Instagram
English
A A A A A

Life: [Parenting]
VAKOLOSA 3:21
Vatatana, mi nga hlundzukisi vana va n'wina, leswaku va nga ti hela mbilu.

VAEFESA 6:4
Na n'wina vatatana, mi nga dyisi vana va n'wina embitsi, kambe mi va kurisa, hi ku va laya ni ku va dyondzisa ta Hosi.

EKSODA 20:12
“Xixima tata wa wena ni mana wa wena, leswaku u ta hanya masiku layo tala etikweni leri mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku nyikaka rona.

VAHEVERU 12:11
Hikuva ku laya hinkwako, ku vonaka ku ri loku vavisaka enkarhinyana wolowo, loku nga tsakisiki, kambe endzhaku, ku veka mihandzu ya ku rhula ya vutomi lebyo lulama, eka lava va dyondzisiweke hi kona.

SWIVURISO 13:24
Loyi a nga xupuliki n'wana wa yena, wa n'wi venga, kasi loyi a rhandzaka n'wana wa yena, ú tikarhatela ku n'wi tshinya.

SWIVURISO 22:6
Komba n'wana wa wena ndlela ya vutomi a ha ri ntsongo, leswaku ni loko a kurile, a ta ka a nga hambuki eka yona.

SWIVURISO 29:15
Nkhavi ni ku tshinyiwa, swa tlharihisa; n'wana la kulaka a nga layiwi, ú ta khomisa mana wa yena tingana.

SWIVURISO 29:17
Loko u tshinya n'wana wa wena, ú ta ku nyika ku rhula, a phyuphyisa moya wa wena.

SWIRILO 3:22-23
[22] Rirhandzu ra HOSI Xikwembu a ri heli, tintswalo ta xona a ti na makumu;[23] ti vonaka ti ri tintshwa siku rin'wana ni rin'wana. Ku tshembeka ka wena HOSI, i kukulu!

MATEWU 6:33-34
[33] Rhangani mi tilavela Mfumo wa yena ni ku lulama ka yena, kutani sweswo hinkwaswo mi ta engeteleriwa swona.[34] Hikwalaho ke mi nga tshuki mi vilela hi swa mundzuku, hikuva mundzuku wu ta tikarhatela swa wona. Ku karhateka ka siku rin'wana ni rin'wana, ku ringene rona.

VAFILIPIYA 4:6-7
[6] Mi nga vileli ha nchumu; kambe etimhakeni hinkwato, khongelani, mi tivisa Xikwembu leswi mi swi pfumalaka, mi kombela mi ri karhi mi nkhensa;[7] kutani ku rhula ka Xikwembu loku tlulaka ku twisisa hinkwako, ku ta hlayisa timbilu ta n'wina ni mianakanyo ya n'wina eka Kriste Yesu.

SWIVURISO 1:8-9
[8] N'wananga, yingisa swiletelo swa tata wa wena; ni milawu ya mana wa wena, u nga tshuki u hambana na yona:[9] Swi ta va harhi yo saseka enhlokweni ya wena, ni vuhlalu bya nkoka enhan'wini ya wena.

1 PETRO 5:2-3
[2] Risani ntlhambi wa Xikwembu lowu nge hansi ka n'wina, mi wu hlayisa ku nga ri hi ku sindzisiwa, kambe ku ri hi ku swi rhandza, hilaha Xikwembu xi swi lavaka hakona, naswona ku nga ri hi ku langutela bindzu leri khomisaka tingana, kambe hi ku hiseka.[3] Mi nga tshuki mi fuma lava mi nga nyikiwa vona ku va risa, kambe mi boxela ntlhambi entila lowunene.

TIMHAKA 2:38-39
[38] Petro a ku ka vona: “Hundzukani, kutani un'wana ni un'wana wa n'wina a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kriste, leswaku mi rivaleriwa swidyoho swa n'wina; kutani mi ta amukela nyiko, wu nga Moya lowo Kwetsima,[39] hikuva xitshembiso lexi xi endleriwe n'wina ni vana va n'wina, ni va le kule hinkwavo lava nga ta vitaniwa hi Hosi Xikwembu xa hina.”

TIPISALEMA 127:3-5
[3] Vana va xinuna i nyiko yo huma eka HOSI, hakunene ku va ni vana i nkateko.[4] Vana va xinuna lava munhu a va kumaka loko a ha tiyile, va fana ni miseve evokweni ra nhenha:[5] Ku katekile wanuna loyi nkotloto wa yena wu taleke hi miseve ya kona. Vanhu vo tano va nge chavi nchumu, loko va kanetana ni valala ehubyeni.

2 TIMOTIYA 3:14-16
[14] Kambe loko a ri wena, yana emahlweni na leswi u swi dyondzeke, swi nga leswi u nga pfumela ni ku tiya eka swona, hikuva u tiva lava u swi dyondzeke eka vona;[15] naswona u tiva leswaku ku sukela evuhlangini bya wena, u toloverile Matsalwa layo Hlawuleka, lama kotaka ku ku letela, ma ku ponisa hi ku pfumela eka Kriste Yesu.[16] Matsalwa lawa hinkwawo ma huhutiwile hi Xikwembu, ma pfuna ku dyondzisa, ni ku laya, ni ku ololoxa, ni ku tolovetisa leswo lulama,

DEUTERONOMA 6:6-9
[6] Marito lawa ndzi ku byelaka wona namuntlha, u nga tshuki u ma rivala;[7] naswona u fanele ku tikarhata u ma dyondzisa vana va wena. Vulavula ha wona minkarhi hinkwayo, ku nga va loko mi tshamile emakaya, kumbe loko mi ri eriendzweni, kumbe loko mi etlela, kumbe loko mi pfuka.[8] Marito lawa, ma boheleleni emavokweni ya n'wina ni le mimombyeni ya n'wina, ma va xitsundzuxo.[9] Naswona mi ta ma tsala emarimbeni ya timbanti ta tindlu ta n'wina, ni le tinyangweni ta miti ya n'wina.

VAEFESA 6:1-4
[1] Vana, yingisani vatswari va n'wina, hikuva hi swona leswi lulameke emahlweni ka Hosi.[2] Matsalwa ma ri: “U va ni xichavo eka tata wa wena ni ka mana wa wena” (hi wona nawu lowo rhanga lowu nga ni xitshembiso),[3] “leswaku u kateka, ni leswaku u hanya masiku layo tala emisaveni leyi.”[4] Na n'wina vatatana, mi nga dyisi vana va n'wina embitsi, kambe mi va kurisa, hi ku va laya ni ku va dyondzisa ta Hosi.

YOXUWA 4:20-24
[20] Laha Giligala, Yoxuwa ú fikile a yimisa maribye lawa Vaisraele va ma tekeke enambyeni wa Yordani;[21] kutani a byela Vaisraele a ku: “Eminkarhini leyi taka, loko vatukulu va n'wina va vutisa vatata wa vona va ku: ‘Maribye lawa ma yimiseriwe yini xana?’[22] mi ta hlamusela vatukulu va n'wina leswaku n'wina Vaisraele mi tsemakanyile nambu wa Yordani hi laha ku omeke,[23] ni leswaku HOSI Xikwembu xa n'wina xi phyisile mati ya nambu wa Yordani mi kondza mi khupuka, ku fana ni leswi xi swi endleke eLwandle-ro-Tshwuka leri xi hi phyiseleke rona hi kondza hi tsemakanya.[24] Hikokwalaho vanhu va misava hinkwavo va ta swi tiva leswaku HOSI Xikwembu xi ni matimba lamakulu, kutani va ta xixima HOSI Xikwembu xa n'wina hilaha ku nga heriki.”

VAHEVERU 12:7-11
[7] Mi fanele ku tiyisela eka swona, ku va kona ku layiwa ka n'wina. Xikwembu xi mi languta mi ri vana eka xona; hikuva hi wihi n'wana loyi a nga layiwiki hi tata wa yena xana?[8] Loko mi tshikiwa mi nga layiwi, hi ku laya loku van'wana hinkwavo va layiweke ha kona, swi vula leswaku mi vana vo velekiwa hi ku hunguka, a mi vana va laha kaya.[9] Ehandle ka swona, hi vile ni vatata wa hina va laha misaveni lava a va hi laya, kutani hi va kombile xichavo. Xana a hi nga titsongahati ngopfu ku tlula sweswo eka Tata wa hina emoyeni, leswaku hi hanya xana?[10] Vatata wa hina lavaya va hi layile hi nkarhinyana, hi ku rhandza ka vona, kambe yona Hosi yi hi layela ku hi pfuna, leswaku hi fana na yona hi ku hlawuleka.[11] Hikuva ku laya hinkwako, ku vonaka ku ri loku vavisaka enkarhinyana wolowo, loku nga tsakisiki, kambe endzhaku, ku veka mihandzu ya ku rhula ya vutomi lebyo lulama, eka lava va dyondzisiweke hi kona.

TIPISALEMA 78:1-7
[1] N'wina vanhu va mina, twanani leswi ndzi lavaka ku mi dyondzisa swona, rhiyani ndleve mi yingisa leswi ndzi swi vulaka.[2] Ndzi lava ku vulavula hi swivuriso, ndzi hlamusela swihundla swa minkarhi leyi hundzeke.[3] Timhaka leti hi ti twile ha ti tiva, hikuva vatata wa hina va hi byele tona.[4] A hi nga ti fihleli vatukulu va vona, vona lava va taka endzhaku ka hina, hi ta va tivisa mintirho leyo dzuneka ya HOSI Xikwembu ni matimba ya xona, hi va byela ni leswo hlamarisa leswi xi swi endleke.[5] Xikwembu xi vekile nawu exikarhi ka Vaisraele, xi wu lerisa vona va ka Yakobo; xi lerisile vatata wa hina, leswaku va wu dyondzisa vana va vona,[6] kutani ni lava va ha taka va ta tiva timhaka leti, va tlhela va ti dyondzisa ni vana va vona.[7] Hi mukhuva wolowo, va ta tshemba Xikwembu, va nga rivali mintirho ya xona; va ta hlayisa swileriso swa xona.

TITO 2:2-8
[2] Byela vavanuna lava kuleke leswaku va fanele ku dya va pima, va va ni ndzhuti, va kota ku tikhoma, va tiya swinene eku pfumeleni, ne rirhandzwini, ne ku chivirikeni.[3] Byela ni vavasati lava kuleke leswaku va va ni mahanyelo lawa vanhu lavo hlawuleka va fanelaka ku va na wona; va nga vi na mahlevo, va nga vi mahlonga ya byalwa; a va dyondzise leswo lulama,[4] leswaku va ta letela vavasati lavantshwa ku rhandza vanuna va vona ni vana va vona,[5] va kota ku tikhoma ni ku tenga, va va lava hlayisaka mindyangu ya vona hi fanelo, va va ni tintswalo, va yingisa vanuna va vona, leswaku Rito ra Xikwembu ri ta ka ri nga sandziwi hi munhu.[6] Hi mukhuva wolowo, khongotela vavanuna lavantshwa ku tikhoma.[7] A ku rhange wena u va xikombiso xa mintirho leyinene hi matlhelo hinkwawo. Ku dyondzisa ka wena a ku ve loku humaka embilwini, u va ni ndzhuti;[8] tirhisa marito lama nga wona ya xiviri, lama nga solekiki, leswaku loyi a lwaka na wena a ta khoma hi tingana hi ku pfumala leswo biha leswi a nga swi vulaka ehenhla ka hina.

SWIVURISO 3:1-12
[1] N'wananga, u nga rivali leswi ndzi ku dyondzisaka swona. Hlayisa milawu ya mina,[2] swi ta ku engetelela masiku ya ku hanya, swi ta ku nyika ku rhula evuton'wini bya wena.[3] Namarhela tintswalo ni ku tshembeka; swi bohelele enhan'wini, u swi fihla endzeni ka mbilu ya wena.[4] Hi ndlela leyi, Xikwembu xi ta ku tsakela, ni vanhu va ta ku xixima.[5] Tshemba HOSI Xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo, u nga tshembi ntsena vutlhari bya wena.[6] Eka hinkwaswo leswi u swi endlaka, tsundzuka HOSI Xikwembu, xi ta ku basisela tindlela.[7] U nga tshuki u tiendla ntlhari, chava HOSI Xikwembu, u hambana ni leswo biha.[8] Leswi, swi ta horisa miri wa wena, swi tiyisa ni marhambu ya wena.[9] Nkhensa HOSI Xikwembu hi leswi u nga na swona, u xi humesela ni leswi u nga ta rhanga u swi tshovela emasin'wini hinkwawo ya wena,[10] kutani switlati swa wena swi ta tlhemuka hi mavele, ni vhinyo yi ta tala yi khapa emakhuwaneni.[11] N'wananga, loko HOSI Xikwembu xi ku laya, u nga soli, ni loko xi ku tshinya, u nga vi ni ximbilwa-mbilwana,[12] hikuva HOSI Xikwembu xi tshinya loyi xi n'wi rhandzaka, xi ba loyi xi n'wi tsakelaka.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved