A A A A A

Additional: [Polygamy]


1 TIKRONIKA 4:5
Axuru tata wa va le Tekowa a a ri ni vasati vambirhi, Hela na Naara.

2 SAMIELE 5:13
Loko Davhida a rhurhile eHebroni, a fika a teka vasati van'wana, lavakulu ni lavatsongo, le Yerusalema, kutani a veleka vana van'wana va xinuna ni va xisati.

2 SAMIELE 12:8
Ndzi ku nyikile muti wa n'wini wa wena, ndzi lata vasati va yena exifuveni xa wena; ndzi ku endlile hosi ya Israele na Yuda. Loko sweswo a swi nga ringananga, a ndzi ta engeta ndzi ku nyika swin'wana swo tala.

2 TIKRONIKA 11:21
Rhobuwamu a a ri ni vasati lavakulu vo ringana 18, ni vasati lavatsongo va 60. Vana va yena va xinuna a va ri 28, va xisati a va ri 60. Exikarhi ka vasati va yena hinkwavo, Rhobuwamu a a rhandza ngopfu Maaka, N'wa-Abixalomu.

2 TIKRONIKA 13:21
Mfumo wa Abiya a wu ya wu tiya. Abiya a a tekile vasati va 14, a veleka vana va xinuna vo ringana 22, ni va xisati va 16.

EKSODA 21:10
Loko wanuna loyi a teka nsati un'wana, ú ta ya emahlweni a hlayisa loyi wa hlonga a n'wi nyika swakudya ni swiambalo ni tifanelo hinkwato ta vukati.

GENESA 4:19
Kutani Lameke a teka vasati vambirhi. Mavito ya vona i Ada na Sila.

GENESA 30:4-9
[4] Hiloko Rahele a teka Biliha nandza wa yena a n'wi nyika Yakobo leswaku a va nsati wa yena. Kutani Yakobo a tivana na yena.[5] Biliha a tika a velekela Yakobo n'wana wa mufana,[6] kutani Rahele a ku: “Xikwembu xi ndzi avanyisele mhaka, xi yingise xikombelo xa mina, kutani xi ndzi nyika n'wana wa mufana.” Kutani Rahele a n'wi thya vito ra Dani (hileswaku: “Ku avanyisela”).[7] Biliha nandza wa Rahele a engeta a tika nakambe, kutani a velekela Yakobo n'wana wa vumbirhi wa mufana,[8] kutani Rahele a ku: “Mina ni makwerhu Leya hi lwile ngopfu, kambe mina ndzi hlurile.” Kutani n'wana loyi a n'wi thya vito ra Neftali (hileswaku: “Ku lwa”).[9] Kuteloko Leya a vona leswaku a nga ha kumi vana, a teka nandza wa yena Zilipa a n'wi nyika Yakobo leswaku a va nsati wa yena.

ESAYA 4:1
Eminkarhini yoleyo, vavasati va 7 va ta namarhela wanuna un'we, va ku: “Swakudya ni swiambalo, hi ta tilavela; hi kombela ntsena ku va vasati va wena, hi susiwa tingana.”

VAAVANYISI 8:30
Enkarhini lowu Gidiyoni a a ri ni vana va 70 lava a va ri va yena va xiviri, hikuva a a ri ni vasati vo tala.

TINHLAYO 12:1
Muxe a a tekile nsati wa Muetiyopiya, kutani Meriyamu na Aroni va n'wi hleva hikwalaho ka swona.

1 SAMIELE 1:1-2
[1] A ku ri ni wanuna un'wana wa muti wa Ramatayimi-Sofimi emagangeni ya Efrayimi. Vito ra yena a a ri Elkana n'wana Yerohama, wa Elihu, wa Tohu, wa Sufi, wa rixaka ra Efrata.[2] Elkana a a ri ni vasati vambirhi; un'wana a a ri Hana, un'wana a a ri Penina. Penina a a kuma vana, kambe Hana a a nga va kumi.

DEUTERONOMA 21:15-17
[15] “Munhu a nga va a ri ni vasati vambirhi, kambe a tsakela un'wana wa vona, loyi un'wana a nga n'wi tsakeli. Vavasati lava, va nga va va ri ni vana va xinuna hi vumbirhi bya vona. Swi nga endleka leswaku n'wana wa wansati loyi a nga tsakeriwiki a va a ri yena mativula ya wanuna loyi;[16] kutani siku wanuna loyi a avanyiselaka vana va yena endzhaka, a nga fanelanga ku teka n'wana wa wansati lowo tsakeriwa wonge o va yena mativula, kasi mativula i n'wana wa wansati loyi a nga tsakeriwiki;[17] kambe ú fanele ku komba leswaku n'wana wa wansati loyi a nga tsakeriwiki, hi yena mativula, hi ku n'wi nyika swilo leswi tlulaka swa loyi un'wana kambirhi, eka hinkwaswo leswi a nga na swona, hikuva ú sungurile hi yena ku veleka, kutani hi yena a kumaka leswi fanelaka n'wana wa mativula.

2 TIKRONIKA 24:1-3
[1] Yowasi a a ri ni malembe ya 7 loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe ya 40 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Sibiya wa le Berexeba.[2] Loko muprista Yoyada a ha hanya, Yowasi ú endlile leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu.[3] Yoyada hi yena la nga lavela hosi vasati vambirhi, kutani va yi velekela vana va xinuna ni va xisati.

EZEKIELE 23:1-4
[1] HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku:[2] “We Ezekiele, yingisa timhaka ta vavasati lava vambirhi, vana va manana un'we:[3] Loko va ha ri lavantshwa, va sungurile ku hanya kukota tinghwavava etikweni ra Egipta, va pfumela ku kanyakanyiwa mavele, va onha vunhwana bya vona.[4] Vito ra lonkulu a a ri Ohola, kasi lontsongo a a ri Oholiba; Ohola loyi i muti wa Samariya, Oholiba yena i muti wa Yerusalema. Ndzi titekele vona va va vanhu va mina, kutani va ndzi velekerile vana va xinuna ni va xisati.

1 VAKORINTO 7:1-5
[1] Loko ti ri timhaka leti mi nga ndzi tsalela tona, ndzi nga ku: Swi lulamile loko wanuna a nga tivani ni wansati.[2] Kambe hikwalaho ka leswi vuoswi byi nga tala, wanuna un'wana ni un'wana a a ve ni nsati loyi a nga wa yena, ni wansati un'wana ni un'wana a a ve ni nuna loyi a nga wa yena.[3] Nuna a a nyike nsati leswi swi nga fanelo ya yena, swi va tano na yena nsati eka nuna wa yena.[4] Nsati a nga na matimba ehenhla ka miri wa yena, kambe matimba ma na nuna. Swi tano na yena nuna, a nga na matimba ehenhla ka miri wa yena, matimba ma ni nsati.[5] Mi nga tshuki mi alelana, ehandle ka loko kumbexana mi nga alelana nkarhinyana, ku ri hi ku twanana, loko mi lava ku tinyiketa eku khongeleni kutani endzhaku mi tlhela mi vuyelelana. Sathana a nga tshuki a mi ringa hikwalaho ka ku tsandzeka ka n'wina ku tikhoma.

DEUTERONOMA 25:5-10
[5] “Loko vana va munhu va tshama swin'we, kutani un'wana wa vona a fa a nga siyanga vana va xinuna, nsati wa mufi a nga tshuki a ya tekiwa hi munhu wa le handle, kambe ú fanele ku tekiwa hi makwavo wa mufi a va nsati wa yena, kutani wanuna loyi a endla fanelo ya yena ya ku hlayisa nsati wa mufi.[6] Kutani n'wana wo sungula wa xinuna loyi wansati loyi a nga ta n'wi veleka, hi yena la nga ta kuma ndzhaka ya mufi, leswaku vito ra mufi ri nga nyamalali exikarhi ka Vaisraele.[7] Kambe loko makwavo wa mufi a ala ku teka nsati wa makwavo, wansati loyi ú ta ya eka vakulukumba ehubyeni ya muti, a fika a ku: ‘Makwavo wa sirha nuna wa mina wa ala ku yisa emahlweni vito ra makwavo exikarhi ka Vaisraele. A nga pfumeli ku ndzi teka, a endla fanelo ya yena ya ku ndzi hlayisa.’[8] Kutani vakulukumba va muti va ta n'wi vitana, va vulavula na yena. Loko a ya emahlweni a ala, a ku: ‘A ndzi swi lavi ku teka wansati loyi,’[9] muferiwa ú ta ya kusuhi na yena vakulukumba va ri karhi va swi vona, a n'wi hluvula ntanghu, a n'wi tshwutela marha exikandzeni, a ku: ‘Hi swona leswi endliwaka eka wanuna loyi a alaka ku pfuxa muti wa makwavo.’[10] Kutani etikweni ra Israele, muti wa munhu loyi wu ta thyiwa vito ra ‘Muti-wa-Xihluvuriwa-ntanghu’.

1 TIKRONIKA 3:1-9
[1] Vana va Davhida lava velekiweke loko a ri le Hebroni, hi lava: Mativula i Aminoni, mana wa yena a ri Ahinowama wa le Yizriele; lowa vumbirhi i Daniele, mana wa yena a ri Abigayili wa le Karmele;[2] wa vunharhu i Abixalomu, mana wa yena a ri Maaka n'wana wa Talimayi hosi ya le Gexuru; wa vumune i Adoniya, mana wa yena a ri Hagiti;[3] wa vuntlhanu i Xefatiya, mana wa yena a ri Abitali; wa vu-6 i Yitereyamu, mana wa yena a ri Egila xirhandzwa xa Davhida.[4] Davhida ú fumile malembe ya 7 na hafu a ri le Hebroni, kutani vana lava a va kumeke loko a ri le Hebroni i 6. Kutani Davhida ú fumile malembe ya 33 a ri le Yerusalema.[5] Loko a ri eYerusalema, Davhida ú kumile vana lava: Ximeya, na Xobabu, na Natani, na Solomoni, mana wa vana lava va mune a ri Bata-Xuwaka n'wana Amiele.[6] Davhida a veleka ni vana van'wana va 9, va nga lava: Yibehari, na Elixuwa, na Elipalete,[7] na Noga, na Nefege, na Yafiya,[8] na Elixama, na Eliyada, na Elifelete.[9] Hinkwavo lava i vana va Davhida, makwavo wa vona wa xisati a ri Tamari. Ka ha ri ni vana van'wana va Davhida, lava a va kumeke hi vasati va yena lavatsongo.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved