A A A A A

God: [Financial Blessing]


1 SAMIELE 2:7
HOSI yi vangela van'wana vusiwana, yi fumisa van'wana; ya tsongahata, naswona ya tlakusa.

2 VAKORINTO 8:9
Ma ti tiva tintswalo ta Hosi ya hina Yesu Kriste: A a fumile, hambiswiritano ú hundzukile xisiwana hikwalaho ka n'wina, leswaku mi endliwa swifumi hi vusiwana bya yena.

3 YOHANE 1:2
ndzi ri karhi ndzi khongela leswaku swilo swa wena hinkwaswo swi famba swinene, ni leswaku u va la tsakeke swinene emirini; ndza swi tiva leswaku swa moya wa wena swona swi lulamile swinene.

EKLESIASTA 9:10
Xin'wana ni xin'wana lexi u xi endlaka, tinyikete eka xona hi ntamu, hikuva exivandleni xa vafi lexi u yaka eka xona, a ku tirhiwi, a ku ehleketiwi, ku hava vutlhari ni vutivi.

VAGALATIYA 6:9
Loko hi ri karhi hi endla leswinene, hi nga karhaleni, hikuva hi ta tshovela hi nkarhi wa kona, loko hi nga heli mbilu.

GENESA 13:2
Enkarhini lowu, Abrama a a fumile swinene: A a ri ni tihomu, ni silivhere ni nsuku.

HOSIYA 4:6
Vanhu va mina va ta lovisiwa hi ku pfumala vutivi; leswi n'wina mi aleke vutivi, na mina ndzi ta mi alela ku va vaprista va mina. Leswi mi rivaleke nawu wa mina Xikwembu xa n'wina, na mina ndzi ta rivala vana va n'wina.

YAKOBO 5:12
Kambe, ehenhla ka swona hinkwaswo, vamakwerhu, mi nga hlambanyi, hambi hi tilo, kumbe hi misava, kumbe hi hlambanyele rin'wana ni rin'wana. Kambe loko mi ku: “Ina”, a swi ve “Ina”, ni loko mi ku: “E-e”, a swi ve “E-e”, leswaku mi nga weli eku avanyisiweni.

YOHANE 6:12
Loko va xurhile, a ku ka vadyondzisiwa va yena: “Hlengeletani mahlanhla lama saleke, leswaku ku nga cukumetiwi nchumu.”

LUKA 6:38
Nyikani, mi ta nyikiwa; endzeni ka nkhancu lowu mi wu hakarhaka exifuveni, ku ta cheriwa mpimo lowu tivikanaka, lowu gandliweke, lowu hlunguhliweke, lowu khapaka; hikuva mpimo lowu mi pimelaka van'wana ha wona, mi ta pimeriwa ha wona na n'wina.”

LUKA 12:34
hikuva laha xuma xa n'wina xi nga kona, hi laha timbilu ta n'wina ti nga ta va kona na tona.

SWIVURISO 10:22
Minkateko ya HOSI Xikwembu yi fumisa vanhu, ku tikarhata ka munhu ku nga ka ku nga yi engeteli.

SWIVURISO 11:14
Laha ku nga hava switsundzuxo, tiko ra wa, kasi laha ku nga ni vatsundzuxi lavo tala, ra hlayiseka.

SWIVURISO 19:17
Ku nyika xisiwana, i ku lomba HOSI Xikwembu, kutani HOSI Xikwembu xi ta ku tlherisela hinkwaswo.

SWIVURISO 21:17
Loyi a tsakelaka ku tiphina, ú tichela vusiwana, loyi a rhandzaka vhinyo ni mafurha, a nge fumi.

SWIVURISO 22:9
Munhu loyi a hananaka, ú ta katekisiwa, hikuva leswi a nga na swona, ú dya ni swisiwana.

SWIVURISO 28:22-27
[22] Munhu wo tsonana, ú tsutsumela rifuwo, kambe a nga swi tivi leswaku vusiwana byi n'wi kongomile.[23] Loyi a nga chaviki ku tshinya van'wana, eku heteleleni, ku ta tsakeriwa yena ku tlula munhu wa marito yo tsokombela.[24] N'wana la tekelaka vatswari va yena swilo swa vona, kutani a ku: “Sweswo a hi xidyoho!” i munghana wa swigevenga.[25] La nga ni makolo, ú vanga madzolonga, kasi munhu loyi a tshembaka HOSI Xikwembu, ú ta dya a xurha.[26] Loyi a titshembaka ngopfu, i xiphunta, kasi loyi a fambaka evutlharini, yena ú ta pona.[27] La nyikaka swisiwana, a nge pfumali swa le mandleni, kambe la alaka ku swi pfuna, vanhu va ta n'wi rhuketela ngopfu.

TIPISALEMA 24:1
Misava ni hinkwaswo leswi nga ka yona i swa HOSI Xikwembu; matiko ni hinkwavo lava akeke eka wona i swa xona.

MATEWU 6:33
Rhangani mi tilavela Mfumo wa yena ni ku lulama ka yena, kutani sweswo hinkwaswo mi ta engeteleriwa swona.

MATEWU 23:23
“Mi ni khombo n'wina vatsari ni Vafarisi, hikuva mi vakanganyisi: Mi humesa vukhume bya ximbowa-mbowani, ni bya aneta, ni bya kumini, kambe a mi na mhaka ni leswikulu swa Nawu, ku nga ku lulama, ni tintswalo, ni ku pfumela; kasi a mi fanerile ku endla swilo leswi, loko mi ri karhi mi endla ni leswiya swin'wana.

MATEWU 25:21
N'wini wa yena a ku ka yena: ‘Hiswona nandza lonene, la tshembekeke; u tshembekile eswilweni swi nga ri swingani, ndzi ta ku veka ku va mulanguteri wa leswo tala; nghena eku tsakeni ka n'wini wa wena.’

VARHOMA 13:8
Mi nga tshuki mi va ni nandzu eka munhu na un'we, loko wu nga ri wa ku rhandzana; hikuva, la rhandzaka van'wana, ú hetisisile Nawu.

SWIVURISO 3:9-10
[9] Nkhensa HOSI Xikwembu hi leswi u nga na swona, u xi humesela ni leswi u nga ta rhanga u swi tshovela emasin'wini hinkwawo ya wena,[10] kutani switlati swa wena swi ta tlhemuka hi mavele, ni vhinyo yi ta tala yi khapa emakhuwaneni.

TIPISALEMA 121:1-2
[1] Ndzi languta henhla etintshaveni. Ku pfuniwa ka mina ku ta huma kwihi?[2] Ku pfuniwa ka mina ku ta huma eka HOSI, Muendli wa tilo ni misava.

MARKA 11:22-23
[22] Yesu a va hlamula, a ku: “Mi va ni ku pfumela eka Xikwembu![23] Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, loko munhu a ku ka ntshava leyi: ‘Suka, u ya tihoxa elwandle’, a nga kanakani embilwini ya yena, kambe a pfumela leswaku leswi a swi vulaka swi ta endleka, ú ta endleriwa swona.

GENESA 1:26-27
[26] Kutani Xikwembu xi ku: “A hi endleni munhu hi xifaniso xa hina, a fana na hina, a ta fuma tinhlampfi ni tinyanyana, a fuma ni swifuwo ni misava, ni swiharhi hinkwaswo emisaveni, ni swikokovi hinkwaswo.”[27] Hiloko Xikwembu xi tumbuluxa munhu hi xifaniso xa xona, xi n'wi tumbuluxa a fana na xona, xi tumbuluxa munhu wa xinuna ni munhu wa xisati.

2 VAKORINTO 9:6-8
[6] Anakanyani leswi: Loyi a byalaka switsongo, ú ta tshovela switsongo; kambe loyi a byalaka swo tala, ú ta tshovela swo tala.[7] Un'wana ni un'wana a a nyike hilaha a pimaniseke hakona embilwini ya yena, a humesa hi ku ntshunxeka, ku nga ri hi ku vilela, hikuva Xikwembu xi rhandza loyi a nyikaka a tsakile.[8] Xikwembu xi ni matimba ya ku mi nyika hinkwaswo leswi mi swi pfumalaka, ni ku tlula kwalaho, mi ta kota ku pfuna entirhweni wihi ni wihi lowunene, hikuva minkarhi hinkwayo mi kuma leswi swi mi ringanaka hi matlhelo hinkwawo,

LUKA 14:28-30
[28] “Xana i mani exikarhi ka n'wina, la nga rhangiki hi ku tshama hansi loko a lava ku aka xihondzo, a hlaya leswi a nga ta humesa swona, ku vona loko mali ya yena yi ta ringana ku heta ntirho xana?[29] Loko a nga endlanga sweswo, ú ta aka masungulo ntsena, kutani swi ya n'wi tsandza ku heta; hinkwavo lava nga ta swi vona va ta sungula ku n'wi hleka, va ku:[30] ‘Munhu loyi ú sungurile ku aka, kambe ú tsandzekile ku heta.’

LUKA 6:34-36
[34] Ni loko mi lomba ntsena lava mi tshembaka leswaku mi ta tlhela mi swi kuma eka vona, mi nga langutela ku nkhensiwa xana? Vadyohi na vona va lomba vadyohi-kulobye leswaku va ta tlhela va kuma swo fana eka vona.[35] Kambe n'wina, rhandzani valala va n'wina, mi endlela vanhu leswinene; lombani mi nga languteli ku tlheriseriwa, kutani hakelo ya n'wina yi ta va leyikulu; mi ta va vana va Loyi-a-nge-henhla-henhla, hikuva yena ú ni tintswalo eka lava nga tiviki ku nkhensa ni ka lavo biha.[36] Mi va ni nsovo kukota leswi Tata wa n'wina na yena a nga ni nsovo.

YAKOBO 5:1-3
[1] Twanani ke, n'wina lava fuweke: Mi fanele ku rila mi kolola hikwalaho ka mahlomulo lama nga ta mi humelela.[2] Rifuwo ra n'wina ri borile, ni tinguvu ta n'wina ti dyiwile hi tinsumba.[3] Nsuku ni silivhere ya n'wina swi kurhile, kutani ku kurha ka swona ku ta veka vumbhoni lebyi nga ta lwa na n'wina, ku dya tinyama ta n'wina ku fana ni ndzilo. Mi hlengeletile xuma enkarhini lowu masiku ya makumu ma fikeke.

GENESA 12:1-20
[1] HOSI Xikwembu xi ku ka Abrama: “Suka etikweni ra rikwenu, u hambana ni maxaka ya wena ni va ka n'wina hinkwavo, u ya etikweni leri ndzi nga ta ku komba rona.[2] Kutani ndzi ta ku endla tiko lerikulu, ndzi ku katekisa, ndzi kurisa vito ra wena; u ta va xihlovo xa minkateko.[3] Ndzi ta katekisa lava va ku katekisaka, kambe loyi a ku rhuketelaka ndzi ta n'wi rhuketela. Kutani vanhu hinkwavo laha misaveni va ta katekisiwa hikwalaho ka wena.”[4] Hiloko Abrama a suka a famba hilaha HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke hakona; kutani Lota a famba na yena. Loko Abrama a suka eHarani a a ri ni malembe ya 75.[5] Kutani Abrama a teka Sarayi nsati wa yena, na Lota n'wana wa makwavo, ni swilo swa vona hinkwaswo, a teka ni malandza lawa va ma kumeke eHarani, va khoma ndlela va kongoma etikweni ra Kanana.[6] Loko va fika eKanana, Abrama a rhendzeleka na tiko a kondza a ya fika eka Nkuhlu wa More, yi nga ndhawu leyi nga Xikeme. Enkarhini lowu, Vakanana a va ha tshama etikweni leri.[7] Kutani HOSI Xikwembu xi humelela eka Abrama xi ku ka yena: “Tiko leri, ndzi ta ri nyika vatukulu va wena.” Hiloko Abrama a aka alitari, a akela HOSI Xikwembu lexi humeleleke eka yena.[8] Kutani Abrama a suka kwalaho a ya entshaveni leyi yi nga vuxeni bya muti wa Betele, a fika a dzima ntsonga kona. Hi tlhelo ra vupeladyambu a ku ri ni muti wa Betele, kasi evuxeni a ku ri ni muti wa Ayi. Kutani Abrama a akela HOSI Xikwembu alitari, a xi gandzela kona.[9] Kutani Abrama a ya emahlweni ni riendzo ra yena ro ya edzongeni.[10] Loko ku hundzile nkarhi, ku wa ndlala etikweni ra Kanana. Kutani Abrama a rhelela etikweni ra Egipta ku ya luvela kona, hikuva ndlala a yi ri yikulu etikweni.[11] Loko Abrama a lava ku nghena etikweni ra Egipta, a byela nsati wa yena Sarayi a ku: “Ndza swi tiva leswaku u mbhuri ya wansati;[12] hikokwalaho, loko Vaegipta va ku vona va ta ku: ‘Loyi, o va nsati wa yena’, kutani mina va ta ndzi dlaya, va siya wena.[13] Ku endlela leswaku va ta ndzi tsakela, va byele leswaku u makwerhu, kutani hikwalaho ka wena, va nge ndzi dlayi.”[14] Kunene loko Abrama a nghena etikweni, Vaegipta va swi vonile leswaku Sarayi i mbhuri ya wansati.[15] Tindhuna tona ti lo na n'wi vona, to ya ti ya n'wi bumabumela eka Faro, kutani Sarayi a tekiwa a yisiwa endlwini ya Faro.[16] Kutani hikwalaho ka Sarayi Faro a tsakela Abrama, a n'wi nyika ni tinyimpfu, ni tihomu, ni timbhongolo ta xinuna ni ta mantswele, ni malandza ya xinuna ni ya xisati, ni tikamela.[17] Kambe HOSI Xikwembu xi rhumela makhombo layo tala, xi ba Faro ni ndyangu wa yena hikwalaho ka Sarayi nkata Abrama.[18] Kutani Faro a vitana Abrama a ku ka yena: “Xana i mhaka muni leyi u ndzi vangeleke yona xana? Xana hikwalaho ka yini u nga ndzi byelanga leswaku munhu loyi i nsati wa wena xana?[19] U ndzi byerile leswaku i makwenu, kutani mina ndzi n'wi tekile ndzi n'wi endla nsati; xana a wu ndzi xisele yini xana? Kutani sweswi, nsati wa wena hi loyi, n'wi teke, u huma laha tikweni u famba.”[20] Faro a lerisa malandza ya yena leswi ma nga ta endla Abrama swona, kutani wona ma n'wi teka ma n'wi humesa etikweni, a ri ni nsati wa yena ni swilo swa yena hinkwaswo.

MATEWU 6:1-34
[1] “Tivoneleni leswaku mi nga endli tifanelo ta n'wina ta vukhongeri emahlweni ka vanhu ku endlela ku voniwa hi vona; loko mi endlisa sweswo, a mi nga yi kumi hakelo eka Tata wa n'wina la nge matilweni.[2] “Hikokwalaho ke, loko u nyika swisiwana, u nga tidzunisi ha swona kukotisa leswi vakanganyisi va swi endlaka emasinagogeni ne tindleleni, leswaku va ta dzunisiwa hi vanhu. Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Hakelo ya vona va yi kumile.[3] Kambe wena, loko u nyika swisiwana, voko ra wena ra ximatsi ri nga tshuki ri tiva leswi endliwaka hi lera xinene,[4] leswaku ku nyika ka wena ku endleriwa exihundleni; kutani Tata wa wena la vonaka exihundleni, hi yena la nga ta ku hakela.[5] “Naswona loko mi khongela, mi nga fani ni vakanganyisi; hikuva vona va rhandza ku khongela va yimile emasinagogeni ne mahlanganeni ya tindlela, leswaku va ta voniwa hi vanhu. Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Hakelo ya vona va yi kumile.[6] Kambe wena loko u khongela, nghena endlwini ya wena; kutaku loko u pfarile nyangwa, khongela Tata wena la nge xihundleni, kutani Tata wa wena la vonaka exihundleni ú ta ku hakela.[7] “Loko mi khongela, mi nga bokoxeli kukota vamatiko, hikuva va anakanya leswaku hi ku tata marito va ta yingisiwa.[8] Mi nga tshuki mi fana na vona, hikuva Tata wa n'wina ú tiva leswi mi swi pfumalaka mi nga si kombela.[9] “N'wina ke, khongelani hi mukhuva lowu, mi ku: “ ‘Tata wa hina la nge matilweni, vito ra wena a ri hlawuleke;[10] a ku te ku fuma ka wena; ku rhandza ka wena a ku endliwe misaveni, tanihi loko ku endliwa tilweni.[11] U hi nyika namuntlha vuswa bya hina bya siku rin'wana ni rin'wana;[12] u hi rivalela swidyoho swa hina, tanihi loko na hina hi rivalela lava hi dyohelaka;[13] u nga hi yisi emiringweni, kambe u hi ponisa eka Lowo biha, [hikuva ku fuma, ni matimba, ni ku twala, i swa wena hi masiku ni masiku. Amen.’][14] “Loko mi rivalela vanhu swidyoho swa vona, Tata wa n'wina wa le tilweni ú ta mi rivalela na n'wina;[15] kambe loko mi nga rivaleli van'wana, Tata wa n'wina na yena a nga ka a nga mi rivaleli swidyoho swa n'wina.[16] “Loko mi titsona swakudya, mi nga khanyanisi mimombo ku fana ni vakanganyisi lava tionhaka tinghohe, va ku va ta voniwa hi vanhu leswaku va le ku titsoneni ka swakudya. Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Hakelo ya vona va yi kumile.[17] Kambe wena, loko u titsona swakudya, tota nhloko ya wena hi mafurha, u hlamba ni nghohe;[18] u ta ka u nga vonaki eka vanhu leswaku u le ku titsoneni ka swakudya, kambe u ta voniwa hi Tata wa wena la nga kona, exihundleni; kutani Tata wa wena la vonaka exihundleni, ú ta ku hakela.[19] “Mi nga tihlengeleteli xuma emisaveni, laha tinsumba ni ku kurha swi dyaka kona, ni laha makhamba ma tshovaka kona, ma yiva.[20] Kambe tihlengeleteleni xuma etilweni, laha tinsumba ni ku kurha swi nga dyiki kona, ni laha makhamba ma nga tshoviki kona ma yiva.[21] Hikuva laha xuma xa wena xi nga kona, hi laha mbilu ya wena yi nga ta va kona na yona.[22] “Rivoni ra miri i tihlo; hikwalaho, loko tihlo ra wena ri tsakile, miri wa wena hinkwawo wu ta va eku vonakaleni.[23] Kambe loko tihlo ra wena ri nga lulamanga, miri hinkwawo wa wena wu ta va emunyameni. Kutani ke, loko ku vonakala loku nge ka wena ku ri munyama, munyama wa kona wu ta va lowukulu ngopfu![24] “A ku na munhu loyi a nga kotaka ku tirhela tihosi timbirhi; hikuva ú ta venga yin'wana, a rhandza leyin'wana. Mi nge koti ku tirhela Xikwembu ni rifuwo ra misava.[25] “Hikokwalaho ndzi nge ka n'wina: Mi nga tshuki mi vilela hi swa vutomi bya n'wina leswaku mi ta dya yini kumbe mi ta nwa yini, hambi ku ri ku vilela hi swa miri wa n'wina leswaku mi ta ambala yini. Xana vutomi a byi tluri swakudya ke? Na wona miri a wu tluri swiambalo ke?[26] Langutani tinyanyana leti hahaka empfhukeni: A ti byari, a ti tshoveri, a ti hlengeleti nchumu eswitlatini, hikuva Tata wa n'wina wa le tilweni wa ti fihluta; xana n'wina a mi ti tluri ngopfu ke?[27] Xana i mani eka n'wina la nga engetelelaka nkarhinyana wu ri wun'we eka ntsengo wa malembe ya yena hi ku vilela ka yena xana?[28] “Ni loko swi ri swiambalo, mi vilela ha yini ke? Xiyani mukhuva lowu swiluva swa le nhoveni leswi va nge i makhon'wa swi kulaka ha wona; a swi tirhi, a swi swuri;[29] kambe ndza mi byela leswaku hambi a ri Solomoni evukosini bya yena hinkwabyo, a nga ambalanga tanihi xin'wana xa swona.[30] Kutani leswi Xikwembu xi ambexaka hi ndlela leyi byanyi bya nhova lebyi nga kona namuntlha, kasi mundzuku byi ta hoxiwa endzilweni, xana a xi nga mi ambexi ku tlurisa sweswo, n'wina vanhu va ku pfumela lokutsongo ke?[31] Hikwalaho ke mi nga vileri mi ku: ‘Xana hi ta dya yini?’ kumbe: ‘Hi ta nwa yini?’ kumbe: ‘Hi ta ambala yini ke?’[32] Hikuva swilo sweswo hinkwaswo swi laviwa hi vamatiko; kutani Tata wa n'wina wa le tilweni wa swi tiva leswaku swilo leswi hinkwaswo ma swi pfumala.[33] Rhangani mi tilavela Mfumo wa yena ni ku lulama ka yena, kutani sweswo hinkwaswo mi ta engeteleriwa swona.[34] Hikwalaho ke mi nga tshuki mi vilela hi swa mundzuku, hikuva mundzuku wu ta tikarhatela swa wona. Ku karhateka ka siku rin'wana ni rin'wana, ku ringene rona.

DEUTERONOMA 28:1-68
[1] “Loko mi tikarhatela ku yingisa HOSI Xikwembu xa n'wina, mi hanya hi milawu ya xona hinkwayo leyi ndzi mi lerisaka yona namuntlha, HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi kurisa, mi va ehenhla ka vanhu hinkwavo emisaveni.[2] Naswona, loko mi yingisa leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi byelaka swona, minkateko leyi hinkwayo yi ta mi tela hi xitalo.[3] Mi ta kuma minkateko emitini ya n'wina ni le masin'wini ya n'wina.[4] Mi ta va ni vana lavo tala, ni masimu lama nga ta humesa ntshovelo lowunene, ni swifuwo leswikulu ni leswitsongo leswi nga ta veleka ngopfu.[5] Swirhundzu swa n'wina ni swihiso swa n'wina, na swona swi ta katekisiwa.[6] Hinkwako lomu mi nga ta ya kona, mi ta katekisiwa.[7] “HOSI Xikwembu xi ta mi hlulela valala lava va nga ta mi pfukela: Va ta mi tela va xaxamerile, kambe va ta tlhela hi ku tsutsuma, va hangalaka va ku bàmfée![8] Switlati swa n'wina, ni swilo hinkwaswo leswi mi nga ta swi tirha, HOSI Xikwembu xi ta swi rhumela minkateko. HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi katekisa etikweni leri xi mi nyikaka rona.[9] Loko mi hlayisa milawu ya HOSI Xikwembu xa n'wina, mi famba etindleleni ta xona, xi ta mi endla vanhu va xona va xiviri, hilaha xi mi hlambanyeleke hakona.[10] Vanhu hinkwavo laha misaveni, va ta swi vona leswaku mi vuriwa vanhu va HOSI Xikwembu, kutani va ta mi chava.[11] HOSI Xikwembu xi ta mi fumisa etikweni leri xi hlambanyeleke vatata wa n'wina leswaku xi ta mi nyika rona: Mi ta va ni vana lavo tala, swifuwo swa n'wina swi ta veleka ngopfu, ni masimu ya n'wina ma ta humesa ntshovelo lowunene.[12] HOSI Xikwembu xi ta mi pfulela vuhlayiselo bya xuma xa xona, ma nga matilo, xi mi nisela mpfula etikweni ra n'wina hi tinguva ta kona; xi ta katekisa ni mintirho hinkwayo leyi mi nga ta yi tirha. Mi ta lomba vanhu va matiko layo tala swilo swa n'wina, kambe n'wina a mi nga lombi nchumu eka vona.[13] Loko mi tikarhata, mi yingisa milawu ya HOSI Xikwembu xa n'wina leyi ndzi mi lerisaka yona namuntlha, mi hanya ha yona, HOSI Xikwembu xi ta mi veka emahlweni, mi nge pfuki mi vile endzhaku; mi ta tlakuka mi ya ehenhla, kambe ehansi mi nga ka mi nga yi.[14] Ntsena, mi nga tshuki mi tlula ni xin'we xa leswi ndzi mi lerisaka swona namuntlha, kumbe ku ya tirhela swikwembu swin'wana mi swi gandzela.[15] “Kasi loko mi nga yingisi leswi HOSI Xikwembu xi mi byelaka swona, ni loko mi nga tikarhateli ku hanya hi swileriso ni milawu hinkwayo leyi ndzi mi lerisaka yona namuntlha, makhombo lama nga ta mi tela hi xitalo hi lawa:[16] Miti ya n'wina ni masimu ya n'wina swi ta rhukaniwa.[17] Swirhundzu swa n'wina ni swihiso swa n'wina swi ta rhukaniwa.[18] Mi ta rhukaniwa, kutani a mi nga kumi vana lavo tala, a mi nga ha tshoveli swo nyawula, swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo a swi nga ha veleki ngopfu.[19] Hinkwako lomu mi nga ta ya kona, mi ta rhukaniwa.[20] “Loko mi endla leswo biha mi fularhela HOSI Xikwembu, xi ta mi rhumela makhombo, xi mi hlanganisa tinhloko, mi hela matimba emintirhweni hinkwayo leyi mi nga ta yi endla, kutani mi ta hatla mi herisiwa, mi nyamalala.[21] HOSI Xikwembu xi ta mi vangela mintungu, yi mi namarhela mi kondza mi herisiwa, mi nyamalala etikweni leri mi yaka eka rona ku ya ri teka.[22] HOSI Xikwembu xi ta mi rhumela vuvabyi bya xifuva, ni dari, ni ndzhumbelo, ni ku hisa ka miri; xi ta mi rhumela ni dyandza leri nga ta hisa swimilana, kumbe tshone leri ri nga ta swi borisa. Swilo leswi a swi nga mi tshiki, mi kondza mi hela.[23] Tilo ri ta pfaleka ri tiya wonge i koporo, misava yona yi ta nonon'hwa kukota nsimbhi.[24] Ematshan'weni ya mpfula, HOSI Xikwembu xi ta mi nisela nkuma ni ritshuri, swi huma etilweni swi mi funengeta, mi kondza mi herisiwa.[25] “HOSI Xikwembu xi ta mi nyiketa emavokweni ya valala va n'wina va mi hlula. Mi ta va yela mi xaxamerile, kambe mi ta tlhela hi ku tsutsuma mi hangalaka mi ku bàmfée! Khombo leri ri nga ta mi wela ri ta chavisa vanhu va matiko hinkwawo emisaveni.[26] Mintsumbu ya n'wina yi ta hundzuka swakudya swa tinyanyana hinkwato ni swiharhi, ku ta pfumaleka ni munhu wo swi hlongola.[27] HOSI Xikwembu xi ta mi vangela mavabyi ya ntsandza-vatshunguri, ma nga matshumba yo fana ni lama humeke Vaegipta, ni swifambi, ni gwembe, ni tinhlalu.[28] HOSI Xikwembu xi ta mi vangela ni rihuhe, mi fa na mahlo, mi hlangana tinhloko.[29] Mi ta gugurhuteka ninhlekanhi; mi nga ka mi nga humeleli eka leswi mi nga ta swi endla. Minkarhi hinkwayo mi ta va eku xanisiweni, va mi tekela swa n'wina, ku pfumaleka ni munhu wo mi pfuna.[30] “Vasati mi ta vuta, kambe vavanuna van'wana va ta va pfinya va etlela na vona; ni tindlu mi ta aka, kambe mi nge tshami eka tona; ni masimu ya vhinya mi ta rima, kambe mi nge yi voni mihandzu ya kona.[31] Tihomu ta n'wina ti ta tlhaviwa mi langutile, kambe nyama ya kona mi nge yi dyi; timbhongolo ta n'wina mi ta tekeriwa tona hi nkanu, mi nga ha tlheriseriwi tona; mi ta tekeriwa ni tinyimpfu ta n'wina ti nyikiwa valala va n'wina, ku pfumaleka ni munhu wo mi pfuna.[32] Mi ta tekeriwa vana va n'wina va xinuna ni va xisati mi langutile, va xaviseriwa vanhu van'wana; mi ta sala mi va languterile masiku hinkwawo, mahlo ya n'wina ma kondza ma karhala, hikuva a ku nga vi na lexi mi nga ta xi endla.[33] Swa le masin'wini ya n'wina ni mihandzu ya nyuku wa n'wina, swi ta dyiwa hi vanhu lava mi nga va tiviki. Vutomi bya n'wina hinkwabyo mi ta va eku xanisekeni, mi tshikeleriwa,[34] mi kondza mi hlangana tinhloko hikwalaho ka maxangu lawa mi nga ta va mi ri karhi mi kombiwa wona.[35] HOSI Xikwembu xi ta mi vangela matshumba layo chavisa ya ntsandza-vatshunguri, lama nga ta huma emilengeni ni le mirini wa n'wina hinkwawo.[36] “HOSI Xikwembu xi ta mi rhurhisa, swin'we ni hosi leyi mi nga ta va mi yi vekile leswaku yi mi fuma, xi mi yisa exikarhi ka vanhu lava mi nga va tiviki, lava na vatata wa n'wina va nga va tivangiki. Kutani kona mi ta tirhela swikwembu swin'wana leswi endliweke hi timhandze ni maribye.[37] Loko mi ri exikarhi ka lava HOSI Xikwembu xi nga ta mi yisa eka vona, mi ta nyenyiwa hi vanhu hinkwavo, mi hundzuka xihlambanyiso ni xihlekiso.[38] “Emasin'wini ya n'wina, mi ta haxa mbewu yo tala, kambe a mi nga tshoveli swo tivikana, hikuva tinjiya ti ta va ti herisile swimila.[39] Mi ta byala vhinya mi tlhela mi hlakulela, kambe mihandzu ya kona a mi nga dyi, hambi ku nwa vhinyo ya kona a mi nga nwi, hikuva swivungu swi ta va swi dyile.[40] Etikweni ra n'wina hinkwaro, mi ta va na yona mirhi ya mitlhwari, kambe mi nge toli mafurha ya kona, hikuva mihandzu yi ta dzudzeka yi nga si vupfa.[41] Mi ta veleka vana va xinuna ni va xisati, kambe a va nga vi va n'wina, hikuva va ta khomiwa va yisiwa evukhumbini.[42] Mirhi ya n'wina hinkwayo ni hinkwaswo leswi milaka emasin'wini ya n'wina, swi ta va swa tinjiya.[43] “Valuveri lava akeke exikarhi ka n'wina va ta ya va kula va kuma matimba, kambe n'wina mi ta ya mi lahlekeriwa ha wona, ha kutsongo-tsongo.[44] Va ta mi lomba swilo, kambe n'wina mi nge va lombi nchumu. Va ta va emahlweni ka n'wina, n'wina mi va endzhaku.[45] “Makhombo lawa hinkwawo ma ta mi tela hi xitalo ma mi landzelela, mi kondza mi herisiwa, hikuva mi ta va mi nga yingisanga leswi HOSI Xikwembu xi mi byelaka swona, mi nga hlayisi swileriso ni milawu leyi xi mi nyikeke yona.[46] Makhombo lawa ma ta va xikombiso lexi hlamarisaka xa ku avanyisiwa ka n'wina ni ka vana va n'wina, hilaha ku nga heriki.[47] “HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi katekisile hi swilo leswo tala, kambe a mi xi tirhelanga hi timbilu leto basa leti tsakeke;[48] hikokwalaho mi ta tirhela valala va n'wina lava HOSI Xikwembu xi nga ta va rhumela ku lwa na n'wina. Mi ta fa hi ndlala, ni torha, ni vusweti, mi pfumala hinkwaswo; xi ta mi tlhandleka joko ra nsimbhi xi kondza xi mi herisela makumu.[49] HOSI Xikwembu xi ta mi vitanela vanhu va le kule lava vulavulaka ririmi leri mi nga ri twisisiki; va ta ta va huma emakun'wini ya misava, va mi vutla kukota gama.[50] Vanhu va kona va ta mi khoma hi tihanyi, va nga tsetseleli munhu, hambi lonkulu kumbe lontsongo.[51] Va ta dya leswi tswariweke hi swifuwo swa n'wina, va dya ni ntshovelo wa masimu ya n'wina, mi kondza mi herisiwa. Va ta mi tekela hinkwaswo: Mavele, ni vhinyo, ni mafurha, ni leswi velekiweke hi swifuwo swa n'wina leswikulu ni leswitsongo, va ko va mi lovisa.[52] “Va ta mi rhendzela emitini ya n'wina hinkwayo; makhokholo layo leha lama tiyeke lawa mi tshembeke wona, va ta ma mbundzumuxa ma wela ehansi, etikweni hinkwaro leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona.[53] Loko valala va n'wina va ta va va mi rhendzerile, mi ta xaniseka swinene mi kondza mi dlaya vana va n'wina va xinuna ni va xisati lava HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikeke vona, mi dya nyama ya vona.[54] Enkarhini lowu wa ku rhendzeriwa ni ku xanisiwa hi valala emitini ya n'wina hinkwayo, hambi a ri wanuna wo tirhandza loyi a hanyaka vutomi lebyinene, swi ta fika laha a dlayaka vana va yena hikwalaho ka ku pfumala swakudya, a dya nyama ya kona a ri yexe, a tsona vamakwavo, ni nsati wa yena wa le mbilwini, ni vana lava va ha saleke.[55] ***[56] Enkarhini wa kona, hambi a ri wansati wo tirhandza loyi a hanyaka vutomi lebyinene, loyi ni le hansi a nga kandziyiki hi mhaka ya ku tirhandza ka yena, loko a veleka, ú ta dya leswi humaka ni n'wana, a dya ni n'wana wa kona; swilo leswi ú ta swi endla exihundleni, a dya a tsona nuna wa yena wa le mbilwini, ni vana va yena va xinuna ni va xisati, hikwalaho ka ku pfumala swakudya.[57] ***[58] “Loko mi nga tikarhateli ku endla hinkwaswo leswi tsariweke ebukwini leyi ya Nawu, ni loko mi nga chavi vito ro dzuneka ni ro chaviseka ra HOSI Xikwembu xa n'wina,[59] Xikwembu xi ta endla leswaku n'wina ni vana va n'wina mi weriwa hi makhombo layo chavisa swinene, lama nga ta ta hi xitalo, naswona ma nga hatlisi ku tlhela, mi khomiwa hi mavabyi ya ntsandza-vatshunguri, lama nga ta va kona nkarhi wo leha.[60] HOSI Xikwembu xi ta tlhela xi mi rhumela mavabyi hinkwawo yo fana ni ya le Egipta, lawa a mi ma chava, ma ta mi namarhela ma nga suki.[61] Naswona HOSI Xikwembu xi ta mi rhumela mavabyi man'wana ni makhombo man'wana, ehandle ka lama tsariweke ebukwini leyi ya Nawu, mi kondza mi herisiwa.[62] Hambileswi mi taleke ku fana ni tinyeleti, mi ta sala mi ri vanhu vatsongo, hikuva mi ta va mi nga yingisanga leswi HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi byeleke swona.[63] Loko HOSI Xikwembu xi mi endlela leswinene xi mi andzisa, xi swi tirhile hi ku tsaka, kutani ni loko xi ta mi lovisa xi mi herisa, xi ta swi endla hi ku tsaka. Mi ta tsuvuriwa mi susiwa etikweni leri mi nghenaka eka rona ku ri teka.[64] HOSI Xikwembu xi ta mi hangalasa ni matiko lama nga matlhelo hinkwawo ya misava. Loko mi ri kwale, mi ta tirhela swikwembu swin'wana leswi endliweke hi timhandze ni maribye, leswi mi nga swi tiviki, hambi vatata wa n'wina va nga swi tivangiki.[65] Ematikweni lawa, a mi nga kumi ku rhula, ni ku tshamiseka a mi nga tshamiseki. HOSI Xikwembu xi ta endla leswaku minkarhi hinkwayo mi va eku chaveni, mi tshamela ku rila, mi hela ni matimba.[66] Vutomi bya n'wina byi ta va byi nga hlayisekanga; vusiku ni nhlekanhi mi ta tshama mi ri eku chaveni, mi nga tshembi leswaku mi ta pona.[67] Nimpundzu mi ta ku: ‘Ri ta pela rini xana?’ kasi nimadyambu mi ta ku: ‘Ri ta xa rini xana?’ hikuva mi ta va eku chaveni lokukulu hi mhaka ya leswi mi nga ta swi vona.[68] Hambileswi ndzi mi tshembiseke leswaku a mi nga ha tlheleli etikweni ra Egipta ni siku ni rin'we, HOSI Xikwembu xi ta mi tlherisela kona hi tingalava; mi ta fika kona mi tixavisa eka valala va n'wina ku va mahlonga ya vona ya xinuna ni ya xisati, kambe a ku nga vi na loyi a nga ta mi xava.”

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved