weni wa dragona, ni le non'weni wa xivandzana, ni le non'weni wa muprofeta wa mavunwa;

EKSODA 7:10-12
[10] Kutani Muxe na Aroni va ya eka Faro, va endla hilaha HOSI Xikwembu xi va leriseke hakona: Aroni a hoxa nhonga ya yena emahlweni ka Faro ni malandza ya yena, kutani nhonga yi hundzuka nyoka.[11] Kwalaho Faro a vitana tintlhari ni vangoma va tiko, kutani vaendli lava va mahlori va tiko ra Egipta na vona va endla swo fana ni swa Aroni, hi migilo-gilo ya vona.[12] Un'wana ni un'wana wa vona a hoxa nhonga ya yena ehansi, kutani yi hundzuka nyoka, kambe nhonga ya Aroni yi mitetela ta vona.

YOBO 40:15-20
[15] “Vona mpfuvu leyi ndzi yi vumbeke kukota wena; yona yi dya byanyi ku fana ni homu.[16] Yi langute: Yi tiyile khondzo, ni le khwirini, yi ni ntamu.[17] Ncila wa yona wu fana ni kedari, a wu khotseki; emilengeni ya yona misiha yi lo phasana-phasana.[18] Marhambu ya yona i tiphuphu ta koporo, ma fana ni tinsika ta nsimbhi.[19] Exikarhi ka swivumbiwa swa mina, hi yona murhangeri, kambe mina Muendli wa yona, ndzi nga yi dlaya.[20] “Mpfuvu yi tikumela swakudya emagangeni, laha swiharhi hinkwaswo swi tihuhelaka kona.

NHLAVUTELO 12:1-17
[1] Kutani ku humelela singita lerikulu etilweni, ra wansati loyi a ambaleke dyambu, ni n'weti wu ri ehansi ka minkondzo ya yena, a ri ni harhi ya tinyeleti ta 12 enhlokweni ya yena.[2] A a ri kusuhi ni ku veleka n'wana, kutani a rila hi ku twa ku vava ni ku lumiwa ka ku veleka.[3] Ku humelela singita rin'wana etilweni, ra dragona leyikulu yo tshwuka, ya tinhloko ta 7 ni timhondzo ta khume, ni harhi ya vuhosi ehenhla ka nhloko yin'wana ni yin'wana ya yona.[4] Hi ncila wa yona, dragona yi hawula xiphemu xin'we xa nharhu xa tinyeleti ta le mpfhukeni, yi ti cukumetela emisaveni. Kutani yi ya yima emahlweni ka wansati loyi a a ri kusuhi ni ku veleka, leswaku yi ta mita n'wana kan'we-kan'we loko a ha ku velekiwa.[5] Wansati a veleka n'wana wa mufana, loyi a nga ta fuma matiko hinkwawo hi nhonga ya nsimbhi. Kambe n'wana a vutliwa, a yisiwa henhla eka Xikwembu ni le xiluvelweni xa xona.[6] Kutani wansati a ya tumbela emananga, laha Xikwembu xi n'wi lunghiseleke ndhawu kona, laha a nga ta hlayisiwa a phameriwa kona, hi masiku lama ringanaka 1 260.[7] Kutani ku pfuka nyimpi etilweni, ya Mikaele ni tintsumi ta yena loko va lwa ni dragona; na yona dragona yi lwa yi ri ni tintsumi ta yona.[8] Kambe dragona yi hluriwa, yi nga ha pfumeleriwi ku tshama etilweni, yona ni tintsumi ta yona.[9] Hiloko dragona leyikulu leyi yi cukumetiwa yi ya wela hansi, yona nyoka ya khale leyi vuriwaka Diyavulosi kumbe Sathana, Mukanganyisi wa misava hinkwayo; yi cukumetiwa yi ya wela ehansi emisaveni, tintsumi ta yona na tona ti cukumetiwa kun'we na yona.[10] Kutani ndzi twa rito leri tlakukeke etilweni ri ku: “Sweswi, ku hlayiseka ka Xikwembu xa hina ni matimba ya xona, ni mfumo wa xona, ni vuhosi bya Mesiya wa xona, swi fikile, hikuva loyi a hehlaka vamakwerhu, muhehli loyi a va mangalelaka vusiku ni nhlekanhi emahlweni ka Xikwembu xa hina, ú cukumetiwile a ya wela hansi.[11] Vamakwerhu va n'wi hlurile hi ngati ya Xinyimpfana, ni vumbhoni lebyi va byi humeseke, kutani a va tsetselelanga vutomi bya vona ku fikela loko va dlawa.[12] Hikokwalaho, tsakani n'wina matilo, na n'wina lava akeke eka wona; kambe mi ni khombo, n'wina misava ni lwandle, hikuva Diyavulosi ú xikele ka n'wina; ú karihile ngopfu hi ku tiva leswaku nkarhi wa yena wu komile.”[13] Loko dragona yi vona leswaku yi cukumetiwile yi ya wela ehansi emisaveni, yi hlongorisa wansati loyi a nga veleka n'wana wa mufana.[14] Kambe wansati a nyikiwa timpapa timbirhi ta gama lerikulu leswaku a haha a siya nyoka leyi, a ya tumbela emananga, endhawini leyi a nga ta hlayisiwa a phameriwa ka yona malembe manharhu ni hafu.[15] Hiloko dragona yi hlanta mati hi nomo wa yona, ma fana ni nambu hi ku tala, ma landza wansati leswaku a dyiwa a khuluka na wona.[16] Kambe misava yi lamulela wansati hi ku ahlamisa nomo wa yona, yi mita nambu lowu dragona yi wu hlanteke hi nomo wa yona.[17] Dragona yi kariha swinene hikwalaho ka wansati loyi, yi suka yi ya lwa ni va rixaka ra yena lava saleke, lava hlayisaka milawu ya Xikwembu ni ku humesa vumbhoni bya Yesu.

NHLAVUTELO 13:1-18
[1] Kutani ndzi vona xivandzana xi tangunuka hi le lwandle, xi huma xi ri ni khume ra timhondzo ni tinhloko ta 7, ni harhi ya vuhosi erimhondzweni rin'wana ni rin'wana ra xona, ni vito leri sandzaka Xikwembu ri tsariwile etinhlokweni ta xona.[2] Xivandzana lexi ndzi xi voneke, a xi fana ni yingwe, milenge ya xona a yi fana ni ya bere, ni nomo wa xona a wu fana ni nomo wa nghala. Kutani dragona yi nyika ntamu wa yona eka xivandzana lexi, yi xi nyika ni xiluvelo xa yona ni matimba lamakulu.[3] Yin'wana ya tinhloko ta xivandzana yi vonaka yi ri ni mbanga leyi yisaka eku feni, kambe mbanga ya kona yi hola, kutani misava hinkwayo yi landza xivandzana lexi, yi xi hlamala.[4] Vanhu va gandzela dragona hikuva yi nyikile xivandzana ematimba ya yona, va gandzela xivandzana va ku: “Loyi a fanaka ni xivandzana i mani, naswona i mani loyi a nga lwaka na xona xana?”[5] Kutani xivandzana xi nyikiwa nomo wo humesa marito yo tikurisa ni yo sandza, xi pfumeleriwa ku tirha ku ringana tin'hweti ta 42.[6] Hiloko xi pfula nomo wa xona ku sandza Xikwembu, ni ku sandza vito ra Xikwembu ni laha xi tshamaka kona, ni ku sandza lava akeke etilweni.[7] Naswona, xi pfumeleriwa ku lwa ni vahlawuriwa va Xikwembu ni ku va hlula. Xi nyikiwa ni matimba ehenhla ka vanhu va tinxaka hinkwato, ni va swivongo hinkwaswo, ni va tindzimi hinkwato, ni va matiko hinkwawo.[8] Kutani vaaki hinkwavo va laha misaveni va ta xi gandzela; hileswaku un'wana ni un'wana loyi vito ra yena ri nga tsariwangiki khale, hi mpfhuka misava yi tumbuluka, ebukwini ya vutomi ya Xinyimpfana lexi dlayiweke, ú ta gandzela xivandzana.[9] “La nga ni tindleve, a a yingise:[10] Loyi ku khomiwa swi n'wi kongomeke, ú ta khomiwa hakunene; ni loyi ku dlayiwa hi tlhari swi n'wi kongomeke, ú ta dlayiwa hi tlhari hakunene.” Leswi swi vula leswaku vahlawuriwa va Xikwembu va fanele ku tiyisela, va va ni ku pfumela.[11] Kutani ndzi vona xivandzana xin'wana lexi humaka hi le misaveni, xi ri ni timhondzo timbirhi ku fana ni Xinyimpfana, kambe xi vula-vula kukota dragona.[12] Emahlweni ka xivandzana lexo rhanga, lexa vumbirhi xi ni matimba hinkwawo yo tirha, kukota lexo rhanga; xi sindzisa misava ni vaaki va yona ku gandzela xivandzana lexo rhanga lexi mbanga ya xona yo yisa eku feni yi nga hola.[13] Xi endla masingita lamakulu, hambi wu ri ndzilo xi wu xikisa hi le tilweni, wu wela emisaveni vanhu va ri karhi va swi vona.[14] Kutani hi masingita lawa xi pfumeleriwaka ku ma endla emahlweni ka xivandzana lexo rhanga, xi kanganyisa vaaki va misava, xi va lerisa ku endla xifaniso va endlela xivandzana lexi a xi tsemiwile hi banga kambe xi tiya xa ha hanya.[15] Kutani xivandzana xa vumbirhi xi pfumeleriwa ku nghenisa ku hefemula eka xifaniso xa xivandzana lexo rhanga, leswaku xifaniso xa kona xi kota ni ku vulavula, ni ku endla leswaku lava alaka ku xi gandzela, va dlawa.[16] Naswona, xivandzana lexi xi lerisa leswaku vanhu hinkwavo, lavakulu ni lavatsongo, vafumi ni swisiwana, vantshunxeki ni mahlonga, va funghiwa evokweni ra xinene kumbe emombyeni,[17] ku endlela leswaku ku nga vi na un'we loyi a kotaka ku xava kumbe ku xavisa, loko a nga ri ni mfungho, hileswaku vito ra xivandzana, kumbe nhlayo leyi vulaka vito ra xona.[18] Leswi swi lava vutlhari: Loyi a nga ni ku twisisa a a kume nhlayo yoleyo ya xivandzana, hikuva i nhlayo leyi vulaka vito ra munhu. Nhlayo ya kona i 666.

NHLAVUTELO 20:1-15
[1] Kutani ndzi vona ntsumi leyi xikaka hi le tilweni, yi tamele xilotlelo xa khele lero enta ku ya ni ku ya, yi tamele ni nketani leyikulu.[2] Kutani yi khoma dragona, nyoka leya khale (hileswaku Diyavulosi, kumbe Sathana), yi n'wi boha nkarhi wo ringana malembe ya 1 000.[3] Yi n'wi hoxa ekheleni, yi pfala, yi n'wi lemela ndzeni leswaku a nga ha yi emahlweni ku xisa vanhu va matiko, ku fikela loko malembe ya 1 000 ma ta va ma hundzile. Endzhaku ka swona, ú ta fanela ku ntshunxiwa nkarhinyana.[4] Kutani ndzi vona swiluvelo; lava tshameke ehenhla ka swona, va nyikiwa matimba ya ku avanyisa. Naswona, ndzi vona mimoya ya lava tsemiweke tinhloko hi mhaka ya ku twarisa vumbhoni bya Yesu ni ya ku vula Rito ra Xikwembu. A va gandzelanga xivandzana kumbe xifaniso xa xona, a va funghiwanga hi mfungho wa xona emimombyeni ya vona, kumbe emavokweni ya vona. Kutani va tlhela va hanya, va fuma na Kriste malembe ya 1 000.[5] Vafi van'wana lava saleke, a va tlhelanga va hanya, ku fikela loko ku hundzile malembe ya 1 000. Loku, i ku pfuka ko rhanga eku feni.[6] Munhu loyi a vonaka ku pfuka eku feni loku ko rhanga, ú katekile, naswona ú hlawulekile. Rifu ra vumbirhi a ri na matimba ehenhla ka vanhu lavo tano, kambe va ta va vaprista va Xikwembu ni va Kriste, kutani va ta fuma swin'we na Kriste malembe ya 1 000.[7] Loko malembe ya 1 000 ma ta va ma hundzile, Sathana ú ta ntshunxiwa eku khotsiweni ka yena,[8] kutani ú ta huma a xisa vamatiko lava akeke ematlhelweni hinkwawo ya misava, va nga vona va ka Gogo na Magogo. Sathana ú ta huma nyimpi na vona, va ringana sava ra lwandle hi ku tala.[9] Kutani va huma va hangalaka hinkwako emisaveni, va rhendzela mixaxa ya vahlawuriwa va Xikwembu swin'we ni muti lowu rhandzekaka; kambe ndzilo wu xika hi le tilweni wu va heta.[10] Diyavulosi loyi a nga va xisetela a hoxiwa etiveni ra ndzilo ni xivavula, laha xivandzana ni muprofeta wa mavunwa va nga kona, kutani va ta xanisiwa vusiku ni nhlekanhi hilaha ku nga heriki.[11] Kutani ndzi vona xiluvelo lexikulu xo basa, na yena loyi a tshameke ehenhla ka xona; loko tilo ni misava swi n'wi vona, swi baleka swi ya kule, kutani ndhawu ya swona a ya ha vanga kona.[12] Naswona, ndzi vona vafi, lavakulu ni lavatsongo, va yimile emahlweni ka xiluvelo, kutani tibuku ti pfaluriwa. Ku pfaluriwa ni buku yin'wanyana, yi nga buku ya vutomi. Vafi va avanyisiwa hi leswi swi nga tsariwa etibukwini, hi ku ya hi leswi va swi endleke.[13] Lwandle ri tlherisa lava feleke eka rona. Rifu ni Tihele swi tlherisa vafi lava a va ri ka swona, kutani hinkwavo va avanyisiwa hi ku ya hi leswi va swi endleke.[14] Rifu ni Tihele swi hoxiwa etiveni ra ndzilo, ri nga rona rifu ra vumbirhi.[15] Loko vito ra munhu ri nga kumiwi ri tsariwile ebukwini ya vutomi, munhu yoloyi a hoxiwa etiveni ra ndzilo.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved