A A A A A

Additional: [Helping the Poor]


VAGALATIYA 2:10
Ntsena va hi tsundzuxile ku anakanya swisiwana, kutani hi swo leswi na mina a ndzi hisekela ku endla swona.

MATEWU 19:21
Yesu a ku ka yena: “Loko u lava ku va la hetisekeke, famba u ya xavisa leswi u nga na swona, u nyika swisiwana, hikona u nga ta va ni xuma ematilweni; kutani u ta, u ndzi landza.”

LUKA 12:33-34
[33] Xavisani leswi mi swi fuweke, mi nyika swisiwana; tiendleleni minkwama leyi nga hlakariki ni xuma lexi nga heriki ematilweni, laha khamba ri nga tshineriki kusuhani na kona, ni laha tinsumba ti nga onhiki kona;[34] hikuva laha xuma xa n'wina xi nga kona, hi laha timbilu ta n'wina ti nga ta va kona na tona.

LUKA 14:12-14
[12] Kutani a ku ka loyi a n'wi rhambeke: “Loko u endla nkhuvo wa xifihlulo kumbe wa xilalelo, u nga rhambi vanghana va wena, kumbe vamakwenu, kumbe maxaka ya wena, kumbe swifumi leswi u vandzakaneke na swona ntsena, hikuva na vona va ta ku rhamba, kutani swi hundzuka xinkhenso eka wena.[13] Kambe loko u endla nkhuvo, rhamba vapfumari, ni swilema, ni vahluleki, ni lavo-fe-mahlo;[14] u ta kateka, hikuva a va na swa ku ku tlherisela va ku nkhensa ha swona, kutani hi siku ra ku pfuka ka lavo lulama u ta tlheriseriwa swona.”

LUKA 6:20-21
[20] Kutani Yesu a languta vadyondzisiwa va yena, a ku: “Mi katekile n'wina swisiwana, hikuva Mfumo wa Xikwembu wu le ka n'wina.[21] Mi katekile n'wina mi twaka ndlala sweswi, hikuva mi ta dya mi xurha. Mi katekile n'wina mi rilaka sweswi, hikuva mi ta hlekelela.

2 VAKORINTO 8:9
Ma ti tiva tintswalo ta Hosi ya hina Yesu Kriste: A a fumile, hambiswiritano ú hundzukile xisiwana hikwalaho ka n'wina, leswaku mi endliwa swifumi hi vusiwana bya yena.

YAKOBO 2:5
Yingisani vamakwerhu lava rhandzekaka: Xana Xikwembu a xi hlawulanga lava nga swisiwana emisaveni leyi leswaku va va lava fuweke hi tlhelo ra ku pfumela xana? Xana a xi va hlawulelanga ku dya ndzhaka ya Mfumo lowu xi wu tshembiseke lava va xi rhandzaka xana?

MARKA 14:7
Loko swi ri swisiwana, mi na swona masiku hinkwawo, kutani mi kota ku swi endlela leswinene, siku mi swi rhandzaka; kasi nkarhi wa mina wo tshama na n'wina wa hela sweswi.

SWIVURISO 19:17
Ku nyika xisiwana, i ku lomba HOSI Xikwembu, kutani HOSI Xikwembu xi ta ku tlherisela hinkwaswo.

SWIVURISO 22:9
Munhu loyi a hananaka, ú ta katekisiwa, hikuva leswi a nga na swona, ú dya ni swisiwana.

SWIVURISO 14:31
Loyi a xanisaka xisiwana, ú le ku rhuketeleni ka Mutumbuluxi wa xona, kasi loyi a nga ni tintswalo eka vapfumari, ú dzunisa Muvumbi.

SWIVURISO 28:27
La nyikaka swisiwana, a nge pfumali swa le mandleni, kambe la alaka ku swi pfuna, vanhu va ta n'wi rhuketela ngopfu.

DEUTERONOMA 15:11
Swisiwana a swi nga pfumaleki etikweni, hikokwalaho ndzi mi lerisaka, ndzi nge: Vamakwenu lava nga swisiwana etikweni, lava pfumalaka swa le mandleni, mi nga va tsoni nchumu.

SWIVURISO 21:13
Loyi a alaka ku yingisa swirilo swa swisiwana, na yena a nge yingisiwi, siku a nga ta lava ku pfuniwa.

LUKA 6:38
Nyikani, mi ta nyikiwa; endzeni ka nkhancu lowu mi wu hakarhaka exifuveni, ku ta cheriwa mpimo lowu tivikanaka, lowu gandliweke, lowu hlunguhliweke, lowu khapaka; hikuva mpimo lowu mi pimelaka van'wana ha wona, mi ta pimeriwa ha wona na n'wina.”

MATEWU 5:42
Nyika la kombelaka eka wena, u nga fularheli loyi a navelaka ku lomba xa nchumu eka wena.

YAKOBO 1:27
Vukhongeri lebyi tengeke, lebyi nga solekiki emahlweni ka Xikwembu Tatana, hi lebyi: Ku endzela lava feriweke hi vatswari, ni ku endzela tinoni emaxangwini ya tona, ni ku papalata swilo leswi nyameke swa misava leyi.

LEVHITIKA 19:9-10
[9] “Loko mi tshovela swa le masin'wini ya n'wina, mi nga tshoveli mi ya fika emakumu ka nsimu, naswona loko mi hetile ku tshovela, mi nga tlheli mi ya khwaja.[10] Ni loko mi tshovela vhinya ya n'wina, mi nga khayeleli mihandzu hinkwayo mi heta, naswona mi nga rholeli leyi nga wela hansi; siyani yin'wana mihandzu, mi yi siyela swisiwana ni valuveri: Hi mina HOSI, Xikwembu xa n'wina.

1 YOHANE 3:17
Kambe loko munhu a ri ni swilo swa misava leyi, kutani a vona makwavo a ri eku pfumaleni, kambe a nonon'hwisa mbilu ya yena a nga n'wi pfuni, xana rirhandzu ro rhandza Xikwembu ri nga tshamisisa ku yini eka yena xana?

DEUTERONOMA 15:7-8
[7] “Loko mi ri etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona, kutani eka wun'wana wa miti ya n'wina ku va ni makwenu loyi a nga xisiwana, mi nga tshuki mi tinonon'hwisa mi n'wi tsona swilo,[8] kambe mi n'wi twela vusiwana, mi n'wi lomba xin'wana ni xin'wana lexi a xi pfumalaka.

MATEWU 25:31-46
[31] “Siku N'wana-wa-Munhu a taka hi ku kwetsima ka yena, ni tintsumi hinkwato ti ri na yena, ú ta tshamisa exiluvelweni xa yena xo kwetsima.[32] Kutani vanhu va matiko hinkwawo va ta hlengeletiwa emahlweni ka yena; ú ta hlawula van'wana a siya van'wana, kukotisa murisi loko a hlawula tinyimpfu exikarhi ka timbuti.[33] Ú ta yisa tinyimpfu evokweni ra yena ra xinene, timbuti tona eka lera ximatsi.[34] “Hi laha Hosi yi nga ta byela lava nge vokweni ra yona ra xinene yi ku: ‘Tanani n'wina lava katekisiweke hi Tata wa mina, amukelani Mfumo lowu nga lunghiseriwa n'wina hi mpfhuka misava yi tumbuluka;[35] hikuva a ndzi ri ni ndlala, kutani mi ndzi fihlutile; a ndzi ri ni torha, mi ndzi siyele ndzi nwa; a ndzi ri muendzi, mi ndzi rhurherile;[36] a ndzi swerile, mi ndzi ambexile; a ndzi vabya, mi ndzi ongorile; a ndzi ri ekhotsweni, mi tile mi ta ndzi kamba.’[37] “Hi kona lava lulameke va nga ta hlamula, va ku: ‘Hosi, hi tshama hi ku vona rini u ri ni ndlala, kutani hi ku fihluta, kumbe u ri ni torha, hi ku siyela u nwa ke?[38] Hi ku vone rini u ri muendzi, hi va hi ku rhurhela, kumbe u swerile, hi ku ambexa ke?[39] Hi ku vone rini u ri karhi u vabya, kumbe u ri ekhotsweni, kutani hi ta hi ta ku kamba ke?’[40] Hosi yi ta va hlamula, yi ku: ‘Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, loko mi tshame mi endla swilo leswi eka un'wana wa vamakwerhu lavatsongo lava, mi swi endlele mina.’[41] “Kutani Hosi yi ta byela lava nge vokweni ra yona ra ximatsi yi ku: ‘Sukani ka mina, n'wina lava rhukaniweke hi Xikwembu; yanani endzilweni lowu nga timekiki, lowu lunghiseriweke Diyavulosi ni tintsumi ta yena;[42] hikuva a ndzi ri ni ndlala, a mi ndzi fihlutanga; a ndzi ri ni torha, a mi ndzi siyelanga ndzi nwa;[43] a ndzi ri muendzi, a mi ndzi rhurhelanga; a ndzi swerile, a mi ndzi ambexanga; a ndzi ri eku vabyeni ni le khotsweni, a mi tanga mi ta ndzi pfuxela.’[44] “Hi laha na vona va nga ta hlamula, va ku: ‘Hosi, hi tshama hi ku vona rini u ri ni ndlala, kumbe u vabya, kumbe u ri ni torha, kumbe u ri muendzi, kumbe u swerile, kumbe u ri ekhotsweni, kutani hi nga ku pfuni ke?’[45] Kutani Hosi yi ta va hlamula, yi ku: ‘Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, loko mi nga endlelanga un'wana wa lavatsongo lava, na mina a mi ndzi endlelanga.’[46] Kutani volavo va ta ya eku biweni loku nga heriki, kambe lavo lulama va ta ya evutomini lebyi nga heriki.”

ESAYA 25:4
We HOSI, u khokholo ra swisiwana, vapfumari va tumbela eka wena loko va ri khombyeni, u xisirhelelo xa vona esikwini ra xidzedze, esikwini ra mumu, u ndzhuti wa vona. Vukari bya vanhu va tihanyi byi fana ni xidzedze lexi baka khumbi,

TIMHAKA 20:35
Eswilweni hinkwaswo ndzi mi kombisile leswaku, hi ku tikarhata hi mukhuva lowu, hi fanele ku pfuna lava tsaneke, naswona hi tsundzuka marito ya Hosi Yesu, lawa a nga ma vula hi xiviri xa yena loko a te: ‘Ku nyika i nkateko lowu tlulaka ku nyikiwa.’ ”

SWIVURISO 29:7
Munhu wo lulama ú tiva tifanelo ta swisiwana, kambe munhu wo homboloka yena, vutivi lebyo tano, a nga na byona.

TIPISALEMA 140:12
Ndza swi tiva leswaku HOSI Xikwembu xi yima ni lava xanisiwaka, xi avanyisela swisiwana timhaka ta swona hi ndlela yo lulama.

YEREMIYA 22:16
Ú lwerile swisiwana ni vapfumari ehubyeni, kutani a kateka. HOSI Xikwembu xi ri: “Xana a hi yona ndlela leyinene ya ku ndzi tiva ke?

1 SAMIELE 2:8
HOSI yi humesa xisiwana entshurini, yi pfuxa mupfumari etaleni, yi va tshamisisa ni tinganakana, va nyikiwa xiyimo xa vuchaviseki, hikuva masungulo ya misava i ya HOSI, yi akile ntumbuluko ehenhla ka wona.

LUKA 3:11
A hlamula a ku ka vona: “Loyi a nga ni swiambalo swimbirhi, a a avele la pfumalaka; ni loyi a nga ni swakudya, a a endlise sweswo na yena.”

LEVHITIKA 25:35
“Loko un'wana wa Vaisraele a tshuka a wela evusiwaneni, a pfumala swo hanya hi swona, n'wi hlayiseni, mi n'wi khoma ku fana na muendzi kumbe muluveri.

SWIVURISO 22:22-23
[22] U nga tshuki u tekela xisiwana swilo swa xona hi mhaka ya leswi xi nga xisiwana, ni loko ku tengiwa timhaka, lava nga riki na nchumu, u nga va tshikeleli,[23] hikuva HOSI Xikwembu xi ta va lwela, kutani xi herisa vutomi bya lava va va xanisaka.

LEVHITIKA 19:15
“Loko mi ri ehubyeni, mi nga tsemi timhaka hi ndlela leyi nga lulamangiki. Mi nga yi hi nghohe, mi yima na un'wana ehubyeni, a nga va xisiwana kumbe xifumi.

SWIVURISO 31:8-9
[8] Vanhu lava nga kotiki ku vulavula hi voxe, va vulavulele, u sirhelela vapfumari hinkwavo, lava tekeriwaka tifanelo ta vona.[9] Vulavula, u avanyisa hi nawu; tifanelo ta swisiwana ni vapfumari, ti hlayise.

TIPISALEMA 12:5
HOSI yi ri: “Sweswi ndzi ta suka ndzi yima, hikuva swisiwana swi tekeriwa swilo swa swona, ni vapfumari va le ku konyeni. Vanhu lava nyefuriwaka, ndzi ta va nghenisa eku hlayisekeni.”

TIPISALEMA 35:10
Ndzi ta vula hi mbilu ya mina hinkwayo, ndzi ku: A ku na la fanaka na wena we HOSI, hikuva u kutsula swisiwana eka lava va swi xanisaka, u lwela vapfumari eka lava va va tekelaka swa vona.

VAEFESA 4:28
Loyi a a toloverile ku yiva, a nga ha engeti a yiva; kambe a a tikarhate a tirha hi mavoko ya yena, a tirhela swo tipfuna ha swona, leswaku a ta kuma swo pambulela loyi a pfumalaka.

EZEKIELE 16:49
Nandzu wa Sodoma ni swimitana swa yena hi lowu: Vanhu va kona va tikurisa ngopfu, hikuva va ni swakudya leswo tala ni rifuwo lero tala, kambe va tsandzeka ku pfuna swisiwana ni lava pfumalaka.

ESAYA 58:6-7
[6] Leswi ndzi swi tsakelaka loko mi titsona hi leswi: Tsemani tintambhu leti mi boheke van'wana ha tona, mi susa mpingu lowu mi va rhwexeke wona; ntshunxani lava tshikeleriwaka, mi tshova joko rihi na rihi leri va rhwexiweke rona.[7] Loko mi dya, mi nga tsoni lava nga ni ndlala, rhurhelani swisiwana leswi nga riki na kaya; loko mi vona munhu la hlakaleriweke, n'wi nyikeni swiambalo, mi nga tshiki varikwenu ekhombyeni.

SWIVURISO 17:5
Loyi a hlekaka xisiwana, ú le ku sandzeni ka Mutumbuluxi wa xona; munhu loyi a tsakaka loko van'wana va ri ekhombyeni, a nge poni, ú ta biwa.

1 YOHANE 3:17-18
[17] Kambe loko munhu a ri ni swilo swa misava leyi, kutani a vona makwavo a ri eku pfumaleni, kambe a nonon'hwisa mbilu ya yena a nga n'wi pfuni, xana rirhandzu ro rhandza Xikwembu ri nga tshamisisa ku yini eka yena xana?[18] Vana vanga, hi nga rhandzaneni hi marito kumbe hi ku vulavula ntsena, kambe a ku ve hi mintirho ni ntiyiso.

MATEWU 25:40
Hosi yi ta va hlamula, yi ku: ‘Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, loko mi tshame mi endla swilo leswi eka un'wana wa vamakwerhu lavatsongo lava, mi swi endlele mina.’

DEUTERONOMA 15:10-11
[10] Mi ta n'wi nyika mi ntshunxekile, ku nga ri hi timbilu leti vilelaka, kutani HOSI Xikwembu xa n'wina xi ta mi katekisa emintirhweni ya n'wina hinkwayo, ni ka hinkwaswo leswi mi swi endlaka.[11] Swisiwana a swi nga pfumaleki etikweni, hikokwalaho ndzi mi lerisaka, ndzi nge: Vamakwenu lava nga swisiwana etikweni, lava pfumalaka swa le mandleni, mi nga va tsoni nchumu.

ESAYA 61:1
Moya wa HOSI N'wini wa hinkwaswo wu le ka mina, hikuva ú ndzi hlawurile ku ya byela swisiwana emahungu lamanene. U ndzi rhumile ku ya pfuxela lava heleke matimba, ni ku tivisa lava nga vukhumbini leswaku va ta ntshunxiwa, ni ku byela lava nga khotsweni leswaku va ta huma.

VAGALATIYA 6:2
Rhwalelanani mindzhwalo, kutani, hi ku endlisa sweswo, mi ta va mi hetisa nawu wa Kriste.

VAHEVERU 13:16
Mi nga rivali ku endla leswinene ni ku pambulela van'wana leswi mi nga na swona, hikuva magandzelo lawa hi wona lama tsakisaka Xikwembu.

VARHOMA 12:13
Pambulelani vahlawuriwa va Xikwembu loko va pfumala, mi gingirika eku amukeleni ka vaendzi.

LUKA 3:10-11
[10] Kutani mintshungu yi n'wi vutisa yi ku: “Loko swi ri tano, hi ta endla yini ke?”[11] A hlamula a ku ka vona: “Loyi a nga ni swiambalo swimbirhi, a a avele la pfumalaka; ni loyi a nga ni swakudya, a a endlise sweswo na yena.”

ESAYA 41:17
“Loko swisiwana ni vapfumari va omelwa hi mhaka ya torha, kutani va famba va lava mati va ma pfumala, mina HOSI Xikwembu ndzi ta hlamula swikhongelo swa vona, ndzi nga ka ndzi nga va tshiki, mina Xikwembu xa Israele.

DEUTERONOMA 15:7
“Loko mi ri etikweni leri HOSI Xikwembu xa n'wina xi mi nyikaka rona, kutani eka wun'wana wa miti ya n'wina ku va ni makwenu loyi a nga xisiwana, mi nga tshuki mi tinonon'hwisa mi n'wi tsona swilo,

EZEKIELE 22:29
Vinyi va tiko va vile ni tihanyi, va kanganyisa varikwavo, va xanisa swisiwana ni vapfumari, va kandziyela ni lava luveleke etikweni.

Tsonga Bible 1989
© Bible Society of South Africa. All rights reserved