A A A A A

Angels and Demons: [Angels]


GENESA 2:1
Kutani ntirho wo tumbuluxa tilo ni misava, ni hinkwaswo leswi nga ka swona, wu herisa sweswo.

VAKOLOSA 1:16
Ha yena, Xikwembu xi tumbuluxile swilo hinkwaswo, ematilweni ni la misaveni, swilo leswi vonekaka ni leswi nga vonekiki, kukota swiluvelo kumbe leswi nga ni vuhosi, ni leswi nga ni vundhuna kumbe ku fuma. Hinkwaswo swi tumbuluxiwile ha yena, naswona swi tumbuluxeriwe yena.

YOBO 38:1-7
[1] Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na Yobo, xi ri endzeni ka xihuhuri, xi ku:[2] “U mani wena u solaka makungu ya mina hi marito yo kala vutivi ke?[3] Tilulamise, u yima kukota wanuna, ndzi ta ku vutisa timhaka, wena u ndzi hlamusela tona![4] “Xana a wu ri kwihi, loko ndzi sungula ku vumba misava ke? Leswi u twisisaka leswo tala, ndzi byele![5] Misava yi vekeriwe hi mani mimpimo, i mani la nga yi pima hi ngoti xana? Ndza tshemba, wa swi tiva![6] Xana tiphuphu ta yona ti dzimiwe ka yini, ni ribye ra yona ra masungulo, ri simekiwile hi mani ke?[7] Esikwini rero, tinyeleti ta mixo a ti yimbelela hi nomo wun'we; swivumbiwa swa le tilweni, a swi ba minkulungwana hinkwaswo.

LUKA 20:35-36
[35] kambe lava nyikiwaka ku vona swa minkarhi leyintshwa ni swa ku pfuka ka vafi, a va ha teki kumbe ku tekiwa;[36] a va ha fi, hikuva va fana ni tintsumi, va hundzuka vana va Xikwembu, hi mhaka ya leswi va nga pfuxiwa eku feni.

NHLAVUTELO 4:8
Xin'wana ni xin'wana xa swivumbiwa leswi hanyaka leswi swa mune, a xi ri ni timpapa ta 6 leti nga tala hi mahlo hinkwako, endzeni ni le handle. Kutani vusiku ni nhlekanhi swi yimbelela swi nga miyeli, swi ku: “Wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima, loyi a nga Hosi ya matimba hinkwawo, loyi a a ri kona, loyi a nga kona, loyi a taka.”

MATEWU 22:30
Hikuva enkarhini wa ku pfuka eku feni, vanhu a va ha teki hambi ku ri ku tekiwa, kambe va fana ni tintsumi ta le tilweni.

2 SAMIELE 14:17
Naswona, mina nandza wa wena a ndzi ku: ‘Marito ya hosi n'wini wa mina ma ta ndzi rhulisa mbilu!’ hikuva wena hosi n'wini wanga, u fana ni ntsumi ya Xikwembu, u kota ku hlawula leswinene eka leswo biha. HOSI Xikwembu xa wena a xi ve na wena!”

LUKA 15:10
Ndza mi byela leswaku, hi mukhuva wolowo, tintsumi ta Xikwembu ta tsaka swinene loko mudyohi hambi a ri un'we a hundzuka.”

NHLAVUTELO 14:6
Kutani ndzi vona ntsumi yin'wana yi ri karhi yi haha ehenhla mapapeni, yi ri ni Evhangeli leyi nga heriki, leswaku yi ta yi twarisa eka lava akeke emisaveni, eka vanhu va matiko hinkwawo, ni va tinxaka hinkwato, ni va tindzimi hinkwato, ni va swivongo hinkwaswo.

YOBO 4:15-18
[15] Xilo xin'wana xo fana ni moya xi ndzi ba xikandza xi hundza, swirho swa mina hinkwaswo swi khoma hi xirhami.[16] Xilo xa kona xi yima, kambe ndzi nga koti ku twisisa xivumbeko xa xona; ndzi vona ndzhuti wa xona ntsena; ku rhanga ku ku whíí, kutani ndzi twa rito leri nge:[17] ‘Xana munhu a nga tivula la tengeke, la nga riki na xidyoho, emahlweni ka Xikwembu Muendli wa yena ke?[18] Xikwembu xi nge tshembi hambi ma ri malandza ya xona, ni tintsumi ta xona, xi ti vona nandzu.

ESAYA 14:12-14
[12] “We Nyeleti ya Mixo, N'wana Vurhonga, u wise ku yini etilweni xana? U tseme hi mani u wela hansi, wena mutsongahati wa matiko, ke?[13] A wu hamba u ku: ‘Ndzi ta tlhandlukela etilweni, ndzi hundza tinyeleti ta Xikwembu, ndzi ya veka xiluvelo xa mina ehenhla; ndzi ta ya tshama entshaveni leyi swikwembu swi hlengeletanaka eka yona, en'walungwini.[14] Ndzi ta tlhandluka ndzi hundza ni mapapa, ndzi ta fana ni Xikwembu xa le henhla-henhla!’

YUDA 1:6
Naswona ku ni tintsumi leti ti nga hlayisangiki xiyimo xa tona, kambe ti sukile laha a ku ri kaya ka tona ka xiviri; hikokwalaho, Xikwembu xi bohile tintsumi ta kona hi tinketani, xi ti pfalela hilaha ku nga heriki exinyamini lexi chavisaka ku fikela siku lerikulu ra ku avanyisiwa.

1 PETRO 3:21-22
[21] Nkhuvulo wu yelana ni mhaka leyi; sweswi wa mi ponisa, ku nga ri hi ku susa thyaka emirini, kambe hi ku endla leswaku mi kombela ripfalo leri tengeke eka Xikwembu. Nkhuvulo wa mi ponisa hi mhaka ya ku pfuka ka Yesu Kriste eku feni,[22] yena loyi a yeke etilweni, kutani sweswi ú le vokweni ra xinene ra Xikwembu, tintsumi ni vafumi ni leswa matimba swi ri ehansi ka yena.

1 PETRO 1:12
Va kombisiwile hi ku hlavuteriwa leswaku a va nga titirheli, kambe a va tirhela n'wina, eka swilo leswi mi tivisiweke swona sweswi. Mi tivisiwile swilo swa kona hi lava va twariseke Mahungu Lamanene eka n'wina, hi Moya lowo Kwetsima lowu rhumeriweke hi le tilweni. Swilo swa kona, tintsumi na tona ta navela ku swi hlometela.

VAHEVERU 12:22
Kambe n'wina, mi tshinelele ntshava ya Siyoni ni muti wa Xikwembu lexi hanyaka, Yerusalema wa le tilweni, ni le ka tintsumi leti nga hlayekiki hi ku tala. Mi tile enkhubyeni wa ku tsaka,

NHLAVUTELO 5:11-12
[11] Hiloko ndzi languta, kutani ndzi twa rito ra tintsumi leto tala, ta magidi ya magidi-gidi ya ntsandza-vahlayi, ti rhendzele xiluvelo ni swivumbiwa leswi hanyaka swa mune ni vakulukumba.[12] A ti vonga hi rito leri tlakukeke ti ku: “Xinyimpfana lexi tshamaka xi dlayiwa, xi lulameriwile hi ku nyikiwa matimba, ni vuhosi, ni vutlhari, ni ntamu, ni ku dzuneka, ni ku twala, ni ku vongiwa.”

TIPISALEMA 78:25-49
[25] A va ri vanhu ntsena, kambe va dyile swakudya swa swivumbiwa swa le tilweni, va phameriwa swona hi Xikwembu va dya va xurha.[26] Xi tlherisele moya wa le vuxeni ematilweni, kutani hi ntamu wa xona xi hungisa moya wa le dzongeni.[27] Xi va rhumele tinyanyana to ringana ni ritshuri kumbe sava ra lwandle hi ku tala, va dya nyama ya tona;[28] xi ti wisele hinkwako emixaxeni ya vona, ti kumeka kusuhi ni mintsonga ya vona,[29] kutani va dya va tiphina, hikuva Xikwembu a xi va nyikile leswi a va swi navela.[30] Kambe loko va ha dya, ni ku mita va nga si mita,[31] Xikwembu xi va hlaserile hi vukari bya xona, xi dlaya van'wana exikarhi ka lavo chaviseka, xi wisela hansi tinhenha ta Israele.[32] Hinkwaswo leswi a swi va sivelanga ku dyoha; hambiloko Xikwembu xi va kombile leswo hlamarisa, a va xi tshembanga.[33] Hikokwalaho xi komisile masiku ya vona ya ku hanya, ma hundza tanihi moyanyana ntsena, xi herisa vutomi bya vona hi makhombo.[34] Loko Xikwembu xi ri karhi xi va herisa, Vaisraele va vuyele eka xona, va hundzuka va xi khongela.[35] Va tsundzukile leswaku Xikwembu lexi nga henhla-henhla i ribye ra vona ni muhlayisi wa vona.[36] Kambe eku vulavuleni ka vona a va nga tshembeki, a va byela Xikwembu emavunwa.[37] A va nga xi namarheli hi mbilu kambe a va tshova ntwanano wa xona.[38] Hambiswiritano, leswi xona xi nga ni tintswalo, xi va rivalerile milandzu ya vona xi nga va heriseli makumu; minkarhi yo tala xi tikhomile, xi nga va hlundzukeli ku tlula mpimo.[39] Xi swi tivile leswaku i vanhu va nyama ni ngati ntsena, ni leswaku va fana ni moyanyana lowu hungaka wu nga ha vuyi.[40] Loko va ri emananga, Vaisraele va tiarisile ko tala eka Xikwembu, va xi vavisa mbilu ematikweni lawa ya ku oma.[41] A va tshikanga ku xi ringa, va xi vangela gome, xona Muhlawuleki wa Israele.[42] Va rivarile leswi xi va endleleke swona esikwini leri xi va kutsuleke eka valala,[43] ri nga siku leri xi nga tikomba ha rona, hi ku endla mahlori lamakulu erivaleni ra Sowani le Egipta.[44] Mati ya milambu hinkwayo ya Vaegipta, xi ma hundzurile ngati, va nga ha koti ku ma nwa.[45] Xi va rhumele mabawa, ma va lumetela, ni mintlambya leyi yi va xaniseke.[46] Hinkwaswo leswi va swi byaleke emasin'wini ya vona, xi swi nyiketile tinjiya ni swivungu swi dya.[47] Xikwembu xi herisile mirhi ya vona ya vhinya hi xihangu, mirhi ya minkuwa xi yi bile hi gwitsi.[48] Xi herisile tihomu ta vona hi ntungu, swifuwo swa vona leswitsongo xi swi bile hi matshumba.[49] Xi tile hi ku hlundzuka lokukulu, xi va ba hi vukari bya xona lebyi pfurhaka, xi va vangela makhombo hinkwawo lama dlayaka.

TIPISALEMA 91:11
Xikwembu xi ta lerisa tintsumi ta xona leswaku ti ku hlayisa hinkwako laha u nga ta ya kona.

TIPISALEMA 103:20
Nkhensani HOSI Xikwembu n'wina tintsumi ta xona, n'wina tinhenha ta matimba leti yingisaka rito ra xona ti hanya ha rona.

MATEWU 4:6-11
[6] a ku ka yena: “Loko u ri N'wana wa Xikwembu, jitama, hikuva ku tsariwile leswi: “ ‘Xikwembu xi ta lerisa tintsumi ta xona hikwalaho ka wena, kutani ti ta ku qhavulela emavokweni ya tona, leswaku nenge wa wena wa nga tshuki wu vavisiwa hi ribye.’ ”[7] Yesu a ku ka yena: “Nakambe ku tsariwile leswi: ‘U nga tshuki u ringa Hosi, Xikwembu xa wena.’ ”[8] Diyavulosi a engeta a n'wi yisa entshaveni leyo leha ngopfu, a n'wi komba mimfumo hinkwayo ya misava ni ku dzuneka ka yona,[9] kutani a ku ka yena: “Swilo leswi hinkwaswo ndzi ta ku nyika swona loko u ndzi nkhinsamela, u ndzi gandzela.”[10] Hiloko Yesu a ku ka yena: “Suka Sathana, hikuva ku tsariwile leswi: “ ‘U ta gandzela Hosi, Xikwembu xa wena, u tirhela xona ntsena.’ ”[11] Kavaloko Diyavulosi a n'wi tshika; kutani tintsumi ti ta ka Yesu, ti ta n'wi tirhela.

MATEWU 16:27
Hikuva N'wana-wa-Munhu ú ta vuya hi ku kwetsima ka Tata wa yena, a ri ni tintsumi ta yena, kutani hi kona a nga ta nyika un'wana ni un'wana hi ku ya hi mintirho ya yena.

MATEWU 18:10
“Tilanguteleni leswaku mi nga sandzi un'wana wa lavatsongo lava; hikuva ndza mi byela leswaku tintsumi ta vona le matilweni ti tshama ti langutile mombo wa Tata wa mina la nge matilweni, masiku hinkwawo. [

MATEWU 24:31-35
[31] Hi mpfumawulo lowukulu wa mhalamhala, ú ta rhuma tintsumi ta yena; ti ta hlengeleta vahlawuriwa va yena, va huma ematlhelweni ya mune ya misava, ku sungula emakun'wini man'wana ya tilo ku ya fika eka laman'wanyana.[32] “Dyondzani leswi hi murhi wa nkuwa: Loko marhavi ya wona ma sungula ku olova, ni loko matluka ya wona ma hluka, mi tiva leswaku ximumu xi le kusuhi.[33] Hi mukhuva wolowo, loko mi vona swilo sweswo hinkwaswo, tivani leswaku nkarhi wu le kusuhi, wu le nyangweni.[34] Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina: Rixaka leri ri nga ka ri nga hundzi, ku nga si humelela swilo leswi hinkwaswo.[35] Tilo ni misava swi ta hundza, kambe marito ya mina ma nga ka ma nga hundzi.

LUKA 4:10
hikuva ku tsariwile va te: “ ‘Xikwembu xi ta lerisa tintsumi ta xona ku ku hlayisa.’

YOHANE 20:11-12
[11] Mariya a a yimile kusuhi ni sirha ehandle, a rila. Loko a korhama ku hlometela esirheni a ri karhi a rila,[12] a vona tintsumi timbirhi leti ambaleke swo basa, ti tshamile, yin'wana hi le tinhlokweni, yin'wana hi le milengeni, laha ntsumbu wa Yesu a wu latiwile kona.

VAKOLOSA 2:18
Munhu a nga tshuki a mi tekela hakelo ya n'wina, hi ku tsakela swo tilondla-londla ni ku gandzela tintsumi, a ri karhi a pfumela ngopfu swa milorho ya yena, a tikurisa hi swa hava, hi miehleketo ya yena ya swa nyama;

VAHEVERU 1:14
Xana tintsumi hinkwato a hi mimoya leyi tirhelaka Xikwembu, leyi rhumiweke ku pfuna vanhu lava fanelaka ku kuma ku ponisiwa xana?

VAHEVERU 2:6-13
[6] Kun'wana ku vuriwile vumbhoni lebyi nge: “Munhu i ncini leswaku u va ni mhaka na yena, kumbe n'wana wa munhu leswaku u tikarhatela yena xana?[7] U n'wi vekile a va hansi ka tintsumi nkarhinyana, u n'wi tlhandlekile harhi ya ku kwetsima ni ku twala enhlokweni;[8] u vekile hinkwaswo swi va hansi ka minkondzo ya yena.” Kutani ke, loko Xikwembu xi vekile hinkwaswo ehansi ka minkondzo ya yena, swi vula leswaku a xi siyanga xilo ni xin'we xi nga ri hansi ka yena. Kambe, hilaha timhaka ti yimeke hakona, hina a hi si kota ku vona swilo hinkwaswo swi ri hansi ka yena.[9] Kambe hi vona Yesu, loyi a nga endliwa ku va hansi ka tintsumi nkarhinyana, sweswi a nga nyikiwa ku kwetsima ni ku twala swi va harhi ya vuhosi enhlokweni ya yena, hi mhaka ya ku twisiwa ku vaviseka ka rifu; a swi ri leswaku, hi tintswalo ta Xikwembu, a twa nhlomulo wa rifu hikwalaho ka munhu un'wana ni un'wana.[10] Hikuva a swi fanela leswaku Xikwembu, lexi swilo hinkwaswo swi hanyelaka xona ni ku hlayisiwa hi xona, loko xi fikisa vana va xona lavo tala eku kwetsimeni, xi endla leswaku murhangeri wa ku ponisiwa ka vona a va loyi a hetisekeke, hi mhaka ya ku vaviseka ka yena.[11] Hambi a ri Yesu loyi a basisaka vanhu eswidyohweni, hambi va ri lava basisiwaka, hinkwavo va huma eka Tatana un'we. Hi yona mhaka leyi endlaka leswaku Yesu a nga khomiwi hi tingana ku va vula vamakwavo,[12] a ku ka Xikwembu: “Ndzi ta twarisa vito ra wena eka vamakwerhu, ndzi ta ku dzunisa hi tinsimu exikarhi ka nhlengeletano.”[13] A engeta a ku: “Ndzi ta veka ku tshemba ka mina eka xona.” Nakambe a ku: “Hi mina loyi, kun'we ni vana lava Xikwembu xi ndzi nyikeke vona.”

VAHEVERU 13:2
Mi nga rivali ku amukela vaendzi, hikuva hi ku endla sweswo van'wana va amukele tintsumi va nga swi tivi.

2 PETRO 2:4
Xikwembu a xi tsetselelanga tintsumi loko ti dyohile, kambe xi ti cukumetile eTiheleni, ni ku ti nghenisa emakorhweni ya xivandla xa vafi, laha ti pfaleriwaka kona ku fikela siku ra ku avanyisa;

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved