A A A A A

Good Character: [Boldness]


TIMHAKA 4:29-31
[29] Sweswi ke Hosi, languta ku tshukisa ka vona, u nyika malandza ya wena ku vula rito ra wena va tiyile va nga chavi nchumu;[30] tshambuluta voko ra wena ku horisa, u endla leswaku mahlori ni swihlamariso swi va kona hi vito ra Yesu, nandza wa wena la hlawulekeke.”[31] Kuteloko va hetile ku khongela, xivandla lexi va hlengeletaneke ka xona xi tsekatseka, hinkwavo va tala hi Moya lowo Kwetsima, kutani va vula rito ra Xikwembu va tiyile.

2 VAKORINTO 3:12
Hikokwalaho, leswi hi nga ni ku tshemba loko tano, hi vulavula hi tiyile nhlana swinene.

TIMHAKA 14:3
Hambiswiritano, vaapostola va xwa kona masiku layo tala, va vulavula va nga chavi nchumu, va titshembele Hosi; yona a yi tiyisa mahungu ya tintswalo ta yona hi ku endla mahlori ni swihlamariso hi mavoko ya vona.

TIMHAKA 13:46
Kambe Pawulo na Barnaba va hlamula va nga chavi nchumu, va ku: “A swi fanela leswaku Rito ra Xikwembu ri byeriwa n'wina eku sunguleni; kambe leswi mi ri cukumetaka, ni leswi mi tiavanyisaka hi n'wexe, mi ku a mi faneriwi hi vutomi lebyi nga heriki, maswivo hina hi hundzukela eka vamatiko.

TIMHAKA 19:8
Pawulo a nghena esinagogeni, a vulavula a nga chavi nchumu; kutani, hi tin'hweti tinharhu, a hlamulana ni vanhu va kona, a va khorwisa etimhakeni ta Mfumo wa Xikwembu.

FILEMONI 1:8
Hikokwalaho, hambileswi eka Kriste ndzi titwaka ndzi ri ni matimba ya ku ku lerisa ku endla leswi lavekaka,

TIMHAKA 18:26
A sungula ku vulavula esinagogeni, a nga chavi nchumu. Kuteloko Prisila na Akwila va n'wi twile, va n'wi rhurhela, va n'wi hlamusela swinene-nene Ndlela ya Xikwembu.

MARKA 15:43
Hikokwalaho, nkulukumba un'wana wa huvo, loyi a va ku i Yosefa wa Arimatiya, munhu wo fundzheka loyi na yena a a langutela Mfumo wa Xikwembu, a ta eka Pilato a kanye mbilu, a kombela ntsumbu wa Yesu.

TIMHAKA 28:31
a twarisa Mfumo wa Xikwembu, a dyondzisa ta Hosi Yesu Kriste a nga chavi nchumu, naswona a nga siveriwi hi nchumu.

TIMHAKA 4:29-30
[29] Sweswi ke Hosi, languta ku tshukisa ka vona, u nyika malandza ya wena ku vula rito ra wena va tiyile va nga chavi nchumu;[30] tshambuluta voko ra wena ku horisa, u endla leswaku mahlori ni swihlamariso swi va kona hi vito ra Yesu, nandza wa wena la hlawulekeke.”

SWIVURISO 28:1
Lowo homboloka, ú tsutsuma hambiloko a nga hlongorisiwi hi munhu, kasi lavo lulama, a va chavi nchumu, va fana ni nghala.

GENESA 18:23-32
[23] Kutani Abrahama a tshinela kusuhi na xona, a ku: “Xana u tiyisile hakunene leswaku u ta herisa lavo lulama swin'we ni lavo homboloka xana?[24] A hi nge emutini ku ni vanhu vo lulama va 50, xana u nga wu herisa, u nga wu tsetseleli, hambiloko ku ri na vanhu lava vo lulama va 50 eka wona xana?[25] Mhaka ya ku herisiwa ka vanhu vo lulama swin'we ni lavo homboloka, u nga tshuki u yi endla. U nga tshuki u fanisa lavo lulama ni lavo homboloka. Xana Muavanyisi wa misava hinkwayo a nga tsandzeka ku endla leswo lulama xana?”[26] Kutani HOSI Xikwembu xi ku: “Loko ndzo kuma vanhu vo lulama va 50 emutini wa Sodoma, ndzi ta tsetselela muti lowu hinkwawo hikwalaho ka vona.”[27] Abrahama a hlamula a ku: “Vona, ndzi kanyile mbilu ndzi ta ndzi ta vulavula na wena HOSI, hambileswi ndzi ngo va ntshuri ni nkuma ntsena.[28] Loko eka vanhu vo lulama va 50, ku kayivela ntlhanu ntsena, xana u nga kala u herisa muti hinkwawo hikwalaho ka ku kayivela ka vanhu va ntlhanu vo lulama xana?” HOSI Xikwembu xi ku: “Loko ndzo kuma vanhu vo lulama va 45 emutini, ndzi nge wu herisi.”[29] Kutani Abrahama a ya emahlweni a ku ka HOSI Xikwembu: “A hi nge emutini ku kumeka vanhu vo lulama va 40 ntsena.” HOSI Xikwembu xi hlamula xi ku: “Hikwalaho ka vanhu va 40, ndzi nge wu herisi.”[30] Kutani Abrahama a ku: “Ndzi kombela leswaku u nga hlundzuki, we HOSI, hikuva ndza ha lava ku vulavula. A hi nge emutini ku kumeka vanhu vo lulama va 30 ntsena.” HOSI Xikwembu xi hlamula xi ku: “Loko ndzo kuma vanhu vo lulama va 30, a ndzi nga wu herisi.”[31] Abrahama a ku: “Vona, ndzi kanyile mbilu ndzi ta ndzi ta vulavula na wena HOSI. A hi nge emutini wa kona ku kumeka vanhu vo lulama va 20.” HOSI Xikwembu xi hlamula yi ku: “Hikwalaho ka vanhu va 20, a ndzi nga wu herisi.”[32] Kutani Abrahama a ku: “Ndzi kombela leswaku u nga hlundzuki we HOSI, hikuva ndza ha lava ku vulavula kan'we ntsena. A hi nge emutini ku kumeka vanhu vo lulama va khume ntsena.” HOSI Xikwembu xi hlamula yi ku: “Hikwalaho ka vanhu lava vo lulama va khume, ndzi nge wu herisi.”

TIPISALEMA 138:3
Siku leri ndzi huweleleke eka wena, u ndzi hlamurile, u ndzi pfunile ndzi ko ndzi tiya swinene.

VAEFESA 3:12
Hi ku hlangana na yena, ni ku pfumela eka yena, hi ntshunxekile ku ta emahlweni ka Xikwembu hi nga ri na ku kanakana.

YOHANE 4:17
Wansati a n'wi hlamula, a ku: “A ndzi na nuna.” Yesu a ku ka yena: “Wa vurisa loko u ku, a wu na nuna,

VAHEVERU 10:19
Kutani ke, vamakwerhu, leswi hi nga ni xitshembo lexi tiyeke xa ku nghena exivandleni xo hlawuleka hikwalaho ka ku fa ka Yesu,

VAHEVERU 4:16
Hikokwalaho, a hi tshineleni kusuhi ni xiluvelo xa tintswalo, hi ri ni ku tshemba leswaku hi ta tsetseleriwa ni ku kuma tintswalo leti nga ta hi pfuna eminkarhini ya ku pfumala.

VAHEVERU 13:6
Hikokwalaho hi nga vula hi tiyile, hi ku: “Hosi i mupfuni wa mina, a ndzi nga chavi nchumu; munhu a nga ndzi endla yini xana?”

VAEFESA 6:19-20
[19] Na mina mi ndzi khongelela, leswaku Xikwembu xi ndzi pfula xifuva loko ndzi lava ku dyondzisa, ndzi ta kota ku vulavula ndzi nga chavi nchumu, ni ku tivisa vanhu xihundla xa Evhangeli.[20] Ndzi muyimeri wa Evhangeli leyi, hambiloko ndzi pfaleriwile ekhotsweni, hikokwalaho khongelani leswaku ndzi tiya nhlana, ndzi yi vula hilaha ndzi fanelaka ku yi vula hakona.

TIMHAKA 4:13
Loko va vona ku tiya ka Petro na Yohane, va hlamala, hikuva a va va tiva va ri vanhu ntsena, lava ni ku dyondza va nga dyondzangiki; kambe va swi vonile leswaku hileswi a va ri vanakulobye va khale va Yesu.

1 TIMOTIYA 3:13
Hikuva lava endlaka ntirho wa vutirheli ekerekeni hi nawu wa kona, va tinyika ndzhuti evanhwini, naswona va tiyisiwa swinene eku pfumeleni ka vona eka Kriste Yesu.

1 VATESALONIKA 2:2
Hambiloko hi rhange hi xanisiwa ni ku rhuketeriwa le Filipiya, hilaha mi swi tivaka hakona, Xikwembu xa hina xi hi nyikile matimba yo mi tivisa Evhangeli leyi humaka eka xona, hambileswi lavo tala a va ri karhi va lwa na yona.

VAFILIPIYA 1:20
Ku langutela ka mina ni ku tshemba ka mina, hileswaku a ndzi nga khomiwi hi tingana niswitsanana, kambe hi ku tiya ka mina ndzi nga chavi nchumu, sweswi kukota minkarhi hinkwayo, ndzi ta twarisa vukulu bya Kriste emirini wa mina, hambi hi ku hanya ka mina, hambi hi ku fa ka mina.

2 TIMOTIYA 1:7
Hikuva Xikwembu a xi hi nyikanga moya wa vutoya, kambe xi hi nyikile moya wa matimba, ni wa rirhandzu, ni wa ku tikhoma.

1 VAKORINTO 16:13
Hitekani, mi tiya swinene eku pfumeleni, mi va vavanuna, mi tinyika matimba.

SWIVURISO 14:26
Ku chava HOSI Xikwembu, swi nyika munhu ku tshemba loku tiyeke, ni vana va yena va ta va ni ndhawu yo tumbela eka yona.

TIPISALEMA 27:14
Tshemba HOSI, u tiya nhlana; u nga tsekatseki, ina tshemba HOSI!

VARHOMA 1:16
Mhaka hileswaku a ndzi na tingana hi Evhangeli, hikuva i matimba ya Xikwembu yo ponisa hinkwavo lava pfumelaka, ku sukela eka Vayuda, ku yisa eka vamatiko.

1 TIKRONIKA 28:20
Davhida a engeta a byela Solomoni n'wana wa yena, a ku: “Tiya swinene n'wananga, u nga kanakani, u nghena entirhweni; naswona u nga chavi, u nga heli mbilu, hikuva HOSI Xikwembu, xona Xikwembu xa mina, xi ta va na wena. A xi nga ku tshiki, a xi nga ku rivali, u kondza u heta ntirho hinkwawo, u lulamisa hinkwaswo leswi nga ta tirhisiwa eTempeleni.

1 VAKORINTO 15:58
Hikokwalaho, vamakwerhu lava rhandzekaka, tiyani swinene mi nga tsekatsekeni; tiyiselani swinene, mi tirhela Hosi masiku hinkwawo, mi ri karhi mi swi tiva leswaku eHosini mintirho ya n'wina a yi nga weli ehansi.

VAEFESA 6:10
Eku heteleleni, ndzi ri, tiyani swinene, mi namarhela Hosi, mi tiseketela hi ntamu wa yona lowu nga tsandziwiki ha nchumu.

ESAYA 54:4
“U nga chavi, hikuva a wu nga ha khomiwi hi tingana; u nga tipandzisi nhloko, hikuva a wu nga ha vangeriwi leswi nga ta ku nyumisa; tingana leti u veke na tona loko wa ha ri ntsongo, u ta ti rivala, ni leswaku a wu hlekuriwa loko u nga ha ri na nuna, a wu nga ha swi tsundzuki.

YOHANE 14:27
“Ndzi mi siyela ku rhula, ndzi mi nyika ku rhula ka mina. A ndzi mi nyiki hilaha misava yi nyikaka hakona. Timbilu ta n'wina ti nga karhateki, ti nga khomiwi hi ku chava.

MARKA 5:36
Kambe Yesu a nga landzelelanga marito lawa, kutani a ku ka murhangeri wa sinagoga: “U nga chavi, pfumela ntsena.”

VAFILIPIYA 1:28
Naswona mi nga chavisiwi nikutsongo hi lava lwaka na n'wina; hi ndlela leyi va ta swi vona leswaku va tsandzeka, ni leswaku n'wina ma hlula, kutani sweswo swi huma eka Xikwembu.

YOHANE 7:26
Vonani! Ú vulavula erivaleni, kambe a va n'wi kongomi; xana tihosi ti nga va ti swi kumile hakunene leswaku hi yena Mesiya xana?

TIMHAKA 5:29
Kambe Petro ni vaapostola lavan'wana va hlamula, va ku: “Hi fanele ku yingisa Xikwembu ku tlula vanhu.

YOXUWA 1:7
Mhaka leyikulu, u fanele ku tiya, u va ni xivindzi; naswona u landzelela milawu hinkwayo leyi Muxe nandza wa mina a ku leriseke yona; u nga tshuki u tlula ni wun'we wa yona, leswaku hinkwako lomu u nga ta va kona, u ta kateka eswilweni hinkwaswo.

EZEKIELE 3:9
Ndza ku tiyisa ku fana ni dayimani, hikokwalaho u nga va chavi, naswona u nga chavisiwi hi ndlela leyi va ku langutaka ha yona, hikuva i vanhu lava tiarisaka.”

TIMHAKA 9:29
naswona a vulavula ni ku hlamulana ni Vayuda vo vulavula Xigriki; kambe vona va ringeta ku n'wi dlaya.

VAFILIPIYA 1:1
Mina Pawulo nandza wa Kriste Yesu, na Timotiya nandza-kulorhi, hi tsalela vahlawuriwa va Xikwembu hinkwavo lava tshamaka eFilipiya, lava nga va ka Kriste Yesu, swin'we ni vafambisi va kereke ni vapfuni, hi ri:

1 TIMOTIYA 3:1
Rito leri ri tiyile, leri nge: Loko munhu a navela ku va mufambisi wa kereke, ú navela ntirho lowunene.

1 VAKORINTO 3:12
Kambe loko munhu a aka ehenhla ka masungulo walawo hi nsuku, kumbe hi silivhere, hambi ku ri hi maribye ya nxavo wa nkoka, kumbe timhandze, kumbe byanyi, kumbe tinhlanga,

VAHEVERU 10:1
Leswi Nawu wu nga ndzhuti ntsena wa leswo saseka leswi nga ta humelela, ematshan'wini ya ku va xivumbeko xa xiviri xa swilo swa kona, wu nga ka wu nga swi koti, hi magandzelo man'we ni lama humesiwaka kambe na kambe malembe hinkwawo, ku endla leswaku lava tshinelelaka Xikwembu va va lava hetisekeke.

1 PETRO 5:10
Kutani endzhaku ka loko mi twisiwile ku vava nkarhinyana, Xikwembu xa tintswalo hinkwato lexi xi mi vitaneke ku nghena eku kwetsimeni ka xona loku nga heriki, eka Kriste, xona hi xiviri xa xona xi ta mi pfuxa, xi mi aka ni ku mi tiyisa, mi nga tsekatseki.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved