A A A A A

Mysteries: [Last Days / Future]


1 VAKORINTO 4:5
Hikwalaho mi nga tshuki mi avanyisa nchumu, nkarhi wu nga si fika, Hosi yi ko yi vuya; hi yona leyi nga ta humesela eku vonakaleni leswi fihliweke hi swa munyama, ni ku kombisa makungu ya timbilu; kutani enkarhini wolowu, Xikwembu xi ta nyika munhu un'wana ni un'wana ku dzunisiwa loku n'wi ringanaka.

1 YOHANE 2:18
Vana, i nkarhi wa makumu kutani kukota leswi mi swi tweke leswaku Antikriste u ta ta, ni sweswi va Antikriste lavo tala va kona; hikwalaho hi tivaka leswaku i nkarhi wa makumu.

DANIELE 12:4
“Kutani wena, Daniele, funengeta timhaka leto, u lemela buku leyi ku yisa enkarhini wa makumu; lavo tala va ta yi xiya, kutani ku tiva ku ta engeteleka.”

ESAYA 46:10
Ndzi tivisa ka ha ri eku sunguleni leswi nga ta humelela eku heteleleni, ni leswi nga siki humelelaka, ndza swi bvumbha. Makungu ya mina ma ta tiya, kutani ndzi ta endla ku rhandza ka mina hinkwako.

YOHANE 6:39
Kambe ku rhandza ka Tatana la ndzi rhumeke, hileswaku ndzi nga lahli nchumu wa hinkwaswo leswi a ndzi nyikeke swona, kambe ndzi n'wi pfuxa hi siku ra makumu.

YUDA 1:7
Kukotisa Sodoma na Gomora, ni miti leyi ngi yi ri ekusuhi na kona, yi nga leyi tinyiketeke vuoswini ni ku landzela nyama yimbe, hi mukhuva wu ri wun'we na tona, miti leyi yi vekiwile ku va xikombiso, yi ri karhi yi avanyiseriwe ndzilo lowu nga heriki.

LUKA 18:8
Ndzi ri eka n'wina, xi ta hatlisa xi va rihisela. Kambe, kutakuloko N'wana wa Munhu a ta, xana mi ehleketa leswaku u ta kuma ku pfumela ku ri kona emisaveni xana?”

NHLAVUTELO 21:8
Kambe loko ma ri matoya, ni lava nga pfumelangiki, ni va manyala, ni vadlayi, ni vaoswi, ni vangoma va mavunwa, ni lava khongelaka swifaniso swa swikwembu, ni vahembi hinkwavo, ku averiwa ka vona ku le tiveni leri pfurhaka ra ndzilo ni xivavula; laha, i rifu ra vumbirhi.”

VARHOMA 10:13
Hikuva “mani na mani la khongelaka hi vito ra Hosi, u ta ponisiwa.”

VAHEVERU 1:1-2
[1] Xikwembu xi vulavurile khale na vatatana hi mikarhi leyo tala ni mikhuva leyo tala xi vulavula hi vaprofeta;[2] kambe sweswi, hi masiku walawo ya makumu, xi vulavule na hina hi N'wana wa xona, yeloyi xi n'wi vekeke mudyandzhaka wa swilo hinkwaswo, yeloyi kambe xi endleke ha yena hinkwaswo leswi vumbiweke,

2 PETRO 3:3-4
[3] mi va mi rhanga hi ku tiva mhaka leyi, leswaku hi mikarhi ya makumu, vasori va ta ta hi ku vungunya, va famba hi ku navela ka vona,[4] kutani va ta ku: “Ku kwihi ku tshembisa ka ku vuya ka yena? Hikuva mpfhuka ku fa vakokwana, hinkwaswo swa ha tiyile, swa ha kota eku sunguleni loko ku vumbiwile hinkwaswo.”

1 TIMOTIYA 4:1-3
[1] Kambe Moya wu vurisile leswaku emikarhini ya le ndzhaku, van'wanyana va ta tlhela eku pfumeleni, va namarhela mimoya leyi kanganyisaka, ni tidyondzo ta mademona,[2] hi ku ya hi ku kanganyisa ka vafundhisi lavo hemba, lava mapfalo ya vona ma feke, lava nga ta sivela vanhu ku tekana;[3] va ku: A ku tshikiwe swakudya leswi Xikwembu xi swi vumbeleke lava pfumeleke ni lava tivaka ntiyiso, leswaku va xi amukela hi ku khensa;

NHLAVUTELO 13:16-18
[16] Kutani xi endla leswaku vanhu hinkwavo, lavatsongo ni lavakulu, vafuwi ni swisiwana, lava nga fuyiwangiki ni lava fuyiweke va tsariwa mfungho evokweni ra vona ra xinene, hambi ku ri mimombyeni ya vona;[17] ni leswaku ku nga tshuki ku va na munhu la tivaka ku xava, kumbe ku xavisa loko a nga ri loyi a nga ni mfungho, kumbe vito ra xivandza, kumbe ntsengo wa vito ra xona.[18] Hilaha vutlhari byi nga kona: Loyi a tlhariheke a a ringanise ntsengo wa xivandza, hikuva i ntsengo wa munhu; kutani ntsengo wa xona i 666.

2 TIMOTIYA 3:1-5
[1] U nga tiva mhaka leyi, leswaku emasikwini ya makumu, ku ta humelela mikarhi yo nonon'hwa.[2] Hikuva vanhu va ta va lava tirhandzelaka, lava rhandzaka mali, lava tibombisaka, lava tikurisaka, lava hlevaka, lava nga yingisiki vatswari va vona, va nga tivi ku khensa, vasandzi,[3] lava pfumalaka rirhandzu, lava nga tshembekiki, valumbeti; lava nga tiviki ku tikhoma, lava nga tiviki musa, lava vengaka lavanene,[4] vaxengi, vakarihi, lava tikurisaka, lava rhandzaka ku tsaka, xi nga ri Xikwembu,[5] va ni nghohe ya vukhongeri, kambe va arile matimba ya byona. Na vona, u va fularhela.

NHLAVUTELO 1:1-7
[1] Ku hlavutela ka Yesu Kriste loku a ku nyikiweke hi Xikwembu, a ta tivisa malandza ya yena timhaka leti fanelaka ku humelela sweswi, leti a ti rhumeke hi ntsumi ya yena, a va a ti kombisa Yohane, nandza wa yena,[2] la nga tiyisa Rito ra Xikwembu ni vumbhoni bya Yesu Kriste, swi nga hinkwaswo leswi a swi voneke.[3] Ku katekile la hlayaka ni lava yingisaka timhaka ta vuprofeta lebyi, lava hlayisaka leswi tsariweke kona, hikuva nkarhi wu kusuhi.[4] Yohane eka tikereke ta ntlhanu na timbirhi leti nga eAsiya: Tintswalo ni ku rhula a swi ve na n'wina, swi huma eka Loyi a nga kona, Loyi a a ri kona, Loyi a taka, ni ka mimoya ya ntlhanu na mimbirhi leyi nga emahlweni ka xiluvelo xa yena,[5] ni ka Yesu Kriste, mbhoni leyi tshembekaka, ni mativula exikarhi ka vafi, ni Hosi ya tihosi ta misava![6] Eka loyi a hi rhandzeke, la nga hlantswa swidyoho swa hina hi ngati ya yena a va a endla tiko ha hina ni vaprista va Xikwembu, Tata wa yena eka yena a ku ve ku kwetsima ni matimba, hi masiku ni masiku Amen![7] Vonani, wa ta hi mapapa; mahlo hinkwawo ma ta n'wi vona, na vona lava n'wi tlhaveke, kutani tinxaka hinkwato ta misava ti ta tiba swifuva hikwalaho ka yena. Ina, Amen!

MATEWU 24:36-44
[36] “Loko ri ri siku lero ni nkarhi, a ku na loyi a wu tivaka; swi tsandza ni tintsumi ta le matilweni, a ti wu tivi, hambi a ri N'wana; kambe ku tiva Tatana a le swakwe.[37] Kambe kukotisa leswi nga humelela emikarhini va Nowa, swi ta va tano ni le ku teni ka N'wana wa Munhu;[38] hikuva kukotisa emikarhini ya ndhambi ya mati, loko vanhu a va ri karhi va dya, va nwa, va teka, va hlomisana, ku ko ku fika siku leri Nowa a ngheneke engalaveni ha rona,[39] a va anakanyanga nchumu ku ko ku fika ndhambi, kutani va dyiwa hinkwavo hi yona; swi ta endlisa sweswo eku teni ka N'wana wa Munhu.[40] “Enkarhini wolowo, eka vanhu vambirhi lava nga ta va emasin'wini, un'wana u ta tekiwa, un'wana a siyiwa;[41] eka vavasati vambirhi lava nga ta sila eribyeni, un'wana u ta tekiwa, un'wana a siyiwa.[42] Hitekani-ke, hikuva a mi tivi nkarhi lowu Hosi ya n'wina yi nga ta ta ha wona.[43] “Kambe tivani leswi: Loko ngi n'wini wa yindlu a tiva nkarhi lowu khamba ri nga ta ta ha wona, a ta langutela, a nga pfumeri leswaku yindlu ya yena yi boxiwa.[44] Na n'wina, tilunghiseni hakona, hikuva N'wana wa Munhu u ta ta hi nkarhi lowu mi nga wu anakanyiki.

MATEWU 24:1-14
[1] Kuteloko Yesu a humile etempeleni, a famba, vadyondzisiwa va n'wi tshinelela ku n'wi komba maakela ya tempele.[2] Kambe Yesu a ku: “A mi swi voni leswi hinkwaswo xana? Kunene ndzi ri eka n'wina: Ku nga ka ku nga tshikiwi ribye ehenhla ka ribye rin'wana leri nga taka ri nga mbundzuxiwi.”[3] Kuteloko a tshamile eNtshaveni ya Mitlhwari, vadyondzisiwa va yena va ta eka yena va ri swavo, va ku eka yena: “Hi byele nkarhi lowu swi nga ta humelela ha wona, ni lexi nga ta va xikombiso xa ku ta eka wena, ni xa ku hela ka misava.”[4] Yesu a va hlamula, a ku: “Tilanguteleni, mi nga ti tshuka mi xisiwa hi munhu.[5] Hikuva lavo tala va ta ta hi vito ra mina, va ku: ‘Hi mina Kriste’; kutani va ta hambukisa lavo tala.[6] Mi ta twa tinyimpi, ni mpfumawulo wa tinyimpi, kambe tivoneleni leswaku mi nga ti tshukisiwa; sweswo hinkwaswo swi fanele ku humelela, kambe ku ta va ku nga si va wona makumu.[7] Hikuva tiko rin'wana ri ta pfukela tiko rin'wana matimba, ni ku fuma kun'wana ku ta lwa ni ku fuma kun'wana; tindlala ti ta va kona ni ku tsekatseka ka misava hi matlhelo layo tala.[8] Kambe sweswo hinkwaswo ku ta va ku sungula ntsena ka khombo.[9] Enkarhini wolowo va ta mi nyiketa ku xanisiwa, ni ku dlawa; mi ta vengiwa hi matiko hinkwawo hikwalaho ka vito ra mina.[10] Hikwalaho lavo tala va ta khunguvanyeka, kutani va ta hehlana ni ku vengana.[11] Ku ta humelela vaprofeta lavo tala va mavunwa va ta hambukisa lavo tala.[12] Kutani rirhandzu ra lavo tala ri ta tsana hikwalaho ka ku andza ka ku homboloka.[13] Kambe la nga ta tiyisela ku fikela emakumu, hi yena la nga ta hlayiseka.[14] Kutani Evhangeli leyi ya ku fuma yi ta vuriwa emisaveni hinkwayo leswaku byi va vumbhoni eka matiko hinkwawo; hi kona ku nga ta humelela makumu.

TIPISALEMA 91:1-16
[1] La tshamaka exihundleni xa Loyi a nga henhlahenhla, U wisa endzhutini wa La nga ni matimba hinkwawo.[2] Ndzi ku eka Yehovha: “U xichavelo ni khokholo ra mina, U Xikwembu xa mina, lexi ndzi xi tshembaka!”[3] Hi yena la ku tshunxaka entlhan'wini wa muhloti, Ni le ntungwini lowu herisaka.[4] U ta ku funengeta hi tinsiva ta yena. U ta kuma xisirhelo ehansi ka timpapa ta yena; Vunene bya yena, i xitlhangu ni nhlungula.[5] U nga ka u nga chavi michavo ya vusiku, Ni loko yi ri miseve leyi hahaka ninhlekanhi,[6] Hambi wu ri ntungu lowu ngungumelaka emunyameni, Kumbe mavabyi lama dlayaka ninhlekanhi lowukulu.[7] Hambi vanhu va khume ra madzana va nga wa etsheveni ra wena, Ni dzana ra madzana evokweni ra xinene ra wena, Wena, rifu ri nga ka ri nga ku tshineleri;[8] U ta languta ntsena hi mahlo ya wena, U ta vona hakelo ya vanhu va lunya.[9] Hikuva, wena Yehovha, u xichavelo xa mina! U tihlawulele Muungameri la tlakukeke xi va xichavelo xa wena.[10] Khombo ri nga ka ri nga ku fikeri, Ni mhangu yi nga ka yi nga ku weri.[11] Hikuva u ta ku lerisela tintsumi ta yena, Ti ku hlayisa etindleleni ta wena hinkwato;[12] Ti ku khawutela emavokweni ya tona, Leswaku nenge wa wena wu nga tshuki wu khunguvanyeka hi ribye.[13] U ta kandziyela nghala ni mhiri, U ta phyandlasa xinghalana ni ngwenya.[14] Leswi a ndzi rhandzaka ndzi ta n'wi kutsula; Ndzi ta n'wi tlakusa, hikuva u tivile vito ra mina,[15] U ta vitana eka mina, kutani ndzi ta n'wi hlamula; Ndzi ta va na yena ekhombyeni, Ndzi n'wi kutsula ni ku n'wi dzunisa;[16] Ndzi ta n'wi xurhisa hi masiku layo tala, Ni ku n'wi kombisa ku hlayiseka ka mina.

2 TIMOTIYA 3:1-17
[1] U nga tiva mhaka leyi, leswaku emasikwini ya makumu, ku ta humelela mikarhi yo nonon'hwa.[2] Hikuva vanhu va ta va lava tirhandzelaka, lava rhandzaka mali, lava tibombisaka, lava tikurisaka, lava hlevaka, lava nga yingisiki vatswari va vona, va nga tivi ku khensa, vasandzi,[3] lava pfumalaka rirhandzu, lava nga tshembekiki, valumbeti; lava nga tiviki ku tikhoma, lava nga tiviki musa, lava vengaka lavanene,[4] vaxengi, vakarihi, lava tikurisaka, lava rhandzaka ku tsaka, xi nga ri Xikwembu,[5] va ni nghohe ya vukhongeri, kambe va arile matimba ya byona. Na vona, u va fularhela.[6] Exikarhi ka vona ku ni van'wana lava tinghenisaka etindlwini va titekela mimoya ya vavasati lava tikeriweke hi swidyoho, lava fambisiwaka hi ku navela ka tinxakaxaka,[7] va dyondza hi masiku hinkwawo, kambe va nga swi koti ku fika eku tiveni ka ntiyiso.[8] Hilaha Yani na Yambri va aleleke Muxe hakona, hi sweswo, na vona, va ala swa ntiyiso, va nga vanhu lava boleke eku anakanyeni ka vona va nga riki na ku khensiwa hitlhelo ra vupfumeri.[9] Kambe va nga ka va nga engeti va ya emahlweni, hikuva vuphukuphuku bya vona byi ta vonaka emahlweni ka hinkwavo, kukotisa bya volavaya.[10] Kambe loko u ri wena, u ndzi landzile eku dyondziseni, ni le ku hanyeni, ni le makungwini ni le ku pfumeleni, ni le ku yingiseleni, ni le rirhandzwini, ni le ku tiyiseleni,[11] ni le ku xanisekeni, ni le makhombyeni lama ndzi humeleleke eAntiyoka, ni le Ikoniya, ni le Listra; kunene ndzi rhwarile ku vaviseka loku, kutani Hosi yi ndzi lwele eka hinkwaswo.[12] Kambe hinkwavo lava rhandzaka ku hanya hi vukhongeri lebyi nga eka Yesu Kriste, va ta xanisiwa.[13] Kambe vanhu lavo biha ni vakanganyisi va ta hundzela emahlweni eku biheni, va ri karhi va kanganyisa, na vona va kanganyisiwa.[14] Kambe wena, tiya etimhakeni leti u ti dyondzeke, leti u vekeriweke tona, u ri karhi u tiva loyi u ti dyondzeke eka yena;[15] ku suka evutsongwaneni bya wena, u tiva Matsalwa layo kwetsima, wona ma nga ku nyika vutlhari bya ku kuma ku hlayiseka hi ku pfumela eka Yesu Kriste.[16] Matsalwa hinkwawo lama huhutiweke hi Xikwembu, ma pfuna ku dyondzisa, ni ku khorwisa, ni ku ololoxa, ni ku kurisa eku lulameni;[17] leswaku munhu wa Xikwembu a ta hetiseka, a ta lunghiseriwa ntirho wun'wana ni wun'wana lowunene.

TIMHAKA 2:1-17
[1] Siku ra Pentekosta, kuteloko ri fikile, a va hlengeletanile hinkwavo exivandleni xi ri xin'we.[2] Kutani hi nomu lowu, ku twakala mpfumawulo lowu humaka etilweni, wu fana ni wa xidzedze; kutani yindlu hinkwayo leyi va tshameke eka yona yi tala wona.[3] Kutani tindzimi leti avanaka, ti fana ni malangavi ya ndzilo, ti va humelela, ti tshama ehenhla ka un'wana ni un'wana wa vona.[4] Kutani hinkwavo va tala hi Moya lowo Kwetsima, va sungula ku vulavula hi tindzimi tin'wana, hilaha Moya wu nga va vulavurisa hakona.[5] Kambe a ku ri ni Vayuda lava akeke eYerusalema, lava chavaka Xikwembu, va huma ematikweni hinkwawo lama nga ehansi ka tilo.[6] Kuteloko mpfumawulo lowu wu yingisiwa, vunyingi byi hlengeletana, byi tshuka ngopfu, hikuva un'wana ni un'wana a a va yingisa va vulavula hi ririmi leri nga ra rikwavo.[7] Kutani va hloleriwa hinkwavo, va hlamala va vutisana, va ku: “Vonani! Vanhu lava hinkwavo lava vulavulaka, a hi Vagaleliya xana?[8] Swi endlisa ku yini loko hi va yingisa va vulavula hi ririmi leri un'wana ni un'wana wa hina a tswariweke eka rona?[9] Hina Vaparta, ni Vameda, ni Vaelamu ni lava akeke eMesopotamiya, na Yudiya, na Kapadokiya, na Ponto, na Asiya,[10] ni le Frigiya, na Pamfiliya, na Egipta, ni matlhelo ya Libiya la nga ekusuhi na Kirene; ni lava luveleke eRhoma, Vayuda ni vaproselita,[11] Vakreta ni Maarabu, hinkwerhu hi va yingisisa ku yini va vulavula timhaka letikulu ta Xikwembu hi tindzimi ta hina xana?”[12] A va tshukile hinkwavo, va nga tivi leswi va nga ta anakanya swona va vutisana, va ku: “Mhaka leyi, yi yisa kwihi xana?”[13] Kambe van'wana va mona va ku: “Va xurhe vhinyo leyo tsokombela.”[14] Kambe Petro a yima ni va khume na un'we, a tlakusa rito, a va byela a ku: “Vavanuna va Yudiya, na n'wina hinkwenu vaaki va Yerusalema, tivani leswo, mi yingisa swinene timhaka ta mina.[15] Vanhu lava, a va pyopyiwanga hilaha mi anakanyaka hakona, hikuva wa ha ri nkarhi wa vunharhu.[16] Kambe i mhaka leyi vuriweke hi muprofeta Yuwele, loko a te:[17] ‘Hi masiku ya makumu, ku vula Xikwembu, ndzi ta chela nyama hinkwayo hi Moya wa mina; vana va n'wina va xinuna ni va xisati va ta bvumbha, lavantshwa va n'wina va ta vona mahlori; ni swidyuhati swa n'wina swi ta lorha milorho.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved