A A A A A

Mysteries: [Aliens]


VAKOLOSA 1:16
Hikuva swilo hinkwaswo swi tumbuluxiwile ha yena, le matilweni ni la emisaveni, leswi voniwaka ni leswi nga voniwiki, ni xiluvelo, ni vuhosi, ni tindhuna, ni vafumi. Hinkwaswo swi tumbuluxiwe hi yena, kambe swi endleriwe yena.

DEUTERONOMA 4:19
Hlayisa moya wa wena, leswaku loko u ta tlakusela mahlo ya wena etilweni, u vona dyambu ni n'weti, ni tinyeleti, yi ri nyimpi hinkwayo ya matilo, u nga tshuki u navela ku khinsama emahlweni ka swona, u swi tirhela: Yehovha, Xikwembu xa wena, u nyikile swilo leswi eka matiko hinkwawo ehansi ka matilo hinkwawo, leswaku yi va ndzhaka ya vona.

DEUTERONOMA ๑๗:๓
loko a gandzela swikwembu swin'wana, a va a khinsama emahlweni ka swona, emahlweni ka dyambu ni n'weti, hambi ku ri emahlweni ka vandla hinkwaro ra matilo, yi ri mhaka leyi ndzi nga yi lerisangiki,

VAEFESA 2:19
Kutani sweswi, a ma ha ri vaendzi kumbe vatsendzeleki, kambe mi va muti wun'we ni vakwetsimi; mi va yindlu ya Xikwembu,

VAEFESA ๖:๑๒
Hikuva eku lweni ka hina, a hi lwi na nyama na ngati, kambe hi lwa ni vafumi, ni leswa matimba, ni tihosi hinkwato ta munyama, ni mimoya leyo biha ya swivandla swa le henhla.

EKSODA 12:49
Nawu wu ta va wun'we eka la tswariweke ekaya, ni le ka wamatiko la luveleke eka n'wina.”

EKSODA 22:21
“U nga tshuki u xanisa wamatiko, hikuva na n'wina a mi ri vamatiko etikweni ra Egipta.

EKSODA 23:9
“U nga tshuki u xanisa wamatiko; na n'wina ma yi tiva miehleketo ya wamatiko, hikuva a mi ri vamatiko eEgipta.

EZEKIELE 1:4-7
[4] A ndzi languta, kutani ku huma en'walungwini emheho leya matimba, ni papa lerikulu, ni ndzilo lowukulukumba lowu nga voninga hi matlhelo hinkwawo; exikarhi ka wona a ku vonaka xilo lexi nga fana ni koporo leyi vangamaka swinene.[5] Exikarhi kambe, a ku humelela leswi fanaka ni swivumbiwa swa mune leswi hanyaka, leswi ngi swi ri ni xiyimo xa vanhu.[6] Xin'wana ni xin'wana a xi ri ni mimombo ya mune; kambe xin'wana ni xin'wana a xi ri ni timpapa ta mune.[7] Milenge ya swona a yi lulamile, ni mikondzo ya milenge ya swona a yi fana ni swinyondzwana swa rhole, kutani swi vangama kukotisa koporo leyi vangamisiweke.

GENESA 1:26
Kutani Xikwembu xi ku: “A hi endleni munhu hi xifaniso xa hina a ta fana na hina; a ta fuma tinhlampfi ta lwandle, ni tinyanyana ta tilo, ni swifuwo, ni misava hinkwayo, ni swikokovi hinkwaswo leswi kokovaka emisaveni.”

GENESA 2:1
Hi kona ku endliwa ka matilo ni misava ni swilo hinkwaswo swa swona.

VAHEVERU ๑๑:๑๓
Volavo hinkwavo va fele eku pfumeleni, va nga si nyikiwa leswi va swi tshembisiweke, kambe va swi vonile va ri ekule va swi tsakela, kutani va tivurile vaendzi ni valuveri emisaveni.

VAHEVERU 13:2
Mi nga rivali ku amukela vaendzi, hikuva hakona van'wana va amukerile tintsumi va nga swi tivi.

ESAYA ๑๓:๕
Va huma ekule, emakun'wini ya matilo i Yehovha ni matlhari ya vukari bya yena la teke ku ta onha tiko hinkwaro.

ESAYA 45:12
Hi mina la endleke misava, la vumbeke munhu ehenhla ka yona. Hi mina ndzi endleke matilo hi mavoko ya mina; hi mina loyi ndzi fumaka nyimpi ya wona hinkwayo.

ESAYA 60:8
I va mani, lava hahaka kukotisa mapapa, tanihi matuva exihahlweni xa wona?

LEVHITIKA ๒๔:๒๒
“Mi ta va ni nawu wun'we eka hinkwavo; wu ta va wun'we eka muluveri ni ka la tswariweke etikweni; hikuva hi mina Yehovha, Xikwembu xa n'wina.”

NEHEMIYA 9:6
Hi wena Yehovha u ri swaku, hi wena u endleke matilo ni matilo ya matilo, ni mavandla hinkwawo ya wona, ni misava, ni hinkwaswo leswi nga ehenhla ka yona, ni malwandle, ni leswi nga eka wona, hi wena la hanyisaka swilo leswi hinkwaswo, mavandla ya le matilweni ma karhi ma khinsama emahlweni ka wena.

TIPISALEMA 97:6
Matilo ma vula ku lulama ka yena, Ni matiko hinkwawo ma hlalela ku kwetsima ka yena.

1 PETRO ๒:๑๑
Varhandziwa, ndza mi khongotela hi laha mi nga vaendzi ni valuveri, ndzi ku: Alelani ku navela ka nyama loku lwaka ni moya,

TIMHAKA 19:35
Kavaloko mutsari wa muti a miyeta vunyingi, a ku: “Vavanuna va Efesa, hi wihi munhu la nga tiviki leswaku muti wa Vaefesa wu hlawuleriwile ku hlayisa Artemi, xikwembu lexikulu, ni xifaniso xa xona lexi weke hi le tilweni?

NHLAVUTELO ๑๒:๑๒
Tsakani hakona, n'wina matilo, na n'wina lava akeke kona! Mi ni khombo n'wina lava akeke emisaveni ni le lwandle, hikuva Diyavulosi u xikele eka n'wina a karihile ngopfu hi ku tiva leswaku nkarhi wa yena a wa ha ri wungani.”

NHLAVUTELO 13:1
Kutani ndzi vona xivandza lexi humaka elwandle, xi ri ni timhondzo ta khume, ni tinhloko ta ntlhanu na timbirhi; etimhondzweni ta xona, xi rhwele tihari ta khume etinhlokweni ta xona, ku tsariwile mavito ya xisandzu.

AMOSI ๙:๒-๓
[๒] Hambi va nga boxa xivandla xa vafi va chavela kona, na kona voko ra mina ri ta va humesa; ni loko va nga tlhandlukela etilweni ndzi ta va xikisa kona.[๓] Ni loko va nga tifihla enhlohlorhini ya Karmele, ndzi ta va lavisisa kona, ndzi va khoma; ni loko va tifihlela emahlweni ya mina eswidziveni swa lwandle kona ndzi ta lerisa nyoka leswaku yi va luma.

LEVHITIKA 19:33-34
[33] “ ‘Kutakuloko muluveri a luvela exikarhi ka n'wina, etikweni ra n'wina, mi nga tshuki mi n'wi xanisa.[34] Muluveri, la luvelaka exikarhi ka n'wina u ta va eka n'wina kukotisa un'wana wa n'wina; u ta n'wi rhandza kukotisa loko u tirhandza; hikuva a mi ri valuveri etikweni ra Egipta; hi mina Yehovha, Xikwembu xa n'wina.

NHLAVUTELO 9:7-11
[7] Xivumbeko xa tinjiya teto a xi fana ni xa tihanci leti lunghiseriweke ku lwa; ti rhwele etinhlokweni ta tona leswi fanaka ni tihari ta nsuku; mimombo ya tona a yi fana ni mimombo ya vanhu.[8] Kambe a ti ri ni misisi kukotisa misisi ya vavasati; meno ya tona a ya fana ni meno ya tinghala.[9] A ti ri ni swisirhelelo eswifuveni kukota swisirhelelo swa nhumbu, mpfumawulo wa timpapa ta tona a wu fana ni mpfumawulo wa tigolonyi ta tihanci leto tala, lama tsutsumelaka enyimpini.[10] A ti ri ni micila leyi kotisaka ya swipame ni mindzhombo emicileni ya tona. A ti ri ni matimba ya ku xanisa vanhu hi tin'hweti ta ntlhanu.[11] A ti fumiwa hi hosi, yi nga ntsumi ya khele; vito ra yona hi Xiheveru, i Abadoni; hi Xigriki, i Apoliyoni.

GENESA 6:1-22
[1] Kuteloko vanhu va sungule ku tala ehenhla ka misava, ni loko vanhwanyana va velekeriwe vona,[2] vana va Xikwembu va vona leswaku vanhwanyana va vanhu va sasekile, kutani va titekela eka vona vasati exikarhi ka hinkwavo lava va nga va hlawula.[3] Kambe Yehovha a ku: “Moya wanga a wu nga ha tshami hi masiku emunhwini, hikuva munhu i nyama, kutani masiku ya yena ma ta va dzana ra malembe ni makume mambirhi.”[4] Emikarhini yeleyo a ku ri kona emisaveni vanhu va swihontlovila. Loko vana va Xikwembu va yile eka vanhwana va vanhu, va kuma vana ha vona. Hi tona tinhenha leti nga twakala ngopfu khale.[5] Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni, ni miehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo,[6] kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni, a vaviseka ngopfu embilwini ya yena.[7] Kutani Yehovha a ku: “Ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa ku suka eka munhu, ku fika eka swifuwo ni swikokovi, ni tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka hi leswi ndzi nga swi endla.”[8] Kambe Nowa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha.[9] Hi vona lavo vana va Nowa: Nowa a a ri munhu la lulameke ni la sasekeke enkarhini wa yena. Nowa a tshama a famba ni Xikwembu.[10] Nowa u kume vana va xinuna vanharhu, a va ri Xeme, na Hamu, na Yafeta.[11] Misava a yi onhakile emahlweni ka Xikwembu. A yi tele mona.[12] Xikwembu xi languta misava, kutani maswivo, a yi onhakile, hikuva nyama yin'wana ni yin'wana a yi onhile ndlela ya yona emisaveni.[13] Kavaloko Xikwembu xi byela Nowa, xi ku: “Makumu ya nyama yin'wana ni yin'wana ya fikile emahlweni ka mina, hikuva va tate misava hi mona; kutani sweswi, ndzi ta va lovisa swin'we ni misava.[14] Tiendlele ngalava hi murhi wa gofere; u ta avanyisa ngalava exikarhi ka yona hi makamara, u yi tota hi nhlaka endzeni ni le handle.[15] U ta yi endlisa sweswo: Ngalava yi ta leha hi swisungunhu swa madzana manharhu, ni ku anama ka yona, swisungunhu swa ntlhanu wa makume, ni ku tlakuka ka yona, swisungunhu swa makume manharhu.[16] U ta endla fasitere engalaveni, ehenhla yi va ya xisungunhu xin'we; u endla rivanti etlhelweni ra yona, u endla yindlu yin'we ehansi, ni yin'wana ya vumbirhi ehenhla, ni yin'wana ya vunharhu.[17] Kutani mina, ndzi ta tisa ndhambi ya mati emisaveni, yi herisa ehansi ka tilo nyama yin'wana ni yin'wana leyi nga ni ku hefemula ka vutomi, kutani hinkwaswo leswi nga emisaveni swi ta lova.[18] Kambe ndzi tiyisa ku twanana ka mina na wena; u ta nghena engalaveni, wena ni vana va wena, ni nsati wa wena, ni vasati va vana va wena swin'we na wena.[19] Kutani exikarhi ka hinkwaswo leswi hanyaka eka nyama yin'wana ni yin'wana, u nghenisa engalaveni swimbirhi swa rixaka rin'wana ni rin'wana, u swi hlayisa na wena swi hanya; swa matsune ni nkati;[20] tinyanyana hi tinxaka ta tona, ni swifuwo hi tinxaka ta swona, ni swikokovi swa misava hi tinxaka ta swona, swimbirhi swa rixaka rin'wana ni rin'wana, swi ta ta eka wena leswaku u swi hlayisa swi hanya.[21] Kutani wena, u teka swakudya swin'wana ni swin'wana leswi dyekaka, u swi hlengeleta eka wena, swi va swakudya swa wena ni swa swona.”[22] Kutani Nowa a endlisa sweswo; a endla hinkwaswo hilaha Xikwembu xi n'wi leriseke hakona.

EZEKIELE ๑:๑-๒๘
[๑] Hi lembe ra makume manharhu, hi siku ra vuntlhanu ra n'hweti ya vumune, loko a ndzi ri exikarhi ka lava yisiweke evukhumbini, enambyeni wa Kebara, matilo ma pfuleka, kutani ndzi vona mahlori ya Xikwembu.[๒] Hi siku ra vuntlhanu ra n'hweti, hi lembe ra vuntlhanu ra ku bohiwa ka hosi Yoyakini,[๓] rito ra Yehovha ri fika eka Ezekiele, n'wana Buzi, muprista etikweni ra Vakalediya enambyeni wa Kebara; exivandleni lexi, voko ra Yehovha ri va ehenhla ka yena.[๔] A ndzi languta, kutani ku huma en'walungwini emheho leya matimba, ni papa lerikulu, ni ndzilo lowukulukumba lowu nga voninga hi matlhelo hinkwawo; exikarhi ka wona a ku vonaka xilo lexi nga fana ni koporo leyi vangamaka swinene.[๕] Exikarhi kambe, a ku humelela leswi fanaka ni swivumbiwa swa mune leswi hanyaka, leswi ngi swi ri ni xiyimo xa vanhu.[๖] Xin'wana ni xin'wana a xi ri ni mimombo ya mune; kambe xin'wana ni xin'wana a xi ri ni timpapa ta mune.[๗] Milenge ya swona a yi lulamile, ni mikondzo ya milenge ya swona a yi fana ni swinyondzwana swa rhole, kutani swi vangama kukotisa koporo leyi vangamisiweke.[๘] A swi ri ni mavoko ya vanhu ehansi ka timpapa ta swona, ematlhelweni ya mune ya swona, hinkwaswo swa mune a swi ri ni mimombo ya swona ni timpapa ta swona.[๙] Timpapa ta swona a ti hlangene, a swi nga rhendzeleki loko swi famba, kambe xivumbiwa xin'wana ni xin'wana xi famba emahlweni hi ku lulama.[๑๐] Xin'wana ni xin'wana a xi ri ni mombo wa munhu, xin'wana ni xin'wana a xi ri ni mombo wa nghala exineneni, xin'wana ni xin'wana a xi ri ni mombo wa homu eximatsini, kambe xin'wana ni xin'wana, a xi ri ni mombo wa gama.[๑๑] Mimombo ya swona ni timpapa ta swona a swi avene hi le henhla; xivumbiwa xin'wana ni xin'wana a xi ri ni timpapa timbirhi leti hlanganeke, ni timpapa timbirhi leti nga funengeta miri ya swona.[๑๒] Xivumbiwa xin'wana ni xin'wana a xi famba emahlweni hi ku lulama; laha moya wu swi fambisaka kona swi famba; a swi nga rhendzeleki loko swi famba.[๑๓] Loko xi ri xifaniso xa swivumbiwa, a xi fana ni makala lama vangamaka, ni mavoningo lama pfurhaka ngopfu; ndzilo a wu fambafamba exikarhi ka swivumbiwa leswi hanyaka, ndzilo lowu a wu vangama, ni rihati a ri huma endzilweni.[๑๔] Swi vumbiwa a swi tsutsuma swi vuya hi matlhelo hinkwawo kukotisa rihati.[๑๕] Kuteloko ndzi ri karhi ndzi languta swivumbiwa leswi, ndzi vona sondzo emisaveni ekusuhi na swona, emahlweni ka matlhelo ya mune ya swona.[๑๖] Nghohe ya masondzo ni xivumbeko xa wona a xi fana ni krisolita, ma fanana hi vumune bya wona; ntirho wa wona a wu ri lowu fanaka ni sondzo leri nghenisiweke exikarhi ka sondzo rin'wana.[๑๗] Loko ma tshinelela emahlweni, ma famba hi matlhelo ya wona ya mune, a ma nga rhendzeleki.[๑๘] Swirhendzevutana swa wona a swi tlakukile ngopfu, a swi chavisa, a swi tele hi mahlo ematlhelweni hinkwawo.[๑๙] Loko swivumbiwa swi famba, masondzo na wona, a ma famba ekusuhi; ni loko swivumbiwa swi titlakusa, masondzo ma titlakusa na wona.[๒๐] Laha moya wu swi fambisaka kona, a swi fanela ku ya hi matimba ya moya, kutani masondzo a ma titlakusa na wona hikuva moya wa swivumbiwa a wu ri emasondzweni.[๒๑] Loko swivumbiwa swi famba na wona masondzo ma famba ni loko swi tshama, na wona a ma tshama ni loko swi titlakusela ehenhla, masondzo ma titlakusa na wona, hikuva moya wa swivumbiwa a wu ri emasondzweni.[๒๒] Ehenhla ka tinhloko ta swivumbiwa a ku ri ni tilo leri fanaka ni kristala leri tlunyaka, a ri andlariwile ehenhla ka tinhloko ta swona.[๒๓] Ehansi ka tilo, timpapa ta swona a ti yimile, ti langutene; xivumbiwa xin'wana ni xin'wana a xi ri ni timpapa timbirhi tin'wana leti nga funengeta miri wa xona.[๒๔] Loko swi famba, ndzi twa pongo ra timpapa ta swona ri fana ni mpfumawulo lowukulu wa mati, wu fana ni rito ra Lowa matimba, ni huwa ya nyimpi leyikulu. Loko swi yima, swi wisa timpapa ta swona ehansi.[๒๕] A ku ri ni mpfumawulo ehenhla ka tilo leri ngi ri ri ehenhla ka tinhloko ta swona; loko swivumbiwa swi wisa timpapa ta swona ti rhula.[๒๖] Ehenhla ka tilo leri ngi ri ri ehenhla ka tinhloko ta swona, a ku vonaka xilo lexi fanaka ni ribye ra safiri leri nga ni nghohe ya xiluvelo; ehenhla ka xifaniso lexi xa xiluvelo, a ku vonaka xilo lexi ngi xi ri ni nghohe ya munhu.[๒๗] Kutani ndzi vona xilo lexi fanaka ni koporo loko yi vila, ku sukela eka lexi nga fana ni xisuti xa yena ku ya ehenhla, ni ku sukela kona ku ya ehansi, ndzi vona xilo lexi fanaka ni ndzilo, ni ku vonakala lokukulu ematlhelo hinkwawo.[๒๘] Tanihi ku saseka ka nkwangulatilo emapepeni hi siku ra mpfula, a ku sasekisile xisweswo ematlhelweni hinkwawo hi ku vonakala loku: A ku ri hlavutelo ya ku kwetsima ka Yehovha. Kuteloko ndzi swi vonile, ndzi wa hi mombo wa mina, ndzi ri karhi ndzi twa rito ra un'wana la vulavulaka.

Tsonga Bible
© Bible Society of South Africa. All rights reserved