A A A A A

God: [Commandments]


MARKA 10:19
U tiva Milawu leyi nge: ‘U nga tshuki u dlaya, u nga tshuki u oswa, u nga tshuki u yiva, u nga tshuki u humesa vumbhoni byo hemba, u nga dyeleli van'wana, u va ni xichavo ka tata wa wena ni ka mana wa wena.’ ”

LUKA 18:20
U tiva Milawu leyi nge: ‘U nga tshuki u oswa; u nga tshuki u dlaya; u nga tshuki u yiva; u nga tshuki u humesa vumbhoni byo hemba; u va ni xichavo eka tata wa wena ni ka mana wa wena.’ ”

MATEWU 22:34-40
[34] Loko Vafarisi va twile leswaku Yesu ú miyetile Vasaduki, va hlengeletana endhawini yin'we.[35] Kutani un'wana wa vona loyi a a ri mudyondzisi wa nawu, a ringa Yesu hi ku n'wi vutisa, a ku:[36] “Mudyondzisi, xana nawu lowukulu eMilawini hi wihi xana?”[37] Yesu a ku ka yena: “Hi lowu nge: ‘Rhandza Hosi Xikwembu xa wena hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya wa wena hinkwawo, ni ku anakanya ka wena hinkwako.’[38] Lowu hi wona nawu lowukulu, lowo rhanga;[39] kutani lowa vumbirhi, lowu fanaka na wona, hi lowu nge: ‘Rhandza munhu-kuloni, kukota loko u tirhandza.’[40] Milawu lemimbirhi leyi yi katsa Milawu hinkwayo ni marito ya Vaprofeta.”

VARHOMA 13:9
Hakunene milawu leyi nge: “U nga tshuki u oswa, u nga tshuki u dlaya, u nga tshuki u yiva, u nga tshuki u navela swa van'wana”, hambi yi ri milawu yin'wana hinkwayo, yi katsakanyiwa hi rito leri nge: “Rhandza munhu-kuloni kukota loko u tirhandza.”

MATEWU 19:16-19
[16] Kavaloko munhu un'wana a ta ka yena a ku: “Mudyondzisi, xana leswinene leswi ndzi fanelaka ku endla swona leswaku ndzi ta va ni vutomi lebyi nga heriki, hi swihi ke?”[17] Yesu a n'wi hlamula, a ku: “U ndzi vutisela yini hi ta leswinene xana? Lonene i un'we ntsena. Kambe loko u lava ku nghena evutomini, hlayisa Milawu.”[18] Yena a ku ka Yesu: “Hi yihi ke?” Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Hi leyi nge: ‘U nga tshuki u dlaya, u nga tshuki u oswa, u nga tshuki u yiva, u nga tshuki u humesa vumbhoni byo hemba;[19] u va ni xichavo eka tata wa wena ni ka mana wa wena.’ Naswona: ‘U rhandza munhu-kuloni kukota loko u tirhandza.’ ”

MATEWU 22:36-40
[36] “Mudyondzisi, xana nawu lowukulu eMilawini hi wihi xana?”[37] Yesu a ku ka yena: “Hi lowu nge: ‘Rhandza Hosi Xikwembu xa wena hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya wa wena hinkwawo, ni ku anakanya ka wena hinkwako.’[38] Lowu hi wona nawu lowukulu, lowo rhanga;[39] kutani lowa vumbirhi, lowu fanaka na wona, hi lowu nge: ‘Rhandza munhu-kuloni, kukota loko u tirhandza.’[40] Milawu lemimbirhi leyi yi katsa Milawu hinkwayo ni marito ya Vaprofeta.”

MATEWU 10:17-22
[17] Tivoneleni, hikuva vanhu va ta mi nyiketa etihubyeni, va mi ba hi minkhavi emasinagogeni ya vona.[18] Mi ta yisiwa emahlweni ka tindhuna ni le mahlweni ka tihosi hikwalaho ka mina, leswaku mi humesa vumbhoni eka vona ni ka vamatiko.[19] Kambe siku va mi nyiketaka eka vona, mi nga kanakani hi leswi mi nga ta vula swona ni mavulavulele ya kona; hikuva sweswo, mi ta nyikiwa swona enkarhini wolowo.[20] A hi n'wina mi nga ta vulavula, kambe i Moya wa Tata wa n'wina lowu nga ta vulavula ha n'wina.[21] “Munhu ú ta nyiketa makwavo wa yena eku dlaweni, ni tatana ú ta endlisa sweswo eka n'wana wa yena; vana va ta pfukela vatswari va vona, va va dlaya.[22] Mi ta vengiwa hi vanhu hinkwavo hikwalaho ka vito ra mina; kambe loyi a tiyiselaka ku fika makumu, hi yena loyi a nga ta ponisiwa.

VARHOMA 13:8-14
[8] Mi nga tshuki mi va ni nandzu eka munhu na un'we, loko wu nga ri wa ku rhandzana; hikuva, la rhandzaka van'wana, ú hetisisile Nawu.[9] Hakunene milawu leyi nge: “U nga tshuki u oswa, u nga tshuki u dlaya, u nga tshuki u yiva, u nga tshuki u navela swa van'wana”, hambi yi ri milawu yin'wana hinkwayo, yi katsakanyiwa hi rito leri nge: “Rhandza munhu-kuloni kukota loko u tirhandza.”[10] La nga ni rirhandzu, a nga endleli munhu-kulobye swo biha. Hikokwalaho, rirhandzu ri hetisisa Nawu.[11] Endlani leswi, hikuva mi tiva leswaku i nkarhi wihi sweswi: Hi wona nkarhi wa n'wina wa ku pfuka evurhongweni; hikuva namuntlha, ku ponisiwa ku kusuhi ku tlula siku hi pfumeleke.[12] Vusiku byi hundzile, dyambu ri lava ku huma. Hikokwalaho, a hi cukumeteni mintirho ya munyama, kutani hi hakarha matlhari ya ku vonakala.[13] A hi fambeni hi mukhuva lowu fanelaka, kukotisa vanhu lava fambaka ni nhlekanhi, ku nga ri hi makampfu ni ku pyopyiwa, ku nga ri hi swa manyala ni vuoswi, ku nga ri hi timholovo ni mavondzo;[14] kambe mi ambala Hosi Yesu Kriste, kutani mi nga tsetseleri swa ntumbuluko wa n'wina wa laha misaveni, hi ku wu kolwisa eku naveleni ka wona.

MARKA 12:28-34
[28] Un'wana wa vatsari a ta fika kwalaho a va twa va ri karhi va kanetana; kutani loko a vona leswaku Yesu ú va hlamurile swinene, a n'wi vutisa a ku: “Nawu lowo rhanga eka milawu hinkwayo hi wihi xana?”[29] Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Nawu lowo rhanga hi lowu nge: ‘Yingisa we Israele, Hosi Xikwembu xa hina i Hosi yi ri yoxe, a ku na yin'wana.[30] Rhandza Hosi Xikwembu xa wena hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya wa wena hinkwawo, ni ku anakanya ka wena hinkwako, ni matimba ya wena hinkwawo.’[31] Nawu wa vumbirhi hi lowu nge: ‘Rhandza munhu-kuloni, kukota loko u tirhandza.’ A ku na nawu wun'wana lowu tlulaka milawu yoleyo.”[32] Mutsari a ku ka yena: “Hiswona Mudyondzisi, u vule ntiyiso loko u te: ‘Hosi Xikwembu i Hosi yi ri yoxe’, ni leswaku: ‘A ku na yin'wana ehandle ka yona.’[33] Loko ku ri ‘ku rhandza Hosi Xikwembu hi mbilu hinkwayo, ni ku anakanya hinkwako, ni matimba hinkwawo’, swin'we ni ‘ku rhandza munhu-kulobye, tanihi loko munhu a tirhandza’, swi tlula magandzelo hinkwawo lama hisiwaka ni timhamba hinkwato.”[34] Loko Yesu a vona leswaku mutsari ú hlamule hi ku tlhariha, a ku ka yena: “A wu le kule ni Mfumo wa Xikwembu.” Kutani a ka ha vanga na munhu la nga tiya nhlana ku n'wi vutisa.

EKSODA 34:28
Muxe ú tshamile na HOSI Xikwembu kwale ntshaveni masiku ya 40 ni vusiku bya kona, a nga dyi nchumu, a nga nwi nchumu; kutani a tsala marito ya ntwanano, yi nga Milawu ya khume, emaribyeni ya swiphepherhele.

DEUTERONOMA 4:13
Kutani xi hlamuserile ndlela leyi mi nga ta hlayisa ntwanano wa xona ha yona, ku nga ku hlayisa Milawu ya Khume leyi xi yi tsaleke ehenhla ka maribye mambirhi ya swiphepherhele.

DEUTERONOMA 10:4
Kutani HOSI Xikwembu xi tlhela xi tsala Milawu ya Khume emaribyeni lawa ku fana ni le ku sunguleni. Milawu ya kona hi leyi HOSI Xikwembu xi mi byeleke yona xi ri endzilweni siku leri a mi hlengeletanile. Hiloko HOSI Xikwembu xi ndzi nyika wona.

DEUTERONOMA 5:7-22
[7] “ ‘U nga tshuki u gandzela swikwembu swin'wana, kambe gandzela mina ntsena.[8] “ ‘U nga tshuki u tivatlela xifaniso xa xikwembu, kumbe xifaniso xa swilo swihi na swihi leswi nga henhla etilweni, kumbe leswi nga hansi emisaveni, kumbe leswi nga matini ehansi ka misava.[9] U nga tshuki u swi nkhinsamela kumbe ku swi tirhela, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena, ndzi Xikwembu xa rilaveta: Ndzi ba lava va ndzi vengaka kun'we ni vana va vona, ku fika eka rixaka ra vona ra vunharhu ni ra vumune;[10] kambe ndzi komba rirhandzu ra mina leri tshembekaka ku fika eka rixaka ra madzana-dzana ra lava va ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina.[11] “ ‘U nga tshuki u tlanga hi vito ra mina, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena, ndzi nga ka ndzi nga tshiki ku ba loyi a tlangaka hi vito ra mina.[12] “ ‘Hlayisa siku ra Savata, ri tshama ri hlawulekile, hilaha mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku leriseke hakona.[13] U na masiku ya 6 lawa u faneleke ku tirha mintirho ya wena hinkwayo.[14] Kambe siku ra vu-7 i siku ra ku wisa leri hlawuleriweke mina HOSI Xikwembu xa wena; hi siku leri, u nga tshuki u tirha ntirho ni wun'we, wena kumbe n'wana wa wena wa xinuna ni wa xisati, kumbe nandza wa wena wa xinuna ni wa xisati, hambi yi ri homu ya wena, kumbe mbhongolo ya wena, kumbe xifuwo xihi na xihi xa wena, kumbe munhu loyi a luveleke eka wena; hi ndlela leyi, na wona malandza ya wena ya xinuna ni ya xisati ma ta kuma ku wisa ku fana na wena.[15] Tsundzuka leswaku a wu ri hlonga etikweni ra Egipta, ni leswaku mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku humesile evuhlongeni byebyo, hi ntamu lowukulu ni mintirho ya matimba. Hikokwalaho, mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku lerisa ku hlayisa siku ra Savata.[16] “ ‘Xixima tata wa wena ni mana wa wena, hilaha mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku leriseke hakona, leswaku u ta hanya masiku layo tala, u kateka etikweni leri mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku nyikaka rona.[17] “ ‘U nga tshuki u dlaya.[18] “ ‘U nga tshuki u oswa.[19] “ ‘U nga tshuki u yiva.[20] “ ‘U nga tshuki u lumbeta munhu-kuloni hi vumbhoni byo hemba.[21] “ ‘U nga tshuki u navela nsati wa munhu-kuloni; naswona u nga tshuki u navela yindlu ya yena, hambi nsimu ya yena, kumbe nandza wa yena wa xinuna ni wa xisati; ni homu ya yena, kumbe mbhongolo ya yena, kumbe xilo xihi na xihi lexi nga xa yena, u nga tshuki u xi navela.’[22] “Marito lawa hinkwawo, HOSI Xikwembu xi mi byerile wona loko mi hlengeletanile hinkwenu entshaveni, laha xi vulavuleke na n'wina hi rito leri tlakukeke, xi ri exikarhi ka ndzilo, epapeni ra ntima lowukulu. Eka leswi xi swi vuleke, a xi engetelanga nchumu, xi lo swi tsala emaribyeni mambirhi ya swiphepherhele, xi ndzi nyika wona.

DEUTERONOMA 6:21
mi ta va hlamula mi ku: ‘A hi ri mahlonga ya hosi Faro le Egipta, kambe HOSI Xikwembu xi hi humesile etikweni rero hi matimba ya xona lamakulu.

DEUTERONOMA 10:1-5
[1] “Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi te ka mina: ‘Vatla maribye mambirhi ya swiphepherhele, ma fana ni layo sungula, kutani u tlhandluka u ta eka mina. U fanele ku endla ni Areka hi mapulangi.[2] Kutani mina ndzi ta tsala marito lawa a ma ri eka maribye layo sungula lawa u ma fayeke. Maribye lawa u ta ma veka endzeni ka Areka.’[3] Kutani ndzi endla Areka hi mapulangi ya murhi wa munga, ndzi vatla ni maribye mambirhi ya swiphepherhele, ma fana ni layo sungula; kutani ndzi tlhandlukela entshaveni ndzi ma khomile.[4] Kutani HOSI Xikwembu xi tlhela xi tsala Milawu ya Khume emaribyeni lawa ku fana ni le ku sunguleni. Milawu ya kona hi leyi HOSI Xikwembu xi mi byeleke yona xi ri endzilweni siku leri a mi hlengeletanile. Hiloko HOSI Xikwembu xi ndzi nyika wona.[5] Kutani ndzi hundzuluka ndzi rhelela ndzi suka entshaveni, ndzi fika ndzi veka maribye endzeni ka Areka, hilaha HOSI Xikwembu xi ndzi leriseke hakona; ni sweswi ma ha ri kona.”

EKSODA 20:1-17
[1] Kutani Xikwembu xi vula marito lawa hinkwawo, xi ku:[2] “Hi mina HOSI Xikwembu xa wena, lexi xi ku humeseke etikweni ra Egipta, ni le vuhlongeni bya kona.[3] “U nga tshuki u gandzela swikwembu swin'wana, kambe gandzela mina ntsena.[4] “U nga tshuki u tivatlela xifaniso xa xikwembu, kumbe xifaniso xa swilo swihi ni swihi leswi nga henhla etilweni kumbe leswi nga hansi emisaveni, kumbe leswi nga matini ehansi ka misava;[5] u nga tshuki u swi nkhinsamela, kumbe ku swi tirhela, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena, ndzi Xikwembu xa rilaveta: Ndzi ba lava va ndzi vengaka kun'we ni vana va vona, ku fika eka rixaka ra vona ra vunharhu ni ra vumune.[6] Kambe ndzi komba rirhandzu ra mina leri tshembekaka ku fika eka rixaka ra madzana-dzana ra lava va ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina.[7] “U nga tshuki u tlanga hi vito ra mina, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi nga ka ndzi nga tshiki ku ba loyi a tlangaka hi vito ra mina.[8] “Tsundzuka ku hlayisa siku ra Savata, ri tshama ri hlawulekile.[9] U na masiku ya 6 lawa u faneleke ku tirha mintirho ya wena hinkwayo.[10] Kambe siku ra vu-7 i siku ra ku wisa, leri hlawuleriweke mina HOSI Xikwembu xa wena; hi siku leri, u nga tshuki u tirha ntirho ni wun'we, wena kumbe n'wana wa wena wa xinuna ni wa xisati, kumbe nandza wa wena wa xinuna ni wa xisati, hambi xifuwo xa wena, kumbe munhu loyi a luveleke eka wena;[11] hikuva hi masiku ya 6, mina HOSI Xikwembu ndzi endlile tilo ni misava ni lwandle, ni hinkwaswo leswi nga ka swona, kutani hi siku ra vu-7 ndzi wisile; hikokwalaho, mina HOSI ndzi katekisile siku leri, ndzi ri endla leri hlawulekeke.[12] “Xixima tata wa wena ni mana wa wena, leswaku u ta hanya masiku layo tala etikweni leri mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku nyikaka rona.[13] “U nga tshuki u dlaya.[14] “U nga tshuki u oswa.[15] “U nga tshuki u yiva.[16] “U nga tshuki u lumbeta munhu-kuloni hi vumbhoni byo hemba.[17] “U nga tshuki u navela yindlu ya munhu-kuloni, hambi a ri nsati wa yena, u nga n'wi naveli; ni nandza wa yena wa xinuna kumbe wa xisati, ni homu ya yena, ni mbhongolo ya yena, kumbe xilo xihi ni xihi lexi nga xa yena, u nga tshuki u xi navela.”

EKSODA 24:12
Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Tlhandlukela haleno ka mina entshaveni, u fika u ndzi yimela; kutani ndzi ta ku nyika maribye ya swiphepherhele, lawa ndzi tsaleke nawu ni swileriso eka wona, eku letela Vaisraele ha swona.”

EKSODA 34:10-29
[10] Kutani HOSI Xikwembu xi ku: “Sweswi ndzi le ku endleni ka ntwanano ni Vaisraele. Ndzi ta endla swihlamariso leswikulu emahlweni ka vanhu va wena; swihlamariso swa kona a swi si tshama swi humelela emisaveni hinkwayo, kumbe erixakeni rihi na rihi. Vanhu va matiko hinkwawo lawa ya mi rhendzeleke, va ta vona leswi mina HOSI ndzi tirhaka swona, hikuva leswi ndzi nga ta mi endlela swona, swi ta chavisa ngopfu.[11] “Hlayisani leswi ndzi mi lerisaka swona namuntlha. Mina ndzi ta hlongola Vaamori, ni Vakanana, ni Vahiti, ni Vaperesi, ni Vahivhi, ni Vayebusi, va suka emahlweni ka n'wina.[12] Mi tivonela, mi nga tshuki mi endla ntwanano ni vaaki va tiko leri mi yaka eka rona, hikuva mhaka leyi yi nga hundzuka ntlhamu lowu wu nga ta mi phasa.[13] Mi ta hindzimuxa tialitari ta vona, mi fayetela ni maribye ya vukhongeri bya vona bya hava, mi tsemelela ni timhandze ta Axera xikwembukazi xa vona.[14] “Mi nga tshuki mi nkhinsamela swikwembu swin'wana, hikuva mina HOSI, vito ra mina hi mina Xikwembu-xa-rilaveta, ndzi Xikwembu lexi lavaka ku gandzeriwa xi ri xoxe ntsena.[15] Mi nga tshuki mi endla ntwanano ni vaaki va tiko, hikuva loko va ri karhi va endla vunghwavava eku gandzeleni ka swikwembu swa vona, ni loko va swi humesela magandzelo, va nga tshuka va mi rhambile, kutani mi dya swa magandzelo ya vona,[16] naswona mi nga tshuki mi lavela majaha ya n'wina evasati exikarhi ka vanhu lava, hikuva vavasati lava va ta ya emahlweni va endla vunghwavava eku gandzeleni ka swikwembu swa vona, va kokela ni vana va n'wina eka swona.[17] “Mi nga tshuki mi n'okisa swilo mi tiendlela swifaniso swa swikwembu.[18] “Mi ta endla nkhuvo wa Xinkwa lexo-ke-comela, hilaha ndzi mi leriseke hakona. Mi fanele ku dya xinkwa lexo-ke-comela masiku ya 7, hi nkarhi lowu vekiweke eka n'hweti ya Abibi, hikuva hi yona n'hweti leyi mi humeke ha yona etikweni ra Egipta.[19] “Hinkwaswo leswi rhangeke ku velekiwa i swa mina; mi ndzi hlawulela ni mativula ya swifuwo swa n'wina hinkwaswo, leswikulu ni leswitsongo.[20] Ematshan'weni ya ximbhongolwana xa xinuna xa mativula, mi ta tlhava xinyimpfana kumbe ximbutana; loko mi nga tsakeli ku tlhava nchumu ematshan'weni ya ximbhongolwana, xi tshoveni nhamu; kambe ematshan'weni ya vana va n'wina hinkwavo va xinuna va mativula, mi ta tlhava xifuwo. “Ku nga vi na munhu loyi a taka emahlweni ka mina, a nga tamelanga nchumu.[21] “Mi ni masiku ya 6 lawa mi faneleke ku tirha ha wona, kambe hi siku ra vu-7 mi ta wisa, hambiloko wu ri nkarhi wa xirimo, kumbe nkarhi wa ntshovelo.[22] “Mi ta endla Nkhuvo wa Mavhiki, mi humesa ntshovelo wo sungula wa koroni; kasi eku heleni ka nkarhi wa ntshovelo, mi ta endla Nkhuvo wo Hlengeleta.[23] “Vavanuna va ka n'wina hinkwavo va fanele ku hlengeletana kanharhu hi lembe emahlweni ka mina HOSI N'wini wa hinkwaswo, Xikwembu xa Israele.[24] Ndzi ta hlongola vamatiko emahlweni ka n'wina, ndzi kurisa tiko ra n'wina, kutani enkarhini lowu mi nga ta ta mi ta hlengeletana emahlweni ka mina kanharhu elembeni, a ku nga vi na munhu loyi a nga ta sala a ringeta ku mi tekela tiko.[25] “Loko mi ndzi tlhavela magandzelo, mi nga tshuki mi katsa ngati ya xifuwo ni xinkwa lexi nga ni comela; naswona, loko mi humesa magandzelo enkhubyeni wa Paseka, ku nga tshuki ku va ni leswi nga ta tshama ku fikela nimpundzu.[26] “Leswi mi nga ta rhanga mi swi tshovela eka ntshovelo wo sungula wa le masin'wini ya n'wina, mi ta swi tisa endlwini ya mina HOSI, Xikwembu xa n'wina. “Mi nga tshuki mi sweka ximbutana hi masi ya mana wa xona.”[27] Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Tsala marito lawa, hikuva ndzi bohile ntwanano na wena na Vaisraele, hi ku landza wona.”[28] Muxe ú tshamile na HOSI Xikwembu kwale ntshaveni masiku ya 40 ni vusiku bya kona, a nga dyi nchumu, a nga nwi nchumu; kutani a tsala marito ya ntwanano, yi nga Milawu ya khume, emaribyeni ya swiphepherhele.[29] Loko Muxe a ri karhi a rhelela a ta hi le ntshaveni ya Sinayi, a khomile maribye lawa mambirhi ya Ntwanano, a a nga swi tivi leswaku mombo wa yena wa hatima, hi mhaka ya leswi a vulavuleke na HOSI Xikwembu.

DEUTERONOMA 6:4-9
[4] “Yingisa Israele, HOSI Xikwembu xa hina, i HOSI yi ri yoxe, a ku na yin'wana.[5] Rhandza HOSI Xikwembu xa wena hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya wa wena hinkwawo, ni matimba ya wena hinkwawo.[6] Marito lawa ndzi ku byelaka wona namuntlha, u nga tshuki u ma rivala;[7] naswona u fanele ku tikarhata u ma dyondzisa vana va wena. Vulavula ha wona minkarhi hinkwayo, ku nga va loko mi tshamile emakaya, kumbe loko mi ri eriendzweni, kumbe loko mi etlela, kumbe loko mi pfuka.[8] Marito lawa, ma boheleleni emavokweni ya n'wina ni le mimombyeni ya n'wina, ma va xitsundzuxo.[9] Naswona mi ta ma tsala emarimbeni ya timbanti ta tindlu ta n'wina, ni le tinyangweni ta miti ya n'wina.

EKSODA 20:2-17
[2] “Hi mina HOSI Xikwembu xa wena, lexi xi ku humeseke etikweni ra Egipta, ni le vuhlongeni bya kona.[3] “U nga tshuki u gandzela swikwembu swin'wana, kambe gandzela mina ntsena.[4] “U nga tshuki u tivatlela xifaniso xa xikwembu, kumbe xifaniso xa swilo swihi ni swihi leswi nga henhla etilweni kumbe leswi nga hansi emisaveni, kumbe leswi nga matini ehansi ka misava;[5] u nga tshuki u swi nkhinsamela, kumbe ku swi tirhela, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena, ndzi Xikwembu xa rilaveta: Ndzi ba lava va ndzi vengaka kun'we ni vana va vona, ku fika eka rixaka ra vona ra vunharhu ni ra vumune.[6] Kambe ndzi komba rirhandzu ra mina leri tshembekaka ku fika eka rixaka ra madzana-dzana ra lava va ndzi rhandzaka, lava hlayisaka milawu ya mina.[7] “U nga tshuki u tlanga hi vito ra mina, hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi nga ka ndzi nga tshiki ku ba loyi a tlangaka hi vito ra mina.[8] “Tsundzuka ku hlayisa siku ra Savata, ri tshama ri hlawulekile.[9] U na masiku ya 6 lawa u faneleke ku tirha mintirho ya wena hinkwayo.[10] Kambe siku ra vu-7 i siku ra ku wisa, leri hlawuleriweke mina HOSI Xikwembu xa wena; hi siku leri, u nga tshuki u tirha ntirho ni wun'we, wena kumbe n'wana wa wena wa xinuna ni wa xisati, kumbe nandza wa wena wa xinuna ni wa xisati, hambi xifuwo xa wena, kumbe munhu loyi a luveleke eka wena;[11] hikuva hi masiku ya 6, mina HOSI Xikwembu ndzi endlile tilo ni misava ni lwandle, ni hinkwaswo leswi nga ka swona, kutani hi siku ra vu-7 ndzi wisile; hikokwalaho, mina HOSI ndzi katekisile siku leri, ndzi ri endla leri hlawulekeke.[12] “Xixima tata wa wena ni mana wa wena, leswaku u ta hanya masiku layo tala etikweni leri mina HOSI Xikwembu xa wena ndzi ku nyikaka rona.[13] “U nga tshuki u dlaya.[14] “U nga tshuki u oswa.[15] “U nga tshuki u yiva.[16] “U nga tshuki u lumbeta munhu-kuloni hi vumbhoni byo hemba.[17] “U nga tshuki u navela yindlu ya munhu-kuloni, hambi a ri nsati wa yena, u nga n'wi naveli; ni nandza wa yena wa xinuna kumbe wa xisati, ni homu ya yena, ni mbhongolo ya yena, kumbe xilo xihi ni xihi lexi nga xa yena, u nga tshuki u xi navela.”

EKSODA 31:18
Loko Xikwembu xi heta ku vulavula na Muxe entshaveni ya Sinayi, xi n'wi nyika maribye lawa mambirhi ya Ntwanano, ma nga maribye ya swiphepherhele lawa Xikwembu xi tsaleke milawu eka wona hi ritiho ra xona.

YOHANE 14:15
“Loko mi ndzi rhandza, mi ta hlayisa milawu ya mina.

MATEWU 19:18
Yena a ku ka Yesu: “Hi yihi ke?” Yesu a n'wi hlamula, a ku: “Hi leyi nge: ‘U nga tshuki u dlaya, u nga tshuki u oswa, u nga tshuki u yiva, u nga tshuki u humesa vumbhoni byo hemba;

YOHANE 15:10
Loko mi hlayisa milawu ya mina, mi ta tshama erirhandzwini ra mina, hilaha na mina ndzi hlayiseke milawu ya Tata wa mina, kutani ndzi tshama erirhandzwini ra yena.

MATEWU 5:17
“Mi nga anakanyi leswaku ndzi tile ku ta herisa Nawu hambi va ri Vaprofeta; a ndzi tanga ku ta herisa, ndzi tile ku ta hetisisa.

EKSODA 32:15
Kavaloko Muxe a suka entshaveni a rhelela, a khomile maribye mambirhi ya Ntwanano, ma nga maribye ya swiphepherhele lawa a ma tsariwile matlhelo hinkwawo, hala ni hala.

YOHANE 15:12-17
[12] Nawu wa mina hi lowu: Hileswaku mi rhandzana, kukotisa leswi na mina ndzi mi rhandzeke.[13] A ku na munhu la nga ni rirhandzu leri tlulaka ra loyi a nyiketaka vutomi bya yena hikwalaho ka vanakulobye.[14] Mi vanakulorhi loko mi endla leswi ndzi mi lerisaka swona.[15] A ndza ha mi vuri malandza, hikuva nandza a nga tivi lexi n'wini wa yena a xi endlaka; kambe ndzi mi vurile vanakulorhi, hikuva ndzi mi tivisile hinkwaswo leswi ndzi swi tweke eka Tata wa mina.[16] A hi n'wina mi ndzi hlawuleke; hi mina ndzi mi hlawuleke, kutani ndzi mi vekile leswaku mi ya, mi ya veka mihandzu, ni leswaku mihandzu ya n'wina yi va kona masiku hinkwawo; kutani xin'wana ni xin'wana lexi mi nga ta xi kombela eka Tatana hi vito ra mina, ú ta mi nyika xona.[17] Leswi ndzi mi lerisaka swona hileswaku mi rhandzana.

EKSODA 32:16
Maribye lawa, a ma endliwile hi HOSI Xikwembu, ni leswi a swi tsariwile ehenhla ka wona hi ku kevetla, a swi tsariwile hi xona.

EKSODA 34:27
Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Muxe: “Tsala marito lawa, hikuva ndzi bohile ntwanano na wena na Vaisraele, hi ku landza wona.”

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved